Pozycja Pmo w Nowoczesnej Firmie

Embed Size (px)

Text of Pozycja Pmo w Nowoczesnej Firmie

Pozycja PMO w nowoczesnej firmieZbigniew J. Traczyk, MBA, PMP, IBM CEE Integrated Technology Services, Delivery ExecutiveThings do not happen. Things are made to happen. - John F. Kennedy

Zbigniew J. Traczyk

Plan prezentacji Wprowadzenie co to jest PMO? (Prba ustalenia jednolitego wzorca) Definicje Projekt, Program, Portfel (Powizanie PMO z metodyk zarzdzania projektami- standardy) Umiejscowienie PMO w strukturze firmy (Podzia dziaa midzy PMO a ca instytucj) Rodzaje PMO (Uprawnienia i delegacje zale ne od modelu dziaania) Klasyfikacja projektw, efektywno PMO (Sposoby dziaania PMO, a specyfika firmy) Wdro enie PMO przykady praktyczne Podsumowanie

Zbigniew J. Traczyk

Pytania zwizane z PMO Jak rol powinno peni PMO (realizacja projektw, kontrola, edukacja)? Jak du y powinien by PMO? Gdzie umiejscowiony w organizacji? Jakie stosowa narzdzia? Jak zmierzy efektywno PMO?

Zbigniew J. Traczyk

WprowadzenieDziaalno operacyjna, a projektowa

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is a habit. - Socrates

Zbigniew J. Traczyk

Specyfika ProjektwDziaalno Projektowa Unikalno Dziaalno tymczasowa Dziaalno operacyjna Powtarzalno (rutyna) Dziaalno ciga

Zbigniew J. Traczyk

Zarzdzanie projektami, a dziaalno firmy (operacyjna, procesowa)Klienta

Zarzdzanie procesem

Zarzdzanie przez projekty

Nastawienie na

System

Zarzdzanie operacyjne

Zarzdzanie projektem

Rutynowa Rodzaj aktywnoci

Unikalna

Zbigniew J. Traczyk

DefinicjeProjekt, Program, PortfelIf you know the enemy and know yourself you need not fear the results of a hundred battles. - Sun Tzu

Zbigniew J. Traczyk

Portfele, Programy i Projekty

Relacje midzy Portfelem, Programem, a ProjektemPortfel

Portfele

Projekty

Programy

Programy

Projekty

Programy

Projekty

Prace inne

Projekty

Projekty

rdo: The standard for Portfolio Management (PMI 2006)

Trzy definicje PMO Portfolio Management Office Program Management Office Project Managemet Office

Jakie PMO potrzebujesz? Zbigniew J. Traczyk

Podsumowanie definicjiA tak po ludzku!The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Stephen Covey

Zbigniew J. Traczyk

Definicje - uproszczone Projekt tymczasowe przedsiwzicie produkujce unikalny rezultat Program grupa projektw zarzdzanych razem realizujca wsplny cel Portfel - grupa projektw, programw realizujca cel biznesowy firmy

Zbigniew J. Traczyk

Kluczowe cele projektw, programw i portfeli Projekt realizacja zgodnie z zakresem, bud etem i o czasie Program - zarzdzenie relacjami midzy projektami Portfel - wydajne i efektywne zarzdzanie zasobami (sprzt, ludzie, materiay itd.)

Zbigniew J. Traczyk

Perspektywa PMO Zarzdzanie projektami i programami koncentruje si na wykonywaniu przedsiwzi waciwie (wydajnie). Zarzdzanie portfelem koncentruje si na wykonywaniu waciwych przedsiwzi (skutecznie).

Zbigniew J. Traczyk

Jak to wyglda w dobie kryzysu

Zbigniew J. Traczyk

Kryzys to zagro enie, a tak e szansa dla portfela projektw

Kryzys= Wei Ji Wei = zagro enie" Ji = szansa".Kryzys = Zagro enie + Szansa

Zbigniew J. Traczyk

Analiza zagro e

NIWYStrata

WYWY

NINI

WYNI

Prawdopodobiestwo Zbigniew J. Traczyk

Podejcie do zagro ePrzenie NIWYStrata

Unikaj WYWY

NINI Zaakceptuj

WYNI Zmniejsz

Prawdopodobiestwo

Zbigniew J. Traczyk

Podejcie do zagro ePrzenie NIWYStrata

Unikaj WYWYTo le ra nc ja

NINI Zaakceptuj

WYNI Zmniejsz

na

ry zy ko

Prawdopodobiestwo Zbigniew J. Traczyk

Analiza Szans

NIWYZysk

WYWY

NINI

WYNI

Prawdopodobiestwo Zbigniew J. Traczyk

Podejcie do SzansZagraj NIWYZysk

Inwestuj WYWY

NINI Unikaj

WYNI Rozwa

Prawdopodobiestwo

Zbigniew J. Traczyk

Podejcie do SzansZagraj NIWYZysk

Inwestuj WYWYPo de jc

NINI Unikaj

WYNI Rozwa

ie

do

in we st yc ji

Prawdopodobiestwo Zbigniew J. Traczyk

Perspektywa Projektowa, a Organizacyjna?Organizacja Spojrzenie z perspektywy relacji Spojrzenie w ujciu realizacji celw rocznych, kwartalnych Zarzdzanie pul specjalistw Projekt Spojrzenie z perspektywy transakcji Spojrzenie w ujciu celw projektu Zarzdzanie zespoem projektowym

Zbigniew J. Traczyk

Kluczowe funkcje PMO Projekt Administracja projektu Komunikacja Utrzymanie repozytorium projektu Wsparcie Kierownika projektu Program Koordynacja projektw Komunikacja Monitorowanie Raportowanie Ustanowienie standardu dla programu Portfel Zarzdzanie biznesem Efektywne wykorzystanie zasobw Realizacja celw biznesowych Ustanowienie standardw

Zbigniew J. Traczyk

Pytanie Gdzie w organizacji powinno by umiejscowione PMO? Odpowied?

Zbigniew J. Traczyk

Umiejscowienie PMO w strukturze firmyOd czego to zale y?The main thing is to keep the main thing the main thing. - Stephen Covey

Zbigniew J. Traczyk

Klasyczny model organizacji

V M O S T

Wizja Organizacji

Misja

Portfele Programy Projekty

Cele (Objectives)

Strategia Inicjatywy Dziaania operacyjnotaktyczne

Zbigniew J. Traczyk

Kontekst organizacyjny PMOWizja Misja Strategia i celeZarzdzanie i planowanie operacyjne Dziaalno operacyjna, ciga Zarzdzanie i planowanie portfela projektw Dziaalno projektowa Programy i Projekty

Zasoby organizacji

rdo: The standard for Portfolio Management (PMI 2006)

Kluczowe trendy obserwowane w biznesie, majce wpyw na PMO Wzrost udziau usug w gospodarce Wzrost przychodw firm z dziaalnoci usugowej Wzrost zo onoci przedsiwzi Globalizacja i zwikszenie szybkoci zmian w gospodarce Ronie liczba projektw (zewntrznych jak i wewntrznych) realizowanych przez organizacje Innowacyjno jest coraz wa niejszym elementem przewagi konkurencyjnej

Zbigniew J. Traczyk

Wpyw zmian na rol PMOWizja

Wczoraj

Misja Strategia i cele

Zarzdzanie i planowanie operacyjne

Dziaalno operacyjna, ciga

Dziaalno projektowa Programy i Projektyrdo: The standard for Portfolio Management (PMI 2006)

Zasoby organizacji

Zbigniew J. Traczyk

Wpyw zmian na rol PMOWizja

DzisiajZarzdzanie i planowanie operacyjne Dziaalno operacyjna, ciga

Misja Strategia i celeZarzdzanie i planowanie portfela projektw Dziaalno projektowa Programy i Projekty

Zasoby organizacji

rdo: The standard for Portfolio Management (PMI 2006)

Zbigniew J. Traczyk

Wpyw zmian na rol PMOWizja

JutroZarzdzanie i planowanie operacyjne Dziaalno operacyjna, ciga

Misja Strategia i celeZarzdzanie i planowanie portfela projektw

Dziaalno projektowa Programy i Projekty

Zasoby organizacji

rdo: The standard for Portfolio Management (PMI 2006)

Zbigniew J. Traczyk

Rodzaje PMORola PMO w strukturze organizacji

Risk comes from not knowing what you're doing. - Warren Buffett

Zbigniew J. Traczyk

Typy PMOOdpowiedzialno za realizacj zada

Niewolnik Rola wykonawcza, brak decyzyjnoci

Lekarz Kluczowe decyzje dotyczce jednostki biznesowej Policjant Nadzr i kontrola

Du a Maa

Nauczyciel Wsparcie projektw

Maa Wadza - Uprawnienia

Du a

Zbigniew J. Traczyk

PMO (Projekt) - funkcja wsparcia i nadzoru projektu Monitorowanie aspektw finansowych Monitorowanie przestrzegania harmonogramu Zarzdzanie danymiDyrektor jednostki organizacyjnej

Inne organizacje

Kierownicy projektw

Kierownicy funkcyjni

Zwierzchnicy pracownikw

PMO

Zbigniew J. Traczyk

PMO (Program) - funkcja wsparcia organizacyjnego Koordynuje szkolenia i ksztacenie Wskazuje metodyk i narzdzia wiadczy zespoowi kierowniczemu inne formy pomocy dotyczcej personeluDyrektor jednostki organizacyjnej Inne organizacje

PMO

Kierownicy projektw

Kierownicy funkcyjni

Zwierzchnicy pracownikw

Zbigniew J. Traczyk

PMO (Portfel) - funkcja bezporedniego zarzdzania i podejmowania decyzji Wskazuje projekty, ktre nale y realizowa Analizuje raporty i dokonuje przegldw Zarzdza caociowymi bud etami i rezerwami Podejmuje decyzje w sprawach ewentualnych zmian w projektach

Dyrektor jednostki organizacyjnej

Inne organizacje

PMO

Kierownicy projektw

Kierownicy funkcyjni

Zwierzchnicy pracownikw

Zbigniew J. Traczyk

Klasyfikacja projektwEfektywno PMO?Money changes all the iron rules into rubber bands. Ryszard Kapuciski

Zbigniew J. Traczyk

Co powoduje, e projekt w portfelu jest zo ony Wielko (zespou, finanse, itp..) Rozproszenie geograficzne Ilo interesariuszy Istotno z punktu widzenie strategii Ilo podwykonawcw Warunki kontraktowe Ilo funkcji (obszarw)

Zbigniew J. Traczyk

Przykadowy raport projektuObszarRelacje z klientem Finanse

Sty

Lut

Mar

Kwi

Maj

Cze

Lip

Sie

Harmonogram

Kwestie techniczne Podwykonawcy

Personel

Legenda:

Brak problemw

Potencjalne problemy

Problemy

Zbigniew J. Traczyk

Przykad podsumowania przegldu projektuA: Pod kontrol Mog si pojawia pewne niewielkie problemy, ale kierownik projektu dysponuje skutecznym planem ich rozwizywania. Nie zidentyfikowano adnych powa niejszych istniejcych ani