PPPP tttt iiii cccc eeee - knjiznica- tttt iiii cccc eeee pppp rrrr iiii llll oooo zzzz i ii i za zzaa za bbbb iiii bbbb llll iiii oooo gggg rrrr aaaa ffff iiii jjjj

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of PPPP tttt iiii cccc eeee - knjiznica- tttt iiii cccc eeee pppp rrrr iiii llll oooo zzzz i ii i za...

 • PPPP tttt iiii cccc eeee pppp rrrr iiii llll oooo zzzz i i i i za za za za bbbb iiii bbbb llll iiii oooo gggg rrrr aaaa ffff iiii jjjj uuuu

  Pripremila Lucija Miki

  Bjelovar, listopad 2010.

  Fot

  ogra

  fija

  Mar

  ek S

  zcze

  pane

  k

  2

  SSSS aaaa dddd rrrr aaaa jjjj

  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

  Monografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Prilozi u asopisima i zbornicima . . . . . . . . . . . . . . . . .10

  Magistarski radovi i doktorske disertacije . . . . . . . . . 26

 • 3

  Uvod Bibliografija o pticama izraena je povodom

  Meunarodne godine bioloke raznolikosti i Mjeseca hrvatske knjige 2010. godine. Ujedinjeni narodi proglasili su 2010. godinu Meunarodnom godinom bioloke raznolikosti, s temom Bioloka raznolikost za razvoj. Ekosustavi nae planete opskrbljuju nas mnogim nezamjenjivim uslugama; zrak i ista voda, obnavljanje tla, opraivanje i regulacija klime su samo neke od njih. Prole je godine Crveni popis Svjetske udruge za ouvanje prirode (International Union for Conservation of Nature) pokazao da za 38% promatranih vrsta postoji opasnost od izumiranja. Zbog ljudskih aktivnosti trenutana brzina izumiranja vrsta je 1000 puta vea od prirodne1.

  Odabrali smo ptice jer su prisutne u svim stanitima i nalaze se pri vrhu hranidbenih sustava tako

  da se na njihovoj gustoi populacija, uspjenosti

  gnijeenja i drugim svojstvima odraavaju sve ili bar

  veina promjena u stanitima2. Prouavanjem ptica i uspostavljanjem vanih podruja za ptice istovremeno se osigurava ekoloka mrea i za mnoge druge nedovoljno poznate segmente stanita. Od negdje se treba poeti, a mi smo poeli od ptica. Tako je ova bibliografija izraena s ciljem da sve zainteresirane obavijesti o najvanijim strunim i znanstvenim djelima o pticama dostupnim u naim knjinicama.

  1 Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. URL: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5488 (6.10.2010.) 2 Nacionalna ekoloka mrea vana podruja za ptice u Hrvatskoj. Zagreb : Dravni zavod za zatitu prirode, 2005., str. 8.

  4

  Temelj za izradu bibliografije je graa Narodne knjinice u Bjelovaru, online katalog Knjinice grada Zagreba, online katalog Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu, Hrak - portal znanstvenih asopisa Republike Hrvatske i online Hrvatska znanstvena bibliografija.

  Graa je razvrstana u tri cjeline: monografije, prilozi u asopisima i zbornicima te magistarski radovi i doktorske disertacije. Unutar pojedinih cjelina graa je rasporeena prema abecednom redoslijedu autora, odnosno naslova (ako je vie od tri autora).

  Opis se grae oslanja na Pravilnik i prirunik za izradu abecednih kataloga E.Verone i ISBD-e.

  Lucija Miki Bjelovar, 01.10.2010.

 • 5

  MonografijeMonografijeMonografijeMonografije

  1. BREHM, Alfred Edmund. Egzotine ptice. -

  Rijeka : "Otokar Kerovani", 1968. - XII, 333 str. : ilustr.

  2. BURNIE, David. Ptice. - Zagreb : Mladost [etc.], 1990. - 63 str. : ilustr.

  3. CRVENA knjiga ugroenih ptica Hrvatske /

  [Dragan Radovi... et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zatite okolia i prostornog ureenja , 2003. - 179 str. : ilustr.

  4. DOLENEC, Zdravko. Ptice tu oko nas :

  prirunik za uenike. - Zagreb : kolska knjiga, 2009. - 128 str. : ilustr. + 1 CD-ROM

  5. EVANS, Mark. Moje ptice : kako se brinuti za kune ljubimce. - Zagreb : Mozaik knjiga, 1997. - 45 str. : ilustr.

  6. GILLIARD, Thomas E. Ptice. - Ljubljana :

  Mladinska knjiga, 1968. - 399 str. : ilustr. 7. GJURAIN, Stjepan. Ptice : prirodopisne i

  kulturne crtice. Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1899-1901. - 2 sv.

  6

  8. HEINZEL, Hermann ; Fitter, Richard ; Parslow, John. Ptice Hrvatske i Europe. - Zagreb : Hrvatsko ornitoloko drutvo, 1999. - 384 str. : ilustr.

  9. KITONI, Davorka. Ptice delte Neretve. - Metkovi : Gradsko kulturno sredite, 2007-2008. - 3 sv. : ilustr.

  10. KOSTYAL, K. M. Ptice. - Zagreb : Egmont, 2005.

  - 60 str. : ilustr. 11. KRNJETA, Davor. Ptice Hrvatske : ornitoloki

  prirunik. - Samobor : Meridijani, 2003. - 253 str. : ilustr.

  12. KRNJETA, Davor. Ptice : vodi za promatranje

  i prepoznavanje vrsta. - Donja Lomnica : Ekoloki glasnik, 2008. - 360 str. : ilustr.

  13. LEINER, Sreko ; Leiner, Denis. Movare : stanita

  za ptice. - Zagreb : Hrvatski prirodoslovni muzej, 2008. - 23 cm : ilustr.

  14. LUKA, Gordan. Atlas ptica Nacionalnog parka

  Paklenica : povodom 60. godinjice Nacionalnog parka Paklenica. - Starigrad-Paklenica : Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, 2010. - 100 str. : ilustr.

  15. MATOI, Duko. Kanarinci boje i pjeva, ptice pjevice i hibridi. - Split : Marjan tisak, 2006. - 459 str. : ilustr.

 • 7

  MATOI, Duko. Kanarinci stasa. - Split : Marjan tisak, 2004. - 243 str. : ilustr. 16. MIKUSKA, Jozsef ; Mikuska, Tibor ; Romuli,

  Mario. Ptice : vodi kroz bioloku raznolikost Kopakog rita. - Osijek : Matica hrvatska, 2002. - 112 str. : ilustr.

  17. MUINI, Jasmina ; Mikuska, Jozsef. Ptice

  Hrvatske. - Zagreb : Azur Journal , 1992. - 60 str. : ilustr.

  18. NACIONALNA ekoloka mrea : vana

  podruja za ptice u Hrvatskoj / Dragan Radovi... [et al.]. - Zagreb : Dravni zavod za zatitu prirode, 2005. - 84 str. : ilustr.

  19. ORNITOLOGIJA u Hrvatskoj / urednici Milan

  Metrov i Goran Sui. - Zagreb : JAZU, 1988. - 312 str. : ilustr.

  20. PAVII, eljko. Golubovi. - Osijek : Nova Zemlja,

  1995. - 337 str. : ilustr. 21. PRUKNER-Radovi, Estella. Bolesti ptica

  kunih ljubimaca. - Zagreb : Medicinska naklada, 2010. - 236 str. : ilustr.

  22. PTICE perivoja Maksimir / [Dragan Radovi... et.

  al. ; priredila Amalija Denich]. - Zagreb : Javna ustanova Maksimir , 2002. - 77 str. : ilustr.

  8

  23. ROESSLER, Ervin. Motrenje ptica u osjekoj okolici : u godinama 1899. i 1900. / Zagreb : Nakladom Drutva, 1901. - 18 str.

  24. RUCNER, Dragutin. Ptice doline Neretve : prilog

  poznavanju ornitofaune Hrvatske = Die Vgel des Neretvatales : ein Beitrag zur Kenntnis der Ornithofauna Kroatiens. [Zagreb] : [s. n.] , [1954?]. - 86 str., [4] str. s tablama : ilustr.

  25. RUCNER, Dragutin. Ptice hrvatske obale

  Jadrana. - Zagreb : Hrvatski prirodoslovni muzej : Ministarstvo razvitka i obnove , 1998. - 311 str. : ilustr.

  26. RUKAVINA, Vladimir. Cijepljenje i osnove

  imunosne reaktivnosti ptica : kratki pregled imunologije. - Zagreb : Duo vet, 2004. - 71 str. : ilustr.

  27. RUKAVINA, Vladimir. Obrambeni sustav ptica :

  stanice, tkiva i organi. - Zagreb : Duo vet, 2002. - 239 str. : ilustr.

  28. TUTI, Vesna. Kuice za ptice. - Karlovac : Javna ustanova za upravljanje zatienim prirodnim vrijednostima Karlovake upanije, 2008. - 24 str. : ilustr.

  29. VASI, Borivoj. Ptice pevaice : kanarinci, umske

  pevaice i papagaji. - Beograd : Partenon, 2007. - 238 str., XXXII str. s tablama : ilustr.

 • 9

  30. VIDOVI, Mladan. Grivna : [jarebica

  kamenjarka]. - Split : KIZ Tin Ujevi ; [s. l.] : Zajednica lovakih udruga upanije splitsko-dalmatinske, 1999. - 160 str. : ilustr.

  31. ZATITA i ouvanje bijele rode / [Vlatka

  Dumbovi... et al.]. - Zagreb : Fond za zatitu okolia i energetsku uinkovitost, 2010. - 39 str. : ilustr.

  32. ZATIENE ptice Zagrebake upanije

  = Protected Birds of Zagreb County : monitorig 2009. / [fotografije Zvonka Zrnevi... [et al.] ; urednik Sandro Jurii]. - Zagreb : Javna ustanova za upravljanje zatienim podrujima i drugim zatienim prirodnim vrijednostima na podruju Zagrebake upanije, 2010. - 68 str. : ilustr.

  10

  Prilozi u Prilozi u Prilozi u Prilozi u asopisima asopisima asopisima asopisima i i i i zbornicimzbornicimzbornicimzbornicimaaaa 1. BENJAK, Bojan. Eleonorin sokol (Falco

  eleonorae). // Priroda. 91 (2001), br. 10 (891) ; str. 32-35

  2. BEZINOVI, Lana. Galebovi. // Drvo znanja.

  (2009), br. 122 ; str. 20-25 3. BEZINOVI, Lana. Kako lete ptice. // Drvo znanja.

  (2005), br. 84 ; str. 40-45 4. BEZINOVI, Lana. Ptice trkaice. // Drvo znanja.

  (2005), br. 82 ; str. 14-21 5. BEZINOVI, Lana. Sove. // Drvo znanja. (2009),

  br. 121 ; str. 6-12 6. BOROA Pecigo, Tatjana. Ptice. // Drvo

  znanja. (2009), br. 128 ; str. 12-23 7. IEK, Jan. Ekoloka poljoprivreda poveava

  brojnost ptica. // Lovaki vjesnik. 106 (1997), br. 5 ; str. 21

  8. IKOVI, Davor. Rezultati prstenovanja i nalazi

  prstenovanih ptica od 1998. do 2000. godinje : (XXXII. izvjee). // Larus. 48 (2002) ; str. 55-71

  9. DELI, Antun. Crnkasta lunja ugroena

  grabljivica. // Priroda. 82 (1992/93), br. 6-7 ; str. 19

 • 11

  10. DELI, Antun. Crvenokljuni labud nova gnjezdarica i ukras ribnjaka Konanice. // Priroda. 88 (1998), br. 7-8 ; str. 24-25

  11. DELI, Antun ; Grlica, Ivan Darko ; Tadi, Zdravko.

  Hoe li nestati kolonije pelarice Merops apiaster L. i bregunice aavice Riparia riparia L. u dravskoj nizini. // Priroda. 87 (1997.), br. 11 ; str. 18-19

  12. DELI, Antun. Hoe li ostati i opstati orlovi

  tekavci u podruju Gornjeg Poilovlja. // Priroda. 88 (1998), br. 10-11 ; str. 20-21

  13. DELI, Antun ; Grlica, Ivan Darko. Jastrebaa sova

  s Bilogore. // Priroda. 97 (2007), br. 2 (954) ; str. 26-28

  14. DELI, Antun. Orao tekavac Haliaetus Albicilla

  (Linne). // Priroda. 82 (1992/93), br. 3-5 ; str. 37 15. DELI, Antun

Recommended

View more >