عرضPptمركز تدريب المدربين (2)

  • View
    279

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of عرضPptمركز تدريب المدربين (2)

  • 1. 22232013 . 1

2. 2 3. 3 4. 4 5. . 1. 14 5 6. ( )... 6 7. : ( )... ( )... ... 7 8. . 2. . (195819912002) 8 9. : (: )... ( ) 9 10. : : ( )... ... 10 11. : : 11 12. 12 13. .1 .2 .3 .4 13 14. : 14 15. 6. .1 .2 .3 .4 .5 15 16. 16 17. 1. . 172011 17 18. 18 19. 19 20. 20 21. 1. . 152012 21 22. 2. . . 22 23. 23 24. 292012 292012 24 25. ( )... 25 26. 26 27. " " . 27 28. . 28 29. . . 29 30. . . . 30 31. / / / / 31 32. 32 33. 300/ 10 . 1000 . 1000 . 150 . 33 34. . . . . - . - . 34 35. .1 " :" . : . 35 36. 2. : . : . :300/ / 36 37. 3. : . : 37 38. 4.9 . : . :9 : 38 39. 5. : : . : 39 40. 6. . : . : 40 41. 41 42. 1. 292012 ... 42 43. 2. ... ( ) --320 .4 : 16172013 : 23242013 : 232013 162013 132013 43 44. 1. : : 44 45. : : 45 46. : : 46 47. 02 : 14. .. . 14.40. . . 15.20. ( ) 16.00 16.15. . " " 17.00 17.45 : o o o o o o ... 47 48. ( ) 48 49. : : o o o o o o 49 50. 50 : : )... ( : : . . : 201013 51. o ( ) o o o o o 51 52. 52 53. 3. / : (3 4 25) 53 54. 54 55. 55 100 60 40 47 53 120 73 47 61 59 100 73 27 53 47 320 216 104 161 159 56. 56 47% %53 100 / . 57. 57 %60%40 100 / . 58. 58 %50,5 %49,5 320 / 59. 59 %67,5 %32,5 / 60. : 60 61. 61 62. 62 1re Promotion G1 G2 G3 G4 Tot 1reSession Date 16 et 17 fvrier 2013 2j : 10h Nbre 10 7 7 10 34 Form ateur Chii wi Berr ache d Abd elm alek Zem eari 4 fom 2meSession Date 23 et 24 fvrier 2013 2 J : 10h Nbre 10 7 7 12 36 Form ateur Chii wi Berr ache d Abd elm alek Zem eari 3meSession Date 2 et 3 mars 2013 2j : 10h Nbre 11 7 7 12 37 Form ateur Chii wi Berr ache d Abd elm alek Zem eari 37 63. 63 2me Promotion G1 G2 G3 G4 Tot 16 et 17 mars 2013 2J : 10h 8 11 9 8 39 Chtiwi Zemzari Abdelmalek Boughan mi 23 et 24 mars 2013 2j : 10h 10 10 10 7 37 Chtiwi Zemzari Abdelmalek Boughan mi 26 mars 2013 1J : 9h 9 11 9 7 36 Chtiwi Zemzari Abdelmalek Boughan mi 39 64. 64 3me Promotion G1 G2 G3 G4 Tot 13 et 14 avril 2013 2j : 10h 9 15 9 16 49 Zemzari Chtiwi Boughanmi Berrached 20 et 21 avril 2013 2j : 10h 7 16 8 14 45 Zemzari Chtiwi Boughanmi Berrached 27 et 28 avril 2013 2j : 10h 7 15 9 15 46 Zemzari Chtiwi Boughanmi Berrached 49 65. 65 66. 66 67. 67 68. 68 69. 69 70. 70 71. : : : 71 72. .. . . .. 72 73. . . . 73 74. : ... 74 75. .320 ( :50) 75 76. ( )... ( ( 76 77. 77