of 147/147
RR\1137466RO.docx PE606.167v03-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0320/2017 20.10.2017 ***I RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (COM(2013)0535 C7-0240/2013 2013/0256(COD)) Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Raportor: Axel Voss

PR COD 1amCom - European Parliament · 2017-11-09 · RR\1137466RO.docx PE606.167v03-00 RO Unită în diversitate RO Parlamentul European 2014-2019 Document de ședință A8-0320/2017

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PR COD 1amCom - European Parliament · 2017-11-09 · RR\1137466RO.docx PE606.167v03-00 RO Unită...

 • RR\1137466RO.docx PE606.167v03-00

  RO Unită în diversitate RO

  Parlamentul European 2014-2019

  Document de ședință

  A8-0320/2017

  20.10.2017

  ***I RAPORT

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al

  Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de

  Justiție Penală (Eurojust)

  (COM(2013)0535 – C7-0240/2013 – 2013/0256(COD))

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  Raportor: Axel Voss

 • PE606.167v03-00 2/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  PR_COD_1amCom

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare

  *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)

  ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

  Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din

  stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele

  coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana

  din dreapta.

  În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică

  fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un

  amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin

  proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică

  actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

  Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

  Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de

  text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt

  semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin

  eliminarea sau tăierea textului înlocuit.

  Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict

  tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final

 • RR\1137466RO.docx 3/147 PE606.167v03-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ............. 4

  EXPUNERE DE MOTIVE ...................................................................................................... 89

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR ....................................................... 92

  AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE ........................................................ 115

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ......................................................................... 146

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ............................... 147

 • PE606.167v03-00 4/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului

  privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală

  (Eurojust)

  (COM(2013)0535 – C8-0240/2013 – 2013/0256(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  – având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului

  (COM(2013)0535),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 85 din Tratatul privind

  funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către

  Comisie (C8-0240/2013),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii

  Europene,

  – având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundestagul german, Parlamentul

  Spaniei, Senatul Italiei, Senatul Țărilor de Jos, Senatul Poloniei, Parlamentul Portugaliei

  și Camera deputaților din România în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea

  principiilor subsidiarității și proporționalității,

  – având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și

  avizul Comisiei pentru control bugetar, precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice

  (A8-0320/2017),

  1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod

  substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și

  parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul 1

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4) Întrucât Parchetul European ar

  trebui instituit pornind de la Eurojust,

  acest regulament include dispozițiile

  necesare pentru a reglementa relațiile

  (4) Având în vedere faptul că

  Parchetul European este instituit prin

  cooperare consolidată, Regulamentul de

  punere în aplicare a cooperării

 • RR\1137466RO.docx 5/147 PE606.167v03-00

  RO

  dintre Eurojust și Parchetul European. consolidate privind instituirea Parchetului

  European este obligatoriu în întregime și

  aplicabil direct doar pentru statele

  membre care participă la cooperarea

  consolidată. Prin urmare, pentru acele

  state membre care nu participă la

  Parchetul European, Eurojust rămâne pe

  deplin competent în ceea ce privește

  formele grave de criminalitate enumerate

  în anexa I la prezentul regulament.

  Amendamentul 2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4a) Articolul 4 din tratat prevede

  principiul cooperării loiale, conform

  căruia Uniunea și statele membre se

  respectă și se ajută reciproc în

  îndeplinirea misiunilor care decurg din

  tratate.

  Amendamentul 3

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 b (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4b) Pentru a facilita cooperarea dintre

  Eurojust și Parchetul European, colegiul

  ar trebui să abordeze cu regularitate

  chestiunile relevante pentru Parchetul

  European.

  Amendamentul 4

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

 • PE606.167v03-00 6/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (5) Deși Parchetul European ar trebui

  să aibă competența exclusivă de a cerceta

  și urmări penal persoanele care au

  săvârșit infracțiuni care aduc atingere

  intereselor financiare ale Uniunii,

  Eurojust ar trebui să poată sprijini

  autoritățile naționale atunci când acestea

  efectuează cercetarea și urmărirea penală

  vizând aceste forme de infracțiune în

  conformitate cu Regulamentul de

  instituire a Parchetului European.

  (5) Având în vedere înființarea

  Parchetului European prin intermediul

  unei cooperări consolidate, trebuie să se

  stabilească clar repartizarea

  competențelor între Parchetul European

  și Eurojust în ceea ce privește

  infracțiunile care aduc atingere

  intereselor financiare ale Uniunii.

  Din momentul în care Parchetul European

  își preia sarcinile, în ceea ce privește

  infracțiunile pentru care deține

  competențe, Eurojust ar trebui să își poată

  exercita competența în cazurile în care

  sunt implicate atât state membre care

  participă la cooperarea consolidată privind

  instituirea Parchetului European, cât și

  state membre care nu participă la aceasta.

  În astfel de cazuri, Eurojust ar trebui să

  acționeze la cererea statelor membre

  neparticipante sau la cererea Parchetului

  European. În orice caz, Eurojust își

  păstrează competența în ceea ce privește

  infracțiunile care aduc atingere intereselor

  financiare ale Uniunii ori de câte ori

  Parchetul European nu are competențe

  sau, dacă are competențe, nu și le exercită.

  Statele membre care

  nu participă la cooperarea consolidată

  privind instituirea Parchetului European

  pot solicita în continuare sprijinul

  Eurojust în toate cazurile referitoare la

  infracțiuni care aduc atingere intereselor

  financiare ale Uniunii. Parchetul European și Eurojust ar trebui

  să dezvolte o strânsă cooperare

  operațională în conformitate cu mandatele

  lor respective.

  Amendamentul 5

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

 • RR\1137466RO.docx 7/147 PE606.167v03-00

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (6a) Evaluarea Deciziei 2002/187/JAI a

  Consiliului și activitățile desfășurate de

  Eurojust (raport final din 30 iunie 2015)

  ar trebui, de asemenea, să fie luate în

  considerare.

  Amendamentul 6

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (8) Prezentul regulament respectă

  drepturile fundamentale și se conformează

  principiilor recunoscute, în special, de

  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii

  Europene.

  (8) Prezentul regulament respectă pe

  deplin drepturile și libertățile

  fundamentale și garantează pe deplin

  principiile recunoscute în special de Carta

  drepturilor fundamentale a Uniunii

  Europene.

  Amendamentul 7

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (9) Ar trebui să fie stabilite formele de

  criminalitate gravă care afectează două sau

  mai multe state membre, care intră în sfera

  de competență a Eurojust. În plus, ar trebui

  definite cazurile care nu implică două sau

  mai multe state membre, dar care impun

  urmărirea penală pe baze comune. Astfel

  de cazuri ar trebui să includă cercetările și

  urmăririle penale care afectează doar un

  stat membru și un stat terț, precum și

  cazurile care afectează doar un stat

  membru și Uniunea Europeană.

  (9) Ar trebui să fie stabilite în mod clar

  formele de criminalitate gravă care

  afectează două sau mai multe state

  membre, care intră în sfera de competență

  a Eurojust. În plus, ar trebui definite

  cazurile care nu implică două sau mai

  multe state membre, dar care impun

  urmărirea penală pe baze comune. Astfel

  de cazuri ar trebui să includă cercetările și

  urmăririle penale care afectează doar un

  stat membru și un stat terț, precum și

  cazurile care afectează doar un stat

  membru și Uniunea Europeană.

 • PE606.167v03-00 8/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Amendamentul 8

  Propunere de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (10a) La cererea autorității competente a

  unui stat membru sau la cererea Comisiei,

  Eurojust ar trebui, de asemenea, să poată

  acorda asistență în cadrul anchetelor care

  implică doar statul membru respectiv, dar

  care au repercusiuni la nivelul Uniunii.

  Exemple de astfel de anchete includ

  cazuri în care este implicat un membru al

  unei instituții sau al unui organ al

  Uniunii. Aceste anchete se ocupă, de

  asemenea, de cazurile care implică un

  număr semnificativ de state membre și

  care ar putea necesita o eventuală reacție

  europeană coordonată.

  Amendamentul 9

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (11) Pentru a se asigura că Eurojust

  poate sprijini și coordona investigațiile

  transfrontaliere în mod corespunzător, este

  necesar ca toți membrii naționali să aibă

  aceleași competențe operaționale, pentru a

  coopera între ei și cu autoritățile naționale

  într-un mod mai eficient. Membrii

  naționali ar trebui să beneficieze de acele

  competențe care permit Eurojust să își

  îndeplinească misiunea în mod

  corespunzător. Aceste competențe ar trebui

  să includă accesul la informațiile relevante

  din registrele publice naționale, emiterea și

  executarea cererilor de asistență și de

  recunoaștere reciprocă, contactarea directă

  și schimbul de informații cu autoritățile

  competente, participarea la echipe comune

  de anchetă și, de comun acord cu

  autoritatea națională competentă sau în caz

  (11) Pentru a se asigura că Eurojust

  poate sprijini și coordona investigațiile

  transfrontaliere în mod corespunzător, este

  necesar ca toți membrii naționali să aibă

  aceleași competențe operaționale, pentru a

  coopera între ei și cu autoritățile naționale

  într-un mod mai coerent și mai eficient.

  Membrii naționali ar trebui să beneficieze

  de acele competențe care permit Eurojust

  să își îndeplinească misiunea în mod

  corespunzător. Aceste competențe ar trebui

  să includă accesul la informațiile relevante

  din registrele publice naționale, emiterea și

  executarea cererilor de asistență și de

  recunoaștere reciprocă, contactarea directă

  și schimbul de informații cu autoritățile

  competente, participarea la echipe comune

  de anchetă și, de comun acord cu

  autoritatea națională competentă sau în caz

 • RR\1137466RO.docx 9/147 PE606.167v03-00

  RO

  de urgență, impunerea unor măsuri de

  cercetare și a unor livrări supravegheate.

  de urgență, impunerea unor măsuri de

  cercetare și a unor livrări supravegheate.

  Amendamentul 10

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (12) Este necesar ca Eurojust să aibă o

  structură administrativă și de gestionare

  care să îi permită să își îndeplinească

  sarcinile într-un mod mai eficient și care să

  respecte principiile aplicabile agențiilor

  Uniunii, menținând, în același timp,

  caracteristicile speciale ale Eurojust și

  protejându-i independența în îndeplinirea

  funcțiilor sale operaționale. În acest scop,

  funcțiile membrilor naționali, ale

  Colegiului și ale directorului administrativ

  ar trebui clarificate și ar trebui înființat un

  Comitet executiv.

  (12) Este necesar ca Eurojust să aibă o

  structură administrativă și de gestionare

  care să îi permită să își îndeplinească

  sarcinile într-un mod mai eficient,

  întotdeauna în conformitate cu Carta

  drepturilor fundamentale a Uniunii

  Europene, și care să respecte pe deplin

  principiile aplicabile agențiilor Uniunii,

  precum și drepturile și libertățile

  fundamentale, astfel cum sunt definite în

  Declarația comună din 19 iulie 2012 a

  Parlamentului European, a Consiliului și

  a Comisiei privind agențiile

  descentralizate ale Uniunii, menținând, în

  același timp, caracteristicile speciale ale

  Eurojust și protejându-i independența în

  îndeplinirea funcțiilor sale operaționale. În

  acest scop, funcțiile membrilor naționali,

  ale Colegiului și ale directorului

  administrativ ar trebui clarificate și ar

  trebui înființat un Comitet executiv.

  Amendamentul 11

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (17) Instituirea unui sistem de

  coordonare permanentă (SCP) în cadrul

  Eurojust este necesară pentru a asigura

  disponibilitatea Eurojust în orice moment

  și pentru a i se permite acestuia să intervină

  în cazuri urgente. Fiecare stat membru ar

  trebui să se asigure că reprezentanții lor în

  (17) Instituirea unui sistem de

  coordonare permanentă (SCP) în cadrul

  Eurojust este necesară pentru a asigura

  eficiența și disponibilitatea Eurojust în

  orice moment și pentru a i se permite

  acestuia să intervină în cazuri urgente.

  Fiecare stat membru ar trebui să se asigure

  că reprezentanții lui în cadrul SCP pot

 • PE606.167v03-00 10/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  cadrul SCP pot acționa 24 de ore din 24. acționa 24 de ore din 24.

  Amendamentul 12

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (18) În statele membre ar trebui create

  sisteme naționale de coordonare a Eurojust

  pentru a coordona activitatea desfășurată

  de corespondenții naționali ai Eurojust, de

  corespondentul național al Eurojust pe

  probleme legate de terorism, de

  corespondentul național al Rețelei

  Judiciare Europene și de până la alte trei

  puncte de contact, precum și de

  reprezentanții Rețelei echipelor comune de

  anchetă și ai rețelelor instituite prin Decizia

  2002/494/JAI a Consiliului din 13 iunie

  2002 de înființare a unei rețele europene de

  puncte de contact cu privire la persoanele

  vinovate de genocid, crime împotriva

  umanității și crime de război10, prin

  Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6

  decembrie 2007 privind cooperarea dintre

  oficiile de recuperare a creanțelor din

  statele membre în domeniul urmăririi și

  identificării produselor provenite din

  săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri

  având legătură cu infracțiunile11 și prin

  Decizia 2008/852/JAI a Consiliului din 24

  octombrie 2008 privind o rețea de puncte

  de contact de combatere a corupției12.

  (18) În statele membre ar trebui create

  sisteme naționale de coordonare a Eurojust

  pentru a coordona activitatea desfășurată

  de corespondenții naționali ai Eurojust, de

  corespondentul național al Eurojust pe

  probleme legate de terorism, de

  corespondentul național al Eurojust pentru

  aspectele care intră în sfera de

  competență a Parchetului European,

  desemnat de acele state membre care nu

  participă la Parchetul European, de

  corespondentul național al Rețelei

  Judiciare Europene și de până la alte trei

  puncte de contact, precum și de

  reprezentanții Rețelei echipelor comune de

  anchetă și ai rețelelor instituite prin Decizia

  2002/494/JAI a Consiliului din 13 iunie

  2002 de înființare a unei rețele europene de

  puncte de contact cu privire la persoanele

  vinovate de genocid, crime împotriva

  umanității și crime de război10, prin

  Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6

  decembrie 2007 privind cooperarea dintre

  oficiile de recuperare a creanțelor din

  statele membre în domeniul urmăririi și

  identificării produselor provenite din

  săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri

  având legătură cu infracțiunile11 și prin

  Decizia 2008/852/JAI a Consiliului din 24

  octombrie 2008 privind o rețea de puncte

  de contact de combatere a corupției12.

  _________________ _________________

  10JO L 167, 26.6.2002, p. 1. 10JO L 167, 26.6.2002, p. 1.

  11JO L 332, 18.12.2007, p. 103. 11JO L 332, 18.12.2007, p. 103.

  12JO L 301, 12.11.2008, p. 38. 12JO L 301, 12.11.2008, p. 38.

 • RR\1137466RO.docx 11/147 PE606.167v03-00

  RO

  Justificare

  Întrucât nu toate statele membre participă la Parchetul European, pentru a asigura cel mai

  înalt nivel posibil de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene, ar trebui numit

  în aceste de state un corespondent pentru protejarea intereselor financiare.

  Amendamentul 13

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (19) În scopul de a stimula și de a

  consolida coordonarea și cooperarea dintre

  autoritățile naționale de cercetare și

  urmărire penală este esențial ca Eurojust să

  primească informații utile, provenind de la

  autoritățile naționale, necesare pentru

  îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop,

  autoritățile naționale competente ar trebui

  să își informeze membrii naționali în ceea

  ce privește înființarea și rezultatele

  echipelor comune de anchetă, cazurile din

  sfera de competență a Eurojust care

  implică în mod direct cel puțin trei state

  membre și pentru care cererile sau deciziile

  privind cooperarea judiciară au fost

  transmise la cel puțin două state membre,

  precum și, în anumite cazuri, informații

  privind conflictele de competență, livrările

  supravegheate și dificultățile repetate în

  cooperarea judiciară.

  (19) În scopul de a stimula și de a

  consolida coordonarea și cooperarea dintre

  autoritățile naționale de cercetare și

  urmărire penală este esențial ca Eurojust să

  primească informații utile, provenind de la

  autoritățile naționale, necesare pentru

  îndeplinirea sarcinilor sale. În acest scop,

  autoritățile naționale competente ar trebui

  să aibă obligația să își informeze, fără

  întârzieri nejustificate, membrii naționali

  în ceea ce privește înființarea și rezultatele

  echipelor comune de anchetă, cazurile din

  sfera de competență a Eurojust care

  implică în mod direct cel puțin două state

  membre și pentru care cererile sau deciziile

  privind cooperarea judiciară au fost

  transmise la cel puțin două state membre,

  precum și, în anumite cazuri, informații

  privind conflictele de competență, livrările

  supravegheate și dificultățile repetate în

  cooperarea judiciară.

  Amendamentul 14

  Propunere de regulament

  Considerentul 25 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (25a) Procurorul european ar trebui să

  aibă dreptul de a participa la toate

  reuniunile Eurojust atunci când se

  discută chestiuni pe care le consideră

  relevante pentru funcționarea Parchetului

 • PE606.167v03-00 12/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  European.

  Amendamentul 15

  Propunere de regulament

  Considerentul 26

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (26) Pentru a consolida cooperarea

  operațională între Eurojust și Europol și în

  special pentru a stabili legături între datele

  care sunt deja deținute de oricare dintre

  aceste organisme, Eurojust ar trebui să

  permită Europol să aibă acces la datele sale

  disponibile și să fie în măsură să efectueze

  o comparație a acestora.

  (26) Pentru a consolida cooperarea

  operațională între Eurojust și Europol și în

  special pentru a stabili legături între datele

  care sunt deja deținute de oricare dintre

  aceste organisme, Eurojust ar trebui să

  permită Europol să aibă acces la datele pe

  care le are la dispoziție pe baza unui

  sistem de tip rezultat pozitiv/negativ

  („hit/no hit”). Europol și Eurojust ar

  trebui să aibă posibilitatea de a încheia un

  acord de lucru care să asigure, pe bază de

  reciprocitate în cadrul mandatelor lor

  respective, accesul la toate informațiile

  furnizate în scopul verificării încrucișate în conformitate cu garanțiile specifice și

  de protecție a datelor prevăzute de

  prezentul regulament, precum și

  posibilitatea de căutare a acestora. Orice

  acces la datele aflate la dispoziția

  Eurojust ar trebui să fie limitat, prin

  mijloace tehnice, la informațiile care fac

  obiectul mandatelor respective ale

  organismelor în cauză ale Uniunii.

  Justificare

  Considerentul 26 din prezentul regulament ar trebui aliniat cu considerentul 28 din

  Regulamentului (UE) 2016/794.

  Amendamentul 16

  Propunere de regulament

  Considerentul 27

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (27) Eurojust ar trebui să fie în măsură

  să facă schimb de date cu caracter personal

  (27) Eurojust ar trebui să fie în măsură

  să facă schimb de date cu caracter personal

 • RR\1137466RO.docx 13/147 PE606.167v03-00

  RO

  cu alte organisme ale Uniunii, în măsura

  necesară îndeplinirii sarcinilor sale.

  cu alte organisme ale Uniunii, în măsura

  necesară îndeplinirii sarcinilor sale cu

  respectarea deplină a protejării vieții

  private și a drepturilor și libertăților

  fundamentale.

  Amendamentul 17

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (28) Ar trebui să se prevadă ca Eurojust

  să detașeze magistrați de legătură în țări

  terțe, cu obiective similare celor

  încredințate magistraților de legătură

  detașați de statele membre în temeiul

  Acțiunii Comune 96/277/JAI a Consiliului

  din 22 aprilie 1996 privind un cadru pentru

  schimbul de magistrați de legătură, în

  scopul îmbunătățirii cooperării judiciare

  dintre statele membre ale Uniunii

  Europene14.

  (28) Eurojust ar trebui să consolideze

  cooperarea sa cu autoritățile competente

  ale țărilor terțe și cu organizațiile

  internaționale, în conformitate cu o

  strategie elaborată în consultare cu

  Comisia Europeană. În acest sens, ar

  trebui să se prevadă ca Eurojust să detașeze

  magistrați de legătură în țări terțe, cu

  obiective similare celor încredințate

  magistraților de legătură detașați de statele

  membre în temeiul Acțiunii Comune

  96/277/JAI a Consiliului din 22 aprilie

  1996 privind un cadru pentru schimbul de

  magistrați de legătură, în scopul

  îmbunătățirii cooperării judiciare între

  statele membre ale Uniunii Europene14.

  _________________ _________________

  14JO L 105, 27.4.1996, p. 1. 14JO L 105, 27.4.1996, p. 1.

  Amendamentul 18

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (30) Pentru a garanta autonomia și

  independența deplină a Eurojust, ar trebui

  să i se acorde un buget autonom cu venituri

  provenind în principal dintr-o contribuție

  de la bugetul Uniunii, mai puțin în ceea ce

  privește salariile și alte retribuții ale

  membrilor naționali și ale asistenților

  (30) Pentru a garanta autonomia și

  independența deplină a Eurojust, ar trebui

  să i se acorde un buget autonom suficient

  pentru a-și desfășura în mod

  corespunzător activitatea, cu venituri

  provenind în principal dintr-o contribuție

  de la bugetul Uniunii, mai puțin în ceea ce

 • PE606.167v03-00 14/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  acestora, care sunt suportate de statul

  membru de origine. Procedura bugetară a

  Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce

  privește contribuția Uniunii și alte

  subvenții de la bugetul general al Uniunii

  Europene. Auditarea conturilor ar trebui

  efectuată de Curtea de Conturi.

  privește salariile și alte retribuții ale

  membrilor naționali și ale asistenților

  acestora, care sunt suportate de statul

  membru de origine. Procedura bugetară a

  Uniunii ar trebui să se aplice în ceea ce

  privește contribuția Uniunii și alte

  subvenții de la bugetul general al Uniunii

  Europene. Auditarea conturilor ar trebui

  efectuată de Curtea de Conturi și ar trebui

  aprobată de Comisia pentru control

  bugetar din cadrul Parlamentului

  European.

  Amendamentul 19

  Propunere de regulament

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (31) Pentru a spori transparența și

  controlul democratic al Eurojust este

  necesar să se prevadă mecanisme pentru

  implicarea Parlamentului European și a

  parlamentelor naționale în evaluarea

  activităților Eurojust. Acest lucru nu ar

  trebui să aducă atingere principiilor de

  independență în ceea ce privește

  intervențiile în cazuri operaționale

  specifice sau obligațiilor de respectare a

  discreției și a confidențialității.

  (31) Pentru a spori transparența și

  controlul democratic al Eurojust este

  necesar să se prevadă mecanisme pentru

  implicarea Parlamentului European în

  evaluarea activităților Eurojust, în special

  în ceea ce privește transmiterea raportului

  anual al Eurojust. Ar trebui instituite

  proceduri similare pentru parlamentele

  naționale. Cu toate acestea, aceste

  mecanisme nu ar trebui să aducă atingere

  principiilor de independență în ceea ce

  privește intervențiile în cazuri operaționale

  specifice sau obligațiilor de respectare a

  discreției și a confidențialității.

  Amendamentul 20

  Propunere de regulament

  Considerentul 34

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (34) Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

  al Parlamentului European și al

  Consiliului din 25 mai 1999 privind

  investigațiile efectuate de Oficiul

  European de Luptă Antifraudă (OLAF)16

  (34) Cooperarea dintre Oficiul

  European de Luptă Antifraudă (OLAF) și

  Eurojust ar trebui să fie reglementată

  prin articolul 14 din Regulamentul (CE)

  nr. 883/2013 al Parlamentului European

 • RR\1137466RO.docx 15/147 PE606.167v03-00

  RO

  ar trebui să se aplice în cazul Eurojust. și al Consiliului privind investigațiile

  efectuate de OLAF;

  _________________

  16JO L 136, 31.5.1999, p.1.

  Amendamentul 21

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. Eurojust, astfel cum este instituit

  prin prezentul regulament, este succesorul

  legal al Eurojust, astfel cum a fost instituit

  prin Decizia 2002/187/JAI a Consiliului.

  2. Eurojust, astfel cum este instituit

  prin prezentul regulament, înlocuiește și

  succedă Eurojust, astfel cum a fost instituit

  prin Decizia 2002/187/JAI a Consiliului.

  Amendamentul 22

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. În fiecare dintre statele membre,

  Eurojust beneficiază de cea mai extinsă

  capacitate juridică recunoscută

  persoanelor juridice în temeiul legislației

  interne. În special, Eurojust poate să

  achiziționeze sau să înstrăineze bunuri

  mobile și imobile și să se constituie parte

  în proceduri judiciare.

  3. În fiecare dintre statele membre,

  Eurojust are personalitatea juridică

  acordată persoanelor juridice în temeiul

  dreptului național.

  Amendamentul 23

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Eurojust sprijină și consolidează

  coordonarea și cooperarea dintre

  autoritățile naționale de cercetare și

  urmărire penală în legătură cu formele

  1. Eurojust sprijină și consolidează

  coordonarea și cooperarea dintre autoritățile

  naționale de cercetare și urmărire penală în

  legătură cu formele grave de criminalitate

 • PE606.167v03-00 16/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  grave de criminalitate care afectează două

  sau mai multe state membre sau care

  impun urmărirea penală pe baze comune,

  prin operațiuni întreprinse de autoritățile

  statelor membre și de Europol și prin

  informații furnizate de acestea.

  care intră în domeniul de competență al

  Eurojust în conformitate cu articolul 3

  alineatul (1) și prevăzute la anexa I care

  afectează două sau mai multe state membre

  sau care impun urmărirea penală pe baze

  comune, prin operațiuni întreprinse de

  autoritățile statelor membre, de Europol,

  Parchetul European și OLAF și prin

  informații furnizate de acestea.

  Amendamentul 24

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  a) ia în considerare orice cerere

  formulată de o autoritate competentă a unui

  stat membru sau orice informație furnizată

  de un organ competent, în temeiul

  dispozițiilor adoptate în cadrul tratatelor

  sau colectate de către Eurojust;

  a) ia în considerare orice cerere

  formulată de o autoritate competentă a unui

  stat membru sau orice informație furnizată

  de organele și instituțiile competente, în

  temeiul dispozițiilor adoptate în cadrul

  tratatelor, sau colectată de către Eurojust;

  Amendamentul 25

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. Eurojust își exercită sarcinile la

  cererea autorităților competente din statele

  membre sau din proprie inițiativă.

  3. Eurojust își exercită sarcinile la

  cererea autorităților competente din statele

  membre sau din proprie inițiativă sau la

  cererea Parchetului European.

  Amendamentul 26

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

 • RR\1137466RO.docx 17/147 PE606.167v03-00

  RO

  1. Competența Eurojust vizează

  formele de infracționalitate enumerate în

  anexa 1. Cu toate acestea, competența sa

  nu include infracțiuni care intră în sfera

  de competență a Parchetului European.

  1. Până la data la care Parchetul

  European își preia atribuțiile de cercetare

  și urmărire penală ce îi sunt conferite în

  conformitate cu articolul 75 din

  Regulamentul de punere în aplicare a

  cooperării consolidate privind instituirea

  Parchetului European, competența Eurojust vizează formele de

  infracționalitate enumerate în anexa 1. Cu

  toate acestea, din momentul în care

  Parchetul European își preia atribuțiile,

  în ceea ce privește infracțiunile care intră

  în competența Parchetului European,

  Eurojust nu își exercită competențele, cu

  excepția cazurilor care implică state

  membre care participă la cooperarea

  consolidată, dar față de care Parchetul

  European nu își exercită competența, sau

  care implică state membre care nu

  participă la cooperarea consolidată

  privind instituirea Parchetului European

  sau în cazul în care chiar Parchetul

  European solicită sprijinul Eurojust.

  Detaliile practice privind exercitarea

  competenței în conformitate cu prezentul

  articol sunt reglementate de un acord de

  lucru, menționat la articolul 38 alineatul

  (2a).

  Amendamentul 27

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1a. Eurojust își păstrează competența:

  Amendamentul 28

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie Amendamentul

 • PE606.167v03-00 18/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  2. Competența Eurojust vizează

  infracțiuni conexe. Următoarele infracțiuni

  sunt considerate infracțiuni conexe:

  2. Competența Eurojust vizează

  infracțiuni conexe infracțiunilor prevăzute

  în anexa 1. Următoarele infracțiuni sunt

  considerate infracțiuni conexe:

  Amendamentul 29

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  4. La solicitarea autorității competente

  a unui stat membru sau a Comisiei,

  Eurojust poate să sprijine cercetările sau

  urmăririle penale care vizează doar statul

  membru în cauză și Uniunea.

  4. La solicitarea autorității competente

  a unui stat membru sau a Comisiei,

  Eurojust poate să sprijine cercetările sau

  urmăririle penale care vizează doar statul

  membru în cauză.

  Amendamentul 30

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  b) asistă autoritățile competente ale

  statelor membre în scopul de a asigura o

  cât mai bună coordonare a cercetărilor și

  urmăririlor penale;

  b) asigură coordonarea cercetărilor

  și urmăririlor penale desfășurate de

  autoritățile competente ale statelor

  membre;

  Amendamentul 31

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  c) oferă asistență pentru

  îmbunătățirea cooperării între autoritățile

  competente ale statelor membre, în special

  pe baza unor analize ale Europol;

  c) oferă asistență și îmbunătățește

  cooperarea între autoritățile competente

  ale statelor membre, în special pe baza

  unor analize ale Europol;

 • RR\1137466RO.docx 19/147 PE606.167v03-00

  RO

  Amendamentul 32

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  da) cooperează strâns cu Parchetul

  European pentru aspectele care intră în

  sfera sa de competență;

  Amendamentul 33

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  ea) sprijină și, după caz, participă la

  centrele de expertiză specializată ale

  Uniunii, dezvoltate de Europol și de alte

  organe și agenții ale Uniunii;

  Amendamentul 34

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  eb) cooperează cu agențiile, organele

  și rețelele Uniunii instituite în spațiul de

  libertate, securitate și justiție reglementat

  de Titlul V din TFUE;

  Amendamentul 35

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  ec) susține măsurile statelor membre

  de prevenire și combatere a formelor

  grave de criminalitate enumerate în

  Anexa I.

 • PE606.167v03-00 20/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Amendamentul 36

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  4. În cazul în care două sau mai multe

  state membre nu pot conveni care dintre ele

  trebuie să întreprindă o cercetare sau

  urmărire penală ca urmare a unei cereri

  formulate în temeiul alineatului (2) litera

  (b), Eurojust emite un aviz scris privind

  acest caz. Avizul este transmis imediat

  statelor membre în cauză.

  4. În cazul în care două sau mai multe

  state membre nu pot conveni care dintre ele

  trebuie să întreprindă o cercetare sau

  urmărire penală ca urmare a unei cereri

  formulate în temeiul alineatului (2) literele

  (a) și (b), Eurojust emite un aviz scris

  privind acest caz. Avizul este transmis

  imediat statelor membre în cauză.

  Amendamentul 37

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  5. La cererea unei autorități

  competente, Eurojust emite un aviz scris

  referitor la refuzurile sau dificultățile

  recurente privind executarea cererilor de

  cooperare judiciară și deciziile privind

  cooperarea judiciară, inclusiv cele bazate

  pe instrumentele de punere în aplicare a

  principiului recunoașterii reciproce, cu

  condiția ca acestea să nu poată fi

  soluționate de comun acord între

  autoritățile naționale competente sau prin

  implicarea membrilor naționali în cauză.

  Avizul este transmis imediat statelor

  membre în cauză.

  (Nu privește versiunea în limba română.)

  Amendamentul 38

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

 • RR\1137466RO.docx 21/147 PE606.167v03-00

  RO

  3. Membrii naționali și cei supleanți

  au statut de procuror, judecător sau ofițer

  de poliție cu competențe echivalente.

  Autoritățile naționale competente le acordă

  acestora competențele menționate în

  prezentul regulament, astfel încât să fie în

  măsură să își îndeplinească îndatoririle.

  3. Membrii naționali și cei supleanți

  au statut de procuror, judecător sau

  reprezentant al autorității judiciare cu

  competențe echivalente în conformitate cu

  legislația națională. Autoritățile naționale

  competente le acordă acestora

  competențele menționate în prezentul

  regulament, astfel încât să fie în măsură să

  își îndeplinească îndatoririle.

  Amendamentul 39

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3a. Durata mandatului membrilor

  naționali și al membrilor supleanți ai

  acestora este de patru ani, reînnoibil o

  dată.

  Amendamentul 40

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3b. Statele membre trebuie să

  desemneze membrii naționali și pe cei

  supleanți pe baza experienței practice de

  lungă durată și de înalt nivel pe care

  aceștia au acumulat-o în domeniul

  justiției penale.

  Amendamentul 41

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  a) de a facilita sau de a sprijini în alt

  mod emiterea și executarea oricăror cereri

  de asistență juridică reciprocă sau de

  a) de a facilita sau de a sprijini în alt

  mod emiterea și executarea oricăror cereri

  de asistență juridică reciprocă sau de

 • PE606.167v03-00 22/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  recunoaștere reciprocă sau de a le emite și

  de a le executa ei înșiși;

  recunoaștere reciprocă;

  Amendamentul 42

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  b) de a contacta direct și de a face

  schimb de informații cu orice autoritate

  națională competentă din statul membru;

  b) de a contacta direct și de a face

  schimb de informații cu orice autoritate

  națională competentă din statul membru

  sau agenție a Uniunii sau orice alt

  organism competent, inclusiv Parchetul

  European;

  Amendamentul 43

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  ba) emit și execută orice cerere de

  asistență reciprocă sau de recunoaștere

  reciprocă;

  Amendamentul 44

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  da) Statele membre pot acorda

  competențe suplimentare membrilor

  naționali în conformitate cu legislația

  națională. Statele membre notifică în mod

  oficial Comisiei și Colegiului aceste

  competențe.

  Amendamentul 45

  Propunere de regulament

 • RR\1137466RO.docx 23/147 PE606.167v03-00

  RO

  Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. În acord cu autoritatea națională

  competentă, membrii naționali:

  2. În acord cu autoritatea națională

  competentă, membrii naționali pot, în

  conformitate cu legislația națională:

  Amendamentul 46

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  a) dispun măsuri de anchetă; a) dispune sau solicita măsuri de

  anchetă, astfel cum se prevede în Directiva

  2014/41/UE a Parlamentului European și

  a Consiliului privind ordinul european de

  anchetă în materie penală;

  Amendamentul 47

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. În cazuri urgente, atunci când nu se

  poate ajunge la un acord în timp util,

  membrii naționali au competența de a lua

  măsurile prevăzute la alineatul (2),

  informând cât mai curând posibil autoritatea națională competentă.

  3. În cazuri urgente și în măsura în

  care nu se poate identifica sau contacta în

  timp util autoritatea națională

  competentă, membrii naționali au

  competența de a lua măsurile prevăzute la

  alineatul (2) în conformitate cu legislația

  națională, informând imediat autoritatea

  națională competentă.

  Amendamentul 48

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3b. În cazurile menționate la alineatul

  3a, solicitările emise de membrul național

 • PE606.167v03-00 24/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  sunt tratate de autoritatea națională

  competentă fără întârzieri nejustificate.

  Amendamentul 49

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  a) cazierele judiciare; a) cazierele judiciare, inclusiv

  Sistemul european de informații cu

  privire la cazierele judiciare (ECRIS)

  Amendamentul 50

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  a) toți membrii naționali, în cazul în

  care Colegiul își exercită funcțiile

  operaționale în temeiul articolului 4;

  a) toți membrii naționali;

  Amendamentul 51

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  b) toți membrii naționali și doi

  reprezentanți ai Comisiei în cazul în care

  Colegiul își exercită funcțiile de gestionare

  în temeiul articolului 14.

  b) și doi reprezentanți ai Comisiei în

  cazul în care Colegiul își exercită funcțiile

  de gestionare; unul dintre aceștia ar trebui

  să fie și reprezentantul în Comitetul

  executiv, în conformitate cu articolul 16

  alineatul (4).

  Amendamentul 52

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 3

 • RR\1137466RO.docx 25/147 PE606.167v03-00

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. Directorul administrativ asistă la

  reuniunile de gestionare ale Colegiului,

  fără a avea drept de vot.

  3. Directorul administrativ asistă la

  reuniunile Colegiului, fără a avea drept de

  vot.

  Amendamentul 53

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. Colegiul organizează cel puțin o

  reuniune operațională pe lună. Pentru a-și

  exercita funcțiile de gestionare, Colegiul

  organizează cel puțin două ședințe

  ordinare pe an. În plus, Colegiul se

  reunește la inițiativa președintelui, la

  solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel

  puțin o treime din membrii săi.

  2. Colegiul organizează cel puțin o

  reuniune pe lună. În plus, Colegiul se

  reunește la inițiativa președintelui, la

  solicitarea Comisiei pentru a discuta

  sarcinile de gestionare ale Colegiului sau

  la solicitarea a cel puțin o treime din

  membrii săi.

  Amendamentul 54

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Cu excepția unor dispoziții

  contrare, Colegiul adoptă deciziile cu

  majoritatea membrilor săi.

  1. Cu excepția unor dispoziții contrare

  și în cazul în care nu se poate ajunge la

  un consens, Colegiul adoptă deciziile cu

  majoritatea membrilor săi.

  Amendamentul 55

  Propunere de regulament

  Articolul 14

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. În exercitarea funcțiilor sale de

  gestionare, Colegiul:

  Pentru a se face o distincție clară între

  funcțiile operaționale și cele de gestionare

  ale Colegiului, se stabilesc dispoziții care

  reduc sarcina administrativă a membrilor

 • PE606.167v03-00 26/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  naționali la minimum, astfel încât

  accentul să fie pus pe activitățile

  operaționale ale Eurojust. Sarcinile de

  gestionare ale Colegiului includ, în

  special, adoptarea programelor de lucru

  ale Eurojust, a bugetului, a raportului

  anual de activitate și a acordurilor de

  lucru cu partenerii. Colegiul ar trebui să

  exercite competența de autoritate

  împuternicită să facă numiri cu privire la

  directorul administrativ. De asemenea,

  colegiul ar trebui să adopte Regulamentul

  de procedură al Eurojust.

  a) adoptă în fiecare an documentul

  de programare al Eurojust cu o

  majoritate de două treimi din

  membrii săi, în conformitate cu

  articolul 15;

  b) adoptă, cu o majoritate de două

  treimi din membrii săi, bugetul

  anual al Eurojust și exercită alte

  funcții în privința bugetului

  Eurojust în conformitate cu

  capitolul VI;

  c) adoptă un raport de activitate

  anual consolidat privind

  activitățile Eurojust, îl trimite,

  până la [data prevăzută în RFR]

  a anului următor, Parlamentului

  European, parlamentelor

  naționale, Consiliului, Comisiei

  și Curții de Conturi și îl face

  public;

  d) adoptă programarea resurselor

  de personal în cadrul

  documentului de programare;

  e) adoptă normele financiare

  aplicabile Eurojust în

  conformitate cu articolul 52;

  f) adoptă normele de prevenire și de

  gestionare a conflictelor de

  interese în ceea ce privește

  membrii săi;

 • RR\1137466RO.docx 27/147 PE606.167v03-00

  RO

  g) în conformitate cu alineatul (2),

  exercită, cu privire la personalul

  agenției, competențele conferite

  prin Statutul funcționarilor1

  autorității împuternicite să facă

  numiri și prin Regimul aplicabil

  celorlalți agenți2 autorității

  abilitate să încheie contracte de

  muncă („Competențele autorității

  împuternicite să facă numiri”);

  h) numește directorul administrativ

  și, dacă este cazul, îi prelungește

  mandatul sau îl demite din

  funcție, în conformitate cu

  articolul 17;

  i) numește un contabil și un

  responsabil pentru protecția

  datelor care acționează

  independent din punct de vedere

  funcțional în îndeplinirea

  sarcinilor lor;

  j) adoptă acorduri de lucru care

  sunt încheiate în conformitate cu

  articolul 43;

  k) alege președintele și

  vicepreședinții în conformitate cu

  articolul 11;

  l) adoptă regulamentul său de

  procedură.

  2. Colegiul adoptă, în conformitate

  cu articolul 110 din Statutul

  funcționarilor, o decizie pe baza

  articolului 2 alineatul (1) din

  Statutul funcționarilor și a

  1 Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA) din 18 decembrie 1961 de stabilire a Statutului

  funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității

  Europene a Energiei Atomice, JO P 045, 14.6.1962, p. 1385, astfel cum a fost modificat, în special prin

  Regulamentul nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968, (JO L 56, 4.3.1968, P. 1), astfel cum a fost

  modificat ulterior. 2 Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA) din 18 decembrie 1961 de stabilire a Statutului

  funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității

  Europene a Energiei Atomice, JO P 045, 14.6.1962, p. 1385, astfel cum a fost modificat, în special prin

  Regulamentul nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968, (JO L 56, 4.3.1968, P. 1), astfel cum a fost

  modificat ulterior.

 • PE606.167v03-00 28/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  articolului 6 din Regimul

  aplicabil celorlalți agenți prin

  care deleagă directorului

  administrativ competențele

  relevante de autoritate

  împuternicită să facă numiri și

  definește condițiile în care

  această delegare de competențe

  poate fi suspendată. Directorul

  administrativ este autorizat să

  subdelege aceste competențe.

  3. În cazul în care anumite

  circumstanțe excepționale impun

  acest lucru, Colegiul poate decide

  temporar să suspende delegarea

  competențelor de autoritate

  împuternicită să facă numiri

  directorului administrativ și a

  celor subdelegate de acesta din

  urmă și să le exercite el însuși

  sau să le delege unuia dintre

  membrii săi sau unui alt membru

  al personalului decât directorul

  administrativ.

  4. Colegiul adoptă decizii privind

  numirea, extinderea mandatului

  și revocarea din funcție a

  directorului administrativ cu o

  majoritate de două treimi a

  membrilor săi.

  Amendamentul 56

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Până la [30 noiembrie a fiecărui

  an], Colegiul adoptă un document de

  programare care conține programarea

  multianuală și anuală, pe baza unui proiect

  prezentat de directorul administrativ,

  ținând seama de avizul Comisiei. Acesta îl

  transmite Parlamentului European,

  Consiliului și Comisiei. Documentul de

  1. Până la [30 noiembrie a fiecărui

  an], Colegiul adoptă un document de

  programare care conține programarea

  anuală, pe baza unui proiect prezentat de

  directorul administrativ, ținând seama de

  avizul Comisiei. Acesta îl transmite

  Parlamentului European, Consiliului,

  Comisiei și Parchetului European.

 • RR\1137466RO.docx 29/147 PE606.167v03-00

  RO

  programare devine definitiv după

  adoptarea finală a bugetului general și,

  dacă este necesar, se modifică în

  consecință.

  Documentul de programare devine

  definitiv după adoptarea finală a bugetului

  general și, dacă este necesar, se modifică în

  consecință.

  Amendamentul 57

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  4. Programul de lucru multianual

  stabilește programarea strategică globală,

  inclusiv obiectivele, rezultatele estimate și

  indicatorii de performanță. Acesta

  stabilește, de asemenea, programarea

  resurselor, inclusiv bugetul multianual și

  personalul. Programarea resurselor se

  actualizează în fiecare an. Programarea

  strategică se actualizează, dacă este cazul

  și, în special, pentru a reflecta rezultatul

  evaluării menționate la articolul 56.

  4. Programul de lucru multianual

  stabilește programarea strategică globală,

  inclusiv obiectivele, strategia de cooperare

  cu țările terțe și cu organizațiile

  internaționale menționate la articolul 43,

  rezultatele estimate și indicatorii de

  performanță. Acesta stabilește, de

  asemenea, programarea resurselor, inclusiv

  bugetul multianual și personalul.

  Programarea resurselor se actualizează în

  fiecare an. Programarea strategică se

  actualizează, dacă este cazul și, în special,

  pentru a reflecta rezultatul evaluării

  menționate la articolul 56.

  Amendamentul 58

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Colegiul este asistat de Comitetul

  executiv. Comitetul executiv nu este

  implicat în funcțiile operaționale ale

  Eurojust menționate la articolele 4 și 5.

  1. Colegiul este asistat de Comitetul

  executiv. Comitetul executiv este

  responsabil cu luarea deciziilor

  administrative pentru a asigura

  funcționarea corespunzătoare a Eurojust.

  De asemenea, acesta va desfășura

  activitatea de pregătire necesară privind

  alte chestiuni de ordin administrativ în

  vederea aprobării acestora de către

  Colegiu, în conformitate cu articolul 5

  alineatul (2). Comitetul executiv nu este

  implicat în funcțiile operaționale ale

 • PE606.167v03-00 30/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Eurojust menționate la articolele 4 și 5.

  Amendamentul 59

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1a. Comitetul executiv poate consulta

  colegiul atunci când pregătește bugetul

  anual al Eurojust, raportul anual și

  programele de lucru anual și multianual

  și poate obține de la Colegiu alte

  informații neoperaționale în cazul în care

  acestea sunt necesare pentru îndeplinirea

  sarcinilor sale.

  Amendamentul 60

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. Comitetul executiv: (Nu privește versiunea în limba română.)

  Amendamentul 61

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  aa) elaborează programul de lucru

  anual și multianual al Eurojust pe baza

  proiectului elaborat de directorul

  administrativ și îl transmite Colegiului

  spre adoptare;

  Amendamentul 62

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera b

 • RR\1137466RO.docx 31/147 PE606.167v03-00

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  b) adoptă o strategie antifraudă care

  să fie proporțională cu riscurile de fraudă

  având în vedere raportul costuri-beneficii

  al măsurilor care trebuie puse în aplicare;

  b) adoptă o strategie antifraudă pentru

  Eurojust pe baza unui proiect elaborat de

  directorul administrativ;

  Amendamentul 63

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera g

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  g) adoptă orice altă decizie

  neatribuită în mod expres Colegiului în

  temeiul articolului 5 ori articolului 14 sau

  directorului administrativ în temeiul

  articolului 18;

  eliminat

  Amendamentul 64

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera h

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  h) adoptă regulamentul său de

  procedură.

  eliminat

  Amendamentul 65

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  ha) îndeplinește orice sarcini

  administrative suplimentare care îi sunt

  atribuite de către Colegiu în temeiul

  articolului 5 alineatul (4);

 • PE606.167v03-00 32/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Amendamentul 66

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera hb (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  hb) adoptă normele financiare

  aplicabile Eurojust în conformitate cu

  articolul 52;

  Amendamentul 67

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – litera hc (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  hc) adoptă, în conformitate cu

  articolul 110 din Statutul funcționarilor, o

  decizie pe baza articolului 2 alineatul (1)

  din Statutul funcționarilor și a articolului

  6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți,

  prin care deleagă directorului

  administrativ competențele relevante de

  autoritate împuternicită să facă numiri și

  definește condițiile în care această

  delegare de competențe poate fi

  suspendată; directorul administrativ este

  autorizat să subdelege aceste competențe;

  Amendamentul 68

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. Atunci când este necesar, din

  motive de urgență, Comitetul executiv

  poate lua anumite decizii provizorii în

  numele Colegiului privind aspectele

  administrative și bugetare, care se supun

  aprobării Colegiului.

  eliminat

 • RR\1137466RO.docx 33/147 PE606.167v03-00

  RO

  Amendamentul 69

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  6. Comitetul executiv se reunește cel

  puțin o dată la trei luni în ședință ordinară.

  În plus, se reunește la inițiativa

  președintelui său sau la cererea Comisiei

  ori a cel puțin doi dintre membri.

  6. Comitetul executiv se întrunește

  cel puțin o dată la trei luni. Dacă este

  nevoie, se reunește la inițiativa

  președintelui său sau la cererea Comisiei

  ori a cel puțin doi dintre membri.

  Amendamentul 70

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. Directorul administrativ este numit

  de către Colegiu dintr-o listă de candidați

  propuși de Comisie, în urma unei proceduri

  de selecție deschise și transparente. În

  scopul de a încheia contractul pentru

  ocuparea funcției de director administrativ,

  Eurojust este reprezentat de președintele

  Colegiului.

  2. Directorul administrativ este numit

  de către Colegiu în funcție de meritele și

  capacitățile sale atestate în domeniul

  administrativ și managerial, precum și în

  funcție de competențele și de experiența

  sa relevante, dintr-o listă de candidați

  propuși de Comitetul executiv, în urma

  unei proceduri de selecție deschise și

  transparente, în conformitate cu

  Regulamentul de procedură al Eurojust.

  În scopul de a încheia contractul pentru

  ocuparea funcției de director administrativ,

  Eurojust este reprezentat de președintele

  Colegiului.

  Amendamentul 71

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. Durata mandatului directorului

  administrativ este de cinci ani. Până la

  sfârșitul acestei perioade, Comisia

  efectuează o analiză care ia în considerare

  o evaluare a performanțelor directorului

  3. Durata mandatului directorului

  administrativ este de patru ani. Până la

  sfârșitul acestei perioade, Comitetul

  executiv efectuează o analiză care ia în

  considerare o evaluare a performanțelor

 • PE606.167v03-00 34/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  administrativ. directorului administrativ.

  Amendamentul 72

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  4. Colegiul, hotărând pe baza unei

  propuneri din partea Comisiei, care ia în

  considerare analiza la care se face referire

  la alineatul (3), poate prelungi o dată

  mandatul directorului administrativ pe o

  perioadă de cel mult cinci ani.

  4. Colegiul, hotărând pe baza unei

  propuneri din partea Comitetului executiv,

  care ia în considerare analiza la care se

  face referire la alineatul (3), poate prelungi

  o dată mandatul directorului administrativ

  cu cel mult patru ani.

  Amendamentul 73

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  6. Directorul administrativ răspunde

  în fața Colegiului și a Comitetului

  executiv.

  6. Directorul administrativ răspunde

  în fața Colegiului.

  Amendamentul 74

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  7. Directorul administrativ poate fi

  revocat din funcție doar printr-o decizie a

  Colegiului, care hotărăște la propunerea

  Comisiei.

  7. Directorul administrativ poate fi

  revocat din funcție doar printr-o decizie a

  Colegiului, care hotărăște la propunerea

  Comitetului executiv.

  Amendamentul 75

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2

 • RR\1137466RO.docx 35/147 PE606.167v03-00

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. Fără a aduce atingere

  competențelor Comisiei, Colegiului sau

  Comitetului executiv, directorul

  administrativ este independent în

  exercitarea atribuțiilor sale și nu solicită și

  nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun

  guvern sau alt organism.

  2. Fără a aduce atingere

  competențelor Colegiului sau ale

  Comitetului executiv, directorul

  administrativ este independent în

  exercitarea atribuțiilor sale și nu solicită și

  nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun

  guvern sau alt organism.

  Amendamentul 76

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera a

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  a) administrarea zilnică a Eurojust; a) administrarea zilnică a Eurojust și

  gestionarea personalului;

  Amendamentul 77

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera c

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  c) elaborarea documentului de

  programare și prezentarea acestuia către

  Comitetul executiv și Colegiu după

  consultarea Comisiei;

  c) elaborarea programelor de lucru

  anual și multianual și transmiterea lor

  către Comitetul executiv spre aprobare;

  Amendamentul 78

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera d

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  d) punerea în aplicare a documentului

  de programare și prezentarea unui raport

  Comitetului executiv și Colegiului privind

  d) punerea în aplicare a programelor

  de lucru anual și multianual și

  prezentarea unui raport Comitetului

 • PE606.167v03-00 36/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  punerea în aplicare a acestuia; executiv și Colegiului cu privire la

  aceasta;

  Amendamentul 79

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera f

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  f) întocmirea unui plan de acțiune de

  urmărire a concluziilor rapoartelor de

  audit intern sau extern, evaluărilor și

  investigațiilor, inclusiv cele ale Autorității

  Europene pentru Protecția Datelor și OLAF

  și raportarea progreselor înregistrate, de

  două ori, pe an Comitetului executiv,

  Comisiei și Autorității Europene pentru

  Protecția Datelor;

  f) întocmirea unui plan de acțiuni

  subsecvente concluziilor rapoartelor de

  audit intern sau extern, evaluărilor și

  investigațiilor, inclusiv cele ale Autorității

  Europene pentru Protecția Datelor și OLAF

  și raportarea progreselor înregistrate, de

  două ori pe an Colegiului, Comitetului

  executiv, Comisiei și Autorității Europene

  pentru Protecția Datelor;

  Amendamentul 80

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera g

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  g) protejarea intereselor financiare

  ale Uniunii prin aplicarea de măsuri

  preventive împotriva fraudei, corupției și

  oricăror altor activități ilegale, prin

  verificări eficace, iar în cazul în care se

  constată nereguli, prin recuperarea

  sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă

  este cazul, prin impunerea de sancțiuni

  administrative și financiare eficace,

  proporționale și cu efect de descurajare;

  eliminat

  Amendamentul 81

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera ja (nouă)

 • RR\1137466RO.docx 37/147 PE606.167v03-00

  RO

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  ja) exercitarea, cu privire la

  personalul agenției, a competențelor pe

  care Statutul funcționarilor le conferă

  autorității împuternicite să facă numiri și

  pe care Regimul aplicabil celorlalți agenți

  le conferă autorității abilitate să încheie

  contracte de muncă („competențele

  autorității împuternicite să facă numiri”);

  Amendamentul 82

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera jb (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  jb) acordarea sprijinului administrativ

  necesar pentru a facilita activitatea

  operațională a Eurojust;

  Amendamentul 83

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera jc (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  jc) acordarea de asistență

  președintelui și vicepreședinților în

  îndeplinirea atribuțiilor acestora;

  Amendamentul 84

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4 – litera jd (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  jd) elaborarea unui proiect de

  propunere pentru bugetul anual al

  Eurojust, care ar trebui să fie prezentat și

 • PE606.167v03-00 38/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  consultat de Comitetul executiv înainte de

  adoptarea de Colegiu;

  Amendamentul 85

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. Reprezentanții sistemului de

  coordonare permanentă acționează fără

  întârziere în ceea ce privește executarea

  cererii în statul lor membru.

  3. Reprezentanții sistemului de

  coordonare permanentă acționează eficient,

  fără întârziere în ceea ce privește

  executarea cererii în statul lor membru.

  Amendamentul 86

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1a) Toți corespondenții naționali

  numiți de statele membre în temeiul

  alineatului (1) trebuie să aibă

  competențele și experiența necesare

  pentru a-și îndeplini sarcinile.

  Amendamentul 87

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (aa) corespondenții naționali pentru

  probleme legate de competența

  Parchetului European, pentru statele

  membre neparticipante;

  Amendamentul 88

  Propunere de regulament

 • RR\1137466RO.docx 39/147 PE606.167v03-00

  RO

  Articolul 20 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  3. Persoanele menționate la alineatele

  (1) și (2) își mențin funcția și statutul în

  conformitate cu legislația națională.

  3. Persoanele menționate la alineatele

  (1) și (2) își mențin funcția și statutul în

  conformitate cu legislația națională, cu

  condiția ca acest lucru să nu îi împiedice

  să-și îndeplinească sarcinile în temeiul

  prezentului regulament.

  Amendamentul 89

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 5 – litera d

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  d) menținerea unor legături strânse cu

  unitatea națională Europol.

  d) menținerea unor legături strânse cu

  unitatea națională Europol, cu alte puncte

  de contact ale Rețelei judiciare europene

  și cu alte autorități naționale competente

  relevante.

  Amendamentul 90

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Autoritățile competente din statele

  membre și Eurojust fac schimb de orice

  informații necesare îndeplinirii funcțiilor

  acestuia, în conformitate cu articolele 2 și

  4, precum și cu normele de protecție a

  datelor stabilite în prezentul regulament.

  Acestea includ cel puțin informațiile

  prevăzute la alineatele (5), (6) și (7).

  1. Autoritățile competente din statele

  membre și Eurojust fac schimb de orice

  informații necesare îndeplinirii funcțiilor

  acestuia, în conformitate cu articolele 2 și

  4, precum și cu normele de protecție a

  datelor stabilite în prezentul regulament.

  Acestea includ cel puțin informațiile

  prevăzute la alineatele (4), (5) și (6).

  Amendamentul 91

  Propunere de regulament

 • PE606.167v03-00 40/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Articolul 21 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  2. Transmiterea informațiilor către

  Eurojust se interpretează ca o cerere de

  asistență a Eurojust în cazul respectiv

  numai în cazul în care se prevede astfel de

  către o autoritate competentă.

  2. Transmiterea informațiilor către

  Eurojust se interpretează ca o cerere de

  asistență a Eurojust în cazul respectiv

  numai dacă se prevede astfel de către o

  autoritate competentă.

  Amendamentul 92

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  5. Autoritățile naționale competente

  își informează membrii naționali, fără

  întârzieri nejustificate, cu privire la orice

  caz referitor la infracțiuni de competența

  Eurojust care afectează cel puțin trei state

  membre și pentru care au fost transmise

  către cel puțin două state membre cereri de

  cooperare judiciară sau decizii privind

  cooperarea judiciară, inclusiv cele bazate

  pe instrumentele de punere în aplicare a

  principiului recunoașterii reciproce.

  5. Autoritățile naționale competente

  își informează membrii naționali, fără

  întârzieri nejustificate, cu privire la orice

  caz care afectează direct cel puțin trei state

  membre și pentru care au fost transmise

  către cel puțin două state membre cereri de

  cooperare judiciară sau decizii privind

  cooperarea judiciară, inclusiv cele bazate

  pe instrumentele de punere în aplicare a

  principiului recunoașterii reciproce, și dacă

  (a) infracțiunea în cauză este pasibilă

  în statul membru solicitant sau emitent de

  o pedeapsă cu închisoarea sau o măsură

  privativă de libertate pentru o perioadă

  maximă de cel puțin cinci sau șase ani, în

  funcție de decizia statului membru în

  cauză, și este inclusă în lista următoare:

  (i) trafic de ființe umane;

  (ii) abuz sexual și exploatare sexuală,

  inclusiv pornografie infantilă și

  ademenirea copiilor în scopuri sexuale;

  (iii) trafic de droguri;

  (iv) trafic ilicit de arme de foc, părți și

  componente ale acestora, muniții și

  explozivi;

  (v) corupție;

 • RR\1137466RO.docx 41/147 PE606.167v03-00

  RO

  (vi) infracțiuni împotriva intereselor

  financiare ale Uniunii;

  (vii) falsificare de bani și de alte

  mijloace de plată;

  (viii) activități de spălare de bani;

  (ix) criminalitate informatică; sau

  (b) există indicii concrete că este

  implicată o organizație infracțională; sau

  (c) există indicii conform cărora cazul

  poate avea o dimensiune transfrontalieră

  importantă sau repercusiuni la nivelul

  Uniunii sau ar putea afecta alte state

  membre decât cele direct implicate.

  Amendamentul 93

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  5. Autoritățile naționale competente

  își informează membrii naționali, fără

  întârzieri nejustificate, cu privire la orice

  caz referitor la infracțiuni de competența

  Eurojust care afectează cel puțin trei state

  membre și pentru care au fost transmise

  către cel puțin două state membre cereri de

  cooperare judiciară sau decizii privind

  cooperarea judiciară, inclusiv cele bazate

  pe instrumentele de punere în aplicare a

  principiului recunoașterii reciproce.

  5. Autoritățile naționale competente

  își informează membrii naționali, fără

  întârzieri nejustificate, cu privire la orice

  caz care afectează direct cel puțin două

  state membre și pentru care au fost

  transmise către cel puțin două state

  membre cereri de cooperare judiciară sau

  decizii privind cooperarea judiciară,

  inclusiv cele bazate pe instrumentele de

  punere în aplicare a principiului

  recunoașterii reciproce.

  Amendamentul 94

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 9

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  9. Informațiile menționate în prezentul

  articol sunt furnizate într-un mod

  structurat, astfel cum s-a stabilit de către

  9. Informațiile menționate în prezentul

  articol sunt furnizate într-un mod

  structurat, astfel cum s-a stabilit de către

 • PE606.167v03-00 42/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  Eurojust. Eurojust. Autoritatea națională nu este

  obligată să transmită aceste informații în

  cazul în care au fost deja transmise către

  Eurojust în conformitate cu alte dispoziții

  ale prezentului regulament.

  Amendamentul 95

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Eurojust furnizează autorităților

  naționale competente informații privind

  rezultatele prelucrării informațiilor,

  inclusiv privind existența unor legături cu

  cazuri deja stocate în sistemul de

  gestionare a cazurilor. Aceste informații

  pot include date cu caracter personal.

  1. Eurojust furnizează autorităților

  naționale competente, fără întârzieri

  nejustificate, informații privind rezultatele

  prelucrării informațiilor, inclusiv privind

  existența unor legături cu cazuri deja

  stocate în sistemul de gestionare a

  cazurilor. Aceste informații pot include

  date cu caracter personal.

  Amendamentul 96

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Autoritățile naționale competente răspund

  fără întârziere nejustificată cererilor și

  avizelor Eurojust formulate în conformitate

  cu articolul 4. În cazul în care autoritățile

  competente ale statelor membre în cauză

  decid să nu dea curs unei cereri

  menționate la articolul 4 alineatul (2) sau

  unui aviz scris menționat la articolul 4

  alineatul (4) sau (5), acestea vor informa

  Eurojust fără întârzieri nejustificate cu

  privire la decizia luată, precum și la

  motivele care au stat la baza acesteia. În

  cazul în care nu este posibil să se

  furnizeze motivele respingerii, deoarece în

  acest fel ar fi lezate interese naționale

  fundamentale în materie de securitate sau

  s-ar pune în pericol siguranța unor

  Autoritățile naționale competente răspund

  fără întârziere nejustificată cererilor și

  avizelor Eurojust formulate în conformitate

  cu articolul 4. În cazuri urgente, Eurojust

  poate stabili un termen pentru răspuns.

  Autoritățile competente ale statelor

  membre în cauză dau curs cererii

  formulate de Eurojust, menționate la

  articolul 4 alineatul (2) și la articolul 4

  alineatul (2)(nou), sau unui aviz scris

  menționat la articolul 4 alineatul (4) sau

  alineatul (5), cu excepția cazului în care

  pot demonstra Eurojust, printr-un aviz

  motivat, că un răspuns imediat ar pune în

  pericol reușita unei anchete în curs sau

  siguranța unei persoane. Orice întârziere

  în a da curs cererilor sau avizelor

 • RR\1137466RO.docx 43/147 PE606.167v03-00

  RO

  persoane, autoritățile competente ale

  statelor membre pot invoca motive

  operaționale.

  formulate de către Eurojust în

  conformitate cu articolul 4 trebuie să fie

  justificată în mod corespunzător.

  Amendamentul 97

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  1. Eurojust instituie un sistem de

  gestionare a cazurilor compus din fișiere

  de lucru temporare și un index care conține

  date cu caracter personal, astfel cum se

  prevede la anexa 2, și date care nu au

  caracter personal.

  1. Eurojust instituie un sistem de

  gestionare a cazurilor care include fișiere

  de lucru temporare și un index care conține

  date cu caracter personal, astfel cum se

  prevede la anexa 2, și date care nu au

  caracter personal.

  Amendamentul 98

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  c) de a facilita controlul legalității și

  conformității cu dispozițiile prezentului

  regulament în ceea ce privește prelucrarea

  datelor cu caracter personal.

  c) de a facilita controlul legalității și

  conformității cu legislația UE în ceea ce

  privește prelucrarea datelor cu caracter

  personal.

  Amendament de compromis S care înlocuiește amendamentul 315

  Amendamentul 99

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  4. Indexul conține referințe ale

  fișierelor de lucru temporare prelucrate în

  cadrul Eurojust și nu poate conține alte

  date cu caracter personal decât cele

  menționate la punctul 1 literele (a) — (i),

  4. Indexul conține referințe ale

  fișierelor de lucru temporare prelucrate în

  cadrul Eurojust și nu poate conține alte

  date cu caracter personal decât cele

  menționate la punctul 2 din anexa 2.

 • PE606.167v03-00 44/147 RR\1137466RO.docx

  RO

  (k) și (m) și punctul 2 din anexa 2.

  Amendamentul 100

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  6. Pentru prelucrarea datelor

  operaționale cu caracter personal, Eurojust

  nu poate crea niciun alt fișier automat în

  afară de sistemul de gestionare a cazurilor

  sau de un fișier de lucru temporar.

  6. Pentru prelucrarea datelor

  operaționale cu caracter personal, Eurojust

  nu poate crea niciun alt fișier automat în

  afară de sistemul de gestionare a cazurilor.

  Amendamentul 101

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  7. Sistemul de gestionare a cazurilor și

  fișierele de lucru temporare sunt puse la

  dispoziția Parchetului European.

  7. Sistemul de gestionare a cazurilor și

  fișierele de lucru temporare sunt puse la

  dispoziția Parchetului European în

  domeniul său de competență.

  Amendamentul 102

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  8. Dispozițiile privind accesul la

  sistemul de gestionare a cazurilor și

  fișierele de lucru temporare se aplică

  mutatis mutandis Parchetului European. Cu

  toate acestea, informațiile introduse de

  Parchetul European în sistemul de

  gestionare a cazurilor, fișierele de lucru

  temporare și index nu vor fi accesibile la

  nivel național.

  8. Dispozițiile privind accesul la

  sistemul de gestionare a cazurilor și fișierele

  de lucru temporare se aplică mutatis

  mutandis Parchetului European în

  domeniul său de competență. Cu toate

  acestea, informațiile introduse de Parchetul

  European în sistemul de gestionare a

  cazurilor, fișierele de lucru temporare și

  index nu vor fi accesibile la nivel n