Praca socjalna

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Praca socjalna

Text of Praca socjalna

 • Praca socjalnaKsztacenie dziaanie konteksty

  pod redakcj naukowAnny Kanios i Marty Czechowskiej-Bielugi

  Krakw 2010

 • Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Krakw 2010

  Recenzent:prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, profesor zwyczajny Uniwersytetu lskiego

  Redakcja wydawnicza:Beata Bednarz

  Projekt okadki:Magdalena Muszyska

  Izabela Surdykowska-Jurek

  CZARTART

  Publikacja ukazaa si dziki wsparciu finansowemu Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie

  ISBN 978-83-7587-477-8

  Oficyna Wydawnicza Impuls30-619 Krakw, ul. Turniejowa 59/5

  tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl

  Wydanie I, Krakw 2010

 • Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wybranych obszarw pracy socjalnej warunkowanych dynamik zmian gwnie demograficznych i spoeczno-gospodarczych wystpujcych we wspczesnym spoeczestwie. Punktem wyjcia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materia przedstawiono w czterech czciach. Pierwszy blok zagadnie dotyczy refleksji nad ksztaceniem do pracy socjalnej. Celem tego rozdziau jest przedstawienie tendencji, wyzwa i dylematw dotyczcych edukacji w zakresie pracy socjalnej. Cze druga zostaa zatytuowana Praca socjalna w stron aktywnej polityki spoecznej. Tematyka zamieszczonych tu tekstw oscyluje wok zagadnie dotyczcych funkcjonowania i kompetencji podmiotw polityki zabezpieczenia spoecznego. W rozdziale tym zostaa podjta prba analizy pracy socjalnej wyznaczanej dyrektywami unijnymi oraz analizy zmian dotychczasowej formuy pracy socjalnej na przykadzie partnerstw lokalnych i wsppracy midzysektorowej. Cz trzecia zostaa powicona innowacyjnym rozwizaniom w obszarze pracy socjalnej. Autorzy z jednej strony zestawiaj stare i nowe wyzwania pracy socjalnej, a z drugiej podejmuj prb wyjanienia pojawiajcych si wspczenie kwestii spoecznych akcentujc ich kontekstualne rozumienie. Treci ostatniego rozdziau koncentruj si na wieloaspektowoci pracy socjalnej. Przegld podej zastosowanych w opracowaniu przez poszczeglnych autorw skania do wniosku, e mamy do czynienia z relatywnie du rnorodnoci stanowisk teoretyczno - metodologicznych w tym zakresie. Poruszone w ksice zagadnienia dotycz jedynie czci problemw wyaniajcych si z przestrzeni pracy socjalnej. Mamy wiadomo, e eksploracja teoretyczna i badawcza aktualnych kwestii spoecznych jest procesem otwartym cechujcym si zmiennoci spowodowan przeobraeniami w zakresie wystpujcych w spoeczestwie zagroe. Dynamika omawianych problemw spoecznych jest zatem rdem nowych wyzwa dla praktyki i towarzyszcych jej rozwiza naukowych. Prezentujc Pastwu niniejsze opracowanie mamy nadziej, e ze wzgldu na zakres poruszanej problematyki ksika zainteresuje szerokie grono odbiorcw, a podjte w niej kwestie bd stanowiy inspiracj dla praktyki oraz refleksji naukowej. Prezentowany zbir adresujemy zwaszcza do pedagogw, socjologw, politykw spoecznych, osb dowiadczajcych dylematw w pracy zawodowej polegajcej na profesjonalnym wiadczeniu pomocy i wsparcia, jak i studentw nauk spoecznych Ze wzgldu na wielo kwestii spoecznych, ktre obecnie znajduj si w krgu zainteresowa badaczy podejmujcych zagadnienia pracy socjalnej, rzetelny wybr obszarw tematycznych, ktre naleaoby podda pogbionej analizie moe sprawia trudnoci. Spord aktualnych problemw weryfikowanych na gruncie pracy socjalnej nie mona pomin znaczenia profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego warunkowanej m.in. przez proces ksztacenia. Dialog na temat edukacji podjty w prezentowanym opracowaniu umoliwia optymalizacj przygotowania do wykonywania pracy zawodowej. Jak podkrelaj liczni autorzy ksztacenie profesjonalistw staje si zadaniem coraz bardziej skomplikowanym. Trudnoci te wynikaj z koniecznoci uwzgldnienia w trakcie edukacji dynamiki problemw spoecznych, a take potrzeby zmagania si z coraz to nowymi

 • sytuacjami trudnymi klientw. Wanym wydaje si rwnie dostosowanie procesu ksztacenia do wymogw Unii Europejskiej. Przedkadany Czytelnikowi tom zawiera wiele interesujcych tekstw, wanych dla ksztatowania praktyki pracy socjalnej i ksztacenia do tego obszaru aktywnoci. Jednym z nich jest tekst Piotra Saustowicza, omawiajcy podstawowe kwestie midzynarodowego wymiaru pracy socjalnej. Inny tekst wybitnego profesora Lecha Witkowskiego O dwoistociach autorytetu pracownika socjalnego (w ksztaceniu profesjonalnym i jako wyzwania praktycznego). Ponadto, w monografii czytelnik znajdzie opracowania z zakresu aktywnej polityki spoecznej: Elbieta Trafiaek Pracownik socjalny wobec wyzwa aktywnej polityki spoecznej. Halina Worach-Kardas Wielosektorowo w polityce spoecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej. Jak rwnie teksty zestawiajce stare i nowe wyzwania pracy socjalnej, np. profesor Zofii Kawczyskiej-Butrym a take o interwencji kryzysowej Boeny Matyjas i artyku Anny Kotlarskiej-Michalskiej nt. Przestrze wymiany dowiadcze midzy teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Moliwoci i bariery.

 • Spis treci

  Ewa Marynowicz-HetkaO wieloci przestrzeni refleksji nad praktyk pracy socjalnej/spoecznej i wzajemnoci przepywu kontekstw praktyki i teorii kilka uwag wprowadzeniaA Multifaceted Character of Reflection on Social Work Practice and Interrelations between Practice and Theory A Word of Introduction ............ 9

  WstpIntroduction ..................................................................................................... 15

  Cz pierwszaPrba refleksji nad ksztaceniem do pracy socjalnej

  Lech WitkowskiO dwoistociach autorytetu pracownika socjalnego (w ksztaceniu profesjonalnym i jako wyzwania praktycznego)On Dualities of Authority of Social Worker (within Professional Education and as Practical Challenge) ..................................... 21

  Oksana LytvakProces ksztacenia pracownikw socjalnych na Ukrainie w kontekcie dowiadcze edukacyjnych w PolsceSocial Workers Training Process in Ukraine against the Backdrop of Polish Educational Experiences ......................................... 45

  Marta Czechowska-Bieluga, Ewa SarzyskaSzkolenia szans na rozwj pracownikw socjalnych rzeczywisto czy utopia?Training as an Opportunity for Social Workers Development Reality or Utopia? ..................................................................................................... 53

  Magorzata Ciczkowska-GiedziuKsztacenie pracownikw socjalnych do pracy z rodzinSocial Workers Education Towards Working with Families .................................. 71

  Ilona Maria MroczekUniwersytecka oferta ksztacenia pracownikw socjalnych na terenie LublinaThe Graduate Offer of Social Worker Training in Lublin ....................................... 79

 • Spis treci

  Cz drugaPraca socjalna w stron aktywnej polityki spoecznej

  Elbieta TrafiaekPracownik socjalny wobec wyzwa aktywnej polityki spoecznejThe Social Worker in the Challenges of the Active Social Policy ............................ 91

  Halina Worach-KardasWielosektorowo w polityce spoecznej i jej implikacje dla pracy socjalnejMulti-sector Social Policy and its Implications for the Social Work ........................ 101

  Tadeusz KamiskiPolityczne konteksty pracy socjalnej w PolscePolitical Contexts of Social Work in Poland ............................................................ 113

  Marta KomorskaPraktyka pracy socjalnej w kontekcie aktywnej polityki spoecznej The Practice of Social Work in Context of Active Social Politics ............................ 123

  Magdalena PakuaWspdziaanie sektora pozarzdowego i wadz samorzdowych Miasta Lublin w zakresie pracy socjalnejThe Cooperation between NGOs and the Lublin Municipality on Social Work ..... 129

  Anna KaniosPartnerstwo lokalne na rzecz osb wykluczonych spoecznie w opinii pracownikw socjalnychLocal Partnership for Socially Excluded Persons in the Opinion of Social Workers ............................................................................. 139

  Krystyna Faliszek, Ewa Leniak-BerekPraca socjalna w projektach systemowych orodkw pomocy spoecznej w wojewdztwie lskimSocial Work in System Projects of Social Welfare Centres in lskie Voivodeship ..... 155

  Cz trzeciaInnowacyjne rozwizania w obszarze pracy socjalnej

  Zofia Kawczyska-ButrymStare i nowe wyzwania pracy socjalnejOld and New Challenges of Social Work ................................................................ 167

  Boena MatyjasInterwencja kryzysowa jako nowa forma pomocy i wsparcia spoecznegoCrisis Intervention as a New Form of Help and Social Support .............................. 175

 • Spis treci

  Anna Jarkiewicz Film dokumentalny jako narzdzie pracy socjalnejDocumentary Film as a Tool of Social Work ........................................................... 183

  Mirosawa GawckaNowe spojrzenie na prac socjaln zorientowan na rodzin z perspektywy teorii systemowej i konstruktywizmuA New Look at Family-orientated Social Work from the Viewpoint of Systems Theory and Constructivism ..................................................................... 193

  Barbara SordylRodzina migracyjna jako nowa przestrze pracy socjalnej dowiadczenia pracownikw Orodka Pomocy Spoecznej w AndrychowieFamily Migration as a New Realm of Social Work Experience of the Personnel of the Social Welfare Centre in Andrychow ............... 203

  Anna LinkaDziaania spoeczne w spoecznoci wielokulturowejSocial Activity in Multicultural Community ............................................................ 211

  Cz czwartaPraca socjalna analizy wielokontekstowe

  Piotr Saustowicz Praca socjalna kolonializacja, etnizacja i transnacjonalizacjaSocial Work Colonialization, Ethnicization and Transnationalization ................. 227

  Anna Kotlarska-MichalskaPrzestrze wymiany d