of 112 /112
Viša ekonomska škola Leskovac Dr Ivan MIHAILOVIĆ R A Č U N O V O D S T V O -praktikum- drugo izdanje Leskovac, 2006

Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP...

Page 1: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Viša ekonomska škola Leskovac

Dr Ivan MIHAILOVIĆ

R A Č U N O V O D S T V O

-praktikum- drugo izdanje

Leskovac, 2006

Page 2: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Recezezenti: Prof. dr Borivoje Prokopović Prof. mr Vlastimir Krstić Izdavač: Viša ekonomska škola Leskovac Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Žika Stojanović Izdavački odbor: Prof. dr Ivan Mihailović Prof. Miroslava Stojanović Spec. Valentina Stanković Prof. dr Dragomir Radovanović Mr. Mira Avramović CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 657 (075.8) (076) MIHAILOVIĆ, Ivan Računovodstvo: praktikum / Ivan Mihailović, - 2. izd. - Leskovac: Viša ekonomska škola, 2007 (Niš: SVEN). - 112 str. : graf. prikazi, tabele; 30 cm Tiraž 100. ISBN 978–86–84331–11–5 a) Računovodstvo - Vežbe COBISS.SR–ID 138471948

Page 3: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

SADR@AJ

PREDGOVOR

I UVODNI DEO

VRSTE RA^UNA RA^UNI STANJA I USPEHA

a) Ra~uni stanja

b) Ra~uni uspeha

POTPUNI, NEPOTPUNI I KOREKTIVNI RA^UNI a) Potpuni ra~uni

b) Nepotpuni i korektivni ra~uni

OZNA^AVANJE STRANA RA^UNA

II ZADACI

Zadaci sa kolokvijuma

ZADATAK K–1 OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

ZADATAK K–2 ZADATAK K–3

OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

Zadaci sa ispita

ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

ZADATAK IA

Page 4: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

VRSTE RA^UNA

Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une stanja i uspeha, • potpune, nepotpune i korektivne ra~une, • sinteti~ke, analiti~ke i analiti~ko–sinteti~ke ra~une, • bilansne i izabilansne ra~une, • stvarne i simboli~ke ra~une.

Imaju}i u vidu na{e prakti~ne potrebe zadr`a}emo se na ra~unima sta-

nja i uspeha i na potpunim, nepotpunim i korektivnim ra~unima.

Ra~uni stanja i uspeha

a) Ra~uni stanja

Ra~uni stanja su takvi ra~uni koji svojim saldom pokazuju stanje sred-stava i izvora sredstava.

Ovi ra~uni se mogu podeliti na: 1. Aktivne ra~une, 2. Pasivne ra~une, 3. Aktivno–pasivne ra~une.

1) Na aktivnim ra~unima prikazuje se stanje i kretanje sredstava. Ovi

ra~uni ne mogu imati stanje koje je iskazano na potra`noj strani, jer je nemo-gu}e da izlaz odre|ene vrste sredstava (koji se knji`i na potra`noj strani) bude ve}i od njegovog ulaza (knji`i se na dugovnoj strani). Na osnovu ovoga, mo`emo zaklju~iti da aktivni ra~uni mogu imati stanje koje je iskazano na dugovnoj strani ra~una a samo u izuzetnim situacijama njihovo stanje mo`e biti jednako nuli (u slu~aju da je izlaz jednak ulazu sredstava).

U aktivne ra~une spadaju ra~uni osnovnih sredstava (gra|evinski ob-jekti, zemlji{te, oprema itd.) i ra~uni obrtnih sredstava (blagajna, teku}i ra-~un, zalihe materijala, nedovr{ena proizvodnja, zalihe gotovih proizvoda, ro-ba itd.).

Pravila za knji`enje na aktivnim ra~unima mo`emo prikazati na sle-de}i na~in:

Page 5: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

+ Aktivni ra~uni – Po~etno stanje Smanjenje Pove}anje Iznos za zaklju~ivanje

Na osnovu prethodnog prikaza zaklju~ujemo:

• prilikom otvaranja ovih ra~una po~etno stanje se knji`i na levoj,

dugovnoj strani odgovaraju}eg aktivnog ra~una (npr. ra~un opre-

me), {to zna~i da }e u dnevniku prilikom otvaranja ovaj ra~un du-

govati;

• pove}anje na aktivnim ra~unima knji`i se na levoj, dugovnoj

strani, dok se smanjenje knji`i na desnoj, potra`noj strani.

Uzmimo, na primer, da je sa teku}eg ra~una podignuta gotovina u

iznosu od 10.000 dinara i sme{tena u blagajnu. Kako su oba ra~una (Teku}i

ra~un i Blagajna) aktivni ra~uni, va`e pravila za knji`enje koja smo pre-

thodno naveli. Na Teku}em ra~unu je do{lo do smanjenja za 10.000 dinara,

pa }e ovaj iznos biti proknji`en na desnoj, potra`noj strani tog ra~una. U Bla-

gajni je za isti iznos do{lo do pove}anja, {to }e biti proknji`eno na levoj,

dugovnoj strani ovog ra~una. Na osnovu ovoga mo`emo formirati slede}i

knjigovodstveni stav u dnevniku:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x) Blagajna 10.000 Teku}I ra~un 10.000 za podignutu gotovinu

odnosno na ra~unima:

Teku}i ra~un Blagajna S0 x) 10.000 S0

x) 10.000

Page 6: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Prilikom zaklju~ivanja aktivnih ra~una knji`enje se sprovodi na njiho-voj desnoj, potra`noj strani, {to zna~i da }e ovi ra~uni, u stavu za knji`enje zaklju~ivanja kroz dnevnik, potra`ivati.

2) Pasivni ra~uni pokazuju stanje i kretanje izvora sredstava. Stanje na ovim ra~unima ne mo`e biti na dugovnoj strani, jer je nemogu}e da kori{-}enje izvora sredstava bude ve}e od njihovog nastanka.

Pasivni ra~uni, dakle, mogu imati stanje koje je iskazano na desnoj, potra`noj strani a samo izuzetno mogu imati stanje jednako nuli (kada se iz-vori sredstava ugase).

U pasivne ra~une spadaju: ra~uni kapitala (dru{tveni, dr`avni, deoni-~arski, inokosni, me{oviti itd.), ra~uni kredita itd.

Pravila za knji`enje na pasivnim ra~unima mogu biti prikazana na slede}i na~in:

+ Pasivni ra~uni –

Smanjenje Po~etno stanje Iznos za zaklju~ivanje Pove}anje

Na osnovu prethodnog zaklju~ujemo: • po~etno stanje se knji`i na desnoj, potra`noj strani pasivnih ra~una

(npr. krediti); odnosno, u po~etnom stavu za knji`enje kroz dnev-nik, prilikom njegovog otvaranja, ovi ra~uni potra`uju;

• svako pove}anje na ovim ra~unima bi}e proknji`eno na njihovoj desnoj, potra`noj strani, a svako smanjenje na njihovoj levoj, du-govnoj strani.

• Ukoliko uzmemo, na primer, da je banka (koja je prethodno odo-brila kredit na{em preduze}u) odustala od potra`ivanja po tom kreditu ima}emo slu~aj pripisivanja tog kredita (npr. u iznosu od 100.000) na{em ra~unu kapitala (npr. dru{tveni kapital). Kako se radi o situaciji gde su oba ra~una (kredit i dru{tveni kapital) pasivna, na jednom (dru{tveni kapital) je do{lo do pove}anja, koje }e biti proknji`eno na njegovoj desnoj, potra`noj strani, a na drugom (krediti) je do{lo do smanjenja, koje }e biti proknji`eno na njegovoj levoj, dugovnoj strani. Na ovaj na~in formiran je i slede}i stav za knji`enje kroz dnevnik:

Page 7: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x) Krediti 100.000 Dru{tveni kapital 100.000 za pove}anje kapitala

odnosno na ra~unima:

Krediti Dru{tveni kapital x) 100.000 S0 S0

x) 100.000

Prilikom zaklju~ivanja pasivnih ra~una odgovaraju}i iznos bi}e pro-

knji`en na njihovoj levoj, dugovnoj strani, odnosno u stavu za zaklju~ivanje ra~una kroz dnevnik ovi ra~uni }e dugovati.

3) Aktivno–pasivni ra~uni mogu imati stanje iskazano ili na dugovnoj

ili na potra`noj strani. Najreprezentativniji primeri ovih ra~una su ra~uni kupaca i dobavlja~a.

Ra~un kupci je u na~elu aktivan, jer predstavlja potra`ivanja za pro-date gotove proizvode, robu ili usluge, koja se knji`e na levoj, dugovnoj strani ovog ra~una. Kada, isplatom od strane kupca ovo potra`ivanje bude sman-jeno ili uga{eno, knji`enje se sprovodina desnoj, potra`noj strani ovog ra~una ({to zna~i da va`e pravila za knji`enje na aktivnim ra~unima).

Me|utim, ukoliko kupac unapred, u vidu avansa, izvr{i pla}anje (za go-tove proizvode, robu ili usluge), onda se knji`enje sprovodi na desnoj, potra`noj strani ovog ra~una (primenom direktne metode knji`enja), tako da ra~un kupci do momenta prijema onoga {to je avansirano (gotovi proizvodi, roba, usluge) ima stanje na desnoj, potra`noj strani i pona{a se kao pasivan ra~un.

U praksi (a i u metodologiji koju izu~avamo) se knji`enje primljenog avansa od kupaca sprovodi na posebnom ra~unu pod nazivom Primljeni avansi (primena indirektne metode knji`enja), tako da prijem avansa od kup-ca ne uti~e direktno na ra~un Kupci (sprovodi se knji`enje na levoj, dugovnoj strani teku}eg ra~una i desnoj, potra`noj strani ra~una Primljeni avansi, za iznos primljenog avansa od kupca). Predstavljeno knjigovodstvenim stavom

Page 8: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

(pod pretpostavkom da je primljen avans od kupca u iznosu od 20.000 dinara) to izgleda ovako:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x) Teku}i ra~un 20.000 Primljeni avansi 20.000 za primljen avans

Kada do|e do isporuke predmeta kupovine (npr. gotovi proizvodi),

sledi knji`enje:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x1) Kupci 20.000 Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 20.000 za prodate gotove proizvode

Na kraju dolazi do knji`enja naplate potra`ivanja od kupaca iz una-

pred primljenog avansa:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x2) Primljeni avansi 20.000 Kupci 20.000 za isplatu iz avansa

Prethodna knji`enja na ra~unima glavne knjige izgledaju ovako:

Teku}i ra~un Primljeni avansi x) 20.000 x2) 20.000 x) 20.000

Kupci Prihodi od prodaje gotovih proizvodax1) 20.000 x2) 20.000 x1) 20.000

Page 9: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Ukoliko obratimo pa`nju na knji`enja izvr{ena na ra~unu Kupci, mo`emo zaklju~iti da je na njemu prvo proknji`en nastanak potra`ivaja (knji`enje pod x1) a zatim njegvo ga{enje (knji`enje pod x2) prouzrokovano is-platom iz avansa. Ovako sprovedena knji`enja na ra~unu Kupci karakter-isti~na su za knji`enja na aktivnim ra~unima.

Na osnovu prethodnih obja{njenja, ra~un Kupci smatra}emo aktivnim ra~unom (zbog indirektne metode knji`enja primljenog avansa) iako on u stvari predstavlja aktivno–pasivan ra~un (kada se primenjuje direktni metod knji`enja primljenog avansa).

Sli~an slu~aj postoji i kod ra~una Dobavlja~i koji je predstavnik aktiv-no–pasivnog ra~una. Ovaj ra~un je, u na~elu, pasivan jer predstavlja obaveze prema dobavlja~ima za isporu~eni materijal, robu, usluge i sli~no. U slu~aju da je pla}anje prema dobavlja~ima izvr{eno unapred, uplatom avansa, ovaj ra~un se mo`e pona{ati kao aktivni ra~un (primenom direktne metode knji`e-nja datog avansa preko ra~una dobavlja~a). Ukoliko se dati avans proknji`i indirektno preko ra~una Dati avansi, ra~un dobavlja~a se pona{a kao pasivni ra~un.

Iz prethodnog zaklju~ujemo da }emo ra~un kupci smatrati aktivnim ra~unom, a ra~un Dobavlja~i pasivnim ra~unom (iako oni, u stvari, predstav-ljaju aktivno–pasivne ra~une).

b) Ra~uni uspeha

Na ra~unima uspeha vr{i se evidentiranje rashoda i prihoda i iznala`e-nje finansijskog rezultata koji mo`e biti pozitivan (ukoliko su prihodi ve}i od rashoda), negativan (ukoliko su rashodi ve}i od prihoda) i jednak nuli (uko-liko su prihodi jednaki rashodima).

Ra~uni uspeha, u principu, nemaju po~etno stanje jer se na kraju go-dine gase. Ukoliko je ostvaren pozitivan finansijski rezultat (dobitak), na kraju poslovne godine vr{i se njegova raspodela na korisnike, tako da se on ne pojavljuje u narednoj godini. Izuzetno, ukoliko nije izvr{ena raspodela do-bitka, on ulazi u pasivu bilansa stanja pod nazivom neraspore|eni dobitak. Ukoliko je ostvaren negativan finansijski rezultat (gubitak), vr{i se njegovo pokri}e, ~ime dolazi do njegovog ga{enja. Izuzetno, ukoliko nije izvr{eno pokri}e, gubitak se pojavljuje u aktivi bilansa stanja pod nazivom nepokriveni gubitak (mo`e i u pasivi bilansa stanja sa predznakom "-").

Page 10: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Pravila za knji`enje na ra~unima uspeha mogu se prikazati na slede}i

na~in:

+ Rashodi – Pove}anje Smanjenje Iznos za zaklju~ivanje

+ Prihodi – Smanjenje Pove}anje Iznos za zaklju~ivanje

Na osnovu prethodnog, mo`emo zaklju~iti da su ra~uni rashoda sli~ni

aktivnim ra~unima (va`e ista pravila za knji`enje), dok su ra~uni prihoda sli~ni pasivnim ra~unima (tako|e va`e ista pravila za knji`enje).

Preko ra~una finansijskog rezultata (dobitka ili gubitka) utvr|uje se da li su prihodi ve}i od rashoda (dobitak) ili su prihodi manji od rashoda (gubi-tak)

+ Finansijski rezultat – Iznos rashoda Iznos prihoda

Ukoliko je desna strana ve}a od leve ostvaren je pozitivan finansijski

rezultat (dobitak). U suprotnom, ostvaren je negativan finansijski rezultat (gubitak).

Page 11: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Potpuni, nepotpuni i korektivni ra~uni

a) Potpuni ra~uni

Ukoliko ra~uni stanja svojim saldom pokazuju pravo stanje, onda su to potpuni ra~uni. To su, na primer, ra~uni Blagajna, Teku}i ra~un, Zemlji{ta itd. Potpuni ra~uni su, tako|e, i ra~uni Materijala, Proizvodnje i Gotovih pro-izvoda ukoliko se vode po stvarnim cenama, kao i ra~uni osnovnih sredstava (gra|evinski objekti, oprema) u slu~aju kada se otpis na ovim ra~unima vr{i direktno, tako da saldo na ovim ra~unima pokazuje stvarno stanje, odnosno sada{nju (neotpisanu) vrednost.

Primer. Proknji`iti amortizaciju opreme u iznosu od 50.000 dinara primenom direktne metode knji`enja, ako je stanje na ra~unu Oprema 120.000 dinara.

Knji`enje kroz dnevnik:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x) Tro{kovi amortizacije 50.000 Oprema 50.000 za proknji`enu amortizaciju

Knji`enje na ra~unu opreme:

Oprema S0 120.000 x) 50.000S1 70.000

Knji`enjem otpisa (amortizacije) direktno na ra~unu Oprema (na po-

tra`noj strani) odmah se na istom ra~unu izra~unava novo stanje (70.000) koje predstavlja sada{nju, odnosno neotpisanu vrednost. Zbog toga je (prime-nom metode direktnog otpisa) ra~un opreme potpun ra~un.

Page 12: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

b) Nepotpuni i korektivni ra~uni

Nepotpuni su oni ra~uni koji sami ne pokazuju pravo stanje, ve} je to stanje potrebno utvrditi pomo}u korektivnih ra~una. Nepotpuni ra~un bio bi, na primer, ra~un Opreme ukoliko se otpis (amortizacija) vr{i indirektnom metodom, uz pomo} korektivnog ra~una (Ispravka vrednosti opreme). Ako za ilustraciju prethodnog uzmemo isti primer kao kada smo obja{njavali pot-pune ra~une (uz napomenu da se otpis knji`i indirektnom metodom), imali bismo slede}e knji`enje kroz dnevnik:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

x) Tro{kovi amortizacije 50.000 Ispravka vrednosti opreme 50.000 za proknji`enu amortizaciju

i na ra~unima koji nam zaokupljaju pa`nju:

Oprema Ispravka vrednosti opreme

S0 120.000 x) 50.000

Ukoliko pogledamo ra~un Opreme, mo`emo zapaziti da se na njemu

stanje nije promenilo, iako je izvr{en otpis (smanjenje) vrednosti opreme. Me-|utim, knji`enje na korektivnom ra~unu (Ispravka vrednosti opeme) ukazuje nam na posredan na~in nastanak tog smanjenja, tako da, kada `elimo da ut-vrdimo sada{nju (neotpisanu) vrednost na ra~unu Oprema, neizostavno mo-ramo uzeti u obzir i stanje na ra~unu Ispravka vrednosti opreme (koji kori-guje vrednost na ra~unu Oprema).

U na{em slu~aju sada{nju (neotpisanu) vrednost opreme dobijamo na

slede}i na~in: Oprema 120.000 Ispravka vrednosti opreme – 50.000 Sada{nja vrednost opreme 70.000

Page 13: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Predznak „–“ ispred ispravke vrednosti postoji (u tehni~kom smislu) zbog toga {to je stanje na tom ra~unu na potra`noj strani, dok je stanje na ra~unu ~iju vednost koriguje (oprema) na dugovnoj strani.

U bilansu stanja iznos ra~una Ispravka vrednosti opreme upisuje se u pretkolonu aktive, ispod iznosa na ra~unu Oprema. Izra~unata sada{nja vred-nost upisuje se u kolonu iznos aktive bilansa stanja.

AKTIVA

Red. br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

1. Oprema 120.0002. Ispravka vrednosti opreme – 50.000 70.000

Napomena: ne treba zaboraviti da korektivni ra~uni koji u pretkoloni

aktive bilansa imaju predznak „–“,u stvari, imaju potra`ni saldo, pa se, shod-no tome, prilikom otvaranja poslovnih knjiga otvaraju zajedno sa ra~unima koji imaju isti (potra`ni) saldo. U na{em primeru, ra~un Oprema bio bi otvo-ren zajedno sa ra~unima koji imaju dugovni saldo i to u iznosu iz pretkolone bilansa od 120.000 dinara, a ra~un Ispravka vrednosti opreme, zajedno sa ra-~unima koji imaju potra`ni saldo, tako|e u iznosu iz pretkolone od 50.000 dinara.

U slu~aju da odgovaraju}i korektivni ra~uni (npr. Odstupanje od plan-ske cene materijala) imaju dugovni saldo, onda se njihov saldo u pretkoloni bilansa sabira sa iznosom nepotpunog ra~una koji koriguju (Zalihe materi-jala).

Na primer, ukoliko je stanje na odre|enim ra~unima slede}e:

Zalihe materijala Odstupanje od planske cene materijalaS0 200.000 S0 50.000

u bilansu stanja ovi ra~uni bili bi svrstani na slede}i na~in:

AKTIVA

Red. br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

1. Zalihe materijala 200.0002. Odstupanje od planske cene materijala + 50.000 250.000

Page 14: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Ozna~avanje strana ra~una

U praksi se primenjuje vi{e na~ina za ozna~avanje strana ra~una. Nave{}emo samo neke od njih:

Ulaz Zadu`enje Duguje +

Izlaz Odobrenje Potra`uje

Navedeni na~ini imaju svoje prednosti i nedostatke. Ipak, naj~e{}e se

primenjuju „+“ za levu stranu ra~una i „–“ za desnu stranu ra~una, kao i duguje (leva strana) i potra`uje (desna strana).

^esto su u upotrebi i zadu`enje i odobrenje, ali vi{e u smislu opisa nastale promene (npr. zadu`ujemo blagajnu a odobravamo teku}i ra~unu). Ista konstatacija va`i i za ozna~avanje primenom termina ulaz i izlaz (npr. ulaz na ra~unu proizvodnje, a izlaz sa ra~una zaliha materijala).

Izrazi „na teret“ i „u korist“ ra~una koriste se za ozna~avanje strana ra~una prilikom obja{njavanja odre|enih promena. Izraz „na teret“ ukazuje da na odgovaraju}em ra~unu odre|eni iznos treba proknji`iti na levoj strani tog ra~una, a upotreba izraza „u korist“ ukazuje da odre|eni iznos treba proknji`iti na desnoj strani odgovaraju}eg ra~una.

Page 15: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

ZADATAK K–1

I) Preduze}e zapo~inje poslovanje sa slede}im stanjem sredstava i izvora sredstava: Teku}i ra~un 400.000; Blagajna 60.000; Kupci 400.000; Nedovr{ena proizvodnja 350.000; Zalihe materijala 5.000 kg materijala „A“ po ceni od 50 din/kg; Zalihe gotovih proizvoda 500.000; Dobavlja~i 250.000; Roba u magacinu 400.000; Razlika u ceni 39.983; ^ekovi 50.000; Primljeni avansi 200.000; Kratkoro~ni depoziti 300.000; Roba u prodavnici br. 1 100.000; Razlika u ceni prodavnice br. 1 19.745; Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 15.255; Akcijski kapital 2.415.700; Gra|evinski objekti 1.000.000; Oprema 600.000; Ispravka vred-nosti gra|evinskih objekata 400.000; Ispravka vrednosti opreme 200.000; Kratkoro~ni krediti 1.000.000; PDV u primljenim fakt-urama – magacin 54.000; PDV u primljenim fakturama – ma-terijal 35.000; Ukalkulisani PDV 61.017; PDV uprimljenim fak-turama – gotovi proizvodi 90.000; PDV u primljenim fakturama prodavnice br. 1 11.700. Sastaviti bilans stanja.

II) Otvoriti dnevnik i ra~une glavne knjige i proknji`iti slede}e

promene: 1. Prodata je celokupna koli~ina gotovih proizvoda po fakturi

br. 26 za 700.000 dinara. Kupac je isplatio fakturu vir-manskim nalogom.

2. Izdato je proizvodnji 2.000 kg materijala „A“. 3. Prodata je, preko prodavnice br. 1, razna roba u iznosu od

20.000 dinara. Pazar je upla}en blagajni. 4. Kupljeno je od banke 5.000 € (1€ = 80 din). 5. Upla}en je avans dobavlja~u iz inostranstva u iznosu od

2.000 € radi nabavke 6.000 kg materijala „A“. 6. Materijal „A“ je prispeo zajedno sa fakturom br. 13 u iznosu

od 2.300 €. 7. Za tro{kove prevoza materijala primljena je faktura br. 121

na iznos od 35.400 dinara. PDV po stopi od 18% ura~unat.

Page 16: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Na iznos fakture izdat je ~ek. Republi~ka uprava carina dostavila je obra~un carine na iznos od 50.000 dinara.

8. Materijal je sme{ten u magacin po nabavnoj ceni. 9. Izdato je proizvodnji 5.000 kg materijala „A“ po prose~noj

ceni. 10. Preduze}e je odlu~ilo da preostalu koli~inu materijala „A“

vodi po planskoj ceni od 40 din/kg. 11. Izdato je proizvodnji 3.000 kg materijala „A“. 12. Preduze}e je primilo bez naknade gra|evinski objekat ~ija je

nabavna vrednost 200.000 dinara, a otpisana vrednost 40.000 dinara. Prijemom objekta preuzeta je obaveza otplate kredita u iznosu od 100.000 dinara. Preduze}e je odlu~ilo da objekat odmah adaptira u prodavnicu br. 2.

13. Izvo|a~ radova na adaptaciji objekta zavr{io je ugovoreni po-sao i dostavio fakturu br. 98 na iznos od 80.000 dinara. Ob-jekat je osposobljen za obavljanje nove funkcije.

14. Iz magacina je preba~ena razna roba u prodavnicu br. 2 u iznosu od 100.000 dinara. Formirana je maloprodajna cena u iznosu od 160.000 dinara. Ukalkulisani PDV po stopi od 18% (sadr`an).

15. Prodata je razna roba iz magacina po fakturi br. 22 za 60.000 dinara.

16. Obra~unati i proknji`iti isplatu PDV-a po fakturama 26 i 22 i za prodaju preko prodavnice br. 1.

Page 17: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

AKTIVA

PO^ETNI BILANS STANJA

PASIVA

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

1. Teku}i ra~un 400.000 1. Dobavlja~i 250.000

2. Blagajna 60.000 2. Razlika u ceni 39.983

3. Kupci 400.000 3. Ukalkulisani PDV - magacin 61.017

4. Nedovr{ena proizvodnja 350.000 4. Primljeni avansi 200.000

5. Zalihe materijala 250.000 5.Ukalkulisani PDV – prodavnica br. 1

15.255

6. POV u primljenim fakturama - materijal

35.000 6. Akcijski kapital 2.415.700

7. Zalihe gotovih proizvoda 500.000 7. Kratkoro~ni krediti 1.000.000

8. POV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi

90.000 8. Razlika u ceni prodavnice br. 1 19.745

9. Roba u magacinu 400.000

10. POV u primljenim fakturama - magacin

54.000

11. ^ekovi 50.000

12. Kratkoro~ni depoziti 300.000

13. Roba u prodavnici br. 1 100.000

14. POV u primljenim fakturama – prodavnica br. 1

11.700

15. Gra|evinski objekti 1.000.000

16. Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata – 400.000 600.000

17. Oprema 600.000

18. Ispravka vrednosti opreme – 200.000 400.000

UKUPNA AKTIVA 4.000.700 UKUPNA PASIVA 4.000.700

Page 18: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

DNEVNIK

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

O) Teku}i ra~un 400.000,oo Blagajna 60.000,oo Kupci 400.000,oo Nedovr{ena proizvodnja 350.000,oo Zalihe materijala 250.000,oo Zalihe gotovih proizvoda 500.000,oo Roba u magacinu 400.000,oo ^ekovi 50.000,oo Kratkoro~ni depoziti 300.000,oo Roba u prodavnici br. 1 100.000,oo Gra|evinski objekti 1.000.000,oo Oprema 600.000,oo PDV u primljenim fakturama – materijal 35.000,oo PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi 90.000,oo PDV u primljenim fakturama – magacin 54.000,oo PDV u primljenim fakturama – prodavnica br. 1 11.700,oo Ra~un otvaranja glavne knjige 4.600.700,oo Za otvaranje ra~una aktive

0a) Ra~un otvaranja glavne knjige 4.600.700,oo Dobavlja~i 250.000,oo Razlika u ceni – magacin 38.983,oo Primljeni avansi 200.000,oo Ukalkulisani PDV – magacin 61.017,oo Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 15.255,oo Akcijski kapital 2.415.700,oo Kratkoro~ni krediti 1.000.000,oo Razlika u ceni prodavnice br. 1 19.745,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 400.000,oo Ispravka vrednosti opreme 200.000,oo Ukalkulisani PDV - magacin 61.017,oo Za otvaranje ra~una pasive

1) Kupci 700.000,oo Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 593.220,oo Obaveza za PDV – gotovi proizvodi 106.780,oo Prodaja po fakturi br. 26

1a) Teku}i ra~un 700.000 Kupci 700.000 Za uplatu po fakturi br. 26

2) Tro{kovi materijala 100.000 Zalihe materijala 100.000 Za izdat materijal

Page 19: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

3) Blagajna 20.000,oo Obaveze za PDV prodavnice br. 1 3.051,oo Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 1 16.949,oo Za prodatu robu

3a) Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 20.000,oo Roba u prodavnici br. 1 20.000,oo Interni obra~un realizacije

3b) Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 3.051,oo Nabavna vrednost prodate robe u prodavnici br. 1 3.051,oo Za realizovan PDV

3c) Razlika u ceni prodavnice br. 1 3.949,oo Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 3.949,oo Za realizovanu razliku u ceni

4) Devizni ra~un 400.000,oo Teku}i ra~un 400.000,oo Za kupovinu 5.000 €

5) Dati avansi 160.000,oo Devizni ra~un 160.000,oo Za uplatu avansa

6) Fakturna vrednost materijala 217.120,oo Dobavlja~i iz inostranstva 184.000,oo Obaveze za PDV - materijal 33.120,oo Za nabavnu vrednost po fakturi br. 13

7) Zavisni tro{kovi nabavke materijala 89.000,oo PDV u primljenim fakturama - materijal 5.400,oo Obaveze po ~ekovima 35.400,oo Obaveze za carine 50.000,oo Obaveze za PDV - materijal 9.000,oo Za carinu I prevoz

8) Obra~unata nabavna vrednost materijala 306.120,oo Fakturna vrednost materijala 217.120,oo Zavisni tro{kovi nabavke materijala 89.000,oo Za obra~unatu nabavnu vrednost

8a) Zalihe materijala 306.120,oo Obra~unata nabavna vrednost materijala 306.120,oo Za prenos na zalihe

9) Tro{kovi materijala 253.400,oo Zalihe materijala 253.400,oo Za izdat materijal

10) Odstupanje od planske cene materijala 42.720,oo Zalihe materijala 42.720,oo Za plansku cenu

Page 20: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

11) Tro{kovi materijala 120.000,oo Zalihe materijala 120.000,oo Za izdat materijal

11a) Tro{kovi materijala 32.040,oo Odstupanje od planske cene materijala 32.040,oo Za prenos dela odstupanja

12) Investicije u toku 200.000,oo Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 100.000,oo Dru{tveni kapital 60.000,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 40.000,oo Za prijem bez naknade i adaptaciju

13) Investicije u toku 80.000,oo Dobavlja~i za osnovna sredstva 80.000,oo Po fakturi br. 98

13a) Gra|evinski objekti 280.000,oo Investicije u toku 280.000,oo Za adaptirani objekat

14) Roba u prodavnici br. 2 160.000,oo Ukalkulisani PDV – magacin 15.254,25 Razlika u ceni – magacin 9.754,75 Roba u magacinu 100.000,oo Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 24.407,oo Razlika u ceni prodavnice br. 2 60.593,oo Za prenos robe u prodavnicu

15) Kupci 60.000,oo Prihodi od prodaje robe 50.847,45 Obaveze za PDV - magacin 9.152,55 Po fakturi br. 22

15a) Nabavna vrednost prodate robe 60.000,oo Roba u magacinu 60.000,oo Interni obra~un realizacije

15b) Razlika u ceni - magacin 5.847,25 Nabavna vrednost prodate robe 5.847,25 Za realizovanu razliku u ceni

15c) Ukalkulisani PDV - magacin 9.152,55 Nabavna vrednost prodate robe 9.152,55 Za realizovani PDV

16) Obaveze za PDV - gotovi proizvodi 106.780,oo Obaveze za PDV - magacin 9.152,55 Obaveze za PDV - prodavnica br. 1 3.051,oo PDV u primljenim fakturama - gotovi proizvodi 90.000,oo PDV u primljenim fakturama - magacin 8.100,oo PDV u primljenim fakturama - prodavnica br. 1 2.340,oo Tekući račun 18.543,55 Za isplatu PDV-a

Page 21: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

GLAVNA KNJIGA

Teku}i ra~un Blagajna 0) 400.000,oo 4) 400.000,oo 0) 60.000

1a) 700.000,oo 16) 18.543,55 3) 20.000

Kupci Nedovr{ena proizvodnja 0) 400.000,oo 1a) 700.000,oo 0) 350.000,oo 1) 700.000,oo

15) 60.000,oo

Zalihe materijala Zalihe gotovih proizvoda 0) 250.000,oo 2) 100.000,oo 0) 500.000

8a) 306.120,oo 9) 253.400,oo 10) 42.720,oo 11) 120.000,oo

Roba u magacinu ^ekovi 0) 400.000,oo 14) 100.000,oo 0) 50.000,oo

15a) 60.000,oo

Kratkoro~ni depoziti Roba u prodavnici br. 1 0) 300.000,oo 0) 100.000,oo 3a) 20.000,oo

Gra|evinski objekti Oprema 0) 1.000.000,oo 0) 600.000,oo

13a) 280.000,oo

Page 22: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

PDV u primljenim fakturama

- materijal PDV u primljenim fakturama

- gotovi proizvodi 0) 35.000,oo 0) 90.000,oo 16) 90.000,oo7) 5.400,oo

PDV u primljenim fakturama - magacin

PDV u primljenim fakturama - prodavnica br. 1

0) 54.000,oo 16) 8.100,oo 0) 11.700,oo 16) 2.340,oo

Ra~un otvaranja glavne knjige Dobavlja~i 0a) 4.600.700,oo 0) 4.600.700,oo 0a) 250.000,oo

Razlika u ceni - magacin Primljeni avansi 14) 9.745,75 0a) 38.983,oo 0a) 200.000,oo

15b) 5.847,25

Ukalkulisani PDV prodavnice br1. Akcijski kapital 3b) 3.051,oo 0a) 15.255,oo 0a) 2.415.700,oo

12) 60.000,oo

Kratkoro~ni krediti Razlika u ceni prodavnice br. 1 0a) 1.000.000,oo 3c) 3.959,oo 0a) 19.745,oo

Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata Ispravka vrednosti opreme

0a) 400.000,oo 0a) 200.000,oo 12) 40.000,oo

Page 23: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Ukalkulisani PDV - magacin Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

14) 15.254,25 0a) 61.017,oo 1) 593.220,oo15c) 9.152,55

Tro{kovi materijala Obavbeze za PDV – gotovi proizvodi2) 100.000,oo 16) 106.780,oo 1) 106.780,oo9) 253.400,oo

11) 120.000,oo 11a) 35.040,oo

Obaveze za PDV prodavnice br. 1

Prihodi od prodate robe prodavnice br. 1

16) 3.051,oo 3) 3.051,oo 3) 16.949,oo

Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 Devizni ra~un

3a) 20.000,oo 3b) 3.051,oo 4) 400.000,oo 5) 160.000,oo 3c) 3.949,oo 16) 24.000,oo

Dati avansi Fakturna vrednost materijala 5) 160.000,oo 16) 160.000,oo 6) 217.120,oo 8) 217.120,oo

Dobavlja~i iz inostranstva Zavisni tro{kovi nabavke materijala 16) 184.000,oo 6) 184.000,oo 7) 89.000,oo 8) 89.000

Obaveze po ~ekovima Obaveze za carine 7) 35.400,oo 7) 50.000,oo

Page 24: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Obaveze za PDV - materijal Obaveze za PDV - magacin 6) 33.120,oo 16) 9.152,55 15) 9.152,55 7) 9.000,oo

Obra~unata nabavna vrednost materijala

Odstupanje od planske cene materijala

8) 306.120,oo 8a) 306.120,oo 10) 42.720,oo 11a) 32.040,oo

Investicije u toku Dugoro~ni krediti

za osnovna sredstva 12) 200.000,oo 13a) 280.000,oo 12) 100.000,oo13) 80.000,oo

Dobavlja~i za osnovna sredstva Roba u prodavnici br. 2 13) 80.000,oo 14) 160.000,oo

Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 Razlika u ceni prodavnice br. 2 14) 24.407,oo 14) 60.593,oo

Prihodi od prodaje robe Nabavna vrednost prodate robe 15) 50.847,45 15a) 60.000,oo 15b) 5.847,25 15c) 9.152,55

Page 25: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

0) Prilikom otvaranja dnevnika i ra~una glavne knjige potrebno je obra-

titi pa`nju na karakter salda ra~una iz po~etnog bilansa stanja. Pot-puni ra~uni iz aktive otvaraju se tako {to }e pod ovim rednim brojem biti proknji`eni na dugovnoj strani u iznosu koji je upisan u glavnoj koloni (iznos) bilansa. Nepotpuni ra~uni (u konkretnom slu~aju Gra-|evinski objekti i Oprema) dugova}e za iznos iskazan u pretkoloni bi-lansa (1.000.000 i 600.000). Korektivni ra~uni (u na{em slu~aju Is-pravka vrednosti gra|evinskih objekata i Ispravka vrednosti opreme) mogu biti proknji`eni na dugovnoj ili potra`noj strani u ovoj pro-meni, u zavisnosti od njihovog predznaka u pretkoloni („+" ili „-"). Ukoliko je u pretkoloni iskazan predznak „-" kod korektivnih ra~una ({to je i na{ slu~aj, a i pravilo kada se radi o bilo kojoj ispravci vred-nosti) ovi ra~uni se otvaraju na potra`noj strani u ovom stavu (zbog toga su na{a dva korektivna ra~una prilikom otvaranja dnevnika iska-zana na potra`noj strani zajedno sa pasivnim ra~unima) u iznosu koji je dat u pretkoloni. Ukoliko se radi o predznaku „+" ispred korektiv-nih konta (npr. ra~un Odstupanje od planske cene materijala), takav ra~un bi bio otvoren zajedno sa ostalim ra~unima aktive na dugovnoj strani.

Ra~un otvaranja glavne knjige ima privremeni karakter jer se odmah po otvaranju ra~una gasi, zato {to pod rednim brojem 0) prvo potra`uje za iznos od 4.600.700 dinara prilikom otvaranja ra~una ak-tive, a zatim pod rednim brojem Oa) duguje za isti iznos prilikom ot-varanja ra~una pasive.

Iznose sa ra~una koji su pod rednim brojem 0) proknji`eni na dugovnoj strani odmah prenosimo pod tim rednim brojem na levu stranu odgovaraju}ih ra~una glavne knjige, ~ime se vr{i njihovo otva-ranje. To isto ~inimo i sa iznosima na ra~unima proknji`enih na po-tra`noj strani pod rednim brojem Oa), ali sada na njihovoj desnoj strani.

Iznosi aktive iz po~etnog bilansa i zbir iznosa ra~una aktive is-kazani na ra~unu Otvaranja glavne knjige pod rednim brojem 0) nisu

Page 26: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

identi~ni. Iznos na ra~unu Otvaranja glavne knjige je za 600.000 ve}i (4.600.700 - 4.600.700) zbog korektivnih ra~una (Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 400.000 i Ispravka vrednosti opreme 200.000) koji se zbog svojih predznaka „-" otvaraju zajedno sa ra~unima pasive. To je ujedno i razlog {to je iznos na ra~unu Otvaranja glavne knjige pod rednim brojem Oa) gde se otvaraju ra~uni pasive, tako|e, za 600.000 ve}i od zbira pasive u po~etnom bilansu stanja.

1) Pod ovim rednim brojem u vezi s prodajom knji`imo samo jedan stav

koji ilustruje nastanak potra`ivanja od kupaca (700.000) i nastale prihode na bazi prodaje po fakturi br. 26 (593.220), kao i odgovaraju}i iznos PDV-a (106.780).

Uvidom u po~etni bilans stanja mo`emo primetiti da je stanje na ra~unu Zalihe gotovih proizvoda 500.000 dinara. Ovaj iznos, u stvari, predstavlja cenu ko{tanja gotovih proizvoda koji su prodati po fakturi br. 26. Razdu`enje ra~una Zalihe gotovih proizvoda za izvr{enu prodaju sprovodi se stavom za knji`enje:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Tro{kovi prodatih proizvoda 500.000 Zalihe gotovih proizvoda 500.000 Interni obra~un realizacije po ceni ko{tanja

Napomena: ovo knji`enje sprovodi se u okviru pogonskog knjigovodstva.

1a) Proknji`ena je isplata fakture br. 26 upotrebom virmanskog naloga

(nalog za bezgotovinski prenos sredstava sa teku}i ra~una kupca na

teku}i ra~un na{eg preduze}a). Ovom isplatom do{lo je do pove}anja

nov~anih sredstava na na{em teku}i ra~unu, uz istovremeno smanje-

nje na{ih Potra`ivanja od kupaca.

2) U okviru ove promene proknji`eno je izdavanje materijala „A“ proiz-

vodnji zadu`ivanjem ra~una Tro{kovi materijala i odobrenjem ra~una

Zalihe materijala za nabavnu cenu u iznosu od 100.000 dinara (2.000

kg × 50 din/kg).

Page 27: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

3) U navedenom stavu proknji`ena je prodaja preko prodavnice br. l i uplata pazara blagajni zadu`enjem ra~una Blagajna za iznos primlje-nog pazara (20.000) i odobrenjem ra~una Obaveze za PDV prodav-nice br. 1 (3.051) i Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 1 (16.949).

Iznos obaveza za porez na dodatu vrednost izra~unat je na bazi formule:

Saldo na ra~unu Ukalkulisani porez na promet prodavnice br. 1 × izvr{ena prodaja

Saldo na ra~unu Roba u prodavnici br. 1

Zamenom iznosa u formuli dobijamo: 051.3

000.100000.20255.15

Kada od iznosa izvr{ene prodaje (20.000) oduzmemo iznos Obaveza

za PDV (3.051) dobijamo iznos za knji`enje na ra~unu Prihodi od pro-daje robe prodavnice br. 1 (16.949).

3a) U ovom stavu proknji`en je interni obra~un realizacije zadu`enjem

ra~una Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 i odobrenjem

ra~unu Roba u prodavnici br. 1 za iznos izvr{ene prodaje (20.000).

Iako konto Nabavna vrednost prodate robe nosi takav naziv on se za-

du`uje po prodajnoj vrednosti kako bi se u istom stavu moglo izvr{iti

razdu`enje konta Roba u prodavnici br. 1, koja se vodi po prodajnoj

vrednosti. Dovo|enje stanja na stvarnu nabavnu vrednost na ra~unu

Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 izvr{i}e se narednim

knji`enjima pod rednim brojevima 3b) i 3c).

3b) U ovom stavu se sprovodi knji`enje zadu`enjem ra~una Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 i odobrenjem ra~unu Nabavna vrednost pro-date robe prodavnice br. 1 za iznos koji je izra~unat primenom date formule pod rednim brojem 3) (3.051). Na ovaj na~in vr{i se, u stvari, smanjenje ukalkulisanog PDV-a koji se u alikvotnom iznosu odnosi na prodatu robu, uz istovremeno smanjenje, za isti iznos, prodajne vrednosti koja je pod 3a) proknji`ena na ra~unu Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1.

Page 28: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

3c) Ovde je proknji`ena realizovana razlika u ceni prodavnice br. 1 u iz-

nosu koji se odnosi na deo prodate robe uz istovremeno dalje smanje-nje prodajne vrednosti proknji`ene na ra~unu Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 i njeno dovo|enje na stvarnu nabavnu vrednost koja na ovom kontu treba da bude prikazana.

Iznos realizovane razlike u ceni dobijen je primenom slede}e formule:

Saldo na ra~unu Razlika u ceni prodavnice br. 1 × iznos izvr{ene prodaje

Saldo na ra~unu Roba u prodavnici br. 1 Zamenom iznosa u ovoj formuli dobijamo: 949.3

000.100000.20745.19

Ukoliko prethodna knji`enja prika`emo na ra~unima glavne knjige,

koje }emo analizirati, ima}emo slede}u situaciju:

Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1

Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 1

3a) 20.000 3b) 3.051 3) 16.949So 13.000 3c) 3.949

Dakle, u stavu pod rednim brojem 3a) po{lo se od prodajne vrednosti

(20.000) da bi se pod rednim brojem 3b) ona smanjila za realizovani

PDV (3.051), i pod 3c) za realizovanu razliku u ceni (3.949), i svela na

stvarnu nabavnu vrednost prodate robe od 13.000 (20.000 – 3.051 –

3.949) koju, u stvari, ovaj konto treba da poka`e.

Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 Obaveze za PDV prodavnice br. 1 3b) 3.051 0a) 15.255 3) 3.051

So 12.024

Page 29: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Analizom izvr{enih knji`enja na ra~unu Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 mo`emo utvrditi da se u iznosu izvr{ene prodaje (20.000) PDV sadr`i u iznosu od 3.051, koliko iznosi i stanje na ra~unu Obaveze za PDV prodavnice br. 1, koji pokazuje kolika je dospela obaveza za pla}anje PDV-a sadr`ana u iznosu prodate robe. Novo stanje na ra~unu Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 (12.204) pokazuje koliko je PDV-a sadr`ano u ostatku robe u prodavnici br. 1 (80.000).

Roba u prodavnici br. 1

0) 100.000 3a) 20.000So 80.000

Knji`enja na ra~unu Razlika u ceni prodavnice br. 1:

Razlika u ceni prodavnice br. 1 3c) 3.494 0a) 19.745

So 15.796

Ova knji`enja pokazuju da je u iznosu izvr{ene prodaje (20.000) raz-

lika u ceni sadr`ana u iznosu od 3.949, kao i to da novo stanje na ovom ra~unu (15.796) pokazuje u~e{}e razlike u ceni u ostatku robe u prodavnici (80.000).

Na kraju, na osnovu ovih ra~una mogu}e je utvrditi stvarnu nabavnu vrednost robe u prodavnici br. 1, tako {to se od stanja na ra~unu Roba u prodavnici br. 1 (80.000) izvr{i oduzimanje stanja na ra~unu Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 (12.204) i na ra~unu Razlika u ceni prodavnice br.l (15.796). Oduzimanjem ovih iznosa od iznosa prodajne vrednosti (80.000 - 12.204 - 15.796) dobija se stvarna nabavna vrednost ostatka robe u prodavnici br. 1 (52.000).

4) Proknji`ena je kupovina 5.000 € po kursu od 1 € = 80 din, zadu`ivanj-

em Deviznog ra~una i odobrenjem Teku}eg ra~una za dinarsku pro-

tivvrednost kupljenih deviznih sredstava u iznosu od 400.000 din.

Napomena: devizna sredstva se uvek iskazuju u dinarskoj protivvrednosti.

Page 30: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

5) Pod ovim rednim brojem proknji`en je dati predujam — avans — do-

bavlja~u iz inostranstva radi nabavke 6.000 kg materijala „A“, zadu-

`enjem ra~una Dati avansi, uz odobrenje Deviznom ra~unu.

6) Proknji`eno je prispe}e 6.000 kg materijala ,,A" zadu`enjem ra~unaFakturna vrednost materijala od 217.420. U ovaj iznos uklju~en jePDV u iznosu od 33.120 dinara te je ovaj iznos iskazan na ra~unuObaveze za PDV - materijal na njegovoj potra`noj strani. Razlika(217.120 - 33.120) od 184.000 dinara predstavlja obavezu prema Dobavlja~ima iz inostranstva (2.300 € x 80 dinara).

7) U prethodnoj promeni PDV je obra~unat i proknji`en kao obaveza u

iznosu od 33.120 dinara. Me|utim, prilikom uvoza materijala propis-ano je da se PDV obra~unava i knji`i kao obaveza i na iznosobra~unate carine (50.000 x 18%= 9.000). Na iznos zavisnih tro{kova nabavke nastalih unutar SCG obra~unava se i knji`i kao obaveza (potra`uje) PDV po stopi od 18% (iznos od 35.400 dinara uklju~uje PDV; 30.000 x 18%=5.400; 30.000 + 5.400 = 35.400). Me|utim, kako je izvr{ilac usluge sa teritorije SCG onda se javlja i kategorija prethodnog poreza koja se knji`i na dugovnoj strani ra~una PDV u primljenim fakturama - materijal i tretira kao odbitna stavka prilikom pla}anja PDV-a odnosno predstavlja potra`ivanje. U ovom slu~aju obaveza za pla}anje PDV-a bi bila (9.000 - 5.400) 3.600. Dakle, ukupan iznos zavisnih tro{kova je 89.000 dinara (30.000 + 50.000 + 9.000). Iznos za prevoz od 30.000 dinara uzet je bez PDV-a zato {to je taj iznos (5.400 dinara) izuzet iz zavisnih tro{kova, knji`enjem na dugovnoj strani ra~una PDV u primljenim fakturama -materijal. Kako je na iznos fakture za prevoz dobavlja~u odmah izdat ~ek na ce-lokupni iznos (35.400) u stvari je izvr{ena konverzija obaveza prema dobavlja~ima u obaveze po izdatim ~ekovima.

8) U ovom stavu proknji`ena je nabavna vrednost nabavljenog materijala

zadu`enjem ra~una Obra~unata nabavna vrednost materijala (306.120) i odobrenjem ra~unima Fakturna vrednost materijala

(217.120) i Zavisni tro{kovi (80.000), ~ime se ovi ra~uni gase.

Page 31: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

8a) Izvr{eno je knji`enje uskladi{tenja materijala po nabavnoj vrednosti

zadu`enjem ra~una Zalihe materijala (306.120) i odobrenjem ra~unu

Obra~unata nabavna vrednost materijala (306.120), ~ime se ovaj ra-

~un, tako|e, gasi.

Fakturna vrednost materijala Dobavlja~i iz inostranstva

6) 217.120 8) 217.120 6) 184.000

Zavisni tro{kovi Obra~unata nabavna vrednost materijala

7) 89.000 8) 89.000 8) 306.120 8a) 306.120

Zalihe materijala Obaveze po ~ekovima 8a) 306.120 7) 35.400

Obaveze za carine 7) 50.000

Analizom izvr{enih knji`enja na ra~unima glavne knjige (pod rednim brojevima 6, 7, i 8) mo`emo zaklju~iti da konta koja nisu zaklju~ena mogu formirati slede}i knjigovodstveni stav:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Zalihe materijala 306.120 PDV u primljenim fakturama - materijal 5.400 Dobavlja~i iz inostranstva

Obaveze po ~ekovima Obaveze za carine Obaveze za PDV - materijal

184.00035.40050.00042.120

Za materijal po fakturi br. 13

Page 32: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Na osnovu ovoga mo`emo re}i da je nabavka materijala mogla i ova-ko biti proknji`ena, ali da je to sprovedeno na prethodno opisani na~in iz ~isto knjigovodstveno–metodolo{kih razloga, kojih }emo se i ubudu}e pridr`avati.

9) Ova promena proknji`ena je zadu`enjem ra~una Tro{kovi materijala i

odobrenjem ra~unu Zalihe materijala u iznosu utvr|ene prose~ne vrednosti (253.400) za 5.000 kg materijala „A“. Izra~unavanje prose~ne cene:

po~etno stanje 5.000 kg × 50,oo din/kg = 250.000 stav pod 2) – 2.000 kg × 50,oo din/kg = –100.000

novo stanje 3.000 kg × 50,oo din/kg = 150.000 stav pod 8) + 6.000 kg × 51,o2 din/kg = + 306.120

novo stanje 9.000 kg × 50,68 din/kg = 456.120 stav pod 9) – 5.000 kg × 50,68 din/kg = – 253.400

novo stanje 4.000 kg × 50,68 din/kg = 202.720

Napomena: cena u stavu pod 8a) (51,02 din/kg) izra~unata je deljenj-em ukupne vrednosti nabavke (306.120) sa ukupno nabavljenom koli~inom materijala (6.000).

Prose~na cena od 50,68 din/kg izra~unata je deobom ukupne vrednosti zaliha materijala posle izvr{ene nabavke (456.120) ukupnom koli~inom zaliha materijala ,,A" (9.000 kg). Posle izdavanja proizvodnji 5.000 kg materijala ,,A" po prose~noj ceni na zalihi je ostalo 4.000 kg materijala ,,A" u ukupnom iznosu od 202.720 dinara.

10) Posle prethodno izvr{enih knji`enja stanje na ra~unu Zalihe materi-

jala je slede}e:

Zalihe materijala Oa) 250.000 2) 100.0008) 306.120 9) 253.400So 202.720 10) 42.720S1 160.000

Kako se u ovoj promeni zahteva knji`enje nove planske cene materijala od 40 din/kg, a po{to je utvr|eno da je na zalihi ostalo

Page 33: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

4.000 kg materijala „A", mo`emo konstatovati da nova vrednost ove koli~ine materijala „A" treba da iznosi 160.000. Utvr|eno stanje na ra~unu Zalihe materijala je 202.720 dinara (vidi konto), {to zna~i da ovaj iznos treba smanjiti za 42.720 dinara (202.720 - 160.000) da bi ovaj konto pokazivao stanje po novoj planskoj ceni. Ovo se mo`e posti}i zadu`ivanjem ra~una Odstupanje od planske cene materijala i odobrenjem ra~unu Zalihe materijala za iznos od 42.720. Knji`enje }emo sprovesti na ra~unu Zalihe materijala ispod linije da bismo odvojili ovo knji`enje od prethodnih koje smo do sada analizirali (linije stavljamo samo zbog lak{eg uo~avanja ovih obja{njenja, dok se pri izradi zadatka na kolokvijumu ili ispitu to ne sme raditi). Knji`enje na korespondiraju}em ra~unu Odstupanja od planske cene materijala bi}e sprovedeno na njegovoj levoj strani:

Odstupanje od planske cene materijala10) 42.720

Ovakvo odstupanje koje se nalazi na levoj strani tog ra~una naziva se negativnim odstupanjem i ozna~ava da je planska cena (40 din/kg), odnosno vrednost materijala (160.000) ni`a od stvarne nabavne cene (50,68 din/kg), odnosno vrednosti materijala (202.720). Ovakvo od-stupanje (42.720) se unosi u pretkolonu aktive bilansa stanja uz ra~un Zalihe materijaki i sa njim se sabira tako da se u glavnu kolonu unosi iznos stvarne nabavne vrednosti materijala na zalihi (160.000 + 42.720 = 202.720).

Napomena: U slu~aju da je planska cena materijala vi{a od stvarne nabavne cene radi se o pozitivnom odstupanju, koje se u pretkoloni bilansa stanja oduzima od planske vrednosti, pa se na taj na~in ona, tako|e, svodi na stvarnu nabavnu vrednost.

11) Izdavanje materijala ,,A" proizvodnji sada }e biti proknji`eno po

planskoj ceni od 40 din/kg. Dakle, za iznos izdatog materijala po

planskoj ceni od 120.000 dinara (3.000 kg x 40 din/kg) bi}e zadu`en

ra~un Tro{kovi materijala, dok }e za isti iznos biti odobreno ra~unu

Zalihe materijala, ~ime je on razdu`en po planskoj ceni, po kojoj se

od prethodne promene vodi.

Page 34: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Ukoliko apstrahujemo prethodne promene na ra~unu Tro{kovi

materijala, jer nas one u ovoj analizi ne zanimaju, ima}emo slede}e:

Tro{kovi materijala Zalihe materijala 11) 120.000 So 160.000 11) 120.000

Kako je u knjigovodstvu zastupljen princip da se iskazuju samo stvar-

ni tro{kovi, a oni su ovde iskazani po planskoj ceni, potrebno je u

narednom stavu izvr{iti njihovo svo|enje na stvarnu vrednost nastalih

tro{kova materijala „A“.

11a) Tro{kovi materijala proknji`eni u prethodnom stavu su za odre|eni

iznos manji od stvarno nastalih tro{kova. O kom iznosu se radi mo`e

se utvrditi primenom slede}e formule: Saldo na ra~unu odstupanja × izdat materijal proizvodnji

Zalihe materijala pre izdavanja proizvodnji Zamenom iznosa u gore navedenoj formuli dobijamo: 040.32

000.160000.120720.42

Dakle, za iznos od 32.040 dinara treba pove}ati tro{kove iz prethod-

nog stava da bi se oni sveli na stvarne tro{kove. To se posti`e zadu`enjem ra~una Tro{kovi materijala i odobrenjem ra~unu Odstu-panje od planske cene materijala.

Tro{kovi materijala Odstupanje od planske cene materijala11) 120.000 10) 42.720 11a) 32.040

11a) 32.040 So 10.680 So 152.040

Page 35: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Na osnovu prethodno iznetog zaklju~ujemo da su stvarni tro{kovi izdavanja 3.000 kg materijala „A" 152.040 dinara (120.000 + 32.040), odnosno 50,68 din/kg, koliko iznosi prethodno utvr|ena prose~na cena (152.040 dinara : 3.000 kg = 50,68 din/kg). Novo stanje na ra~unu Zalihe materijala sada je, po planskoj ceni, 40.000 dinara (160.000 -120.000) a stanje na ra~unu Odstupanje od planske cene materijala 10.680 dinara (42.720 - 32.040) na levoj strani (negativno odstupanje). Sada mo`emo izra~unati da je stvarna nabavna vrednost materijala na zalihi 50.680 dinara (40.000 + 10.680) ili 1.000 kg x 50,68 din/kg).

Napomena: U slu~aju da je stanje na ra~unu Odstupanje od planske cene materijala na desnoj strani (pozitivno), stav za knji`enje pod ovim rednim brojem bio bi:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Odstupanje od planske cene materijala — Tro{kovi materijala — Za prenos dela odstupanja

~ime bi do{lo do smanjenja tro{kova materijala prethodno iskazanih

po planskoj ceni, koja je ve}a od stvarne nabavne cene materijala.

12) Za knji`enje u ovoj promeni presudni zna~aj ima poslednja re~enicakoja nazna~ava da je primljeni objekat potrebno adaptirati. Zbog togaza iznos nabavne vrednosti zadu`ujemo ra~un Investicije u toku (200.000), a ne ra~un Gra|evinski objekti. Protuknji`enje se sprovodina ra~unima Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata za iznos otpi-sane vrednosti (40.000), Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva, zaiznos preuzete obaveze otplate kredita za primljeno osnovno sredstvo(100.000), dok }e ostatak do nabavne vrednosti (200.000 - 40.000 -100.000 = 60.000) biti proknji`en na ra~unu Akcijski kapital, kao njegovo realno pove}anje.

13) U ovom stavu proknji`ena je faktura br. 98 u iznosu od 80.000 di-

nara, koja se odnosi na vrednost izvr{enih radova tokom adaptacije, odnosno osposobljavanja primljenog objekta za vr{enje nove funkcije.

Page 36: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

13a) Ovde je izvr{en prenos iznosa sa ra~una Investicije u toku na kona~an ra~un Gra|evinski objekti, po okon~anju adaptacije. Nova vrednost adaptiranog objekta iznosi 280.000 dinara (200.000 + 80.000).

Investicije u toku Gra|evinski objekti

12) 200.000 13a) 280.000 13a) 280.000 13) 80.000

14) U ovom stavu proknji`en je preme{taj robe iz magacina u prodavnicu br. 2. Za iznos formirane maloprodajne vrednosti (160.000) zadu`en je ra~un Roba u prodavnici br. 2, a ra~un Razlika u ceni za iznos real-izovane razlike u ceni (9.745,75) robe u magacinu I realizovani ukalkulisani PDV robe u magacinu (15.254,25). Iznos realizovane razlike u ceni izra~unat je primenom slede}e formule:

Saldo na ra~unu Razlika u ceni × iznos preba~ene robe iz magacina

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre izvr{enog prebacivanja Iz po~etnog bilansa stanja mo`emo uo~iti da je saldo na ra~unu

Razlika u ceni 38.983 dinara, a na ra~unu Roba u magacinu 400.000 dinara. Zamenom ovih iznosa u gore navedenom obrascu dobijamo:

75,745.9000.400

000.100983.38=

×

Napomena: iz postavljene promene pod ovim rednim brojem uo~ava-

mo da je iznos Preba~ene robe iz magacina 100.000 dinara. Iznos Realizovanog ukalkulisanog PDV - magacin dobijen je primenom slede}e formule:

Saldo na ra~unu Ukalkulisani PDV - magacin × iznos trebovane robe

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre prebacivanja robe

Zamenom u formuli dobijamo:

25,254.15000.400

000.100017.61=

×

Page 37: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

U istom stavu potra`uje ra~un Roba u magacinu za iznos preba~ene robe (100.000) za koji dolazi do smanjenja stanja na ovom ra~unu. Nadalje potra`uju i konta PDV prodavnice br. 2 za 24.407 dinara, kao i ra~un Razlika u ceni prodavnice br. 2 za iznos od 60.593 dinara. Iznos Ukalkulisanog PDV-a prodavnice br. 2 dobijen je primenom prera~unate stope PDV-a od 18% na iznos formirane maloprodajne cene u prodavnici br. 2 (160.000). Prera~unata stopa izra~unava se po formuli:

P

P+

×100

100

gde je P stopa propisanog PDV-a. Zamenom u formuli dobijamo:

2542373,15

1810010018

=+× %

Primenom ove tope na 160.000 dinara dobijamo:

160.000 x 15,2542373%=24.407 Ukalkulisanu razliku u ceni prodavnice br. 2 izra~unavamo tako {to sabiramo iznose na potra`noj strani u ovom stavu (100.000 + 24.407 = 124.407) i oduzimamo od zbira na ra~unima koji duguju (160.000 + 15.254,25 + 9.745,75= 185.000), odnosno 185.000 - 124.407= 60.593.

15) Proknji`ena je prodaja robe iz magacina po fakturi br. 22 za 60.000 dinara, zadu`enjem ra~una Kupci i odobrenjem ra~unu Prihodi od prodaje robe za 50.847,45 i ra~unu Obaveze za PDV - magacin 9.152,55 (60.000 x 15,2542373% = 9.152,55) iznos od 50.847,45 dobijen je 60.000 - 9.152,55 = 50.847,45.

15a) U ovom stavu proknji`en je interni obra~un realizacije zadu`enjem

ra~una Nabavna vrednost prodate robe i odobrenjem ra~unu Roba u

magacinu za iznos prodajne vrednosti od 60.000 dinara, {to je

u~injeno zbog toga {to se roba u magacinu vodi po prodajnoj ceni, pa

po njoj moramo da izvr{imo razdu`enje uslovljeno u~injenom proda-

jom. S druge strane, ra~un Nabavna vrednost prodate robe treba,

Page 38: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

kako mu i naziv ka`e, da predstavlja stvarnu nabavnu vrednost pro-

date robe. Me|utim, ovim knji`enjem to nije ostvareno, jer je ovaj

konto samo iz knjigovodstveno–metodolo{kih razloga zadu`en proda-

jnom vredno{}u. U narednom knji`enju, pod 15b), prodajna vrednost

na ra~unu Nabavna vrednost prodate robe bi}e svedena na stvarnu

nabavnu vrednost.

15b) Pre ovog knji`enja stanje na ra~unima koji su za nas, u ovom slu~aju,

relevantni, odnosno bitni je:

Nabavna vrednost prodate robe Razlika u ceni 15a) 60.000 14) 9.745,75 0a) 39.983

So 29.237,25

Roba u magacinu

0) 400.000 14) 160.000So 300.000

Da bismo izra~unali koliko je realizovane razlike u ceni sadr`ano u

iznosu izvr{ene prodaje od 60.000 dinara, upotrebi}emo slede}i obrazac:

Saldo na ra~unu Razlika u ceni × iznos izvr{ene prodaje

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre izvr{ene prodaje Zamenom iznosa u obrascu dobijamo: 25,847.5

000.300000.6025,237.29

Za ovaj iznos knji`imo realizovanu razliku u ceni zadu`enjem ovog

ra~una i odobrenjem ra~unu Nabavna vrednost prodate robe.

Da bi smo stanje na ovom ra~unu sveli na stvarnu nabavnu vrednost potrebno je da izra~unamo i proknji`imo iznos realizovanog ukalku-lisanog PDV-a robe u magacinu. Za tu svrhu koristimo slede}u for-mulu:

Page 39: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Saldo na ra~unu Ukalkulisani PDV - magacin × iznos izvr{ene prodaje

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre izvr{ene prodaje Zamenom iznosa dobijamo:

55,152.9

000.300000.6075,762.45

Ukalkulisani PDV - magacin 14) 15.254,25 0a) 61.017,oo

So) 45.762,75

Nabavna vrednost prodate robe Razlika u ceni - magacin 15a) 60.000,oo 15b) 5.847,25 14) 9.745,75 0a) 38.983,oo

So 45.000,2o 15c) 9.152,55 15b) 5.847,25 So 23.390,oo

Roba u magacinu Ukalkulisani PDV - magacin 0) 400.000,oo 14) 100.000,oo 14) 15.254,25 0a) 61.017,ooSo 240.000,oo 15a) 60.000,oo 15c) 9.152,55 So 36.610,2o

Stvarna nabavna vrednost preostale robe u magacinu (po prodajnoj

ceni od 240.000) dobija se tako {to se od salda ra~una Roba u maga-cinu (240.000) oduzme zbir salda na ra~unima Razlika u ceni - ma-gacin i Ukalkulisani PDV - magacin, odnosno 23.390 + 36.610,2o = 60.000,2o. Na kraju 240.000 - 60.000,2o = 179.999,8o. Napomena: Iznos od 60.000,2o treba da bude 60.000, a iznos od 179.999,8o u stvari je 180.000. Ovakva odstupanja dobijena su prilikom ra~unskih radnji sa ve}im brojem decimala odnosno njiho-vog zaokru`ivanja.

16) Ovde smo obra~unali PDV u primljenim fakturama po stopi od 18%

na iznos cene ko{tanja gotovih proizvoda (500.000), odnosno 500.000 x 18% = 90.000.

Page 40: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Iznos PDV-a u primljenim fakturama za prodatu robu od 60.000 dinara dobijen je primenom 18% na iznos nabavne vrednosti prodate robe (45.000,2o); videti obja{njenje pod 15c); odnosno 45.000 x 18% = 8.100 dinara.

Iznos PDV-a u primljenim fakturama za prodatu robu iz prodavnice br. 1 dobijen je tako {to je prvo izra~unata nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 (20.000 - 3.051 - 3.949 = 13.000) a zatim pri-menjena stopa od 18% (13.000 x 18%); videti obja{njenja pod 3b) i 3c). Kada oduzmemo zbir ra~una na potra`noj strani (90.000 + 8.100 + 2.340 = 100.440) od zbira ra~una na dugovnoj strani (106.780 + 9.152,55 + 3.051 = 118.983,55) dobijamo iznos 18.543,55 (118.983,55 - 100.440) koji pla}amo sa teku}eg ra~una.

Page 41: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

ZADATAK K–2

I) Preduze}e zapo~inje poslovanje sa slede}im stanjem sredstava i izvora sredstava: Izdvojena nov~ana sredstva za isplatu ~ekova 40.000; Kupci 500.000; Gra|evinski objekti 800.000; Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 300.000; Dobavlja~i 900.000; PDV u primljenim fakturama - materijal 43.200; Primljeni avansi 300.000; Teku}i ra~un 350.000; Otvoreni akreditivi 100.000; Kratkoro~ni krediti 400.000; Blagajna 50.000; Oprema 450.000; Ispravka vrednosti opreme 270.000; Roba u magacinu 500.000; Razlika u ceni - magacin 8.728,8o; Zalihe materijala (4.000 kg materijala „A" po ceni od 60 din/kg); Nedovr{ena pro-izvodnja 500.000; Zalihe gotovih proizvoda 600.000; Roba u prodavnici br. 1 200.000; Razlika u ceni prodavnice br. 1 29.491,5o; Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 30.508,5o; Ukalkulisani PDV - magacin 91.271,2o; PDV u primljenim fakturama - magacin 72.000; PDV u primljenim fakturama - prodavnica br. 1 25.200; PDV u primljenim fakturama - gotovi proizvodi 108.000; Akcijski kapital 2.248.400.

II) Sastaviti bilans stanja, otvoriti dnevnik i ra~une glavne knjige i

proknji`iti slede}e promene:

1. Kupljeno je od banke 3.000 € (l € = 80 din). 2. Prodata je celokupna koli~ina gotovih proizvoda sa zaliha za

800.000 din, po fakturi br. 111, PDV ura~unat po stopi od 18%.

3. Fakturu br. 111 kupac je isplatio delom iz ranije upla}enog avansa, a ostatak virmanskim putem.

4. Izdato je proizvodnji 1.000 kg materijala ,,A". 5. Prodata je, preko prodavnice br. 1, razna roba u iznosu od

50.000 dinara Pazar je upla}en na teku}i ra~un. PDV ura~unat po stopi od 18%.

6. Radi odlaska na slu`beni put ispla}ena je akontacija na{em radniku u iznosu od 5.000 dinara

Page 42: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

7. Uplatili snio avans dobavlja~u iz inostranstva u iznosu od 2.500 €, radi nabavke 5.000 kg materijala ,,A".PDV po stopi od 18%.

8. Od dobavlja~a iz inostranstva prispeo je materijal ,,A" i fak tura br. 44 na iznos od 2.700 €.

9. Tro{kove prevoza materijala u iznosu od 14.000 dinara ispla tili smo u gotovom novcu. PDV ura~unat po stopi od 18%. Republi~ka uprava carina obra~unata je carinu u iznosu od 40.000 dinara Na iznos obra~unate carine izdali smo ~ek koji je odmah ispla}en iz unapred izdvojenih sredstava za tu namenu.

10. Materijal je sme{ten u magacin po nabavnoj ceni. 11. Izdato je proizvodnji 6.000 kg materijala ,,A" po prose~noj

ceni. 12. Preduze}e je odlu~ilo da preostalu koli~inu materijala ,,A"

vodi po planskoj ceni od 50 din/kg. 13. Izdato je u proizvodnju 500 kg materijala ,,A". 14. Preduze}e je kupilo jedan gra|evinski objekat povr{ine 50m

za 200.000 dinara Odlu~eno je da se ovaj gra|evinski ob-jekat odmah adaptira za potrebe prodavnice br. 2.

15. Izvo|a~ radova je zavr{io ugovoreni posao i dostavio fakturu br. 100 na iznos od 100.000 dinara Prodavnica br. 2 je otvorena.

1. Iz magacina je preba~ena razna roba u prodavnicu br. 2, u iznosu od 100.000 dinara Formirana je maloprodajna cena od 150.000 dinara Ukalkulisani PDV ura~unat po stopi od 18%.

Page 43: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

AKTIVA

PO^ETNI BILANS STANJA

PASIVA

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

1. Izdvojena nov~ana sredstva za isplatu ~ekova

40.000

1. Dobavlja~i 900.000,oo

2. Kupci 500.000 2. Primljeni avansi 300.000,oo

3. Gra|evinski objekti 800.000 3. Kratkoro~ni krediti 400.000,oo

4. Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata – 300.000 500.000

4. Razlika u ceni 8.728,8o

5. Teku}i ra~un 350.000 5. Ukalkulisani PDV - magacin 91.271,2o

6. Otvoreni akreditivi 100.000 6. Razlika u ceni prodavnice br. 1 29.491,50

7. Blagajna 50.0007. Ukalkulisani PDV prodavnice br.

1 30.508,5o

8. Oprema 450.000 8. Akcijski kapital 2.248.400,oo

9. Ispravka vrednosti opreme – 270.000 180.000

10. Roba u magacinu 500.000

11. PDV u primljenim fakturama - materijal

43.200

12. Zalihe materijala 240.000

13. PDV u primljenim fakturama - magacin

72.000

14. Nedovr{ena proizvodnja 500.000

15. PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi

600.000

16. Zalihe gotovih proizvoda 600.000

17. PDV u primljenim fakturama – prodavnica br. 1

25.200

18. Roba u prodavnici br. 1 200.000

UKUPNA AKTIVA 4.008.400 UKUPNA PASIVA 4.008.400

Page 44: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

DNEVNIK

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

O) Izdvojena nov~ana sredstva za isplatu ~ekova 40.000,oo Kupci 500.000,oo Gra|evinski objekti 800.000,oo Teku}i ra~un 350.000,oo Otvoreni akreditivi 100.000,oo Blagajna 50.000,oo Oprema 450.000,oo Roba u magacinu 500.000,oo Zalihe materijala 240.000,oo Nedovr{ena proizvodnja 500.000,oo Zalihe gotovih proizvoda 600.000,oo Roba u prodavnici br. 1 200.000,oo PDV u primljenim fakturama – materijal 43.200,oo PDV u primljenim fakturama – magacin 72.000,oo PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi 108.000,oo PDV u primljenim fakturama – prodavnica br. 1 25.200,oo Ra~un otvaranja glavne knjige 4.578.400,oo Za otvaranje ra~una aktive

0a) Ra~un otvaranja glavne knjige 4.578.400,oo Dobavlja~i 900.000,oo Primljeni avansi 300.000,oo Kratkoro~ni krediti 400.000,oo Razlika u ceni – magacin 8.728,8o Razlika u ceni prodavnice br. 1 29.491,5o Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 30.508,5o Akcijski kapital 2.248.400,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 300.000,oo Ispravka vrednosti opreme 270.000,oo Ukalkulisani PDV - magacin 91.271,2o Za otvaranje ra~una pasive

1) Devizni ra~un 240.000,oo Teku}i ra~un 240.000,oo Za kupovinu 3.000 €

2) Kupci 800.000,oo Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 677.966,oo Obaveze za PDV – gotovi proizvodi 122.034,oo Za prodaju po fakturi br. 111

3) Primljeni avansi 300.000,oo Teku}i ra~un 500.000,oo Kupci 800.000,oo Za uplatu po fakturi br. 111

Page 45: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

4) Tro{kovi materijala 60.000,oo Zalihe materijala 60.000,oo Za izdat materijal

5) Teku}i ra~un 50.000,oo Obaveze za PDV prodavnice br. 1 7.627,1o Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 1 42.372,9o Za prodaju robe

5a) Nabavna vrednost prodate robe u prodavnici br. 1 50.000,oo Roba u prodavnici br. 1 50.000,oo Interni obra~un realizacije

5b) Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 7.627,1o Nabavna vrednost prodate robe u prodavnici br. 1 7.627,1o Za realizovani PDV

5c) Razlika u ceni prodavnice br. 1 7.372,9o Nabavna vrednost prodate robe u prodavnici br. 1 7.372,9o Za realizovanu razliku u ceni

6) Potra`ivanja od radnika 5.000,oo Blagajna 5.000,oo Za ispla}enu akontaciju

7) Dati avansi 200.000,oo Devizni ra~un 200.000,oo Za nabavnu vrednost po fakturi br. 13

8) Fakturna vrednost materijala 254.880,oo Dobavlja~i iz inostranstva 216.000,oo Ovaveze za PDV - materijal 38.880,oo Po fakturi br. 44

9) Zavisni tro{kovi nabavke materijala 59.064,4o PDV u primljenim fakturama - materijal 2.135,6o Blagajna 14.000,oo Obaveze po ~ekovima 40.000,oo Obaveze za PDV - materijal 7.200,oo Za zavisne tro{kove

9a) Obaveze po ~ekovima 40.000,oo Izdvojena nov~ana sredstva za isplatu ~ekova 40.000,oo Za isplatu po ~eku

10) Obra~unata nabavna vrednost materijala 313.944,4o Fakturna vrednost materijala 254.880,oo Zavisni tro{kovi nabavke materijala 59.064,4o Za prenos na zalihe

10a) Zalihe materijala 313.944,4o Obra~unata nabavna vrednost materijal 313.944,4o Za prenos na zalihe

Page 46: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

11) Tro{kovi materijala 369.300,oo Zalihe materijala 369.300,oo Za izdat materijal

12) Odstupanje od planske cene materijala 34.644,4o Zalihe materijala 34.644,4o Za plansku cenu

13) Tro{kovi materijala 25.000,oo Zalihe materijala 25.000,oo Za izdat materijal

13a) Tro{kovi materijala 5.774,oo Odstupanje od planske cene materijala 5.774,oo Za prenos dela odstupanja

14) Investicije u toku 200.000,oo Dobavlja~i za osnovna sredstva 200.000,oo Za kupljen objekat

15) Investicije u toku 100.000,oo Dobavlja~i za osnovna sredstva 100.000,oo Po fakturi br. 100

15a) Gra|evinski objekti 300.000,oo Investicije u toku 300.000,oo Za prenos u funkciju

16) Roba u prodavnici br. 2 150.000,oo Razlika u ceni - magacin 1.745,8o Ukalkulisani PDV - magacin 18.254,2o Roba u magacinu 100.000,oo Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 20.881,4o Razlika u ceni prodavnice br. 2 47.118,6o Za prenos u prodavnicu

Page 47: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

GLAVNA KNJIGA

Izdvojena nov~ana sredstva

za isplatu ~ekova Kupci 0) 40.000,oo 9a) 40.000,oo 0) 500.000,oo 3) 800.000,oo

2) 800.000,oo

Gra|evinski objekti Teku}i ra~un 0) 800.000,oo 0) 350.000,oo 1) 240.000,oo

15a) 300.000,oo 3) 500.000,oo 5) 50.000,oo

Otvoreni akreditivi Blagajna 0) 100.000,oo 0) 50.000,oo 6) 5.000,oo

9) 14.000,oo

Oprema Roba u magacinu 0) 450.000,oo 0) 500.000,oo 16) 100.000,oo

Zalihe materijala

Nedovr{ena proizvodnja

0) 240.000,oo 4) 60.000,oo 0) 500.000,oo 10a) 313.944,4o 11) 369.300,oo

12) 34.644,4o 13) 25.000,oo

Zalihe gotovih proizvoda Roba u prodavnici br. 1 0) 600.000,oo 0) 200.000,oo 5a) 50.000,oo

Page 48: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

PDV u primljenim fakturama - materijal PDV u primljenim fakturama - magacin

0) 43.200,oo 0) 4.330.000,oo 0a) 72.000,oo 9) 2.135,6o

PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi

PDV u primljenim fakturama - prodavnica br. 1

0) 108.000,oo 0) 25.200,oo

Ra~un otvaranja glavne knjige Dobavlja~i 0a) 4.578.400,oo 0) 4.578.400,oo 0a) 900.000,oo

Primljeni avansi Kratkoro~ni krediti 3) 300.000,oo 0a) 300.000,oo 0a) 400.000,oo

Ukalkulisani PDV - magacin 16) 18.254,2o 0a) 91.271,2o

Razlika u ceni - magacin Razlika u ceni prodavnice br. 1 16) 1.745,8o 0a) 8.728,8o 5c) 7.372,9o 0a) 29.491,5o

Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 Akcijski kapital 5b) 7.627,1o 0a) 30.508,5o 0a) 2.248.400,oo

Ispravka vrednosti gra|evinskih objakata Ispravka vrednosti opreme 0a) 300.000,oo 0a) 270.000,oo

Page 49: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Devizni ra~un Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

1) 240.000,oo 7) 200.000,oo 2) 677.966,oo

Obaveze za PDV prodavnice br. 1 5) 7.627,1o

Tro{kovi materijala Obaveze PDV – gotovi proizvodi 4) 60.000,oo 2) 122.034,oo

11) 369.300,oo 13) 25.000,oo

13a) 5.774,oo

Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 1

Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1

5) 42.372,9o 5a) 50.000,oo 5b) 7.627,1o 5c) 7.372,9o

Potra`ivanja od radnika Dati avansi 6) 5.000,oo 7) 200.000,oo

Fakturna vrednost materijala Dobavlja~i iz inostranstva 8) 254.880,oo 10) 254.880,oo 8) 216.000,oo

Zavisni tro{kovi nabavke materijala Obaveze po ~ekovima 9) 59.064,4o 10) 59.064,4o 9a) 40.000,oo 9) 40.000,oo

Page 50: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Obra~unata nabavna vrednost materijala

Odstupanje od planske cene materijala

10) 313.944,4o 10a) 313.944,4o 12) 34.644,4o 13a) 34.644,4o

Obaveze za PDV - materijal 8) 38.880,oo 9) 7.200,oo

Investicije u toku Dobavlja~i za osnovna sredstva 14) 200.000,oo 15a) 300.000,oo 14) 200.000,oo15) 100.000,oo 15) 100.000,oo

Roba u prodavnici br. 2 Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 16) 150.000,oo 16) 22.881,4o

Razlika u ceni prodavnice br. 2 16) 47.118,6o

Page 51: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

ZADATAK K–3

I) Preduze}e ,,A" (akcionarsko dru{tvo) zapo~inje poslovanje sa slede}im stanjem sredstava i izvora sredstava: Kupci 500.000; Nedovr{ena proizvodnja 300.000; Dobavlja~i 700.000; Kratko ro~ni krediti 200.000; Roba u magacinu 250.000; Razlika u ceni - magacin 11.864,4o; Gra|evinski objekti 600.000; Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 200.000; ^ekovi 30.000; Blagajna 20.000; Oprema 400.000; Ispravka vrednosti opreme 100.000; Teku}i ra~un 600.000; Zalihe materijala 400.000; Od-stupanje od planske cene materijala (negativno) 50.000; Ukalkulisani PDV - magacin 38.135,6o; PDV u primljenim fak-turama - magacin 36.000; PDV u primljenim fakturama - ma-terijal 68.644,10, PDV u primljenim fakturama - gotovi proiz-vodi 27.000; Akcijski kapital 2.201.644,lo; Zalihe gotovih pro-izvoda 150.000; Primljeni avansi 100.000; Upisane sopstvene akcije 120.000.

II) Sastaviti po~etni bilans stanja, otvoriti dnevnik i ra~une glavne knjige i proknji`iti slede}e promene:

1. Prema izvodu br. 28 upla}en je iznos od 120.000 dinara koji

se odnosi na upisanih 400 sopstvenih akcija. 2. Kupili smo 100 akcija preduze}a „X“ po ceni od 200 dinara

za akciju. 3. Otkupili smo 1.000 sopstvenih akcija, radi prodaje zaposlen-

ima u preduze}u, za 300.000 dinara. 4. Prodali smo 600 na{ih akcija za 180.000 dinara. 5. Preostale akcije namenjene prodaji u predvi|enom roku

nisu prodate pa je preduze}e sprovelo njihovo poni{tenje. 6. Kupili smo od banke 5.000 € (1€ = 60 dinara). 7. Uplatili smo avans dobavlja~u iz inostranstva u iznosu od

5.000 € radi nabavke materijala. 8. Prodali smo jednu ma{inu, ~ija je nabavna vrednost 100.000

dinara a otpisana vrednost 30.000 dinara, za 60.000 dinara po fakturi br. 44.

Page 52: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

9. Dobavlja~ iz inostranstva isporu~io je materijal i dostavio fakturu br. 61 na iznos od 5.000 €. Savezna uprava carina obra~unala je carinu od 40.000 dinara. PDV po stopi od 18%. Tro{kovi prevoza pla}eni su u gotovom novcu u iznosu od 20.000 dinara. PDV po stopi od 18%, ura~unat u tro{kove prevoza..

10. Materijal je prenet na zalihe po planskoj ceni u ukupnom iznosu od 300.000 dinara.

11. Proknji`iti isplatu fakture br. 61 iz avansa. 12. Prodali smo raznu robu po fakturi br. 80 za 150.000 dinara. 13. Ostatak robe preba~en je u prodavnicu br. 1 gde je formira-

na maloprodajna cena u iznosu od 140.000 dinara. Ukalkuli-sani PDV po stopi od 18%.

14. Poslovo|a prodavnice br. 1 uplatio je dnevni pazar na teku}i ra~un u iznosu od 28.000 dinara.

15. Nabavili smo raznu robu po fakturi br. 66 za 150.000 dina-ra. Za tro{kove prevoza robe u iznosu od 30.000 dinara iz-dali smo ~ek br. 2002. PDV po stopi od 18%, ura~unat.

16. Roba je sme{tena u magacin po prodajnoj ceni u iznosu od 220.000 dinara.

17. Prema izvodu br. 44 banke vidi se da je ~ek br. 2002 reali-zovan.

18. Izdat je proizvodnji materijal u iznosu od 480.000 dinara. 19. Obra~unati i proknji`iti pove}anje cena robe u magacinu i

prodavnici br. 1 za 10%.

Napomena: dva nova ra~una koja se pojavljuju u Bilansu stanja su Akcijski kapital i Upisane sopstvene akcije. Prvi ra~un (Akcijski kapital) svrstava se u pasivu, a drugi (Upisane sopstvene akcije) u aktivu Bilansa stanja. Posle otvaranja dnev-nika i ra~una glavne knjige pod rednim bro-jem 0) dajemo re{enja knji`enja i obja{njenja za prvih pet promena, a ostale promene mogu poslu`iti za proveru nau~enog gradiva.

Page 53: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

DNEVNIK

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

1) Teku}i ra~un 120.000 Upisane sopstvene akcije 120.000 Za upla}ene upisane akcije

2) Tu|e akcije 20.000 Teku}i ra~un 20.000 Za kupljene tu|e akcije

3) Otkupljene sopstvene akcije 300.000 Teku}i ra~un 300.000 Za otkupljene sopstvene akcije

4) Teku}i ra~un 180.000 Otkupljene sopstvene akcije 180.000 Za prodate sopstvene akcije

5) Akcijski kapital 120.000 Otkupljene sopstvene akcije 120.000 Za poni{tene sopstvene akcije

OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

1) Iz bilansa stanja se vidi da su ranije upisane sopstvene akcije u iznosu

od 120.000 dinara. Prilikom upisivanja ovih akcija izvr{eno je

knji`enje:

IZNOS Red. br. OPIS

Duguje Potra`uje

X) Upisane sopstvene akcije 120.000 Akcijski kapital 120.000 Za upisane akcije

Na osnovu ovog knji`enja nastalo je stanje na ra~unu Upisane sop-

stvene akcije u aktivi bilansa stanja.

U ovoj promeni proknji`ena je uplata na teku}i ra~un po osnovu

upisanih akcija ~ime je do{lo do pove}anja nov~anih sredstava na

teku}em ra~unu i do ga{enja ra~una Upisane sopstvene akcije.

Page 54: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

2) Preduze}e mo`e da na tr`i{tu kupi akcije drugih preduze}a. U ovoj

promeni je proknji`ena kupovina akcija preduze}a „X“.

Kasnije, preduze}e mo`e da proda akcije drugih preduze}a (tu|e

akcije) i da po tom osnovu ostvari pozitivnu ili negativnu razliku, u

zavisnosti od toga da li ih je prodalo po vi{oj ili ni`oj ceni od cene po

kojoj ih je kupilo.

U prvom slu~aju, recimo, da su akcije preduze}a „X“ prodate za

250 dinara po komadu knji`enje bi bilo slede}e:

IZNOS Red. br. OPIS

Duguje Potra`uje

X) Teku}i ra~un 25.000 Tu|e akcije 20.000 Dobici od prodaje akcija 5.000 Za prodate tu|e akcije

U drugom slu~aju, pod pretpostavkom da su akcije preduze}a „X“

prodate za 150 dinara knji`enje bi izgledalo:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

X) Teku}i ra~un 15.000 Gubici od prodaje akcija 5.000 Tu|e akcije 20.000 Za prodate tu|e akcije

3) Preduze}e (akcionarsko dru{tvo) mo`e da otkupi sopstvene akcije sa

tr`i{ta hartija od vrednosti (od berzanskih posrednika) da bi ih

ponudilo svojim uposlenicima. 4) Ponu|ene akcije su prodate uposlenicima preduze}a. 5) Ostatak ponu|enih akcija nije prodat. Preduze}e se odlu~ilo da taj

ostatak poni{ti.

Page 55: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Napomena: Mo`e se dogoditi situacija da preduze}e otkupi sopstvene akcije

od berzanskih posrednika po jednoj ceni a da ih kasnije proda

po vi{oj ili ni`oj ceni.

U prvom slu~aju knji`enje bi bilo:

IZNOS Red. br. OPIS

Duguje Potra`uje

X) Teku}i ra~un — Otkupljene sopstvene akcije — Dobici od prodaje akcija — Za prodate sopstvene akcije

a u drugom slu~aju:

IZNOS Red. br. OPIS

Duguje Potra`uje

X) Teku}i ra~un — Gubici od prodaje akcija — Otkupljene sopstvene akcije — Za prodate sopstvene akcije

Page 56: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

ZADATAK IT

I) Stanje na ra~unima trgovinskog preduze}a je slede}e: Kupci 600.000; Blagajna 70.000; Roba u magacinu 900.000; Gra|e-vinski objekti 600.000; Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 300.000; Teku}i ra~un 400.000; Zemlji{te 500.000; Razlika u ceni - magacin 162.711,9o; Primljeni avansi 200.000; Krat-koro~ni depoziti 100.000; ^ekovi 50.000; Dobavlja~i 800.000; Obaveze prema radnicima 100.000; Akcijski kapital 1.838.000; Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 60.000; Otvoreni akreditivi 150.000. Ukalkulisani PDV - magacin 137.288,1o; PDV u primljenim fakturama - magacin 108.000.

II) Sastaviti bilans stanja, otvoriti ra~une glavne knjige i proknji`iti

slede}e promene: 1. Preduze}e je odlu~ilo da otpo~ne izgradnju dva maloprodaj-

na objekta ukupne predra~unske vrednosti od 300.000 di-nara. Banka je odobrila kredit u tom iznosu, iz koga je is-pla}en avans izvo|a~u radova od 100.000.

2. Izvo|a~ radova je dostavio i privremenu situaciju na iznos od 150.000 din. Situacija je ispla}ena: 50% iz avansa, a osta-tak iz odobrenog kredita.

3. Prodata je razna roba kupcu iz inostranstva po fakturi br. 66, za 5.000 € (1€ = 60 dinara). Ukalkulisani PDV po stopi od 18%.

4. Primljena je kona~na situacija na iznos od 400.000 din. Situacija je ispla}ena: iz ostatka avansa, ostatka kredita i sa ra~una redovnih raspolo`ivih sredstava. Prodavnice su ospo-sobljene za funkciju.

5. Ostatak robe iz magacina preba~en je u prodavnice br. 1 i 2. U prodavnicu br. 1 preneta je roba u iznosu od 450.000 din, a u prodavnicu br. 2 ostatak. U prodavnici br. 1 formirana je maloprodajna cena u iznosu od 700.000 dinara, a ukalkulisani PDV po stopi od 18%. U prodavnici br. 2 maloprodajna cena je odre|ena na iznos od 300.000 din, ukalkulisani PDV po stopi od 18%.

Page 57: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

6. Proknji`iti tro{kove zakupnine za teku}u godinu u iznosu od 30.000 dinara.

7. Nabavljena je razna roba po fakturi br. 47 za 150.000 di-nara. Deo fakture je ispla}en iz otvorenog akreditiva. PDV po stopi od 18%.

8. Poslovo|a prodavnice br. 1 uplatio je dnevni pazar blagajni u iznosu od 70.000 dinara, a poslovo|a prodavnice br. 2 u iznosu od 60.000 dinara. Blagajnik je uplatio dnevni pazar kod banke.

9. Za tro{kove prevoza robe nabavljene po fakturi br. 47 izdat je ~ek na iznos od 35.400 dinara. PDV po stopi od 18%, ura~unat.

10. Roba je sme{tena u magacin po prodajnoj ceni u iznosu od 240.000 dinara.

11. Obra~unati i proknji`iti amortizaciju gra|evinskih objekata po stopi od 5%.

12. Kupac iz inostranstva uplatio je iznos po fakturi br. 66. 13. Blagajnik je podigao 500 € i isplatio ih na{im radnicima u

vidu akontacije za slu`beni put u inostranstvo. 14. Obra~unati i proknji`iti 10% kamate na kratkoro~ne depo-

zite i 12% kamate na dugoro~ne kredite. 15. Do{lo je do pove}anja kursa evra na 80 dinara. Proknji`i

kursne razlike. 16. Preduze}e je prodalo jednu gara`u, ~ija je nabavna vrednost

50.000 dinara, a otpisana vrednost 30.000, za 40.000 dinara. 17. Pala je cena nekretnina na tr`i{tu za 10%. Sprovesti odgova

raju}e knji`enje kako bi se vrednost gra|evinskih objekata svela na fer vrednost.

18. Izvr{iti otpis potra`ivanja od kupaca za 10.000 dinara. 19. Obra~unati i proknji`iti isplatu realizovanih obaveza za

PDV. 20. Do{lo je do porasta cena na tr`i{tu nekretnina na ukupan

iznos gra|evinskih objekata od 1.100.000 dinara. 21. Zaklju~iti ra~une rashoda i prihoda. 22. Izvr{iti prenos ukupnog rezultata i proknji`iti ostvareni fi-

nansijski rezultat na odgovaraju}i konto. 23. Zaklju~iti ra~une stanja.

Page 58: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

AKTIVA

PO^ETNI BILANS STANJA

PASIVA

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

1. Gra|evinski objekti 600.000 1. Akcijski kapital 1.838.000

2. Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata – 300.000 300.000

2. Dobavlja~i 800.000

3. Zemlji{te 500.000 3. Primljeni avansi 200.000

4. Teku}i ra~un 400.000 4. Obaveze prema radnicima 100.000

5. PDV u primljenim fak-turama - magacin

108.000 5.Ukalkulisani PDV - maga-cin

137.288,1o

6. Blagajna 70.000 6. Razlika u ceni - magacin 162.711,9o

7. Otvoreni akreditivi 150.000

8. ^ekovi 50.000

9. Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine

60.000

10. Kratkoro~ni depoziti 100.000

11. Kupci 600.000

12. Roba u magacinu 900.000

UKUPNA AKTIVA 3.238.000 UKUPNA PASIVA 3.238.000

Page 59: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

DNEVNIK

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

O) Gra|evinski objekti 600.000,oo Zemlji{te 500.000,oo Teku}i ra~un 400.000,oo Blagajna 70.000,oo Otvoreni akreditivi 150.000,oo ^ekovi 50.000,oo Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 60.000,oo Kratkoro~ni depoziti 100.000,oo Kupci 600.000,oo Roba u magacinu 900.000,oo PDV u primljenim fakturama - magacin 108.000,oo Ra~un otvaranja glavne knjige 3.538.000,oo Za otvaranje ra~una aktive

0a) Ra~un otvaranja glavne knjige 3.538.000,oo Akcijski kapital 1.838.000,oo Dobavlja~i 800.000,oo Primljeni avansi 200.000,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 300.000,oo Obaveze prema radnicima 100.000,oo Razlika u ceni - magacin 162.711,9o Ukalkulisani PDV - magacin 137.288,1o Za otvaranje ra~una pasive

1) Avansi za investicije 100.000,oo Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 100.000,oo Za uplatu avansa izvo|a~u radova

2) Investicije u toku 150.000,oo Dobavlja~i za osnovna sredstva 150.000,oo Za I privremenu situaciju

2a) Dobavlja~i za osnovna sredstva 150.000,oo Avansi za investicije 75.000,oo Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 75.000,oo Za isplatu I privremene situacije

3) Kupci u inostranstvu 300.000,oo Prihodi od prodate robe - magacin 254.237,7o Obaveze za PDV - magacin 45.762,7o Za prodatu robu po fakturi br. 66

3a) Nabavna vrednost prodate robe 300.000,oo Roba u magacinu 300.000,oo Interni obra~un realizacije

Page 60: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

3b) Razlika u ceni 54.237,3o Nabavna vrednost prodate robe - magacin 54.237,3o Za realizovanu razliku u ceni

3c) Ukalkulisani PDV – magacin 45.762,7o Nabavna vrednost prodate robe – magacin 45.762,7o Za realizovani PDV

3d) Obaveze za PDV – magacin 45.762,7o,oo Prihodi od prodate robe – magacin 45.762,7o Za osloba|anje od PDV-a

4) Investicije u toku 250.000,oo Dobavlja~I za osnovna sredstva 250.000,oo Za kona~nu situaciju

4a) Dobavlja~i za osnovna sredstva 250.000,oo Avansi za investicije 25.000,oo Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 125.000,oo Teku}i ra~un 100.000,oo Za isplatu kona~ne situacije

4b) Gra|evinski objekti 400.000,oo Investicije u toku 400.000,oo Za prenos u funkciju

5) Roba u prodavnici br. 1 700.000,oo Razlika u ceni - magacin 81.355,95 Ukalkulisani PDV - magacin 68.644,o5 Roba u magacinu 450.000,oo Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 106.779,7o Razlika u ceni prodavnice br. 1 293.220,3o Za prenos robe

5a) Roba u prodavnici br. 2 300.000,oo Razlika u ceni - magacin 27.118,65 Ukalkulisani PDV - magacin 22.881,35 Roba u magacinu 150.000,oo Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 45.762,7o Razlika u ceni prodavnice br. 2 154.237,3o Za prenos robe

6) Tro{kovi zakupnine 30.000,oo Obra~unati tro{kovi zakupnine 30.000,oo Za obra~unate tro{kove

7) Fakturna vrednost robe 150.000,oo PDV u primljenim fakturama - magacin 27.000,oo Dobavlja~i 177.000,oo Za nabavku po fakturi br. 47

Page 61: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

7a) Dobavlja~i 150.000,oo Otvoreni akreditiv 150.000,oo Za isplatu fakture br. 47

8) Blagajna 70.000,oo Prihodi od prodaje robe - prodavnica br. 1 59.322,oo Obaveze za PDV – prodavnica br. 1 10.678,oo Uplata pazara prodavnice br. 1

8a) Nabavna vrednost prodate robe - prodavnica br. 1 70.000,oo Roba u prodavnici br. 1 70.000,oo Interni obra~un realizacije

8b) Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 10.678,oo Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 10.678,oo Realizovani PDV

8c) Razlika u ceni prodavnice br. 1 29.322,oo Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 29.322,oo Realizovana razlika u ceni

8d) Blagajna 60.000,oo Prihodi od prodate robe – prodavnica br. 2 50.847,5o Obaveze za PDV – prodavnica br. 2 9.152,5o Uplata pazara prodavnice br. 2

8e) Nabavna vrednost prodate robe - prodavnica br. 2 60.000,oo Roba u prodavnici br. 2 60.000,oo Interni obra~un realizacije

8f) Ukalkulisani PDV – prodavnica br. 2 9.152,5o Nabavna vrednost prodate robe – prodavnica br. 2 9.152,5o Realizovani PDV

8g) Razlika u ceni – prodavnica br. 2 30.847,5o Nabavna vrednost prodate robe – prodavnica br. 2 30.847,5o Realilzovana razlika u ceni

8h) Teku}I ra~un 130.000,oo Blagajna 130.000,oo Za uplatu

9) Zavisni tro{kovi nabavke robe 30.000,oo PDV u primljenim fakturama - magacin 5.400,oo Obaveze po ~ekovima 35.400,oo Za izdat ~ek

Page 62: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

10) Obra~unata nabavna vrednost robe 180.000,oo Fakturna vrednost robe 150.000,oo Zavisni tro{kovi nabavke robe 30.000,oo Za obra~unatu nabavnu vrednost

10a) Roba u magacinu 240.000,oo Obra~unata nabavna vrednost robe 180.000,oo Razlika u ceni - magacin 23.389,8o Ukalkulisani PDV - magacin 36.610,2o Za prenos u magacin

11) Tro{kovi amortizacije 50.000,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 50.000,oo Za obra~unatu amortizaciju

12) Devizni ra~un 300.000,oo Kupci u inostranstvu 300.000,oo Isplata fakutre br. 66

13) Devizna blagajna 30.000,oo Devizni ra~un 30.000,oo Za podignute devize

13a) Potra`ivanja od radnika 30.000,oo Devizna blagajna 30.000,oo Za datu akontaciju

14) Potra`ivanja po kamati 10.000,oo Prihodi od kamata 10.000,oo Za kamatu na kratkoro~ne depozite

14a) Rashodi kamata 36.000,oo Obaveze za kamate 36.000,oo Za kamate na dugoro~ne kredite

15) Devizni ra~un 90.000,oo Potra`ivanja od radnika 10.000,oo Pozitivne kursne razlike 100.000,oo Za pove}anje deviznog kursa

16) Kupci 40.000,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 30.000,oo Gra|evinski objekti 50.000,oo Dobici od prodaje osnovnih sredstava 20.000,oo Za prodatu gara`u

17) Obezvre|enje nekretnina 95.000,oo Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata - obez-

vre|enje 95.000,oo Za fer vrednosti

18) Obezvre|enje potra`ivanja 10.000,oo Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca 10.000,oo Za otpis potra`ivanja od kupaca

Page 63: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

19) Obaveze za PDV – prodavnica br.1 10.678,oo Obaveze za PDV – prodavnica br.2 9.152,5o PDV u primljenim fakturama – magacin 90.000,oo Teku}i ra~un 10.830,5o Za isplatu PDV-a

20) Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata – obezvre|enje 95.000,oo Gra|evinski objekti 150.000,oo Prihodi od uskla|iovanja vrednosti nekretnina 95.000,oo Revalorizacione rezerve 150.000,oo Za fer vrednosti

21) Prepnos rashoda 471.000,oo Nabavna vrednost prodate robe - magacin 200.000,oo Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 30.000,oo Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 2 20.000,oo Tro{kovi zakupnine 30.000,oo Tro{kovi amortizacije 50.000,oo Rashodi kamata 36.000,oo Obezvre|ivanje nekretnina 95.000,oo Obezvre|ivanje potra`ivanja 10.000,oo Zaklju~ivanje ra~una rashoda

21a) Ra~un finansijskih rashoda i prihoda 471.000,oo Rashodi kamata 471.000,oo Za zaklju~ivanje rashoda

21b) Prihodi od prodaje robe - magacin 300.000,oo Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 1 59.322,oo Prihodi od prodaje robe prodavnice br. 2 50.847,5o Prihodi od kamata 10.000,oo Pozitivne kursne razlike 100.000,oo Dobici od prodaje osnovnih sredstava 20.000,oo Prihodi od uskla|ivanja vrednosti nekretnina 95.000,oo Ra~un poslovnih rashoda i prihoda 635.169,5o Za zaklju~ivanje ra~una poslovnih prihoda

21c) Prenos prihoda 635.169,5o Ra~un rashoda i prihoda 635.169,5o Za zaklju~ivanje finansijskih prihoda

22) Ra~un rashoda i prihoda 164.169,5o Prenos ukupnog rezultata 164.169,5o Za prenos ukupnog rezultata

22a) Prenos ukupnog rezultata 164.169,5o Ra~un dobitka 164.169,5o Za ra~un dobitka

Page 64: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

22b) Ra~un dobitka 164.169,5o Prenos dobitka 164.169,5o Za prenos dobitka

22c) Prenos dobitka 164.169,5o Neraspore|ena dobit 164.169,5o Za neraspore|enu dobit

23) Ra~un izravnanja konta stanja 4.590.569,5o Gra|evinski objekti 1.100.000,oo Zemlji{te 500.000,oo PDV u primljenim fakturama 131.400,oo Blagajna 70.000,oo ^ekovi 50.000,oo Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 60.000,oo Kratkoro~ni depoziti 100.000,oo Kupci 664.000,oo Roba u magacinu 240.000,oo Roba u prodavnici br. 1 630.000,oo Roba u prodavnici br. 2 240.000,oo Devizni ra~un 360.000,oo Potra`ivanja od radnika 40.000,oo Potra`ivanja po kamati 10.000,oo Teku}i ra~un 419.169,5o Za zaklju~ivanje ra~una aktive

23a) Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 320.000,oo Akcijski kapital 1.838.000,oo Dobavlja~i 827.000,oo Razlika u ceni - magacin 23.389,8o Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 300.000,oo Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 96.101,7o Razlika u ceni prodavnice br. 1 263.898,3o Razlika u ceni prodavnice br. 2 123.389,8o Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 36.610,2o Obra~unati tro{kovi zakupnine 30.000,oo Obaveze po ~ekovima 35.400,oo Revalorizacione rezerve 150.000,oo Neraspore|eni dobitak 164.169,5o Obaveze za kamate 36.000,oo Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca 10.000,oo Obaveze prema radnicima 100.000,oo Primljeni avansi 200.000,oo Ukalkulisani PDV - magacin 36.610,2o Ra~un izravnanja konta stanja 4.590.569,5o Za zaklju~ivanje ra~una pasive

Page 65: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

GLAVNA KNJIGA

Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata Gra|evinski objekti

16) 30.000,oo 0a) 300.000,oo 0) 600.000,oo 16) 50.000,oo22a) 320.000,oo 11) 50.000,oo 4b) 400.000,oo 23) 1.100.000,oo

350.000,oo 350.000,oo 20) 150.000,oo 1.150.000,oo 1.150.000,oo

Zemlji{te Teku}i ra~un 0) 500.000,oo 23) 500.000,oo 0) 400.000,oo 4a) 100.000,oo

500.000,oo 500.000,oo 8d) 130.000,oo 19) 10.830,5o 23) 419.169,5o 530.000,oo 530.000,oo

PDV u primljenim fakturama - magacin0) 108.000,oo 19) 9.000,oo7) 27.000,oo 23) 131.400,oo9) 5.400,oo

140.400,oo 140.400,oo

Blagajna Otvoreni akreditivi 0) 70.000,oo 8h) 130.000,oo 0) 150.000,oo 7a) 150.000,oo8) 70.000,oo 23) 70.000,oo 150.000,oo 150.000,oo

8d) 60.000,oo 200.000,oo 200.000,oo

^ekovi Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 0) 50.000,oo 23) 50.000,oo 0) 60.000,oo 23) 60.000,oo

50.000,oo 50.000,oo 60.000,oo 60.000,oo

Kratkoro~ni depoziti Ra~un otvaranja glavne knjige

0) 100.000,oo 23) 100.000,oo 0a) 3.538.000,oo 0) 3.538.000,oo 100.000,oo 100.000,oo 3.538.000,oo 3.538.000,oo

Page 66: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Kupci Roba u magacinu 0) 600.000,oo 23) 640.000,oo 0) 900.000,oo 3a) 300.000,oo

16) 40.000,oo 10a) 240.000,oo 5) 450.000,oo 640.000,oo 640.000,oo 5a) 150.000,oo 23) 240.000,oo 1.140.000,oo 1.140.000,oo

Akcijski kapital Dobavlja~i 23a) 1.838.000,oo 0a) 1.838.000,oo 7a) 150.000,oo 0a) 800.000,oo

1.838.000,oo 1.838.000,oo 23a) 827.000,oo 7) 177.000,oo 977.000,oo 977.000,oo

Obaveze za PDV - magacin 3d) 45.762,7o 3) 45.762,7o

45.762,7o 45.762,7o

Primljeni avansi Obaveze prema radnicima 23a) 200.000,oo 0a) 200.000,oo 23a) 100.000,oo 0a) 100.000,oo

200.000,oo 200.000,oo 100.000,oo 100.000,oo

Razlika u ceni Avansi za investicije 3b) 54.237,3o 0a) 162.711,90 1) 100.000,oo 2a) 75.000,oo5) 81.355,95 10a) 23.389,8o 4a) 25.000,oo

5a) 27.118,65 100.000,oo 100.000,oo23a) 23.389,8o

186.101,7o 186.101,7o

Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva Investicije u toku 23a) 300.000,oo 1) 100.000,oo 2) 150.000,oo 4b) 400.000,oo

2a) 75.000,oo 4) 250.000,oo 4a) 125.000,oo 400.000,oo 400.000,oo 300.000,oo 300.000,oo

Page 67: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Dobavlja~i za osnovna sredstva Kupci u inostranstvu 2a) 150.000,oo 2) 150.000,oo 3) 300.000,oo 12) 300.000,oo4a) 250.000,oo 4) 250.000,oo 300.000,oo 300.000,oo

400.000,oo 400.000,oo

Prihodi od prodate robe Nabavna vrednost prodate robe 21b) 300.000,oo 3) 254.237,3o 3a) 300.000,oo 3b) 54.237,3o

3d) 45.762,7o 3c) 45.762,7o 300.000,oo 300.000,oo 21) 200.000,oo 300.000,oo 300.000,oo

Ukalkulisani PDV - magacin 3c) 45.762,7o 3) 137.288,1o5) 68.644,o5 10a) 36.610,2o

5a) 22.881,3523a) 36.610,2o

173.898,3o 173.898,3o

Roba u prodavnici br. 1 Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 5) 700.000,oo 8a) 70.000,oo 8b) 10.678,oo 5) 106.779,7o

23) 630.000,oo 23a) 96.101,7o 700.000,oo 700.000,oo 106.779,7o 106.779,7o

Razlika u ceni u prodavnici br. 1 Roba u prodavnici br. 2 8c) 29.322,oo 5) 292.220,3o 5a) 300.000,oo 8e) 60.000,oo

23a) 263.898,3o 23) 240.000,oo 293.220,3o 292.220,3o 300.000,oo 300.000,oo

Ukalkulisani PDV prodavnice br. 2 Razlika u ceni u prodavnici br. 2 8f) 9.152,5o 5a) 45.762,7o 8g) 30.847,5o 5a) 154.237,3o

23a) 36.610,2o 23a) 123.389,8o 45.762,7o 45.762,7o 154.237,3o 154.237,3o

Page 68: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Tro{kovi zakupnine Obra~unati tro{kovi zakupnine 6) 30.000,oo 13) 30.000,oo 23a) 30.000,oo 6) 30.000,oo

30.000,oo 30.000,oo 30.000,oo 30.000,oo

Fakturna vrednost robe Prihodi od prodate robe prodavnice br. 17) 150.000,oo 10) 150.000,oo 21b) 59.322,oo 8) 59.322,oo

150.000,oo 150.000,oo 59.322,oo 59.322,oo

Prihodi od prodate robe prodavnice br. 2 Obaveze za PDV prodavnice br. 1 21b) 50.847,5o 8d) 50.847,5o 19) 10.678,oo 8) 10.678,oo

50.847,5o 50.847,5o 10.678,oo 10.678,oo

Obaveze za PDV prodavnice br. 2 Nabavna vrednost prodate robe

prodavnice br. 1 19) 9.152,5o 8d) 9.152,5o 8a) 70.000,oo 8b) 10.678,oo

9.152,5o 9.152,5o 8c) 29.322,oo 21) 30.000,oo 70.000,oo 70.000,oo

Zavisni tro{kovi nabavke robe Nabavna vrednost prodate robe

prodavnice br. 2 9) 30.000,oo 10) 30.000,oo 8e) 60.000,oo 8f) 9.152,5o

30.000,oo 30.000,oo 8g) 30.847,5o 21) 20.000,oo 60.000,oo 60.000,oo

Obaveze po ~ekovima Obra~unata nabavna vrednost robe 23a) 35.400,oo 9) 35.400,oo 10) 180.000,oo 10a) 180.000,oo

35.400,oo 35.400,oo 180.000,oo 180.000,oo

Page 69: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Tro{kovi amortizacije Devizni ra~un 11) 50.000,oo 21) 50.000,oo 12) 300.000,oo 13) 30.000,oo

50.000,oo 50.000,oo 15) 90.000,oo 23) 360.000,oo 390.000,oo 390.000,oo

Devizna blagajna Potra`ivanja od radnika 13) 30.000,oo 13a) 30.000,oo 13a) 30.000,oo 23) 40.000,oo

30.000,oo 30.000,oo 15) 10.000,oo 40.000,oo 40.000,oo

Potra`ivanja po kamati Prihodi od kamata 14) 10.000,oo 23) 10.000,oo 21b) 10.000,oo 14) 10.000,oo

10.000,oo 10.000,oo 10.000,oo 10.000,oo

Rashodi kamata Obaveze za kamate 14a) 36.000,oo 21) 36.000,oo 23a) 36.000,oo 14a) 36.000,oo

36.000,oo 36.000,oo 36.000,oo 36.000,oo

Pozitivne kursne razlike Dobici od prodaje osnovnih sredstava

21b) 100.000,oo 15) 100.000,oo 21b) 20.000,oo 16) 20.000,oo 100.000,oo 100.000,oo 20.000,oo 20.000,oo

Prihodi od uskla|ivanja vrednosti nekretnina21b) 95.000,oo 20) 95.000,oo

95.000,oo 95.000,oo

Obezvre|enje potra`ivanja Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca

18) 10.000,oo 21) 10.000,oo 23a) 10.000,oo 18) 10.000,oo 10.000,oo 10.000,oo 10.000,oo 10.000,oo

Page 70: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Obezvre|enje nekretnina Ispravka vrednosti gra|evinskih ob-

jekata – obezvre|enje 17) 95.000,oo 21) 95.000,oo 20) 95.000,oo 17) 95.000,oo

95.000,oo 95.000,oo 95.000,oo 95.000,oo

Revalorizacione rezerve 23a) 150.000,oo 20) 150.000,oo

150.000,oo 150.000,oo

Ra~un rashoda i prihoda Prenos rashoda 21a) 471.000,oo 21c) 635.169,5o 21) 471.000,oo 20a) 110.00022) 164.169,5o 471.000,oo 471.000,oo

635.169,5o 635.169,5o

Prenos prihoda Prenos ukupnog rezultata 21c) 635.169,5o 21b) 635.169,5o 22a) 164.169,5o 22) 164.169,5o

635.169,5o 635.169,5o 164.169,5o 164.169,5o

Ra~un dobitka Prenos dobitka 22b) 164.169,5o 22a) 164.169,5o 22c) 164.169,5o 22b) 164.169,5o

164.169,5o 164.169,5o 164.169,5o 164.169,5o

Neraspore|eni dobitak 23a) 164.169,5o 22c) 164.169,5o

164.169,5o 164.169,5o

Page 71: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

0) Kod ove promene potrebno je obratiti pa`nju na to da se konto Is-pravka vrednosti gra|evinskih objekata (300.000) otvara zajedno sa ra~unima pasive. Uzrok tome je negativan predznak („—") ispred iznosa u pretkoloni bilansa, {to uslovljava njegovo otvaranje na ve} opisani na~in. U vezi s tim, prilikom otvaranja ra~una Gra|evinski ob-jekti upisuje se iznos iz pretkolone bilansa stanja (600.000). Zbog pre-thodno iznetih ~injenica, zbir ra~una Otvaranja glavne knjige (3.538.000) ve}i je za 300.000 od iznosa aktive i pasive bilansa stanja (3.238.000).

1) U ovoj promeni proknji`ena je uplata avansa izvo|a~u radova iz odo-

brenog kredita od banke ({to zna~i da za iznos od 100.000 dinara na{e preduze}e ima potra`ivanja po datim avansima uz istovremenonastalu obavezu po kreditu prema banci). Iznos od 100.000 dinara izvo|a~u radova uplatila je direktno banka, pa zbog toga nema knji`enja preko na{eg teku}eg ra~una. Kako je ona za na{ ra~un uplatila ovaj iznos, mi to knji`imo preko ra~una Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva i du`ni smo da ovaj kredit vratimo banci koja nam ga je odobrila. Avans za investicije dat na ovaj na~in izvo|a~u radova poslu`i}e mu za nabavku neophodnog materijala za izvo|enje investi-cije.

2) Izvo|a~ radova (Dobavlja~i za osnovna sredstva) dostavio je i privre-

menu situaciju (u gra|evinarstvu ima funkciju kao i faktura, s tom razlikom {to se ispostavlja kumulativno, tj. svaka naredna situacija u sebi sadr`i i iznos prethodne situacije) na iznos od 150.000 dinara. To zna~i da su do prvog predvi|enog obra~una (obi~no mese~nog) izvr{eni radovi u tom iznosu. Kako se radi o investiciji koja traje rela-tivno du`e (odnosno ispostavljaju se najmanje dve situacije) knji`enje se sprovodi preko ra~una Investicije u toku sve dok se investicija ne okon~a. Tada se ukupan iznos sa ovog ra~una prenosi na kona~ni ra~un odre|enog osnovnog sredstva.

Page 72: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

2a) U ovom stavu proknji`ena je isplata i privremene situacije zadu`enjem ra~una Dobavlja~i za osnovna sredstva (izvo|a~ radova), ~ime se gasi na{a obaveza po ovoj situaciji (150.000). U istom stavu knji`enjem na desnoj strani ra~una Avansi za investicije (75.000) smanjuje se na{e potra`ivanje po datim avansima, a knji`enjem na desnoj strani ra~una Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva (75.000) pove}ava se na{a obaveza po kreditu prema banci.

3) Pod ovim rednim brojem proknji`ena je faktura br. 66 koja se

odnosi na prodatu robu kupcima u inostranstvu za 5.000 €, odnosno 300.000 dinara u dinarskoj protivvrednosti (kurs l € = 60 din). Prodajom robe nastaje obaveza pla}anja PDV po stopi od 18%, od-nosno po prera~unatoj stopi od 15,254237% {to iznosi 45.762,7o di-nara, ostatak do 300.000 dinara predstavlja prihode od prodate robe (300.000 - 45.762,7o = 254.237,3o).

3a) Interni obra~un realizacije proknji`en je u istom iznosu kao i prodaja

robe. Ovo je u~injeno zbog toga {to se zalihe robe vode po prodajnoj ceni pa ih po toj ceni treba i razdu`iti prilikom nastale prodaje. Kori-govanje stanja na ra~unu Nabavna vrednost prodate robe i njegovo svo|enje na stvarnu nabavnu vrednost bi}e izvr{eno u narednim stavovima, obra~unom i knji`enjem realizovane razlike u ceni i real-izovnog PDV-a.

3b) Stanje na ra~unima koji nas u ovom slu~aju zanimaju je slede}e:

Roba u magacinu Razlika u ceni - magacin 0) 900.000,oo 3a) 300.000,oo 0a) 162.711,9o

Nabavna vrednost prodate robe Ukalkulisani PDV - magacin 3a) 300.000 0a) 137.288,1o

Koliki je iznos realizovane razlike u ceni sadr`an u iznosu izvr{ene pro-daje mo`emo saznati na osnovu slede}eg obrasca:

Page 73: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Saldo na ra~unu Razlika u ceni × izvr{ena prodaja

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre izvr{ene prodaje Zamenom iznosa u prethodnom obrascu dobijamo: 30,237.54

000.900000.30090,711.162

Zadu`enjem ra~una Razlika u ceni za ovaj iznos, uz istovremeno odo-

brenje ra~unu Nabavna vrednost prodate robe, pribli`avamo stanje na ovom ra~unu na iznos stvarne nabavne vrednosti prodate robe a {to }e kona~no biti u~injeno knji`enjem narednog stava.

3c) Iznos realizovanog PDV-a koji je proknji`en na levoj strani ra~una

Ukalkulisani PDV - magacin dobijen je primenom slede}eg obrasca:

Saldo na ra~unu Ukalkulisani PDV × izvr{ena prodaja

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre izvr{ene prodaje Zamenom u obrascu dobijamo: 20,762.45

000.900000.30010,288.137

Ukoliko sada obratimo pa`nju na stanje na slede}im ra~unima:

Razlika u ceni - magacin Ukalkulisani PDV - magacin

3b) 54.237,30 0a) 162.711,9o 3c) 45.762,7o 0a) 137.288,1o

Nabavna vrednost prodate robe - magacin

3a) 300.000,oo 3b) 54.237,3o 3c) 45.762,7o

S0 200.000,oo

4) Mo`emo uo~iti da je stanje na ra~unu nabavna vrednost prodate robe -

magacin 200.000 dinara {to predstavlja stvarnu nabavnu vrednost pro-date robe.

Page 74: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

3d) Prema pozitivnim zakonskim propisima PDV se ne pla}a na izvezenu robu. Kako smo mi u stavu pod 3) zbog knjigovodstvene metodologije iskazali poresku obavezu u ovom stavu anuliramo tu obavezu ~ime se pove}avaju Prihodi od prodate robe.

4) U ovoj promeni proknji`ena je druga, odnosno kona~na

situacija izvr{enih radova. Tehnika knji`enja je ista kao kod promene pod rednim brojem 2). Kako smo ve} napomenuli da se situacije podnose u kumulativnom iznosu i da je iznos prve situacije, koja je ve} proknji`ena, 150.000 dinara, a iznos kona~ne situacije 400.000 dinara, za knji`enje po kona~noj situaciji ostaje 250.000 dinara (400.000 - 150.000).

4a) Pod ovim rednim brojem proknji`ena je isplata po kona~noj

situaciji (250.000). Isplata je izvr{ena iz ostatka avansa (~ime se u potpunosti gasi na{e potra`ivanje po ovom osnovu) u iznosu od 25.000 dinara (dat avans pod rednim brojem 1) je 100.000 din; deo avansa iskori{}en je pod rednim brojem 2a) od 75.000 din; dakle, sada je upotrebljen ostatak od 25.000 dinara (100.000 - 75.000)). Isplata je dalje izvr{ena iz ostatka kredita u iznosu od 125.000 dinara (odobren kredit je 300.000 dinara; iskori{}en je pod rednim brojem 1) iznos od 100.000 dinara i pod rednim brojem 2a) iznos od 75.000 dinara; dakle, ukupno 175.000 dinara. Oduzimanjem iskori{}enog iznosa (175.000) od iznosa odobrenog kredita dolazimo do iznosa od 125.000 dinara koji se jo{ mo`e koristiti). Ostatak do iznosa kona~ne situacije za isplatu od 100.000 dinara (avansi za investicije 25.000 + dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 125.000 = 150.000 dinara; iznos fakture 250.000 dinara - 150.000 dinara = 100.000 dinara) ispla}en je sa ra~una redovnih raspolo`ivih sredstava, odnosno teku}eg ra~una.

4b) U ovom stavu izvr{en je prenos stanja sa ra~una Investicije u

toku na kona~an ra~un Zavr{ene investicije - gra|evinski objekti.

Investicije u toku Gra|evinski objekti 2) 150.000 4b) 400.000 4b) 400.000 4) 250.000

So 400.000

Page 75: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

5) Pre knji`enja u ovom stavu stanje na relevantnim ra~unima je slede}e:

Roba u magacinu Razlika u ceni - magacin 0) 900.000,oo 3a) 300.000,oo 3b) 54.237,3o 0a) 162.711,9oS0 600.000,oo S0 108.474,6o

Ukalkulisani PDV - magacin

3c) 45.762,7o 0a) 137.288,1o S0 91.525,4o

Za iznos formirane maloprodajne cene (700.000) zadu`en je ra~un

Roba uprodavnici br. 1. U istom stavu zadu`eni su i ra~uni Razlika u ceni - magacin (81.355,95) i Ukalkulisani PDV - magacin (68.644,o5). Iznos na ra~unu Razlika u ceni - magacin dobijen je primenom obrasca:

Saldo na ra~unu Razlika u ceni × iznos prenete robe iz magacina

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre prenosa robe Zamenom iznosa u obrascu dobijamo: 95,355.81

000.600000.4506,474.108

=×o

Iznos na ra~unu Ukalkulisani PDV - magacin dobijen je primenom

obrasca:

Saldo na ra~unu Ukalkulisani PDV - magacin × iznos prenete robe iz magacina

Saldo na ra~unu Roba u magacinu pre prenosa robe

zamenom dobijamo:

5,644.68

000.600000.45040,525.91 o=

×

Na desnoj strani u ovom stavu potra`uje ra~un Roba u magacinu za

iznos preba~ene robe po cenama po kojima se vodi ova roba u maga-

Page 76: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

cinu (450.000). Zatim potra`uje i ra~un Ukalkulisani PDV - prodavnica br. 1 (45.762,7o). Ovaj iznos dobijen je primenom prera~unate stope PDV od 18% odnosno 15,25423723%. Potra`uje i ra~un Razlika u ceni - prodavnica br. 1 (293.220,3o). Do ovog iznosa se do{lo sabiranjem iznosa ra~una koji u ovom stavu duguju (700.000 + 81.355,95 + 68.644,o5 = 850.000) a zatim oduzimanjem zbira ra~una koji potra`uju (450.000 + 106.779,7o = 556.779,7o), odnosno 850.000 -556.779,7o = 293.220,3o dinara.

5a) Va`i isto obja{njenje kao za prethodni stav.

6) Ukoliko pogledamo po~etni bilans stanja uo~i}emo da je stanje na

ra~unu Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 60.000 dinara. Stanje na ovom ra~unu (spada u aktivna vremenska razgrani~enja) nam pokazuje da je krajem pro{le godine unapred pla}ena zakupnina u tom iznosu za naredne dve godine (to zaklju~ujemo jer je u ovoj promeni navedeno da je zakupnina za teku}u godinu 30.000 dinara). To dalje zna~i da je u pro{loj godini proknji`en stav:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 60.000 Teku}i ra~un 60.000 Za pla}ene tro{kove zakupnine

Tro{kovi zakupnine koji su u ovom stavu proknji`eni (30.000) odnose se na teku}u godinu. Ovo razgrani~enje tro{kova potrebno je radi realnog utvr|ivanja finansijskog rezultata jer se samo iznos od 30.000 dinara odnosi na teku}u godinu, pa je zbog toga proknji`en na ra~unu Tro{kovi zakupnine, koji spada u klasu 5 kontnog plana, u kojoj se svrstavaju rashodi. To, dalje, zna~i da iznos na ovom ra~unu direktno uti~e na obra~un finansijskog rezultata. Protuknji`enje je izvr{eno na ra~unu Obra~unati tro{kovi zakupnine (spada u pasivna vremenska razgrani~enja).

Page 77: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Napomena: U narednoj godini ovaj stav }e jo{ jednom biti proknji`en, a oda }e ra~uni vremenskih razgrani~enja biti zaklju~eni knji`enjem:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Obra~unati tro{kovi zakupnine 60.000 Unapred pla}eni tro{kovi zakupnine 60.000 Za zaklju~ivanje ra~una vremenskih razgrani~enja

Na osnovu prethodno re~enog, mo`emo zaklju~iti da ra~uni vremen-

skih razgrani~enja (aktivnih i pasivnih) imaju privremeni karakter, i slu`e za razgrani~enje tro{kova (ili prihoda) radi realnog utvr|ivanja finansijskog rezultata (odnosno vezivanja tro{kova ili prihoda za pe-riode na koje se odnose).

7) Proknji`ena je nabavka robe po fakturi br. 47 zadu`enjem ra~una

Fakturna vrednost robe (150.000) i PDV u primljenim fakturama - magacin (27.000) a odobrenjem ra~una Dobavlja~i (177.000).

7a) U po~etnom bilansu stanja uo~avamo da je stanje na ra~unu Otvoreni akreditivi 150.000 din. To zna~i da je ovaj iznos na ra~unu Otvoreni akreditivi prethodno prenet sa Teku}eg ra~una, {to je bilo pro-pra}eno knji`enjem:

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Otvoreni akreditivi 150.000 Teku}i ra~un 150.000 Za akreditiv

Napomena: akreditiv je ra~un sli~an bilo kom ra~unu koji se vodi kod banke (kao {to je, recimo, teku}i ra~un). Prenos sredstava na ra~un Otvoreni akreditivi vr{i se u slu~aju kada se kupac (u ovom slu~aju na{e preduze}e) i prodavac (dobavlja~) dovoljno ne

Page 78: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

poznaju. U takvoj situaciji me|usobnog nepoverenja kupac ne `eli da unapred plati (avansira) nabavku robe, a prodava~ (dobavlja~) ne `eli da isporu~i robu bez prethodne uplate. Izlaz iz ovakve situacije nalazi se u otvaranju akreditiva od strane kupca, odnosno prenosa nov~anih sredstava za iznos fakture (odnosno iznos naru~ene robe) na poseban ra~un. Da bi dobavlja~ mogao da naplati isporu~enu robu potrebno je da kod banke kupca podnese odgovaraju}u do-kumentaciju kao dokaz da je roba stvarno isporu~ena (npr. tovarni list `eleznice, otpremnica i faktura). Banka na osnovu prezentirane dokumentacije odmah prenosi odgovaraju}i iznos sa ra~una Otvoreni akreditivi na Teku}i ra~un dobavlja~a. Knji`enje prenosa ovih sredstava prikazano je u stavu pod ovim rednim brojem.

8) U okviru ovog stava proknji`ena je prodaja preko prodavnica br. 1 i 2

i uplata dnevnih pazara blagajni, koja je zadu`ena za ukupan iznos pazara (70.000 + 60.000) od 130.000 din. Iznos iskazanih obaveza za PDV izra~unat je na osnovu slede}eg obrasca:

Saldo na ra~unu Ukalkulisani porez na promet × iznos izvr{ene prodaje

Saldo na ra~unu Roba u prodavnici pre izvr{ene prodaje Roba u prodavnici br. 1 Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1

5) 700.000 5) 106.779,7o

Zamenom u obrascu iznosa koji se odnose na prodavnicu br. 1 dobi-jamo:

00,678.10

000.700000.7070,779.106

Ovaj iznos izuzet je od ra~una Prihodi od prodaje robe u prodavnici

br. 1 (70.000 - 10.678 = 59.322) i proknji`en na ra~unu Obaveze za porez na promet prodavnice br. 1 (10.678). Na ovaj na~in stvorena je obaveza pla}anja PDV-a u realizovanoj robi. Napomena: kada preduze}e izvr{i pla}anje obaveze za porez nastaje knji`enje:

Page 79: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red. br.

OPIS Duguje Potra`uje

Obaveze za PDV prodavnice br. 1 10.678 Teku}i ra~un 10.678 Za isplatu obaveza poreza na promet

8a) Interni obra~un realizacije proknji`en je zadu`enjem ra~una Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 za iznos prodajne vrednosti (70.000) i odobrenjem ra~unu Roba u prodavnici br. 1. Na ovaj na~in vr{i se razdu`enje prodavnici br. 1 za iznos prodate robe po prodajnoj ceni jer se roba u prodavnici po toj ceni i vodi. Napomena: Na ra~unu Nabavne vrednosti prodate robe u prodavnici br. 1 privremeno je proknji`ena prodajna vrednost (iz metodolo{kih razloga), koja }e u narednim stavovima biti svedena na stvarnu nabavnu vrednost prodate robe koju ovaj konto treba da poka`e.

8b) Proknji`en je realizovani PDV zadu`ivanjem ra~una

Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 (10.678). Protuknji`enje za isti iznos izvr{eno je odobrenjem ra~unu Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1, ~ime sada ovaj konto prikazuje stvarnu nabavnu vrednost prodate robe.

Nabavna vrednost prodate robe u

prodavnice br. 1 8a) 70.000 8b) 10.678S0 30.000 8c) 29.322

Dakle, stvarna nabavna vrednost prodate robe u prodavnici br. 1 je

30.000 dinara Napomena: Iznos na ra~unu Ukalkulisani PDV prodavnice br. 1 (29.322) izra~unat je primenom datog obrasca iz stava pod rednim brojem 8).

8c) U ovom stavu proknji`ena je realizovana razlika u ceni u prodavnici

br. 1. Iznos na ovom ra~unu dobijen je primenom slede}eg obrasca:

Page 80: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Saldo na ra~unu Razlika u ceni × iznos izvr{ene prodaje

Saldo na ra~unu Roba u prodavnici

Razlika u ceni prodavnice br. 1 5) 293.220,3o

Zamenom iznosa u obrascu za prodavnicu br. 1 dobijamo:

322.29000.700

000.7030,220.293=

×

Napomena: Iznos salda robe u prodavnici br. 1 (700.000) uzet je sa

ra~una u obja{njenju stava pod rednim brojem 8). Za iznos real-izovane razlike u ceni knji`enjem na potra`noj strani ra~una Nabavna vrednost prodate robe prodavnice br. 1 (29.322) dolazi do izuzimanja razlike u ceni iz prodajne vrednosti koja je u prethodnom stavu na ovom ra~unu proknji`ena.

8d-g) Va`e ista obja{njenja kao i za stavove 8 - 8c).

8h) Proknji`ena je uplata dnevnog pazara iz Blagajne na Teku}i ra~un.

9) U ovom stavu zadu`eni su Zavisni tro{kovi nabavke robe za iznos

tro{kova prevoza nabavljene robe po fakturi br. 47 (promena pod rednim brojem 7) i PDV-a uz istovremeno odobrenje ra~unu Obaveze po ~ekovima za ukupan iznos (35.400). To zna~i da su tro{kovi prevoza robe pla}eni ~ekom uz istovremeni nastanak obaveze da taj izdati ~ek isplatimo kada ga dobavlja~ podnese na naplatu kod banke (obi~no sa teku}eg ra~una ili izdvojenih nov~anih sredstava za isplatu ~ekova).

10) Ovde je proknji`ena Obra~unata nabavna vrednost robe (180.000)

koju sa~injavaju iznosi fakturne vrednosti robe (150.000) i Zavisnih tro{kova nabavke robe (30.000).

10a) U ovom stavu zadu`en je ra~un Roba u magacinu za iznos formirane

prodajne cene (240.000) a odobreno ra~unu Obra~unata nabavna

Page 81: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

vrednost robe (180.000). Za iznos razlike izme|u ova dva konta (240.000 - 180.000) odobreno je ra~unu Razlika u ceni (23.389,8o) kao i ra~unu Ukalkulisani PDV - magacin (36.610,2o). Iznos PDV-a dobijen je primenom prera~unate stope poreza od 18% (15,2542373%) na iznos formirane prodajne cene (240.000).

11) Stanje na ra~unu Gra|evinski objekti je slede}e:

Gra|evinski objekti 0) 600.000

4b) 400.000S0 1.000.000

Primenom 5% na iznos trenutnog stanja gra|evinskih objekata (1.000.000) dobijamo iznos za knji`enje od 50.000 dinara.

12) Proknji`ena je uplata kupca iz inostranstva po fakturi br. 66 od

5.000C (300.000 u dinarskoj protivvrednosti) zadu`enjem Deviznog ra~una i odobrenjem ra~unu Kupci u inostranstvu. Ovim knji`enjem pove}ava se iznos deviznih sredstava na deviznom ra~unu, uz is-tovremeno smanjenje na{ih potra`ivanja od kupaca iz inostranstva za 5.000 € (odnosno, za 300.000 din).

13) Proknji`eno je podizanje deviznih sredstava od 500 € (30.000 u

dinarima) sa Deviznog ra~una i njihov prenos u Deviznu blagajnu, odakle }e biti ispla}ena na{im radnicima u vidu akontacije za slu`beni put u inostranstvo.

13a) Isplatom akontacije koja je u ovom stavu proknji`ena do{lo je do

pove}anja potra`ivanja na{eg preduze}a od radnika za taj iznos (30.000 din, odnosno 500 €), uz istovremeno smanjenje raspolo`ivih deviznih sredstava u blagajni za isti iznos.

14) Obra~unata kamata na kratkoro~ne depozite sa stanovi{ta na{eg

preduze}a predstavlja prihod, uz istovremeno pove}anje potra`ivanja po kamati za isti iznos (10.000 dinara).

Page 82: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Napomena: Stanje na ra~unu Kratkoro~ni depoziti iz po~etnog bilansa iznosi 100.000 dinara Primenom stope od 10% dobija se iznos obra~unate kamate od 10.000 din (100.000 x 10% = 10.000).

14a) Obra~unata kamata na dugoro~ne kredite sa stanovi{ta na{eg

preduze}a predstavlja rashod, uz istovremeni nastanak obaveze za kamate u istom iznosu (36.000 dinara). Napomena: Stanje na ra~unu Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva je slede}e:

Dugoro~ni krediti za osnovna sredstva 0) 100.000 2a) 75.000 4a) 125.000 S0 300.000

Primenom 12% na iznos dugoro~nih kredita od 300.000 dinara

dobija se iznos kamate od 36.000 dinara (300.000 x 12% = 36.000).

15) Promenom kursa inostrane valute dolazi do odre|enih promena

koje je potrebno proknji`iti. Ove promene odnose se na sredstva, potra`ivanja i obaveze koje su iskazane u stranoj valuti. Tako, na primer, ukoliko do|e do porasta kursa strane valute, na ra~uni-ma sredstava i potra`ivanja koji su u njoj iskazani potrebno je proknji`iti pove}anje na dugovnoj strani tih ra~una (za iznos razlike u iznosima po novom i ranijem kursu), uz istovremeno knji`enje na potra`noj strani ra~una Pozitivne kursne razlike (za ukupan iznos pove}anja potra`ivanja). Na ra~unima na kojima su iskazane na{e obaveze bilo bi proknji`eno njihovo pove}anje (za iznos razlike u iznosima po novom i ranijem kursu) na potra`noj strani tih ra~una uz istovremeno zadu`enje ra~una Negativne kursne razlike (za ukupan iznos pove}anja obaveza).

U slu~aju sni`enja kursa strane valute knji`enje je obratno, odnosno na ra~unima sredstava i potra`ivanja (u stranoj valuti) dolazi do smanjenja (uslovljeno snji`enjem) za koje se ovim ra~u-nima odobrava (potra`uje), a zadu`uje se ra~un Negativne kur-

Page 83: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

sne razlike (za ukupan iznos smanjenja). Na ra~unima obaveza izra-`enih u stranoj valuti dolazi do smanjenja (za iznos efekta sni`enja kursa) {to }e biti proknji`eno na njihovoj dugovnoj strani uz istovre-meno odobrenje (potra`uje) ra~unu Pozitivne kursne razlike (za ukupan iznos smanjenja obaveza).

U na{em primeru u deviznim sredstvima iskazana su stanja na sle-de}im ra~unima (u dinarskoj protiv vrednosti po kursu od l € = 60 din.):

Devizni ra~un Potra`ivanja od radnika

12) 300.000 13) 30.000 13a) 30.000 (5.000 €) (500 €) (500 €)

S0 270.000 (4.500 €)

Napomena: U zagradi su dati iznosi u evrima (€) da bi se promena kursa

mogla lak{e objasniti. Na ispitu i u knjigovodstvenoj praksi ovakav na~in knji`enja je nedopustiv, jer se svi iznosi u stranoj valuti moraju na ra~unima voditi isklju~ivo u dinarskoj protiv vrednosti. Kako je do{lo do porasta kursa (l € = 80 din), i kako u se u na{em primeru radi samo o sredstvima i potra`ivanjima iskazanim u stranoj valuti, evidentno je da je do{lo do nastanka pozitivnih kursnih razlika. Na Deviznom ra~unu potrebno je na levoj, dugovnoj strani proknji`iti efekat pove}anja kursa, odnosno proknji`iti stanje u € (4.500) sa pove}anjem od 20 din/€ (80 - 60=20), {to iznosi 90.000 dinara (4.500€ x 20). Na ra~unu Potra`ivanja od radnika knji`enje se sprovodi tako|e na dugovnoj strani za iznos od 10.000 (500 € x 20 din/€=10.000 dinara). Za ukupan iznos efekta pove}anja kursa na prethodna dva ra~una (90.000 + 10.000) potra`uje ra~un pozitivne kursne razlike (100.000).

16) Prilikom prodaje ove gara`e potrebno je zadu`iti ra~un kupci za iznos

prodajne cene (40.000) i ra~un Ispravka vrednosti gra|evinskih obje-kata za otpisanu vrednost (30.000), a odobriti (potra`uje) ra~unu Gra|evinski objekti za iznos nabavne vrednosti (50.000). Sabiranjem leve strane u ovom stavu (40.000 + 30.000) dobijamo iznos od 70.000 din, {to zna~i da na odre|enom ra~unu treba na potra`noj strani da proknji`imo jo{ 20.000 (70.000 - 50.000). To }emo u~initi na ra~unu Dobici od prodaje osnovnih sredstava, jer je upravo za taj iznos

Page 84: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

(20.000) gara`a prodala preko neotpisane vrednosti od 20.000 (na-bavna vrednost 50.000 - ispravka vrednosti 30.000 = 20.000). Dakle neotpisana, odnosno sada{nja vrednost iznosi 20.000 din, a prodata je za 40.000, {to zna~i da je ostvaren dobitak na njenoj prodaji od 20.000 din (kupci 40.000 - neotpisana vrednost 20.000 = 20.000). Napomena: Ukoliko se osnovno sredstvo proda ispod neotpisane vrednosti javljaju se gubici na prodaji osnovnih sredstava koji se na tom ra~unu knji`e na levoj, dugovnoj strani.

17) Prema me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima (MRS) postoji

obaveza uskla|ivanja nabavne vrednosti osnovnih sredstava (nekretnina) sa tr`i{nom vredno{}u (fer vrednost). To se posti`e ovim knji`enjem. Ovde napominjemo da ra~un obezvre|ene nekretnine spada u rashode. Ra~un Ispravka vredsnosti gra|evinskih objekata - obezvre|enje predstavlja korektivni ra~un ra~una Gra|evinski objekti kao i Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata na kome se knji`i smanjenje gra|evinskih objekata za iznos obra~unate amortizacije.

18) Izvr{en je otpis potra`ivanja od kupaca zadu`ivanjem ra~una Obez-

vre|enje potra`ivanja (10.000), ~ime se pove}avaju rashodi, i odo-brenjem ra~unu Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca (za isti iznos), ~ime se smanjuju na{a potra`ivanja od kupaca (jer je ra~un is-pravke vrednosti korektivni ra~un ra~una Kupci).

19) U ovoj promeni proknji`en je obra~un i isplata PDV-a. Prodaja robe u

promeni pod rednim brojem 3) nije obuhva}ena jer se izvoz robe osloba|a PDV {to je i proknji`eno pod rednim brojem 3d). Obaveze za PDV nastale su prodajom robe preko prodavnice br. 1 i br. 2 u promeni pod rednim brojem 8). Da bi smo objasnili kako se do{lo do proknji`enog iznosa (9.000) na ra~unu PDV u primljenim fakturama - magacin potrebno je da po-gledamo knji`enja na slede}im relevantnim ra~unima:

Roba u magacinu PDV u primljenim fakturama - magacin

0) 900.000 3a) 300.000 0) 108.000 S0 600.000 5) 450.000

3a) 150.000

Page 85: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Roba u prodavnici br. 1 Roba u prodavnici br. 2 5) 700.000 8a) 700.000 5a) 300.000 8e) 60.000

Napomena: Kako se radi o preba~aju robe iz magacina u prodavnice,

nije mogu}e, zbog knjigovodstvene metodologije preneti iznose sa ra~una PDV u primljenim fakturama - magacin na odgovaraju}e ra~une PDV-a u primljenim fakturama prodavnica. Zbog toga je pot-rebno sprovesti odre|ena prera~unavanja koriste}i u~e{}e robe (a zatim i njene prodaje) prodavnica br. 1 i br. 2 u stanju na ra~unu Roba u magacinu a zatim ta u~e{}a primeniti na ra~un PDV u primljenim fakturama - magacin. Dakle potrebno je prvo utvrditi stanje na ra~unu Roba u magacinu pre preba~aja robe u prodavnicama br. 1 i br. 2. To je 900.000 - 300.000 = 600.000. Kako se stanje na ra~unu PDV u primljenim fakturama - magacin (108.000) odnosi na iznos Robe u magacinu od 900.000 potrebno je izra~unati koliko se PDV-a u primljenim fakturama - magacin odnosi na iznos robe od 600.000 (koja je kasnije preba~ena u prodavnice br. 1 i br. 2 i to proknji`ena pod 5) i 5a)), odnosno

15) 900.000 : 108.000 = 600.000 : x

900.000 x = 600.000 x 108.000 x = (600.000 x 108.000): 900.000 x = 72.000

Sada je potrebno na}i u~e{}e koje se odnosi na prodavnice br. 1 i br. 2. U prodavnicu br. 1 preba~ena je roba u vrednosti od 450.000 dinara,

odnosno 43

000.600000.450

= . U prodavnici br. 2 preba~ena ie roba u vrednosti

od 150.000 dinara, odnosno 41

000.600000.150

= .

U~e{}e primenjujemo na iznos PDV-a koji se odnosi na prodavnice (72.000):

za prodavnicu br. 1 000.54000.7243

=x

za prodavnicu br. 2 000.18000.7241

=x

Dakle PDV u primljenim fakturama za preba~enu robu u prodavnici

br. 1 iznosi 54.000 dinara a u prodavnici br. 2 iznosi 18.000 dinara.

Page 86: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Na kraju potrebno je izra~unati u~e{}e prodate robe u ukupnom iznosu robe u prodavnici br. 1 (70.000 : 700.000 = 0,lo) i u prodavnici br. 2 (60.000 : 300.000 = 0,2o). Ova u~e{}a mno`imo sa iznosima PDV-a koji smo prethodno izra~unali, odnosno

za prodavnicu br. 1 0,lo x 54.000 = 5.400 za prodavnicu br. 2 0,2o x 18.000 = 3.600

{to u ukupnom zbiru iznosi (5.400 + 3.600) 9.000 dinara.

20) U promeni pod rednim brojem 17) proknji`eno je

Obezvre|enje nekretnina Ispravka vrednosti gra|evinskih

objekata – obezvre|enje 17) 95.000 13) 30.000 30.000 17) 95.000

Dakle, vrednost gra|evinskih objekata smanjena je za 95.000 (preko

ra~una ispravka vrednosti gra|evinskih objekata - obezvre|ivanje) uz istovremeni nastanak rashoda (knji`enjem na ra~unu Obezvre|enje nekretnina). Knji`enja na ra~unu Gra|evinski objekti:

Gra|evinski objekti

0) 600.000 16) 50.0004b) 400.000S0 950.000

Zna~i knji`enjem na ra~unu Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata -

obezvre|enje (koji predstavlja korektivni ra~un ra~una Gra|evinski objekti) nabavna vrednost gra|evinskih objekata svedena je na tr`i{nu vrednost od 855.000 (950.000 - 95.000). Me|utim, u ovoj promeni odre|ena je nova tr`i{na (fer) vrednost u iznosu od 1.100.000 dinara {to zna~i da postoje}u vrednost gra|evinskih objekata treba pove}ati za 245.000 dinara (1.100.000 -855.000). To je u~injeno knji`enjem u promeni pod ovim radnim bro-jem i to tako {to je anulirano predhodno sni`enje cena nekretnina knji`enjem na dugovnoj strani ra~una Ispravka vrednosti gra|evin-skih objekata - obezvre|enje za iznos prethodnog sni`enja od 95.000 dinara uz istovremeno odobrenje ra~unu Prihodi od uskla|ivanja

Page 87: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

vrednosti nekretnina za isti iznos, ~ime je, pak, fakti~ki anulirano knji`enje na ra~unu rashoda Obezvre|enje nekretnina za isti iznos. Jer ako pove}ate i rashode i prihode za isti iznos (95.000) finansijski rezultat ostaje nepromenjen. Ostatak razlike od 150.000 dinara (245.000 - 95.000) proknji`en je kao fakti~ko pove}anje na ra~unu Gra|evinski objekti (950.000 + 150.000) ~ime nabavna vrednost sada predstavlja i tr`i{nu vrednost gra|evinskih objekata (1.100.000). Is-tovremeno za ovaj iznos odobreno je ra~unu Revalorizacione rezerve (pasivan ra~un, predstavlja izvor sredstava). Sada bi ovaj ra~un do iznosa svog stanja (150.000) poslu`io kao pokri|e eventualnog sni`enja tr`i{ne vrednosti nekretnina, npr. knji`enjem:

x) Revalorizacione rezerve 150.000 Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata - obezvre|enje 150.000

Za fer vrednost

21-

21c) U ovim stavovima prikazana je tehnika zaklju~ivanja ra~una rasoda i prihoda i njihov prenos ~ime se ustvari formira bilans uspeha (istina bez finansijskog rezultata odnosno ovde neraspore|enog dobitka od 164.169,5o jer su prihodi - 635.169,5o a rashodi - 471.000).

22-

22c) U ovim stavovima prikazana je knjigovodstvena metodologija do knji`enja na kona~nom ra~unu finansijskog rezultata - neraspore|eni dobitak koji ulazi u bilans stanja ukoliko se ne izvr{i njegova raspo-dela {to se mo`e videti u knji`enju pod rednim brojem 23a).

23-

23c) Ovde je prikazana tehnika zaklju~ivanja ra~una stanja ~ime je fakti~ki kroz dnevnik formiran Bilans stanja. Na desnoj strani dati su ra~uni aktive a na levoj ra~uni pasive. Me|utim, prilikom narednog otva-ranja poslovnih knjiga ra~una aktive |e biti proknji`eni na levoj strani a ra~uni pasive na desnoj (pogledati knji`enja pod 0) i Oa).

Page 88: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

ZADATAK IP

I) Proizvodno preduze}e zapo~inje poslovanje sa slede}im stanjem sredstava i izvora sredstava: Teku}i ra~un 350.000; Kupci 600.000; Nedovr{ena proizvodnja 400.000; Zalihe materijaki 300.000; Blagajna 50.000; Primljeni avansi 150.000; Dobavlja~i 800.000; ^ekovi 100.000; Inventar (koji se u celosti otpisuje) 50.000; Kratkoro~ni depoziti 100.000; Gra|evinski objekti 1.200.000; Oprema 700.000; Ispravka vrednosti opreme 300.000; Kratkoro~ni krediti 200.000; Obaveze prema rad nicima 50.000; Akcijski kapital 3.180.000; Zalihe gotovih proiz-voda 750.000; Odstupanje od planske cene materijala (pozitivno) 100.000 PDV u primljenim fakturama – materijal 45.000, PDV u primljenim fakturama - gotovi proizvodi 135.000.

II) Sastaviti po~etni bilans stanja, otvoriti dnevnik i ra~une

glavne knjige i proknji`iti slede}e promene: 1. Preduze}e je prodalo gotove proizvode sa zaliha ~ija je

cena ko{tanja 250.000 za 400.000 din, po fakturi br. 11. PDV ura~unat, po stopi od 18%.

2. Kupac je izmirio svoju obavezu po fakturi br. 11. 3. Preduze}e je kupilo od banke 5.000 € (l € = 70 din). 4. Radi odlaska na slu`beni put u inostranstvo ispla}eno

je na{im radnicima 500 € (l € = 70 din). 5. Preduze}e je nabavilo materijal od dobavlja~a iz

inostranstva po fakturi br. 16 za 4.000 € (l € = 70 din). PDV po stopi od 18%.

6. Tro{kovi carine iznose 40.000 din, a prevoz materijala pla}en je u gotovom novcu, u iznosu od 20.000 dinara. PDV ura~unat, po stopi od 18%.

7. Materijal je sme{ten u magacin po planskoj ceni u iznosu od 510.000 dinara.

8. Do{lo je do porasta kursa evra na 100 dinara. Obra~unati i proknji`iti kursne razlike.

Page 89: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

9. Obra~unati i proknji`iti amortizaciju opreme po stopi od 10%.

10. Izdat je materijal proizvodnji u iznosu od 600.000 dinara. 11. Radnici su se vratili sa slu`benog puta i podneli

putne naloge na obra~un sa slede}im elementima:

- dnevnice: 300 €, - tro{kovi prevoza: 50 €, - tro{kovi preno}i{ta: 150 €.

12. Kupac nanije uplatio avans u iznosu od 100.000 dinara radi kupovine gotovih proizvoda.

13. Obra~unati i proknji`iti 10% kamate na kratkoro~ne kredite i 8% kamate na kratkoro~ne depozite.

14. Otpisati potra`ivanja od kupaca iz po~etnog bilansa stopom od 20%.

15. Preduze}e je prodalo ma{inu ~ija je nabavna vrednost 200.000 dinara a otpisana vrednost 120.000 dinara za 150.000 dinara.

16. Tr`i{na vrednost opreme pove}ala se za 20%. Sprovesti odgovaraju}a knji`enja kako bi se vrednost opreme svela na fer vrednost.

17. Odlukom popisne komisije sni`ena je cena materijalu za 10%.

18. Zavr{eno je 80% proizvodnje. Obra~unati i proknji`iti promenu vrednosti zaliha u~inaka. Rashode tretirati kao tro{kove perioda.

19. Obra~unati i proknji`iti realizovani PDV i njegovu isplatu. Preneti odgovaraju}i iznos PDV u primljenim fakturama po okon~anoj proizvodnji.

20. Zaklju~iti ra~une rashoda i prihoda. 21. Izvr{iti prenos ukupnog rezultata. Izvr{iti prenos dobitka i

izvr{iti raspodelu: - porez na dobit primenom stope od 20% - li~na primanja poslodavca 25.000.

22. Zaklju~iti ra~une stanja.

Page 90: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

AKTIVA

PO^ETNI BILANS STANJA

PASIVA

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

Red.

br. Naziv ra~una Pretkolona Iznos

1. Gra|evinski objekti 1.200.000 1. Akcijski kapital 3.180.000

2. Oprema 700.000 2. Kratkoro~ni krediti 200.000

3. Ispravka vrednosti opreme

– 300.000 400.000 3. Dobavlja~i 800.000

4. Zalihe gotovih proizvoda 750.000 4. Primljeni avansi 150.000

5. PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi

135.000 5. Obaveze prema radnicima 50.000

6. Nedovr{ena proizvodnja 400.000

7. Zalihe materijala 300.000

8. Odstupanje od planske cene materijala – 100.000 200.000

9. Inventar 50.000

10. PDV u primljenim fakturama – materijal

45.000

11. Kratkoro~ni depoziti 100.000

12. ^ekovi 100.000

13. Kupci 600.000

14. Teku}i ra~un 350.000

15. Blagajna 50.000

UKUPNA AKTIVA 4.380.000 UKUPNA PASIVA 4.380.000

Page 91: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

DNEVNIK

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

O) Gra|evinski objekti 1.200.000,oo Oprema 700.000,oo Gotovi proizvodi 750.000,oo Nedovr{ena proizvodnja 400.000,oo PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi 135.000,oo Materijal 300.000,oo PDV u primljenim fakturama – materijal 45.000,oo Inventar 50.000,oo Kratkoro~ni depoziti 100.000,oo ^ekovi 100.000,oo Kupci 600.000,oo Teku}i ra~un 350.000,oo Blagajna 50.000,oo Ra~un otvaranja glavne knjige 4.780.000,oo Za otvaranje ra~una aktive

0a) Ra~un otvaranja glavne knjige 4.780.000,oo Akcijski kapital 3.180.000,oo Kratkoro~ni krediti 200.000,oo Dobavlja~i 800.000,oo Primljeni avansi 150.000,oo Obaveze prema radnicima 50.000,oo Ispravka vrednosti opreme 300.000,oo Odstupanje od planske cene materijala 100.000,oo Za otvaranje ra~una pasive

1) Kupci 400.000,oo Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 338.983,oo Obaveze za PDV – gotovi proizvodi 61.017,oo Prodaja po fakturi br. 11

2) Teku}i ra~un 400.000,oo Kupci 400.000,oo Za isplatu fakture br. 11

3) Devizni ra~un 350.000,oo Teku}i ra~un 350.000,oo Za kupljenih 5.000 €

4) Devizna blagajna 35.000,oo Devizni ra~un 35.000,oo Za podignutih 500 €

4a) Potra`ivanja od radnika 35.000,oo Devizna blagajna 35.000,oo Za isplatu dnevnica po putnim nalozima

Page 92: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

5) Fakturna vrednost materijala 330.400,oo Dobavlja~i iz inostranstva 280.000,oo Obaveze za PDV - materijal 50.400,oo Po fakturi br. 16

6) Zavisni tro{kovi nabavke materijala 64.149,1o PDV u primljenim fakturama - materijal 3.050,9o Obaveze za carine 40.000 Blagajna 20.000 Obaveze za PDV - materijal 7.200,oo Za zavisne tro{kove

7) Obra~unata nabavna vrednost materijala 394.549,1o Fakturna vrednost materijala 330.400,oo Zavisni tro{kovi nabavke materijala 64.149,1o Za obra~unatu nabavnu vrednost

7a) Zalihe materijala 510.000,oo Obra~unata nabavna vrednost materijala 394.549,1o Odstupanje od planske cene materijala 115.450,9o Za uskladi{tenje materijala po planskoj ceni

8) Devizni ra~un 135.000,oo Potra`ivanja od radnika 15.000,oo Pozitivne kursne razlike 150.000,oo Za porast deviznog kursa €

8a) Negativne kursne razlike 120.000,oo Dobavlja~i iz inostranstva 120.000,oo Za porast deviznog kursa €

9) Tro{kovi amortizacije 70.000,oo Ispravka vrednosti opreme 70.000,oo Za obra~unatu amortizaciju

10) Tro{kovi materijala 600.000,oo Zalihe materijala 600.000,oo Za izdat materijal proizvodnji

10a) Odstupanje od planske cene materijala 159.593,6o Tro{kovi materijala 159.593,6o Za odstupanje

11) Tro{kovi dnevnica 30.000,oo Tro{kovi prevoza 5.000,oo Tro{kovi preno}i{ta 15.000,oo Potra`ivanja od radnika 50.000,oo Za obra~un putnog naloga

12) Teku}i ra~un 100.000,oo Primljeni avansi 100.000,oo Za primljeni avans

Page 93: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

13) Rashodi kamata 20.000,oo Obaveze za kamate 20.000,oo Za obra~un kamate po kratkoro~nom kreditu

13a) Potra`ivanje po kamati 8.000,oo Prihodi od kamata 8.000,oo Za obra~un kamate po kratkoro~nom depozitu

14) Otpis potra`ivanja 120.000,oo Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca 120.000,oo Za otpis potra`ivanja od kupaca

15) Kupci 150.000,oo Ispravka vrednosti opreme 120.000,oo Oprema 200.000,oo Dobici od prodaje osnovnih sredstava 70.000,oo Za prodatu ma{inu

16) Oprema 100.000,oo Ispravka vrednosti opreme 50.000,oo Revalorizacione rezerve 50.000,oo Za fer vrednosti

17) Odstupanje o planske cene materijala 5.585,7o Obezvre|ene zalihe materijala 15.414,3o Ispravka vrednosti zaliha materijala –

obezvre|enje 21.000,oo Za obezvre|enje materijala

18) Zalihe gotovih proizvoda 518.325,1o Nedovr{ena proizvodnja 207.918,7o Promena vrednosti zaliha u~inaka 310.406,4o Po izve{taju pogonskog knjigovodstva

19) Obaveze za PDV - materijal 57.600,oo PDV u primljenim fakturama - materijal 3.050,9o Teku}i ra~un 54.549,1o Za isplatu PDV-a

19a) Obaveze za PDV – gotovi proizvodi 61.017,oo,oo PDV u primljenim fakturama - gotovi proizvodi 45.000,oo Teku}i ra~un 16.017,oo Za isplatu PDV-a

Page 94: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

19b) PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi 23.333,3o PDV u primljenim fakturama – materijal 23.333,3o PDV za zavr{enu proizvodnju od 80%

20) Prenos rashoda 835.820,7o Tro{kovi materijala 440.406,4o Tro{kovi amortizacije 70.000,oo Tro{kovi dnevnica 30.000,oo Tro{kovi prevoza 5.000,oo Tro{kovi preno}i{ta 15.000,oo Negativne kursne razlike 120.000,oo Rashodi kamata 20.000,oo Obezvre|ivanje potra`ivanja 120.000,oo Obezvre|ivanje zaliha materijala 15.414,3o Zaklju~ivanje ra~una rashoda

20a) Ra~un rashoda i prihoda 835.820,7o Prenos rashoda 835.820,7o Za prenos rashoda

20b) Prihodi od prodaje gotovih proizvoda 338.983,oo Pozitivne kursne razlike 150.000,oo Prihodi od kamata 8.000,oo Dobici od prodaje osnovnih sredstava 70.000,oo Promena vrednosti zaliha u~inka 310.406,4o Prenos prihoda 877.389,4o Za zaklju~ivanje ra~una prihoda

20c) Prenos prihoda 877.389,4o Ra~un rashoda i prihoda 877.389,4o Za prenos prihoda

21) Ra~un rashoda i prihoda 41.568,7o Prenos ukupnog rezultata 41.568,7o Za prenos ukupnog rezultata

21a) Prenos ukupnog rezultata 41.568,7o Ra~un dobitka 41.568,7o Za ra~un dobitka

21b) Ra~un dobitka 41.568,7o Prenos dobitka 41.568,7o Za prenos dobitka

21c) Prenos dobitka 41.568,7o Porez na dobit 8.313,7o Li~na primanja poslodavca 25.000,oo Neraspore|eni dobitak 8.255,oo Za raspodelu dobitka

Page 95: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

IZNOS Red.

br. OPIS

Duguje Potra`uje

22) Ra~un izravnanja konta stanja 5.532.840,3o Gra|evinski objekti 1.200.000,oo Oprema 600.000,oo Zalihe gotovih proizvoda 1.268.325,1o Nedovr{ena proizvodnja 192.081,3o Zalihe materijala 210.000,oo Inventar 50.000,oo PDV u primljenim fakturama - materijal 21.666,7o PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi 113.333,3o Kratkoro~ni depoziti 100.000,oo ^ekovi 100.000,oo Kupci 750.000,oo Teku}i ra~un 439.433,9o Blagajna 30.000,oo Devizni ra~un 450.000,oo Potra`ivanja po kamati 8.000,oo Zaklju~ivanje ra~una aktive

22a) Akcijski kapital 3.180.000,oo Kratkoro~ni krediti 200.000,oo Dobavlja~i 800.000,oo Primljeni avansi 250.000,oo Obaveze prema radnicima 50.000,oo Odstupanje od planske cene materijala 50.271,6o Dobavlja~i iz inostranstva 400.000,oo Revalorizacione rezerve 50.000,oo Ispravka vrednosti zaliha materijala – obezvre|enje 21.000,oo Obaveze za carine 40.000,oo Obaveze za kamate 20.000,oo Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca 120.000,oo Porez na dobit 8.313,7o Li~na primanja poslodavca 25.000,oo Neraspore|eni dobitak 8.255,oo Ra~un izravnanja konta stanja 5.532.840,3o Zaklju~ivanje ra~una pasive

Page 96: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

GLAVNA KNJIGA

Gra|evinski objekti Oprema 0) 1.200.000,oo 22) 1.200.000,oo 0) 700.000,oo 15) 200.000,oo

1.200.000,oo 1.200.000,oo 16) 100.000,oo 22) 600.000,oo 800.000,oo 800.000,oo

Zalihe gotovih proizvoda Nedovr{ena proizvodnja

0) 750.000,oo 22) 1.268.325,1o 0) 400.000,oo 18) 207.918,7o18) 518.325,10 22) 192.081,3o

1.268.325,1o 1.268.325,1o 400.000,oo 400.000,oo

Zalihe materijala Inventar 0) 300.000,oo 10) 600.000,oo 0) 50.000,oo 22) 50.000,oo

7a) 510.000,oo 22) 210.000,oo 50.000,oo 50.000,oo 810.000,oo 810.000,oo

PDV u primljenim fakturama - materijal

PDV u primljenim fakturama – gotovi proizvodi

0) 45.000,oo 19) 3.050,9o 0) 135.000,oo 19a) 45.000,oo7a) 3.050,9o 19b) 23.333,3o 19b) 23.333,3o 22) 113.333,3o

22) 21.666,7o 158.333,3o 158.333,3o 48.050,9o 48.050,9o

Kratkoro~ni depoziti ^ekovi

0) 100.000,oo 22) 100.000,oo 0) 100.000,oo 22) 100.000,oo 100.000,oo 100.000,oo 100.000,oo 100.000,oo

Kupci Teku}i ra~un

0) 600.000,oo 2) 400.000,oo 0) 350.000,oo 3) 350.000,oo1) 400.000,oo 22) 750.000,oo 2) 400.000,oo 19) 54.549,1o

15) 150.000,oo 12) 100.000,oo 19a) 16.017,oo 1.150.000,oo 1.150.000,oo 22) 439.433,9o 850.000,oo 850.000,oo

Page 97: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Blagajna Akcijski kapital 0) 50.000,oo 6) 20.000,oo 22a) 3.180.000,oo 0a) 3.180.000,oo

22) 30.000,oo 3.180.000,oo 3.180.000,oo 50.000,oo 50.000,oo

Kratkoro~ni krediti Dobavlja~i 22a) 200.000,oo 6) 200.000,oo 22a) 800.000,oo 0a) 800.000,oo

200.000,oo 200.000,oo 800.000,oo 800.000,oo

Primljeni avansi Obaveze prema radnicima 22a) 250.000,oo 0a) 150.000,oo 22a) 50.000,oo 0a) 50.000,oo

12) 100.000,oo 50.000,oo 50.000,oo 250.000,oo 250.000,oo

Obaveze za PDV – gotovi proizvodi Obaveze za PDV – materijal 19a) 61.017,oo 1) 61.017,oo 19) 57.600,oo 5) 50.400,oo

61.017,oo 61.017,oo 6) 7.200,oo 57.600,oo 57.600,oo

Odstupanje od planske cene materijala Prihodi od prodaje gotovih proizvoda10a) 159.593,6o 0a) 100.000,oo 20b) 338.983,oo 1) 338.983,oo17) 5.585,7o 7a) 115.450,9o 338.983,oo 338.983,oo

22a) 50.271,6o 215.450,9o 215.450,9o

Ra~un otvaranja glavne knjige Ispravka vrednosti opreme 0a) 4.780.000,oo 0) 4.780.000,oo 15) 120.000,oo 0a) 300.000,oo

4.780.000,oo 4.780.000,oo 22a) 300.000,oo 9) 70.000,oo 16) 50.000,oo 420.000,oo 420.000,oo

Page 98: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Devizni ra~un Devizna blagajna 3) 350.000,oo 4) 35.000,oo 4) 35.000,oo 4a) 35.000,oo8) 135.000,oo 22) 450.000,oo 35.000,oo 35.000,oo

485.000,oo 485.000,oo

Potra`ivanja od radnika Fakturna vrednost materijala 4a) 35.000,oo 11) 50.000,oo 5) 330.400,oo 7) 330.400,oo8) 15.000,oo 330.400,oo 330.400,oo

50.000,oo 50.000,oo

Dobavlja~i iz inostranstva Zavisni tro{kovi nabavke materijala 22a) 400.000,oo 5) 280.000,oo 6) 64.145,1o 7) 64.145,1o

8a) 120.000,oo 64.145,1o 64.145,1o 400.000,oo 400.000,oo

Revalorizacione rezerve Obezvre|enje zaliha materijala 22a) 50.000,oo 16) 50.000,oo 17) 15.414,3o 20) 15.414,3o

50.000,oo 50.000,oo 15.414,3o 15.414,3o

Ispravka vrednosti zaliha materijala –obezvre|enje

22a) 21.000,oo 17) 21.000,oo 21.000,oo 21.000,oo

Obaveze za carine Obra~unata nabavna vrednost materijala

22a) 40.000,oo 6) 40.000,oo 7) 394.549,1o 7a) 394.549,1o 40.000,oo 40.000,oo 394.549,1o 394.549,1o

Pozitivne kursne razlike Negativne kursne razlike 20b) 150.000,oo 8) 150.000,oo 8a) 120.000,oo 20) 120.000,oo

150.000,oo 150.000,oo 120.000,oo 120.000,oo

Page 99: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Tro{kovi amortizacije Tro{kovi materijala 9) 70.000,oo 20) 70.000,oo 10) 600.000,oo 10a) 159.593,6o

70.000,oo 70.000,oo 20) 440.406,4o 600.000,oo 600.000,oo

Tro{kovi dnevnica Tro{kovi prevoza 11) 30.000,oo 20) 30.000,oo 11) 5.000,oo 20) 5.000,oo

30.000,oo 30.000,oo 5.000,oo 5.000,oo

Tro{kovi preno}i{ta Rashodi kamata 11) 15.000,oo 20) 15.000,oo 13) 20.000,oo 20) 20.000,oo

15.000,oo 15.000,oo 20.000,oo 20.000,oo

Obaveze za kamate Potra`ivanja po kamati 22a) 20.000,oo 13) 20.000,oo 13a) 8.000,oo 22) 8.000,oo

20.000,oo 20.000,oo 8.000,oo 8.000,oo

Prihodi od kamata Otpis potra`ivanja 20b) 8.000,oo 13a) 8.000,oo 14) 120.000,oo 20) 120.000,oo

8.000,oo 8.000,oo 120.000,oo 120.000,oo

Ispravka vrednosti potra`ivanja od kupaca

Dobici od prodaje osnovnih sredstava

22a) 120.000,oo 14) 120.000,oo 20b) 70.000,oo 15) 70.000,oo 120.000,oo 120.000,oo 70.000,oo 70.000,oo

Promena vrednosti zaliha u~inaka 20b) 310.406,4o 18) 310.406,4o

310.406,4o 310.406,4o

Page 100: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Prenos rashoda Ra~un rashoda i prihoda 20) 835.820,7o 20a) 835.820,7o 20a) 835.820,7o 20c) 877.389,4o

835.820,7o 835.820,7o 21) 41.568,7o 877.389,4o 877.389,4o

Prenos prihoda Prenos ukupnog rezultata 20c) 877.389,4o 20b) 877.389,4o 21a) 41.568,7o 21) 41.568,7o

877.389,4o 877.389,4o 41.568,7o 41.568,7o

Ra~un dobitka Prenos dobitka 21b) 41.568,7o 21a) 41.568,7o 21c) 41.568,7o 21b) 41.568,7o

41.568,7o 41.568,7o 41.568,7o 41.568,7o

Porez na dobit Li~na primanja poslodavca 22a) 8.313,7o 21c) 8.313,7o 22a) 25.000,oo 21c) 25.000,oo

8.313,7o 8.313,7o 25.000,oo 25.000,oo

Neraspore|eni dobitak 22a) 8.255,oo 21c) 8.255,oo

8.255,oo 8.255,oo

Page 101: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

OBJA[NJENJA UZ ZADATAK

0) i 0a) Prilikom otvaranja dnevnika i ra~una glavne knjige potrebno je obra-titi pa`nju na karakter korektivnih ra~una (u na{em slu~aju Ispravke vrednosti opreme i Odstupanja od planske cene materijala). Sto se ra~una ispravke vrednosti ti~e, njegov iznos se uvek oduzima od izno-sa ra~una ~iji iznos koriguje (u pretkoloni bilansa stanja). Shodno to-me, ovaj ra~un se uvek otvara zajedno sa ostalim ra~unima pasive (prelaskom na desnu stranu gubi se predznak „—"). Ra~un odstupanja mo`e imati kako pozitivan („+") tako i negativan („-") predznak u pretkoloni bilansa stanja, u zavisnosti od toga da li je planska cena po kojoj se materijal na zalihama vodi vi{a ili ni`a od njegove stvarne na-bavne cene. Ukoliko je planska cena vi{a ka`emo da se radi o tzv. po-zitivnom odstupanju koje se u pretkoloni bilansa stanja upisuje ispod ra~una Zalihe materijala sa predznakom „—" ({to zna~i da iznos od-stupanja treba oduzeti od iznosa na ra~unu Zalihe materijaki kako bi se materijal u bilansu iskazao po stvarnim nabavnim cenama). Ovak-vo odstupanje otvara se zajedno sa ostalim ra~unima pasive ({to je na{ slu~aj) jer prelaskom na desnu stranu ovaj ra~un gubi predznak „—".

U slu~aju da je planska cena materijala ni`a od stvarne nabavne cene radi se o tzv. negativnom odstupanju koje se svrstava u pretko-lonu bilansa stanja ispod ra~una Zalihe materijaki sa predznakom „+". To zna~i da iznos ovog ra~una treba dodati planskoj ceni materi-jala da bi iznos u bilansu na ra~unu Zalihe materijaki bio iskazan po stvarnoj nabavnoj ceni (princip iskazivanja pozicija u bilansu po stvarnim cenama). Kako je predznak ispred ra~una Odstupanje od planske cene materijala ozna~en sa „+" sledi da ovaj ra~un treba ot-voriti zajedno sa ostalim ra~unima aktive.

Napomena: Prilikom otvaranja nepotpunih ra~una (u na{em slu~aju oprema i zalihe materijala) treba uzeti iznose iz pretkolone bi-lansa stanja (700.000 i 300.000).

1) U ovom stavu proknji`ena je prodaja gotovih proizvoda po

fakturi br. 11 od 400.000 dinara U finansijskom knjigovodstvu knji`imo samo ovaj stav kada je u pitanju prodaja gotovih proizvoda. Knji`enje u vezi s ovom promenom u pogonskom knjigovodstvu bi}e dato u obja{njenju promene 18).

Page 102: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

2) Proknji`ena je uplata kupca po fakturi br. 11 od 400.000 dinara na na{ teku}i ra~un.

3) Proknji`ena je kupovina 5.000 € po kursu od 70 din za 1 €.

4) Proknji`eno je podizanje 500 € sa deviznog ra~una i njihov prenos u

deviznu blagajnu.

4a) Iznos od 500 € ispla}en je na{im radnicima u vidu akontacije za slu`-beni put u inostranstvo, ~ime je do{lo do pove}anja potra`ivanja na{eg preduze}a od radnika za taj iznos (35.000 dinara u dinarskoj protivvrednosti), uz istovremeno smanjenje stanja na ra~unu Devizna blagajna za isti iznos.

5) do 7) U ovim stavovima proknji`ena je nabavka materijala primenom

odre|ene knjigovodstvene metodologije. U prvom stavu (5) proknji`e-na je fakturna vrednost materijala (iznos fakture br. 16 n dinarskoj protiv vrednosti), uz odobrenje ra~unu Dobavlja~i iz inostranstva i ra~unu Obaveze za PDV - materijal. U narednom stavu (6) proknji-`eni su Zavisni tro{kovi nabavke materijala (64.149,lo) PDV u primljenim fakturama (3.050,9o) koji duguju a odobreno je (potra`uju) ra~uni Obaveze za carine (40.000), Blagajna (20.000) i Obaveze za PDV - materijal (7.200). Iznos od 7.200 predstavlja PDV od 18% na iznos carine na koju se ovaj porez tako|e napla}uje. Iznos od 3.050,9o dobijen je primenom prera~unate stope od 18% (15,2542373%) na izos od 20.000 dinara za prevoz materijala unutar SCG. Kada saberemo potra`nu stranu (40.000 + 20.000 + 7.200) dobi-jamo 67.200. Oduzimanjem iznosa na levoj strani (3.050,9o) dobijamo 64.149,lo koji predstavljaju zavisne tro{kove nabavke materijala.

Slede}i stav (7) odnosi se na knji`enje Obra~unate nabavne vred-nosti materijala (394.549,lo) koja se sastoji od zbira na ra~unima Fakturna vrednost materijala (330.400) i Zavisni tro{kovi nabavke materijala (64.149,lo), ~ime se knji`enjem na njihovoj potra`noj strani vr{i zaklju~ivanje ovih ra~una.

7a) Knji`enje prenosa materijala na zalihe po planskoj ceni (u iznosu od

510.000 din) prikazano je ovim stavom. Ovde treba obratiti pa`nju da je ra~un Zalihe materijala zadu`en po planskoj ceni, dok ra~un

Page 103: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Obra~unata nabavna vrednost materijala potra`uje po nabavnoj ceni

(394.549,lo) ~ime dolazi do njegovog zaklju~ivanja (pod 7a) ovaj

ra~un duguje isti iznos). Razlika izme|u planske (510.000) i nabavne (394.549,lo) cene od

115.450,9o dinara predstavlja odstupanje od planske cene materijala

(tzv. pozitivno odstupanje jer je planska cena ve}a od stvarne nabavne

cene materijala). Napomena: U slu~aju da je planska cena ni`a od stvarne nabavne cene, radilo bi se o tzv. negativnom odstupanju.

8) Pre porasta kursa evra od 70 dinara na 100 dinara stanje na ra~unima

na kojima su knji`eni iznosi u dinarskoj protivvrednosti ove valute je slede}e:

Devizni ra~un Potra`ivanja od radnika

3) 350.000 4) 35.000 4a) 35.000 (5.000 €) (500 €) (500 €)

S0 315.000 (4.500 €)

Dobavlja~i iz inostranstva

5) 280.000 (4.000 €)

Napomena: Iznosi u zagradi dati su u evrima radi lak{eg obja{njenja. Ovako se na ispitu i u praksi ne srne knji`iti, zbog toga {to je prisutna obaveza izra`avanja iznosa samo u doma}oj valuti (sve ostaje isto, samo se ne prikazuju iznosi u zagradi).

Kako je do{lo do porasta kursa evra, na ra~unima koji iskazuju nov~ana sredstva (devizni ra~un) i potra`ivanja (potra`ivanja od radnika) potrebno je proknji`iti pove}anje iznosa u dinarima, uslovljeno porastom kursa. Na deviznom ra~unu taj iznos je 135.000 dinara (4.500 € x (100 dinara - 70 dinara) = 135.000 dinara), a na ra~unu potra`ivanja od radnika (za akontaciju u devizama — €) je 15.000 dinara (500 € x 30 dinara = 15.000 dinara). Za ukupan iznos od 150.000 dinara (135.000 + 15.000) potra`uje ra~un Pozitivne kursne razlike (jer je zbog porasta kursa do{lo do pove}anja na{ih sredstava i potra`ivanja).

Page 104: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

8a) U ovom stavu proknji`ene su negativne kursne razlike (zbog pove}anja obaveza prema dobavlja~ima iz inostranstva) u iznosu od 120.000 din. (4.000 € × (100 din. – 70 din.) = 120.000 dinara.

Napomena: detaljnija obja{njenja u vezi s kursnim razlikama videti u prethodnom primeru pod rednim brojem 15).

9) Otpis opreme se vr{i primenom propisane stope (u na{em slu~aju 10%)

na stanje na ra~unu Oprema (nabavna vrednost). U bilansu stanja saldo na ra~unu Oprema iznosi 700.000 dinara. Prema tome, otpis koji je proknji`en na dugovnoj strani ra~una Tro{kovi amortizacije iznosi 70.000 dinara (700.000 dinara × 10% = 70.000 dinara). Za isti iznos odobreno je ra~unu Ispravka vrednosti opreme, koji je korektivni ra~un ra~unu Oprema (svodi njegov iznos na pravo stanje).

10) U ovom stavu proknji`eno je izdavanje materijala proizvodnji po plan-

skoj ceni zadu`ivanjem ra~una Tro{kovi materijala i odobrenjem ra~unu Zalihe materijala (koji se vodi po planskoj ceni, pa je potrebno po njoj i izvr{iti njegovo razdu`enje proisteklo izlaskom materijala iz magacina i izdavanjem proizvodnji).

10a) U prethodnom stavu proknji`eno je izdavanje materijala proizvodnji po

planskoj ceni. Me|utim, da bi kasnije bili obra~unati stvarni tro{kovi materijala izdatog proizvodnji, potrebno je iznos po planskoj ceni svesti na iznos stvarne nabavne cene i iskazati na ra~unu Tro{kovi materijala. Pre ovog knji`enja stanja na ra~unima koji nas, s tim u vezi, zanimaju je slede}e:

Zalihe materijala Odstupanje od planske cene materijala0) 300.000 10) 600.000 0a) 100.000,oo

7a) 510.000 7a) 115.450,9o 810.000 215.450,9o

Tro{kovi materijala 10) 600.000

Page 105: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Dakle, na ra~unu Zalihe materijala, pod rednim brojem 10) pro-knji`eno je smanjenje uslovljeno izdavanjem materijala proizvodnji, i to po planskoj ceni (zalihe se vode po planskoj ceni). Ra~un Odstupanje od planske cene ispravlja vrednost materijala i svodi ga na stvarnu nabavnu vrednost, {to zna~i da je stvarna nabavna vrednost materijala (pre knji`enja pod rednim brojem 10), odnosno 600.000 na potra`noj strani) iznosila 594.549,lo (810.000 - 215.450,9o).

Izvr{eno knji`enje pod rednim brojem 10) na ra~unu Zalihe materijala uslovljava neizbe`no i odgovaraju}e knji`enje na ra~unu Odstupanje od planske cene materijala (da bi se korigovala vrednost Zaliha materijala i ponovo mogla svesti primenom ra~una odstupanja na stvarnu nabavnu vrednost).

Iznos knji`enja na ra~unu odstupanja od planske cene materijala izra~unavamo primenom slede}eg obrasca:

Saldo na ra~unu Odstupanja × izdat materijal proizvodnji

Zalihe materijala pre izdavanja proizvodnji Zamenom iznosa u obrascu za prodavnicu br. 1 dobijamo:

60,593.159

000.810000.60090,450.215

Dakle, dobijeni iznos (200.000) treba proknji`iti na levoj strani

ra~una odstupanja (izlaskom materijala sa zaliha „izlazi“ i odstupanje koje se na njega odnosi).

S druge strane, knji`enje pod rednim brojem 10) na ra~unu tro{kovi materijala izvr{eno je po planskoj ceni. Da bismo ovaj iznos sveli na stvar-no nastale tro{kove (po stvarnoj nabavnoj ceni izdatog materijala proiz-vodnji), potrebno je da u istom stavu (samo na desnoj strani) proknji`imo izra~unati iznos na ra~unu tro{kovi materijala. Tako, posle ovog knji`enja imamo slede}e stanje na ra~unima koji nas trenutno interesuju:

Zalihe materijala Odstupanje od planske cene materijala

0) 300.000,oo 10) 600.000,oo 10a) 159.593,6o 0a) 100.000,oo7a) 510.000,oo 7a) 115.450,9o

810.000,oo 600.000,oo 159.593,6o 215.450,9oS0 210.000,oo S0 55.857,3o

Page 106: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Tro{kovi materijala 10) 600.000,oo 10a) 159.593,6o

600.000,oo 159.593,6oS0 440.406,4o

Na osnovu prethodne analize mo`emo zaklju~iti:

• stvarna nabavna vrednost meterijala izdatog proizvodnji je

440.406,4o dinara (600.000 - 159.593,6o);

• zalihe materijala po stvarnoj nabavnoj vrednosti iznose

154.142,7o (210.000 - 55.857,3o)

11) Proknji`en je putni nalog u iznosima dinarske protivvrednosti iznosa

izra`enih u €, na takav na~in {to duguju odgovaraju}i ra~uni tro{kova

(nastali u vezi sa slu`benim putovanjem) a za ukupan njihov iznos

potra`uje ra~un Potra`ivanja od radnika (50.000), ~ime se

potra`ivanje gasi.

Potra`ivanja od radnika 4a) 35.000 11) 50.0008) 15.000

50.000 50.000

12) Za iznos primljenog avansa – predujma (100.000) zadu`en je Teku}i ra~un (~ime se pove}ava iznos novca na njemu), a potra`uje ra~un Primljeni avansi za isti iznos (~ime je do{lo do pove}anja na{ih oba-veza).

13) Videti obja{njenja pod 14) i 14a) u prethodnom zadatku.

14) Videti obja{njenje pod 18) u prethodnom zadatku.

15) Videti obja{njenje pod 16) u prethodnom zadatku.

16) Stanje na ra~unu opreme i ispravke vrednosti opreme je:

Page 107: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Oprema Ispravka vrednosti opreme 0) 700.000 15) 200.000 15) 120.000 0) 300.000

700.000 200.000 9) 70.000So 500.000 120.000 370.000

So 250.000

Mno`imo stanja na ovim ra~unima za pove}anje od 20% i dobijamo: Oprema: 500.000 x 20% = 100.000 Ispravka vrednosti opreme: 250.000 x 20% = 50.000 Dakle dolazi do pove}anja na ovim ra~unima za izra~unate iznose

a za razliku (100.000 - 50.000) od 50.000 potra`uje ra~un Revalorizacione rezerve.

17) Stanje na ra~unima koji nas interesuju je:

Zalihe materijala Odstupanje od planske cene materijala

0) 300.000 10) 600.000 10a) 159.593,6o 0a) 100.000,oo 510.000 7a) 115.450,9o 810.000 600.000 159.593,6o 215.450,9o

So 210.000 So 55.857,3o

Izra~unavamo 10% od ovih iznosa: Zalihe materijala: 210.000,oo x 10% = 21.000,oo Odstupanje od planske cene materijala: 55.857,3o x 10% = 5.585,7o Dakle, za iznos 21.000 knji`imo smanjene cena na ra~unu ispravka vrednosti zaliha materijala - obezvre|enje (koji predstavlja korektivni ra~un ra~una Zalihe materijala) a na ra~unu Odstupanje od planske cene materijala korekciju od 5.585,7o koja se odnosi na sni`enje cene od 21.000 dinara. Iznos od 15.414,3o (21.000 - 5.585,7o) predstavlja stvarno obezvre|enje zaliha materijala po stvarnoj nabavnoj ceni. Ovaj ra~un je ra~un rashoda.

18) Finansijsko knjigovodstvo po~etkom poslovne godine daje po~etno

stanje zalihe u~inaka (nedovr{ena proizvodnja i gotovi proizvodi) po-gonskom knjigovodstvu, u kome se evidentiraju sve promene nastale tokom poslovne godine na ovim ra~unima. Na ra~unima zaliha u~inaka do kraja poslovne godine stoji samo po~etno stanje.

Page 108: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Na kraju poslovne godine pogonsko knjigovodstvo {alje izve{taj finansijskom knjigovodstvu o stanju zaliha u~inaka na osnovu njego-ve evidencije. Finansijsko knjigovodstvo prima izve{taj i upore|uje stanje na ra~unima Zaliha u~inaka u svojim knjigama i knjigama po-gonskog knjigovodstva. Uo~ene razlike knji`e se u finansijskom knjigovodstvu, ~ime se izjedna~avaju stanja na ovim ra~unima sa stan-jem u pogonskom knjigovodstvu. U na{em primeru, stanje na ra~unu Zaliha u~inaka je slede}e:

Nedovr{ena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda 0) 400.000 0) 750.000

Tokom poslovne godine potrebno je proknji`iti slede}e promene na ra~unima pogonskog knjigovodstva:

IZNOS Red. br. OPIS

Duguje Potra`uje

X1) Tro{kovi prodatih proizvoda 250.000 Zalihe gotovih proizvoda 250.000 Interni obra~un realizacije po fakturi br. 11

X18) Nedovr{ena proizvodnja 560.406,4o Tro{kovi perioda 275.414,3o Ra~un za preuzimanje tro{kova 835.820,7o Za preuzimanje tro{kova

X18a) Zalihe gotovih proizvoda 768.325,1o Nedovr{ena proizvodnja 768.325,1o Za zavr{enu proizvodnju

Proknji`imo promene na ra~unima koji zaokupljaju na{u pa`nju:

Nedovr{ena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda 0) 400.000,oo X18a) 768.325,1o 0) 750.000,oo X1) 250.000,oo

X18) 560.406,4o X18a) 768.325,1o 960.406,4o 768.325,1o 1.516.325,1o 250.000,oo

S0 192.081,3o S0 1.268.325,1o

Page 109: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

Stanje na ra~unima zaliha u~inaka je: — nedovr{ena proizvodnja 192.081,3o — zalihe gotovih proizvoda 1.268.325,1o U odnosu na po~etno stanje utvr|ujemo razlike: — nedovr{ena proizvodnja 192.081,3o — 400.000= — 207.918,7o (smanjenje) — zalihe gotovih proizvoda 1.268.325,1o — 750.000= + 518.325,1o (pove}anje) + 310.406,4o (pove}anje) Dakle, pove}anje zaliha u~inaka proknji`ili smo u finansijskom knjigovodstvu na desnoj strani ra~una Promena vrednosti zaliha u~inaka (310.406,4o), a u okviru istog stava zadu`ili smo ra~un Zalihe gotovih proizvoda za pove}anje (518.325,1o) i odobrili ra~unu Nedovr{ena proizvodnja za smanjenje (207.918,7o). Stanje na ra~unima zaliha u~inaka (u finansijskom knjigovodstvu) posle ovih knji`enja je slede}e:

Nedovr{ena proizvodnja Zalihe gotovih proizvoda 0) 400.000,oo 18) 207918,7o 0) 750.000,oo

400.000,oo 207918,7o 18) 518.325,1o S0 192.081,3o S0 1.268.325,1o

odnosno, isto kao u pogonskom knjigovodstvu. Napomena: Iznos od 560.406,4o dinara u stavu X18) predstavlja iznos direktnih tro{kova a iznos od 275.414,3o odnosi se na rashode koji su tretirani kao tro{kovi perioda.

Direktni tro{kovi: Tro{kovi perioda: – Tro{kovi amortizacije 70.000 – Negativne kursne razlike 120.000 – Tro{kovi materijala 400.000 – Rashodi kamata 20.000 – Tro{kovi dnevnica 30.000 – Otpis potra`ivanja 120.000 – Tro{kovi prevoza 5.000 – Revalorizacioni rashodi 56.000 – Tro{kovi preno}i{ta 15.000

UKUPNO: 520.000 UKUPNO: 316.000

Iznos od 768.325,lo u stavu X18a) dobijen je tako {to je iznos od 560.406,4o sabran sa po~etnim stanjem nedovr{ene proizvodnje

Page 110: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

(400.000), ~ime je dobijen iznos od 960.406,4o. Kako je zavr{eno 80% proizvodnje, to zna~i da je iznos zavr{ene proizvodnje, odnosno gotovih proizvoda 768.325,lo (tj. 960.406,4o x 80%).

19) i 19a) U stavu pod rednim brojem 19) proknji`ena je isplata obaveza za PDV u vezi uvoza matarijala (promene pod rednim brojem 5) i 6)). U stavu 19b) proknji`ena je isplata obaveza za PDV nastala prodajom gotovih proizvoda u promeni pod rednim brojem 1). Kako su prodati gotovi proizvodi ~ija je cena ko{tanja 250.000 dinara a stanje u po~etnom bilansu gotovih proizvoda koje se iskazuje po ceni ko{tanja 750.000 dinara. Zaklju~ujemo da je prodata tre}ina gotovih proizvoda sa zaliha (3 x 250.000 = 750.000). To zna~i da je realizovana tre}ina PDV u primljenim fakturama - gotovi proizvodi, odnosno 135.000 : 3 = 45.000.

19b) U promeni pod rednim brojem 10) izdat je materijal proizvodnji u iznosu

od 600.000 dinara. Stanje na ra~unu Materijali pre izdavanja bilo je 810.000 dinara. Ukoliko stavimo u odnos ova dva iznosa (600.000 : 810.000) dobijamo procenat izdatog materijala (74,074074%).

Ukoliko iz po~etnog stanja na ra~vam PDV u primljenim fakturama -materijal (45.000) izvu~emo 9.000 dinara koji se odnose na inventar koji se u celosti otpisuje, dobijamo (36.000) i posle knji`enja pod rednim brojem 6) (3.050,9o) dobijamo 30.050,9o. Sada primenju-jemo procenat izdatog materijala proizvodnji (74,074074%) i dobijamo koliko se PDV u primljenim fakturama odnosi na izdat materijal proizvodnji: 39.050,9o x 74,074074% = 28.926,6o

Kako je zavr{eno 80% proizvodnje to se PDV na zavr{enu proizvodnju odnosi: 28.926,6o x 80% - 23. 333,3o

20-2lb) Videti obja{njenje pod rednim brojevima 21 - 22 u prethodnom primeru.

21c) Proknji`ena je raspodela dobitka. Ra~uni Porez na dobit (8.313,7o) i

Li~na primanja poslodavca (25.000) predstavljaju ra~une obaveza i ulaze u bilans stanja u okviru pasive. Ra~un Neraspore|eni dobitak tako|e ulazi u pasivu bilansa stanja.

22-22a) Videti obja{njenje pod rednim brojevima 23-23a) u prethodnom primeru.

Page 111: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

ZADATAK IA

I) Preduze}e „X“ zapo~inje poslovanje sa slede}im stanjem sred-stava i izvora sredstava: Gra|evinski objekti 2.000.000; Blaga-jna 100.000; ^ekovi 100.000; Teku}i ra~un 300.000; Ispravka vrednosti gra|evinskih objekata 500.000; Oprema 1.000.000; Ispravka vrednosti opreme 200.000; Zalihe materijala 600.000; Primljeni avansi 400.000; Kupci 500.000; Dobavlja~i 1.000.000; Zalihe gotovih proizvoda 800.000; Nedovr{ena proizvodnja 700.000; Akcijski kapital 2.252.000; Dugoro~ni krediti 2.000.000; PDV u primljenim fakturama - materijal 108.000; PDV u primljenim fakturama - gotovi proizvodi 144.000.

II) Otvoriti dnevnik i ra~une glavne knjige i proknji`iti slede}e

promene:

1. Radnici na{eg preduze}a upisali su 2.000 akcija u iznosu od 400.000 dinara.

2. Prodali smo po fakturi br. 50 polovinu zaliha gotovih proizvoda za 600.000 dinara. PDV po stopi od 18%, ura~unat.

3. Izdat je materijal proizvodnji u iznosu od 400.000 dinara. 4. Na osnovu izvoda br. 46 vidi se da je upla}en iznos upisanih ak-

cija. 5. Primili smo ra~un br. 1010 za utro{enu elektri~nu energiju na

iznos od 50.000 dinara. Na isnos fakture izdali smo ~ek br. 2002.

6. Prodati su gotovi proizvodi, ~ija je cena ko{tanja 100.000 di-nara, po fakturi br. 55 za 150.000 dinara. PDV po stopi od 18%, ura~unat.

7. Kupili smo na tr`i{tu hartija od vrednosti 1.000 akcija pre-duze}a „A“ za 100.000 dinara i 2.000 akcija preduze}a „B“ za 300.000 dinara.

8. Iz izvoda br. 60 vidi se da je ~ek br. 2002 realizovan. 9. Izdat je proizvodnji materijal u iznosu od 100.000 dinara. 10. Uplatili smo akontaciju za slu`beni put na{em radniku u iznosu

od 50.000 dinara.

Page 112: Praktikum II izdanje konacno...Zadaci sa ispita ZADATAK IT OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IP OBJA[NJENJA UZ ZADATAK ZADATAK IA VRSTE RA^UNA Ra~une naj~e{}e razvrstavamo na: • ra~une

11. Prodali smo 500 akcija preduze}a „A“ po ceni od 120 dinara po komadu i 1.000 akcija preduze}a „B“ po ceni od 130 dinara po komadu.

12. Radnik se vratio sa slu`benog puta i podneo putni ra~un sa slede}im elementima: – tro{kovi prevoza 20.000 – preno}i{te 30.000 – dnevnice 10.000.

13. Popisom je utvr|en manjak materijala u iznosu od 10.000 di-nara.

14. Obra~unati i proknji`iti 10% kamate na dugoro~ni kredit. 15. Zavr{eno je 80% proizvodnje. Izra~unati stanje na ra~unima

zaliha u~inaka i proknji`iti eventualne promene u odnosu na po~etno stanje. Rashode tretirati kao tro{kove perioda.

16. Zaklju~iti ra~une rashoda i prihoda. 17. Izvr{iti prenos ukupnog rezultata. 18. Proknji`iti ostvareni finansijski rezultat i preneti ga na odgova-

raju}i konto koji ulazi u zavr{ni bilans stanja. 19. Zaklju~iti ra~une stanja.