Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak ...· 3. Osnovica poreza na dohodak Član 6. (1) Osnovicu poreza na dohodak iz člana 7. stav (1) Zakona čine svi oporezivi dohoci,

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak ...· 3. Osnovica poreza na dohodak Član 6. (1)...

 • Na osnovu lana 48., lana 31. stav (1) i lana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Slubene novine Federacije BiH", broj 10/08), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

  PRAVILNIK

  O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  (Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 67 od 23 oktobra 2008, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13,

  45/14, 52/16, 59/16)

  I. OSNOVNE ODREDBE 1. Uvodna odredba

  lan 1.

  (1) Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak (u daljnjem tekstu: Zakon), nain utvrivanja oporezivog dohotka, nain utvrivanja godinje porezne osnovice, nain obraunavanja i plaanja poreza na dohodak, kriteriji plaanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godinjem paualnom iznosu, oblik i nain voenja porezne kartice, oblik i nain popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadraj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvruje dohodak od samostalnih djelatnosti, nain obrauna ubrzane amortizacije oblik i sadraj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreu, i dr. (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002, Obraunski list plaa OLP-1021, Godinji izvjetaj o ukupno isplaenim plaama i drugim linim primanjima GIP-1022 Mjeseni izvjetaj o isplaenim plaama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak MIP-1023, Pojedinani mjeseni izvjetaj o isplaenim plaama, obraunatim i uplaenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti PMIP - 1024, Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti AUG-1031, Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti ASD-1032, Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala dobitke nagradnih igara i igara na sreu i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti PDN-1033, Prijava poreza na prihod od imovine i imovinskih prava PIP-1034, Knjiga prihoda i rashoda KPR-1041, Knjiga prometa KP-1042, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI-1043, Evidencija potraivanja i obaveza EPO-1044, Godinja prijava poreza na dohodak GPD-1051, Godinja prijava dohotka od zajednikog obavljanja samostalne djelatnosti GPZ-1052, Specifikacija za utvrivanje dohotka od samostalne djelatnosti SPR-1053, Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine PRIM -1054 i Zahtjev za utvrivanje mjesenog paualnog iznosa ZMP-1055.

  2. Porezni obveznik

  lan 2. (1) Porezni obveznik poreza na dohodak je fiziko lice iz lana 2. Zakona. (2) Pored rezidenata Federacije iz lana 2. stav (3) Zakona, obveznicima poreza na dohodak u smislu lana 2. stav (1) taka 1) Zakona, smatraju se i ona fizika lica koja imaju prebivalite na teritoriji Republike Srpske i/ili Brko Distrikta, ako dohodak od obavljanja nesamostalne djelatnosti ostvaruju kao zaposlenici kod pravnog ili fizikog lica koje ima sjedite na podruju Federacije. (3) Fizika lica - zaposlenici, koji se, u smislu stava (2) ovog lana, smatraju rezidentnim poreznim obveznicima u Federaciji, obveznici su poreza na dohodak koji ostvare obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod jednog ili vie poslodavaca koji imaju sjedite na podruju Federacije. Obraunavanje i plaanje mjesenih akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti za ova fizika lica vri se na nain propisan odredbama lana 27. Zakona i odredbama l. 16. i 17. ovog Pravilnika. Za ove porezne obveznike poslodavac je, shodno odredbama lana 37. stav (2) Zakona odnosno lana 21. stav (4) Pravilnika, duan mjesene akontacije poreza na dohodak uplaivati na propisane raune za uplatu javnih prihoda prema mjestu gdje se nalazi sjedite poslodavca odnosno isplatioca prihoda od nesamostalne djelatnosti. (4) Fizika lica iz stava (3) ovog lana, shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak, pored poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obveznici su i poreza na dohodak koji u toku poreznog perioda ostvare na podruju Federacije obavljanjem samostalnih djelatnosti iz lana 12. stav (2), ta. 1), 2) i 3), kao i obavljanjem drugih samostalnih djelatnosti iz lana 12. stav (4) Zakona. Poslodavac odnosno isplatilac duan je za ove porezne obveznike prilikom isplate prihoda po ovom osnovu, obraunati, obustaviti i na propisane raune uplatiti akontaciju poreza na dohodak i to prema mjestu gdje se nalazi sjedite poslodavca odnosno isplatioca prihoda. (5) U smislu lana 2. Zakona, i lana 3. taka (2) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Herecegovine

 • ("Slubene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 40/10 i 27/12), poreznim obveznikom smatra se i lice/a koje(a) iza umrlog poreznog obveznika naslijedi(e) imovinu umrlog poreznog obveznika i to za neprijavljene i neplaene porezne obaveze koje su nastale po osnovu oporezivog dohotka koji je umrli ostvario do svoje smrti, i to samo do vrijednosti nasljeene imovine. Dohodak ostavioca utvruje se na osnovu prijave koju podnosi nasljednik ili na osnovu procjene Porezne uprave Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

  3. Predmet oporezivanja

  lan 3. (1) Predmet oporezivanja je dohodak koji fiziko lice iz lana 2. Zakona ostvari u toku poreznog perioda iz svih izvora utvrenih lanom 4. Zakona, a koji ini razliku izmeu ostvarenih prihoda koji se, u smislu odredbi Zakona, smatraju oporezivim prihodima i rashoda koji se kao nuni za ostvarenje tih prihoda, mogu odbiti. (2) U skladu sa lanom 14. stav (1) Zakona, predmet oporezivanja su i svi prihodi od nesamostalne i/ili samostalne djelatnosti, kao i po osnovu imovine i imovinskih prava, ostvareni u novcu i/ili u stvarima i/ili uslugama, po osnovu obavljanja neregistrirane djelatnosti (radom na crno ili obavljanjem samostalne djelatnosti bez odobrenja nadlenog organa). (3) Kod utvrivanja osnovice za oporezivanje prihoda iz stava (2) ovog lana, rashodi koje je imalo fiziko lice koje je te prihode ostvarilo, ne mogu se odbiti.

  II. OPI PRINCIPI UTVRIVANJA DOHOTKA I OPOREZIVOG DOHOTKA 1. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom

  lan 4.

  (1) U skladu sa takom 3) lana 5. Zakona, dohotkom se ne smatraju pomoi i druga primanja, osim plae, koja se stiu po osnovu: - Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih porodica; - Zakona o pravima demobilisanih branilaca i lanova njihovih porodica; - Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i lanova njihovih porodica; - Zakona o pravima ratnih vojnih invalida i civilnih rtava rata. (2) U skladu sa takom 4) lana 5. Zakona, donacija koju pravno i/ili fiziko lice doznai na poseban, samo za tu priliku otvoren bankovni raun, u korist fizikog lica kao novanu pomo u svrhu podmirenja trokova njegovog lijeenja odnosno operativnog zahvata, nabavke lijekova i/ili nabavke ortopedskih pomagala, ukoliko ti trokovi nisu prije ili kasnije podmireni ili primaocu donacije nadoknaeni iz sredstava osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, na taj nain prikupljena sredstva za primaoca donacije ne smatraju se dohotkom koji podlijee obavezi plaanja poreza na dohodak. (3) U smislu lana 5. taka 8) Zakona, pod nadoknadama teta koje se ne smatraju oporezivim prihodom odnosno dohotkom fizikog lica, podrazumijevaju se pomoi odnosno donacije u novcu, stvarima, prehrambenim i drugim artiklima, odjei, obui, graevinskom materijalu i dr, koje fiziko lice primi od drugih fizikih i/ili pravnih lica, a povodom teta nastalih elementarnim nepogodama (poplave, odroni zemljita, potresi i dr.) (4) U skladu sa takom 9) lana 5. Zakona, osigurane sume ili druge naknade teta nainjenih na imovini, a koje su isplaene u iznosu koji je utroen za zamjenu ili popravku oteene imovine, (5) U skladu sa takom 11) lana 5. Zakona, prihodi koje ostvari zaposlenik po osnovu naknada, pomoi i/ili nagrada koje mu isplati poslodavac na osnovu Opeg ili granskog kolektivnog ugovora i drugih posebnih propisa ne smatraju se oporezivim dohotkom zaposlenika do iznosa utvrenih ovim Pravilnikom, a ako su isti isplaeni iznad iznosa utvrenih u ovom Pravilniku, vie isplaeni iznosi naknada i pomoi, u smislu lana 10. stav (2) Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom od nesamostalne djelatnosti. (6) U skladu sa odredbama iz stava (3) ovog lana, vie isplaeni iznosi naknada i pomoi preraunavaju se u bruto iznos primjenom koeficijenta koji se izraunava po formuli iz lana 17. ovog Pravilnika, a u cilju utvrivanja osnovica za obraun doprinosa za obavezna osiguranja iz lana 4. Zakona o doprinosima.

  2. Prihodi na koje se ne pla a porez na dohodak

  lan 5. (1) U skladu sa takom 5) lana 6. Zakona, porez na dohodak ne plaa se na nagrade koje primaju lanovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kao i nagrade koje fiziko lice dobije po osnovu tehniko-tehnoloke inovacije. (2) U skladu sa takom 12) lana 6. Zakona, porez na dohodak ne plaa se na zatezne kamate koje poslodavac isplati zaposleniku ili bivem zaposleniku na osnovu odluke(a) nadlenog(ih) suda(ova) na naknadno isplaene plae ili razlike plaa. (3) U skladu sa takom 13) lana 6. Zakona, porez na dohodak ne plaa se na prihod od premija ivotnog osiguranja koji imaju karakter tednje i/ili dobrovoljnog penzijskog osiguranja, koji su isplaeni korisniku osiguranja od strane drutva za osiguranje i reosiguranje sa sjeditem na teritoriji Federacije, pod uslovom da su u toku perioda osiguranja premije uplaivane od strane korisnika osiguranja od njegovih primanja na koja su prethodno bili obraunati i plaeni obavezni doprinosi i porez na dohodak.

 • 3. Osnovica poreza na dohodak

  lan 6. (1) Osnovicu poreza na dohodak iz lana 7. stav (1) Zakona ine svi oporezivi dohoci, osim onih iz stava (2) ovog lana, koje rezidentni porezni obveznik ostvari