PRAVILNIK - ?· Srpski jezik 2 2 72 2 ... filmska i druga umetni čka ... čitanje i tuma čenje popularnih…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PRAVILNIK

  O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA PRVI I DRUGI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

  ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/2004, 20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010 i 3/2011 - dr. pravilnik)

  lan 1

  Ovim pravilnikom utvruje se nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

  lan 2

  Nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja odtampani su uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo.

  lan 3

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

  Samostalni lanovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja

  ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2006)

  lan 3

  Nastavni plan i program za izborni nastavni predmet ah primenjuje se poev od kolske 2007/2008. godine.

  lan 4

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

  Samostalni lanovi Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i

  vaspitanja

  ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2010)

  lan 2

  Nastavni program za obavezan nastavni predmet Svet oko nas primenjuje se poev od kolske 2010/2011. godine.

  lan 3

 • Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Prosvetni glasnik RS", broj 2/2010).

  lan 4

  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

  NASTAVNI PLAN

  Red. broj A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI PRVI RAZRED DRUGI RAZRED ned. godinje ned. godinje

  1. Srpski jezik ________ jezik1 5 180 5 180 2. Srpski jezik2 2 72 2 72

  (Strani jezik)** 3. Matematika 5 180 5 180 4. Svet oko nas 2 72 2 72 5. Likovna kultura 1 36 2 72 6. Muzika kultura 1 36 1 36 7. Fiziko vaspitanje 3 108 3 108 8. Zdravstveno vaspitanje*** 1 36 1 36 UKUPNO: A 18-20* 648-720 19-21* 684-756

  Red. br. B. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI3 PRVI RAZRED DRUGI RAZRED ned. god. ned. god. 1. Verska nastava/ graansko vaspitanje4 1 36 1 36 2. Narodna tradicija 1 36 1 36 3. Ruka u testu - Otkrivanje sveta 1 36 1 36 4. uvari prirode 1 36 1 36 5. Lepo pisanje 1 36 6. Od igrake do raunara 1 36 1 36 7. Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne

  kulture 2 72 2 72 8. ah 1 36 1 36 UKUPNO: B 2-3* 72-108* 2-3* 72-108* UKUPNO: A+B 21-24* 756-864* 22-25* 792-900*

  1

  Naziv jezika nacionalne manjine kada se nastava realizuje u kolama na tom maternjem jeziku 2

  Realizuje se u kolama gde se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine 3

  kola je duna da sa liste izbornih predmeta, pored obaveznih izbornih nastavnih predmeta, ponudi jo tri izborna, od kojih uenik bira jedan predmet prema svojim sklonostima.

  4 Uenik bira jedan od ponuenih obaveznih nastavnih predmeta i izuava ga do kraja prvog ciklusa.

  * Broj asova za uenike pripadnike nacionalnih manjina. ** Dopune Nastavnog plana Redakcija je uradila na osnovu sadraja programa za predmete koji su

  objavljeni u izmenama i dopunama ovog pravilnika. *** Nastavnik razredne nastave realizuje predloene teme iz oblasti zdravstvenog vaspitanja shodno

  uzrasnom i obrazovnom nivou uenika i integrisanim tematskim planiranjem kroz obavezne i izborne predmete - videti Preporuke za ostvarivanje programa zdravstvenog vaspitanja, koje su sastavni deo ovog pravilnika.

  Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

  Redovna i dopunska nastava

 • NASTAVNI PROGRAM OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA I I II

  RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

  1. SVRHA, CILJEVI I ZADACI PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

  Svrha programa obrazovanja

  - Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje, koje omoguava sticanje jezike, matematike, naune, umetnike, kulturne, zdravstvene, ekoloke i informatike pismenosti, neophodne za ivot u savremenom i sloenom drutvu.

  - Razvijanje znanja, vetina, stavova i vrednosti koje osposobljavaju uenika da uspeno zadovoljava sopstvene potrebe i interese, razvija sopstvenu linost i potencijale, potuje druge osobe i njihov identitet, potrebe i interese, uz aktivno i odgovorno uee u ekonomskom, drutvenom i kulturnom ivotu i doprinos demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvoju drutva.

  Ciljevi i zadaci programa obrazovanja su:

  - razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja dece i uenika nunih za razumevanje prirode, drutva, sebe i sveta u kome ive, u skladu sa njihovim razvojnim potrebama, mogunostima i interesovanjima;

  - podsticanje i razvoj fizikih i zdravstvenih sposobnosti dece i uenika;

  - osposobljavanje za rad, dalje obrazovanje i samostalno uenje, u skladu sa naelima stalnog usavravanja i naelima doivotnog uenja;

  - osposobljavanje za samostalno i odgovorno donoenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budui ivot;

  - razvijanje svesti o dravnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;

  - omoguavanje ukljuivanja u procese evropskog i meunarodnog povezivanja;

  - razvijanje svesti o znaaju zatite i ouvanja prirode i ivotne sredine;

  - usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski ureenog, humanog i tolerantnog drutva;

  - uvaavanje pluralizma vrednosti i omoguavanje, podsticanje i izgradnja sopstvenog sistema vrednosti i vrednosnih stavova koji se temelje na naelima razliitosti i dobrobiti za sve;

  - razvijanje kod dece i uenika radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i etnike i verske tolerancije, jaanje poverenja meu decom i uenicima i spreavanje ponaanja koja naruavaju ostvarivanje prava na razliitost;

  - potovanje prava dece, ljudskih i graanskih prava i osnovnih sloboda i razvijanje sposobnosti za ivot u demokratski ureenom drutvu;

  - razvijanje i negovanje drugarstva i prijateljstva, usvajanje vrednosti zajednikog ivota i podsticanje individualne odgovornosti.

  2. OBAVEZNI I PREPORUENI SADRAJI OBAVEZNIH I IZBORNIH PREDMETA

 • OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

  SRPSKI JEZIK

  Cilj i zadaci

  Cilj nastave srpskog jezika jeste da uenici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog knjievnog jezika na kojem e se usmeno i pismeno pravilno izraavati, da upoznaju, doive i osposobe se da tumae odabrana knjievna dela, pozorina, filmska i druga umetnika ostvarenja iz srpske i svetske batine.

  Zadaci nastave srpskog jezika:

  - razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapreuje;

  - osnovno opismenjavanje najmlaih uenika na temeljima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog knjievnog jezika;

  - postupno i sistematino upoznavanje gramatike i pravopisa srpskog jezika;

  - upoznavanje jezikih pojava i pojmova, ovladavanje normativnom gramatikom i stilskim mogunostima srpskog jezika;

  - osposobljavanje za uspeno sluenje knjievnim jezikom u razliitim vidovima njegove usmene i pismene upotrebe i u razliitim komunikacionim situacijama (uloga govornika, sluaoca, sagovornika i itaoca);

  - razvijanje oseanja za autentine estetske vrednosti u knjievnoj umetnosti;

  - razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno, teno, ekonomino i uverljivo usmeno i pismeno izraavanje, bogaenje renika, jezikog i stilskog izraza;

  - uvebavanje i usavravanje glasnog itanja (pravilnog, logikog i izraajnog) i itanja u sebi (doivljajnog, usmerenog, istraivakog);

  - osposobljavanje za samostalno itanje, doivljavanje, razumevanje, svestrano tumaenje i vrednovanje knjievnoumetnikih dela raznih anrova;

  - upoznavanje, itanje i tumaenje popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i asopisa za decu;

  - postupno, sistematino i dosledno osposobljavanje uenika za logiko shvatanje i kritiko procenjivanje proitanog teksta;

  - razvijanje potrebe za knjigom, sposobnosti da se njome samostalno slue kao izvorom saznanja; navikavanje na samostalno korienje biblioteke (odeljenjske, kolske, mesne); postupno ovladavanje nainom voenja dnevnika o proitanim knjigama;

  - postupno i sistematino osposobljavanje uenika za doivljavanje i vrednovanje scenskih ostvarenja (pozorite, film);

  - usvajanje osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozorine i filmske umetnosti;

  - upoznavanje, razvijanje, uvanje i potovanje vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta na delima srpske knjievnosti, pozorine i filmske umetnosti, kao i drugih umetnikih ostvarenja;

  - razvijanje potovanja prema kulturnoj batini i potrebe da se ona neguje i unapreuje;

 • - navikavanje na redovno praenje i kritiko procenjivanje emisija za decu na radiju i televiziji;

  - podsticanje uenika na samostalno jeziko, literarno i scensko stvaralatvo;

  - podsticanje, negovanje i vrednovanje uenikih vannastavnih aktivnosti (literarna, jezika, recitatorska, dramska, novinarska sekcija i dr.);

  - vaspitavanje uenika za ivot i rad u duhu humanizma, istinoljubivosti, solidarnosti i drugih moralnih vrednosti;

  - razvijanje patriotizma i vaspitavanje u duhu mira, kulturnih odnosa i saradnje meu ljudima.

  Prvi razred

  Operativni zadaci:

  - usvajanje pravilnog izgovaranja glasova, glasovnih skupova, rei i reenica;

  - savladavanje tehnike itanja i pisanja na irilikom pismu;

  - navikavanje na upotrebu knjievnog jezika u govoru i pisanju;

  - formiranje