Pravilnik Ucenik Generacije OS

  • View
    484

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Herzegovina Kanton Sarajevo

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Sarajevo Canton

Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja science and information

Ministry of education,

71000 Sarajevo, Reisa Demaludina auevia 1, Tel: ++387 33/443-634, Fax:211-487, centrala 663-810/112

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju (Slubene novine Kantona Sarajevo br. 7/98 i 9/2000), i lana 18 Pravilnika o praenju, vrednovanju i ocjenjivanju uenika osnovnih i srednjih kola Kantona Sarajevo donosim

KRITERIJEO IZBORU UENIKA GENERACIJE OSNOVNE KOLEI OPE ODREDBE lan 1. Ovim Kriterijima propisuje se nain izbora Uenika generacije zavrnih razreda ope i paralelne osnovne kole u Kantonu Sarajevo. lan 2. Uenikom generacije moe postati onaj kandidat koji ispunjava slijedee uvjete: 1. da je u toku kolovanja imao odlian uspjeh u svim razredima; 2. da je u toku kolovanja imao primjerno vladanje; 3. da se u toku kolovanja isticao u radu sekcija slobodnih aktivnosti; 4. da je uenik kole u kojoj je kandidat za Uenika generacije najmanje 4 posljednje godine kolovanja. lan 3. Prilikom vrednovanja za izbor Uenika generacije u obzir se uzimaju rezultati u radu registrovanih sekcija u koli, takmienja u znanju i stvaralatvu iz pojedinih predmeta i osvajanja nagrada na pojedinim takmienjima, zatim uee i osvajanje nagrada na raznim konkursima likovnog, muzikog, jezikog i tehnikog stvaralatva te raznim sportskim aktivnostima provedenim u organizaciji matine kole, Prosvjetnopedagokog zavoda Ministarstva obrazovanja, nauke i informisanja, Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te evropskih i svjetskih asocijacija koje se bave pitanjem odgoja i obrazovanja.

lan 4. Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za Uenika generacije su: ELEMENTI 1. Uspjeh u uenju tokom osnovnog kolovanja 2. Aktivnosti i doprinos u radu sekcija kole3.

Maksimalan broj bodova 100 40 96 84 50 24 20 414

Uspjeh na takmienjima u znanju iz pojedinih predmeta

4. Uspjeh na konkursima, revijama, smotrama, izlobama i sl. 5. Uspjeh u sportu 6. Rukovoenje odjeljenskom zajednicom 7. Miljenje Nastavnikog vijea kole UKUPNO lan 5.

Pravo da bude izabran ima svaki uenik - kandidat zavrnog razreda koji ispunjava uvjete iz l. 2. i 3. ovih Kriterija, prijavljivanjem na Oglas kojeg raspisuje matina kola. II. NAIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI lan 6. Aktivnosti iz l. 2., 3. i 4. ovih Kriterija vrednuju se na slijedei nain : 1. Suma prosjenih ocjena (zaokruenih na dvije decimale) na kraju svake kolske odnosno nastavne godine za zavrni razred pomnoena sa koeficijentom 2,5. Napomena: Ukoliko je kandidat za Uenika generacije neki od razreda zavrio u inostranstvu i nema izvedenu ocjenu opteg uspjeha ili nema pojedinanih ocjena za nastavne predmete u nekom od tih razreda, onda se umjesto prosjene ocjene uspjeha u tim razredima uzima prosjena ocjena izvedena za sve razrede u kojima su definisane te ocjene, odnosno u kojima je mogue izvesti prosjenu ocjenu opeg uspjeha zaokruenu na dvije decimale.

2. Za svaku godinu rada u sekcijama slobodnih aktivnosti na osnovu voene evidencije kandidat po sekciji u svakom razredu dobije 2 boda, pri emu se od I IV

razreda boduju maksimalno dvije sekcije po razredu, a od V VIII razreda maksimalno tri sekcije po razredu. 3. Za uee i osvojeno mjesto na kolskom, opinskom, kantonalnom, federalnom, dravnom takmienju, kolskoj olimpijadi, evropskom i svjetskom takmienju u znanju iz pojedinih predmeta kandidat moe dobiti slijedei broj bodova: Nivo takmienja A B C D E F kolsko takmienje Opinsko takmienje Kantonalno takmienje Federalno takmienje Dravno takmienje Olimpijade znanja, evropska i svjetska takmienja I mjesto 3 4 5 6 7 9 Broj bodova II mjesto III mjesto 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 8 7

Uee 0,5 1 2 3 4 6

Ukoliko se odrava samo ekipno takmienje, kandidatu koji je bio lan te ekipe pripada 30% bodova od bodova predvienih za pojedinani plasman. Maksimalan broj bodova koji se moe dodijeliti kandidatu po ovom osnovu je 96.

4. Za osvojeno mjesto na konkursima likovnog, jezikog, dramskog, recitatorskog,literarnog i tehnikog stvaralatva revije, izlobe, smotre i sline manifestacije: Nivo takmienja A B C D E F kolsko takmienje Opinsko takmienje Kantonalno takmienje Federalno takmienje Dravno takmienje Olimpijade, evropska i svjetska takmienja I mjesto 3 4 5 6 7 9 Broj bodova II mjesto III mjesto 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 8 7 Uee 0,5 1 2 3 4 6

Ukoliko se odrava samo ekipno takmienje, kandidatu koji je bio lan te ekipe pripada 20% bodova od bodova predvienih za pojedinani plasman. Napomena: Kod tehnikog stvaralatva se boduje jedno priznanje i to ono koje nosi vie bodova na smotri. Maksimalan broj bodova koji se moe dodijeliti kandidatu po ovom osnovu je 84.

5. Za uspjeh u sportskim takmienjima:Nivo takmienja A B C D E F kolsko takmienje Opinsko takmienje Kantonalno takmienje Federalno takmienje Dravno takmienje Olimpijade, evropska i svjetska takmienja I mjesto 3 4 5 6 7 9 Broj bodova II mjesto III mjesto 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 8 7 Uee 0,5 1 2 3 4 6

Ukoliko se odrava samo ekipno takmienje, kandidatu koji je bio lan te ekipe pripada 20% bodova od bodova predvienih za pojedinani plasman. Maksimalan broj bodova koji se moe dodijeliti kandidatu po ovom osnovu je 50.

6.po 3 boda.

Za svaku godinu rukovoenja odjeljenskom zajednicom kandidatu pripadaju

7. Tajnim glasanjem Nastavniko vijee kole daje svoj glas za Uenika generacije s tim to onaj uenik koji dobije najvei broj glasova Nastavnikog vijea dobija 20 bodova, drugi po broju glasova 15 bodova, a trei 10 bodova.

III. IZBOR UENIKA GENERACIJE lan 7. Paralelne osnovne kole i specijalne kole izbor Uenika generacije mogu vriti na osnovu dodatnih kriterija, regulisanih svojim normativnim aktom, u skladu s ovim Kriterijima. Uenik koji je stekao uslove za proglaavanje uenika generacije u paralelnoj i opoj osnovnoj koli u isto vrijeme moe odreene prinadlenosti (eventualne novane nagrade i druga priznanja) ostvariti samo u jednoj koli i to, u pravilu, u opoj osnovnoj koli. U ovom sluaju odgovarajue prinadlenosti i druga priznanja u drugoj koli koristi uenik koji je drugi na rang listi za uenika generacije. Uenik iz stava 2. ovog lana od druge kole dobija posebno priznanje.

lan 8. Praenje, prikupljanje prijedloga i sumiranje rezultata u koli vri Komisija za izbor uenika generacije. Komisiju iz prethodnog stava imenuje Nastavniko vijee kole. lan 9. Komisiju sainjava pet lanova: pedagog-psiholog kole koji je ujedno i predsjednik komisije, dva nastavnika (po jedan iz reda nastavnika razredne natave i nastavnik predmetne nastave), predstavnik roditelja kojeg predlae Savjet roditelja i jedan uenik sedmog razreda kojeg predloi savjet uenika ili Nastavniko vijee ukoliko nije formiran savjet uenika kole. Za lana komisije ne mogu biti birani: odjeljenjske starjeine zavrnih razreda, kao ni uitelji koji su vodili generaciju zavrnog razreda, te roditelj ije je dijete kandidat za Uenika generacije. lan 10. Po prikupljenim podacima i provjeri istih, pristupa se bodovanju. Na osnovu broja bodova Komisija sastavlja rang listu i oglaava je. Ukoliko dva ili vie kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima uenik koji ima vei broj bodova za uspjeh u uenju. Ukoliko i po ovom osnovu uenici imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj uenik koji ima vei broj bodova za uspjeh na takmienjima. Ukoliko i po ovom osnovu dva ili vie uenika imaju jednak broj bodova prdnost ima onaj uenik koji ima vei broj bodova po osnovu uspjeha na konkursima, revijama, smotrama i slino. Ukoliko i po ovom osnovu dva ili vie uenika imaju jednak broj bodova prednost ima onaj uenik koji ima vei broj bodova po osnovu uspjeha u sportu. Ukoliko i po ovom osnovu dva ili vie uenika imaju jednak broj bodova prednost ima onaj uenik koji ima vei broj bodova na osnovu ocjene nastavnikog vijea. lan 11. Komisija o svom radu vodi zapisnik i dostavlja ga odjeljenjskim zajednicama osmih razreda na razmatranje. lan 12. Nastavniko vijee kole razmatra prijedlog Komisije i eventualne primjedbe odjeljenjskih zajednica ili kandidata za Uenika generacije i donosi odluku o izboru Uenika generacije kole.

lan 13. Prigovor ili alba na odluku Nastavnikog vijea podnosi se Upravnom odboru kole u roku od 3 dana nakon proglaenja Uenika generacije. Odluka Upravnog odbora je konana. lan 14. Rok za proglaenje Uenika generacije je kraj nastavne godine. lan 15. Na panou kole istie se uveana fotografija Uenika generacije i pojedinane fotografije prvih deset uenika kandidata sa rang liste. Ukoliko kola ima manji broj kandidata za uenika generacije od deset, istiu se fotografije svih kandidata koji su konkurisali. lan 16. kole su dune da dostave do 10. juna odluku o proglaenju Uenika generacije, biografiju i fotografiju Uenika generacije Ministarstvu obrazovanja nauke i informisanja Kantona Sarajevo - Prosvjetno-pedagokom zavodu. Proglaenje Uenika generacije odgojno-obrazovnih ustanova kantona Sarajevo vri se do kraja juna tekue godine. Opine ili drugi zainteresirani subjekti mogu da za Uenika generacije organizuju odgovarajue manifestacije i osiguraju sredstva za nagrade i organizovanje manifestacije. Pokrovitelj centralne manifestacije je Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo, a organizator Prosvjetno-pedagoki zavod. lan 17. Uenik generacije se proglaava javno. lan 18. Uenik generacije dobija posebnu diplomu Uenik generacije koja je sastavni dio ovih kriterija, a ostali kandidati iz lana 15. dobijaju diplomu Ponos generacije koju dodjeljuje kola. U skladu sa materijalnim mogunostima Ministarstva, grada, opine, kole i drugih zainteresiranih, uenicima generacije se mogu dodijeliti novane nagrade i odgovarajui pokloni.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 19. Izmjene i dopune ovih Kriterija donose se na nain i po postupku po koj