Pravna lica

Embed Size (px)

Text of Pravna lica

Predmet: Privredno pravo Smer: Poslovna informatika i e - biznis

SEMINARSKI RAD Tema: Pravna lica

Profesor: dr. uro urovi Student: eljko Nikoli 2A1/0185/10Beograd 2012.

Sadraj:1. Uvod..........................................................................................................................................4 2. Pravno lice i organizacija..........................................................................................................5 2.1 Organizacije sa statusom pravnih lica...................................................................................5 2.2 Pravno lice kao pravnosposobna organizacija......................................................................5 3. Naelo pravne razdvojenosti i samostalnosti...........................................................................6 3.1 Samostalnost u spoljnom i unutranjem odnosu..................................................................6 3.2 Samostalnost organizacija koje nisu pravna lica..................................................................6 3.3 Odstupanja od naela..............................................................................................................7 4. Funkcije pravnog lica................................................................................................................7 4.1 Ostvarivanje trajnih nadindividualnih ciljeva......................................................................7 4.2 Olakanje odvijanja pravnih odnosa, pogotovo pravnog prometa.....................................8 4.3 Obezbeenje namirenja poverilaca (garantna funkcija).....................................................8 4.4 Ogranienje odgovornosti (limitna funkcija)........................................................................9 5. Vrste pravnih lica.......................................................................................................................9 5.1 Udruenja.................................................................................................................................9 5.1.1 Jednolana i vielana udruenja........................................................................................9 5.1.2 Lina i korporativna udruenja........................................................................................10 5.2 Ustanove.................................................................................................................................11 5.2.1 Zadubine............................................................................................................................11 6. Komercijalna i nekomercijalna pravna lica..........................................................................11 7. Jednosvojinska i meovita oravna lica...................................................................................12 8. Privatnopravna i javnopravna pravna lica...........................................................................13 9. Elementi pravnog lica..............................................................................................................13 9.1 Pravilima ureena organizacija............................................................................................13 9.2 Organi.....................................................................................................................................14 9.3 Cilj...........................................................................................................................................14 9.4 Sredstva i imovina..................................................................................................................15 10. Indetitet pravnog lica.............................................................................................................15 11. Pravni subjektivitet................................................................................................................16 11.1 Nastanak organizacije i nastanak pravnog lica................................................................162

11.2 Naini (sistemi) priznavanja pravnog subjektiviteta........................................................16 11.3 Pravna poslovna i deliktna sposobnost..............................................................................18 11.4 Pravna sposobnost...............................................................................................................18 11.5 Poslovna sposobnost............................................................................................................18 11.6 Deliktna sposobnost.............................................................................................................19 12. Uenje o pravnim licima........................................................................................................20 13. Zakljuak................................................................................................................................21 14. Literatura................................................................................................................................22

3

1. UvodPravni subjekti ili linosti u pravu mogu se definisati kao imaoci pravne sposobnosti, koja se sastoji u mogunosti da se bude imalac prava i obaveza (mogunost biti vlasnik, poverilac, dunik, naslednik, itd.). Pravni subjekti se esto nazivaju nosiocima prava i obaveza, to je jedan rogobatan nain odravanja, jer se prava i obaveze imaju ili nemaju, pa je stoga bolji naziv imaoci. Za pojam pravnog subjekta dovoljno je postojanje same pravne sposobnosti, ak i ako bi se zamislilo da se na osnovu nje ne poseduje nijedno pravo niti obaveza, mada u praksi takvih subjekata praktino nema (i dete im se rodi ima npr. Pravo na izdravanje, pravo svojine na stvarima koje su mu kupljene i sl.). Na dananjem stupnju drutvenog i pravnog razvoja postoje dve vrste pravnih subjekata: 1. Ljudi kao pojedinci (fizika lica); 2. Organizacije snabdevene pravnom sposobnou(pravna lica); ivotinjama zasad nije priznat pravni subjektivitet, a pravnu zatitu koju uivaju(zabrana ubijanja i zlostavljanja), pravnici objanjavaju na razliite naine: da su to zatiene stvari, da je re o krivinopravnim propisima ija je svrha suzbijanje niskih instikata i postupaka brutalnosti. S obzirom na opte elemente pravno lice se definie kao pravilima ureena organizacija, koja radi ostvarenja doputenog cilja, objedinjuje organe i imovinu, poseduje identitet(ime, sedite i dravljanstvo) i priznati pravni subejktivitet (pravnu, poslovnu i deliktnu sposobnost). Pravno lice je drutvena tvorevina kojoj je priznato svojstvo subjekta prava jer je dovoljno organizovana i uobliena celina. Iako pravno lice nema svoju posebnu svest i volju, ono je ipak priznato kao subjekat prava kao i fiziko lice koje tu svest i volju ima. To je uinjeno stoga to i pravno lice raspolae ovlaenjima i obavezama koje odgovaraju njegovom karakteru i cilju zbog koga je osnovano. Fizikim licima je dozvoljeno da neto ine ili ne ine sve dok njihovo ponaanje izriito nije zabranjeno pravnim normama, to je u skladu sa shvatanjem da je pravno dozvoljeno sve to nije zabranjeno. Pravna lica smeju neto slobodno da ine ili ne ine, samo ako je to izriito dozvoljeno pravnim normama, to je u skladu sa shvatanjem da je slobodno ono samo to je pravno dozovoljeno.

4

2. Pravno lice i organizacijaPravno lice i organizacija nisu isto, kao to ni fiziko lice i ovek ne znae isto. Biti pravno lice, to za organizaciju znai imati prava i obaveze u graansko pravnim odnosima. Pravno lice oznaava tek jedno pravno svojstvo organizacije njen pravni status (da je u oblasti prava subjekat prava i obaveza) kao to su njena druga vanpravna svojstva, da je ekonomski subjekat, politiki, kulturni i dr.

2.1 Organizacije sa statusom pravnih licaVeliki broj organizacija u kojima ovek uestvuje (preduzea, banke, bolnice, optine, fakulteti, politike stranke itd.) jesu, kao i ovek, subjekti prava. Dok je danas svaki ovek pravni subjekat (fiziko lice), svaka organizacija nije pravno lice. Svako pravno lice jeste organizacija, ali svaka organizacija nije pravno lice. Da bi organizacija bila pravno lice, neophodno je da bude: 1. Pravno urediva Pravna lica mogu postati samo organizacije koje jesu ili bi mogle i trebale da budu pravno ureene. Ukoliko nisu takve spadaju u tzv pravno slobodan prostor, jer ne dobijaju status pravnog lica, kao to su npr.: kafansko drutvo, grupa penzionera koja se sastaje u parku, izletnika druina, sedeljka i sl. Ali, ni sve pravno uredive organizacije nisu pravna lica, kao to su npr.: ortakluk, porodina zadruga, dobrotvorna akcija, suvlasnitvo i sl. 2. Pravno dopustiva pravna lica mogu postati samo pravnouredive organizacije koje su ureene na pozitivan nain tj. Pravno doputene. Ako su pravom zabranjene, ne dobijaju status pravnog lica, koa to je sluaj, npr. Sa zloinakim udruenjima, udruenjima za nasilno obaranje vlasti, za irenje nacionalne mrnje, politika stranka koja se finansira iz inostranstva i sl. Ali ni sve pranvno doputene organizacije nisu pravna lica, kao to je sluaj, npr., sa branom zajednicom, porodinim domainstvom, porodinom stambenom zgradom, tuilatvom, sudom, radnjama i sl. 3. Da joj je priznata sposobnost da ima prava i obaveze od pravno uredivih i pravno doputenih organizacija samo one kojima pravni poredak prizna moguost da stiu prava i obaveze postaju pravna lica. Pravni poredak odreuje vrste organizacija koja mogu biti pravna lica (tzv. Numerus clausus) : preduzea, zadubine, fondovi, fakulteti, zadruge, udruenja graanja, stambene zgrade u drutvenoj svojini i sl.2.2

Pravno lice kao pravnosposobna organizacija

Status pravnog lica ima samo ona organizacija uz koju pravni poredak vezuje subjektivna prava i obaveze kao njena prava i njene obaveze. Prema tome, ono to je najjasnije razlikuje organizaciju koja jeste pravno lice od one koja to nije, jeste sposobnost organizac

Recommended

View more >