PRAWO KARNE

 • View
  34

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRAWO KARNE. XIX WIEKU. DZIAŁY PRAWA KARNEGO. NAUKA O PRZESTĘPSTWIE NAUKA O KARZE. NAUKA O PRZESTĘPSTWIE. ŹRÓDŁA PRZESTĘPCZOŚCI. I. INDETERMINISTYCZNE II. DETERMINISTYCZNE. UJĘCIE INDETERMINISTYCZNE. UJĘCIE DETERMINISTYCZNE. OKREŚLANIE PRZESTĘPSTWA -UJĘCIA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PRAWO KARNE

 • XIX WIEKUPRAWO KARNE

 • DZIAY PRAWA KARNEGONAUKA O PRZESTPSTWIENAUKA O KARZE

 • NAUKA O PRZESTPSTWIE

 • RDA PRZESTPCZOCI

  I. INDETERMINISTYCZNE

  II. DETERMINISTYCZNE

 • UJCIE INDETERMINISTYCZNE

  PRZEDKLASYCZNEKLASYCZNEPRZESTPSTWO TO PRZEJAW WOLNEJ WOLI JEDNOSTKI

 • UJCIE DETERMINISTYCZNE

  ANTROPOLOGICZNESOCJOLOGICZNEPRZESTPSTWO TO ZJAWISKO NATURALNE, PRZYRODNICZE, JEST WYRAZEM ZYCH SKONNOCI SPRAWCYPRZESTEPSTWO TO ZJAWISKO SPOECZNE, WYRAZ ANTYSPOECZNEGO CHARAKTERU SPRAWCY

 • OKRELANIE PRZESTPSTWA -UJCIA

  MATERIALNEFORMALNEWYKAZ ZAMACHW NA OKRELONE DOBRA JEDNOSTKI LUB SPOECZNECZYN ZAKAZANY POD GROB KARY PRZEZ USTAW KARN OBOWIZUJCA W CZASIE JEGO POPENIENIA (NULLUM CRIMEN SINE LEGE)-ZAKAZ LEX RETRO NON AGIT (PRAWO NIE DZIAA WSTECZ)

 • FORMALNA DEFINICJA PRZESTPSTWAKODEKS KARNY NIEMIECKI 1871 2. Za czyn jedynie wwczas mona skaza na kar, jeeli ta kara przed popenieniem czynu bya w ustawie oznaczona.W razie rnicy ustaw od czasu popenienia czynu do jego osdzenia zastosowa naley ustaw agodniejsz.

 • KATALOG PRZESTPSTW-KRYTERIA PODZIAU

  I. TRYB CIGANIA

  WACIWO ORGANW SDOWYCH

  SANKCJA KARNA

 • TRYB CIGANIA

  PUBLICZNEPRYWATNEPRZESTPSTWO CIGANE Z OSKARENIA PUBLICZNEGO

  -ZWYCISTWO ZASADY PUBLICZNOPRAWNEJPRZESTPSTWO CIGANE Z OSKARENIA PRYWATNEGO

 • PRZYKADY KODEKSWTHERESIANA 1768LANDRECHT PRUSKI 1794

 • WACIWO ORGANW SDOWYCH

  SDYORGANY ADMINISTRACYJNEJZEFINA 1787 ZBRODNIE KRYMINALNEFRANCISZKANA 1803 - ZBRODNIEJZEFINA 1787 ZBRODNIE POLITYCZNEFRANCISZKANA 1803 PRZESTPSTWA POLICYJNE

 • SANKCJA KARNA

  ZBRODNIEWYSTPKIWYKROCZENIAPRZESTPSTWA PRZECIWKO PRAWU NATURYPRZESTPSTWA PRZECIWKO UMOWIE SPOECZNEJPRZESTPSTWA JAKO NARUSZENIE NORM POLICYJNO-PORZDKOWYCH

 • PRZYKADY KODEKSWKODEKS NAPOLEONA 1810KODEKS KARZCY 1818KODEKS PRUSKI 1851KODEKS AUSTRIACKI 1852KODEKS OGOLNONIEMIECKI 1871KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903

 • KLASYCZNE POJCIE PRZESTPSTWA

  I. CZYNII. ZGODNY Z USTAWOWYM ZESPOEM ZNAMIONBEZPRAWNY ZAWINIONY

 • KLASYCZNE POJCIE PRZESTPSTWA

  PRZEDMIOTOWASTRONA PRZESTPSTWAPODMIOTOWA STRONA PRZESTPSTWANAUKA O ZESPOLE USTAWOWYCH ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO-ZASADA OBIEKTYWIZMUNAUKA O WINIE (STOSUNKU SPRAWCY DO CZYNU)-ZASADA SUBIEKTYWIZMU

 • PRZYKAD OPISU CZYNU ZGODNEGO Z USTAWOWYM ZESPOEM ZNAMIONKODEKS KARZCY KROLESTWA POLSKIEGO 1818Art.. 113. Morderstwo.Kto w zamiarze odjcia ycia czowiekowi dopuszcza si czynu, z ktrego mier koniecznie nastpuje, ten zbrodnie morderstwa popenia.

 • TEORIE WINY ( STOSUNEK PSYCHICZNY +OCENA)

  PSYCHOLOGICZNANORMATYWNAZWIZEK PSYCHICZNY SPRAWCY Z CZYNEM

  -BRAK ELEMENTU OCENY PRZEZ SPRAWC SWEGO POSTPOWANIAOSOBISTA ZARZUCALNO (NAGANNO POSTPOWANIA)

  -ZASZO PSYCHICZNA ORAZ OCENA CZYNU

 • RODZAJE WINY

  WINA UMYLNAWINA NIEUMYLNAZAMIAR BEZPOREDNI (DOLUS DIRECTUS) sprawca chce.

  ZAMIAR EWENTUALNY (DOLUS EVENTUALIS) sprawca przewiduje i si godzi.

  ZAMIAR POREDNI (DOLUS INDIRECTUS) sprawca odpowiada za wszystkie skutki, nawet niezamierzoneLEKKOMYLNO sprawca przewiduje lecz bezpodstawnie przypuszcza, e uniknie.

  NIEDBALSTWO sprawca nie przewiduje ale powinien i mg przewidzie.

 • PRZYKADYKODEKS KARZCY 1818:Art. 16. O zym zamiarze.Nie masz zbrodni bez zego zamiaru. Zy zamiar nie tylko jest wtenczas, gdy zy skutek, ktry z czynu nastpi by przewidziany i zamierzony, ale i wtenczas, gdy w inny zy skutek, ktry z onego rzeczywicie wynikn, podug naturalnego biegu rzeczy atwo mg by przewidziany.

 • PRZYKADYKODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903:48. Przestpstwo bdzie uwaane za umylne nie tylko gdy winowajca pragn jego popenienia, lecz take wiadomie godzi si z nastpieniem skutku warunkujcego przestpno czynu.Przestpstwo bdzie uwaane za nieostrone nie tylko gdy go winowajca nie przewidzia, cho mg lub powinien by je przewidzie, lecz take gdy przewidujc nastpienie skutku, warunkujcego przestpno czynu, lekkomylnie przypuszcza, e skutkowi temu zapobiegnie.

 • PRZYCZYNY BEZKARNOCI

  BRAK BEZPRAWNOCIBRAK WINYOBRONA KONIECZNASTAN WYSZEJ KONIECZNOCIBRAK POCZYTALNOCI

  NIEDOJRZAO WIEKU (NIELETNIO)-SYSTEM DWCH OKRESW (GRANICA WIEKU 16 LAT; ODPOWIEDZIALNOC OGRANICZONA I PENA KODEKS NAPOLEONA 1810 ZMIANA 1912- PRZYJCIE SYSTEMU TRZECH OKRESW)-SYSTEM TRZECH OKRESW (BEZWARUNKOWA NIEODPOWIEDZIALNO, WARUNKOWA ODPOWIEDZIALNO, BEZWARUNKOWA ODPOWIEDZIALNO KODEKS AUSTRIACKI 1852, KODEKS OGLNONIEMIECKI 1871, KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903)

 • PRZYKADYKODEKS KARZCY 1818:Art. 17. Przyczyny wymawiajce zy zamiar.Czyn lub opuszczenie nie poczytuje si za zbrodni, jeeli: a) sprawca uywania rozumu jest zupenie pozbawiony; b) cierpi zmysw pomieszanie i w czasie takowym dopuci si szkodliwego czynu; c) jeeli popeni czyn szkodliwy, jednak w zupenym bez zamiaru popenienia zbrodni pijastwie albo w takowym zmysw obkaniu, i sam nie wiedzia, co czyni [].

 • PRZYKADYKODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903:38. Nie bdzie poczytane za win przestpstwo, popenione przez osob, ktra w czasie jego popenienia nie moga rozumie natury i znaczenia tego co czynia lub kierowa swojemi postpkami wskutek chorobliwego rozstroju czynnoci duchowych albo nieprzytomnoci, albo te niedorozwoju umysowego, pochodzcego z wady cielesnej lub choroby.40. Nie bdzie poczytane za win przestpstwo, popenione przez maoletniego, ktry nie skoczy lat dziesiciu.41. Nie bdzie poczytane za win przestpstwo, popenione przez maoletniego od lat dziesiciu do siedemnastu, ktry nie mg rozumie natury i znaczenia tego, co czyni, lub kierowa swemi postpkami [].

 • FORMY POPENIENIA PRZESTPSTWA

  ZJAWISKOWASTADIALNA-PODEGANIE-POMOCNICTWO-POPLECZNICTWO

  ZASADA AKCESORYJNOCI ODPOWIEDZIALNO UZALENIONA OD ODPOWIEDZIALNOCI SPRAWCY (LANDRECHT PRUSKI 1794)

  PRBY JEJ PRZEAMANIA (INDYWIDUALIZACJA ODPOWIEDZIALNOCI JZEFINA 1787)-ZAMIAR (KARALNO PRZY NAJCISZYCH PRZESTPSTWACH, JELI BY UJAWNIONY KKGIP 1847)

  -PRZYGOTOWANIE (KARALNO PRZY NAJCISZYCH PRZESTPSTWACH KKGIP 1847)

  -USIOWANIE (KARALNO NA RWNI Z DOKONANIEM KODEKS KARZCY 1818, KKGIP 1847; AGODNIEJ KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903)

 • UDZIA W PRZESTPSTWIEKODEKS KARNY NIEMIECKI 1871: 47. Jeeli kilku popenia przestepstwo wsplne, kady podlega karze jako sprawca. 48. Jako podegacz ulega karze, kto umylnie nakoni innego do popenienia przeze przestpstwa podarunkami lub obietnic, grob, naduyciem powagi lub wadzy, umylnem wywoaniem lub podtrzymywaniem bdu albo innemi sposobami.Podegaczowi naley wymierzy kar podug tej samej ustawy, jak stosuje si do czynu, do ktrego wiadomie podega. 49. Jako pomocnik ulega karze, kto rad lub czynem wiadomie pomg sprawcy do popenienia zbrodni albo wystpku.Pomocnikowi naley wymierzy kar wedug tej samej ustawy, jaka stosuje si do czynu, do ktrego wiadomie dopomg, ma ja atoli zagodzi wedug zasad przyjtych dla karania za usiowanie.

 • USIOWANIE - PRZYKADKODEKS KARNY NIEMIECKI 1871: 43. Kto urzeczywistni postanowienie popenienia zbrodni lub wystpku czynami obejmujcymi pocztek wykonania tej zbrodni lub wystpku, tego naley ukara za usiowanie, jeeli zamierzonej zbrodni lub wystepku nie dokonano. Wszelako usiowanie wystepku w tych jedynie wypadkach ulega karze, w ktrych ustawa wyranie to postanawia. 44. Za usiowan zbrodni lub wystpek naley kara agodniej, ni za dokonan.

 • NAUKA O KARZE

 • SPOSOBY OKRELANIA KAR

  KARY NIEOKRELONE BEZWZGLDNIEKARY ARBITRALNE, DECYDUJE SDZIA (THERESIANA 1768)KARY OKRELONE BEZWZGLDNIEAUTOMATYZM KARY, BRAK JAKIEGOKOLWIEK WYBORU (LANDRECHT PRUSKI 1794)KARY WZGLDNIE OKRELONEWIDEKI (Jzefina 1787, Kodeks Napoleona 1810)

 • PODZIA KAR

  KARY ZASADNICZEKARY DODATKOWEMIERCIPOZBAWIENIA WOLNOCIKARY MAJTKOWEOBLIGATORYJNE-mier cywilna-Utrata praw stanowych, rodzinnych i majtkowych-Konfiskata majtku-ChostaFAKULTATYWNE-Utrata lub ograniczenie praw obywatelskich, politycznych, cywilnych-Zakaz uprawniania zawodu-Oddanie pod dozr policyjny-Wygnanie z oznaczonego miejsca lub kraju-Ogoszenie wyroku w prasie

 • KARA POZBAWIENIA WOLNOCI

  SYSTEM PENSYLWASKI (CELKOWY)Pena izolacja winiw SYSTEM AUBURNSKIwsplna praca w dzie w cakowitym milczeniuSYSTEM PROGRESYWNY (KLASYFYKACYJNY)Podzia winiw na kategorie; moliwo przejcia do wyszej o zagodzonym reimie w razie dobrego sprawowania