Pražský zpravodaj 11/2012

 • View
  226

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prask zpravodaj 11/2012

Transcript

 • Nen nic tho, ne hovoit o historickch zkuenostech i o odpovdnosti za pt generace ve chvli, kdy nevte, co bude ztra. A v takovm stavu je podle veho nae spolenost tiadvacet let po Sametov revoluci.

  Zuzana Roithov oteveno sametov revoluci

  esko omezilo zvislost na rusk rop, zskalo pstup k ropovodu TAL

  Nkdo to ct muselCeloevropsk studie k, e obyvatel esk re-publiky nad jin vynikaj v obavch z nejistoty a to dokonce natolik, e zatm-co mlad Evropan chtj mt rodinu se dvma dt-mi, pry u ns pemlej v prmru jen o jednom. Renomovan ekonomov to dvaj do souvislosti s pli astmi zmnami zklad-nch prvnch norem pro hospodaen ve firmch i v rodinch a upozoru-j na to, e tento negativn vliv se promt do u tak smutnho demografickho vhledu na zem eeno prostmi slovy, e urychluje strnut a vymrn nroda.

  Jene vysvtlujte nkomu, e jedinou anc pro bu-doucnost esk republiky je nvrat k rodinnm hod-notm a k rodin jako ta-kov, kdy nev, o kolik se mu za pr tdn prodra njem a potraviny.A tak tiadvacet let po rozvratu totalitnho reimu demonstruj v centru Prahy proti demokra-ticky zvolen vld z nejrznj-ch dvod tisce lid. Nkomu vad reformy, nkomu nzk plat, nkomu restituce crkevnho majetku, nkomu sporn kr-ty, nkomu korupce. A pesto-e voln po odklizen kmotr z politiky povauji za voln po spravedlnosti, zatmco voln, abychom nevraceli ukraden, povauji za

  PRAHA - esk republika zskala v ter pstup k ropovodu TAL, Mero nabyla ptiprocentn podl ve spolenostech, kter jej provozuj.

  Spoleensk msnk pro Prahu a stedn echy

  slo 11, ronk 2, listopad 2012

  ZDARMA

  Zuzana Roithov

  Staromstsk nmst

  Vdesk trhy

  Nkupn Galerie La FayetteFoto: Mediafax, Wikipedia Commons

  Vnon trhyKadoron se otevou Vnon trhy v metropolch Evropy, ale i v men-ch mstech. V Praze to kado-ron bv Staromstskm nmst a v doln sti Vclavskho nmst.

  www.prazsky-zpravodaj.cz

  VIP dobroty

  str. 15

  Ale na trhy se kadoron jezd k na-im nmecky, polsky a francouzsky hovocm sousedm. Vdesk trhy zaaly 17. listopadu a potrvaj do 24. prosince. Tradin na nmst ped radnic, ped zmkem Schnbrunn nebo na Freyungu.

  Pro ty, kte nemaj rdi chlad, do-poruujeme nkupy pod jednou stechou nap. v Pask galerii La Fayette.

  Spolenost Mero nabytm spoleen-skho podlu naplnila jeden z klovch strategickch cl v oblasti energetick bezpenosti R. Ropovod TAL ped-stavuje pro eskou republiku klovou

  Pokr. na stran 3

  alternativu v oblasti dodvek ropy, in-formovala Radomra Dolealov. Dal-mi vlastnky jsou MV, Shell, Exxon Mobile, Ruhr l, ENI, BP, Conoco Philips, Petroplus a Total. Mediafax Petr Novotn a Vra Patt

 • OtzkaDohodl jsem se se zamstnava-telem na ukonen pracovnho pomru a zamstnavatel se m v tto souvislosti pt, jestli chci v dohod uvst dvod rozvz-n pracovnho pomru. Nevm vak, co mu mm odpovdt a jak to m vbec vznam.

  OdpovDvod rozvzn pracovnho po-mru nen obligatorn (povinnou) nleitost dohody o rozvzn pracovnho pomru a na rozdl od pedchoz prvn pravy, kdy musel bt dvod uveden, poado-val-li to zamstnanec, je ryze na astncch, zda dvod po vz-jemn shod uvedou. Jsou vak situace, kdy lze uveden dvodu z pohledu zamstnance jednoznan doporuit, nebo z-kon s nktermi kvalifikovanmi dvody spojuje urit prvn d-sledky a pokud by takov dvod v dohod uveden nebyl, by by fakticky existoval, mohl by se za-mstnanec dostat v ppad pote-by i sporu do dkazn nouze. Takovou situac je nap. rozvz-n pracovnho pomru dohodou z organizanch dvod, nebo zkon s tmto dvodem vslov-n spojuje nrok zamstnance na

  odstupn. Dle je uveden dvo-du rozvzn pracovnho pomru v dohod namst v situaci, kdy zamstnanec zaml nsledn nrokovat podporu v nezamstna-nosti. Podpora v nezamstnanosti je toti v ppad pedchozho rozvzn pracovnho pomru do-hodou krcena, avak s vjimkou kvalifikovanch dvod (vnch dvod) specifikovanch v zkon o zamstnanosti (nap. nezbytn osobn pi o dt ve vku do 4 let, dvody kvli kterm by bylo mo-no ze strany zamstnance okami-t zruit pracovn pomr, dvody spovajc v dochzce dtte do pedkolnho zazen a povinn koln dochzce dtte, dvody spovajc ve zvltnch zdravot-nch dvodech, dvody spovajc ve vnch osobnch dvodech etickch nboenskch, apod). Jsou-li tedy dvodem rozvzn pracovnho pomru organizan dvody nebo dvod, se kterm zkon nespojuje krcen podpory v nezamstnanosti, jde o situaci, kdy by ml zamstnanec poa-dovat, aby byl dvod rozvzn pracovnho pomru v dohod uveden.

  JUDr. Petr Hol, samostatn advokt psobc v Praze.

  Prvn poradna

  KRIMI

  Strana 2 | slo 11, ronk 2, listopad 2012 Prask zpravodajZ DOMOVA

  PARTNEI PRASKHO ZPRAVODAJE

  MstsK PolIcIe hlavnho Msta PRahy

  DoPRavn PoDnIK hlavnho Msta PRahy

  esK svaz obchoDnK a IvnostnK

  Ven teni,nemte doposud svj msnk Prask zpravodaj a rdi byste jej dostvali do schrnek? Obdrte jej zcela ZDARMA, pouze uhradte tzv. schrnkovn ve vi 7 K. Kon-taktujte obchod@prazsky-zpravo-daj.cz a ji nemuste mt obavy, e byste jej nedostali.

  Nejnovj a nejodvnj adrenalinov iv show, Travis Pastranas Nitro Circus Live, kter dr rekordy v nvtvnosti ve Spojench sttech, Austrlii a na Novm Zlandu, se poprv v listopadu a prosinci roku 2012 chyst do Evropy. Pjde o nej-vt a nejodvnj akn spor-tovn produkci na svt, kter se kdy konala. Generln editel Nitro Circus Live Michael Porra dodal:Jsme nadeni, e tuto asnou show meme pedstavit vbec popr-v v Evrop, a dt tak fanou-km monost vidt nejslavnj postavy aknch sport. Je to nejvt produkce svho dru-hu, kterou kdy Evropa vidla, s rozshlm tmem 35 in-kujcch. Tohle je pedstaven, kter lidem vyraz dech!

  NITRO CIRCUS LIVE

  v O2 Arn

  POZVNKA Nvrat ukradench soch Nkup zlata a stbra prudce stoup

  Mladka, kter v Praze postelil ti lidi, poslal soud na 15 let do vzenPRAHA - Patnct let by si ml pod-le stedenho rozsudku Mstskho soudu v Praze odpykat 28let Jindich Pirner. Ten loni v Modanech poste-lil ti lidi nelegln drenou pistol.Pirner zatoil vloni nejprve na So-fijskm nmst. Dostal do slovn ro-zepe s pokozenm muem a z bez-prostedn blzkosti na nj vystelil samonabjec pistol. O hodinu poz-dji pachatel v ulici Generla iky vystelil na mladou enu a zashl ji do ruky. Kdy se j zastal pihlejc mu, vystelil podle obaloby Pirner i na nj. Celnci na letiti v Ruzyni zadreli ti lidi, kte mli v sob pt kg kokainuPRAHA - Tm pt kilogram ko-kainu spolykala 11. listopadu trojice osob, kter se ho nsledn pokusila ve svch tlech propaovat do esk republiky, celnci dva mue a jednu enu zadreli.Krajsk soud potvrdil trest pro rad-nho Langmajera za autonehoduPRAHA - Bval prask radn Martin Langmajer (ODS) byl sen-tem Krajskho soudu v Praze pravo-mocn odsouzen za smrtelnou auto-nehodu, kterou zpsobil v roce 2007 na Pbramsku.Zadreni dva plzet kriminalistPRAHA - Pracovnci Generln in-spekce bezpenostnch sbor (GIBS) pi pondln akci zadreli dva plze-sk kriminalisty. Obma bylo sdleno obvinn z trestnch in vydrn a zneuit pravomoci edn osoby.Zlodji ve ru okradli umrajc-ho, pak mu zavolali zchrankuR NAD SZAVOU - Pen-enku a mobiln telefon ukradli v ne-dli dva zlodji mui, kter zkolaboval na lavice ve ru nad Szavou. Na-konec mu alespo zavolali zchranku, mu ale ped pjezdem zchran zemel.Pitva prokzala, e mu z Pbrami zemel po poit prmyslov chemi-klie s metylalkoholemPBRAM - Pitva 54letho mue, kter zemel koncem minulho tdne nsledkem smrtc dvky metylalko-holu, prokzala, e nepil panovan alkohol, ale prmyslovou chemiklii.Uherskohradisk nemocnice pi-jala pacienta s otravou metanolemUHERSK HRADIT - Nemoc-nice v Uherskm Hraditi pijala ped nkolika dny pacienta s otravou me-tanolem. Mediafax

  PRAHA (MEDIAFAX) - Z Ra-kouska se pt tden vrt zpt do esk republiky 39 devnch a ps-kovcovch soch, kter byly v minu-losti odcizeny a nsledn nezkonn vyvezeny ven. Celkov hodnota soch je necelch 160 tisc eur, informovalo ve stedu ministerstvo kultury.Ministerstvo vedlo od roku 2008 soudn spor o jejich vydn s rakous-km pekupnkem, kter definitivn prohrl a nyn mus vechny zajit-n sochy bez nhrady vydat, uvedl mluv rezortu Jan Vondryska.Soubor soch zajistila rakousk policie pi domovnch prohldkch.

  PRAHA (MEDIAFAX) - V es-k republice vrazn roste zjem lid investovat a spoit do drahch kov. Poet nov uzavench spocch pl-n do zlata a stbra vzrostl za posled-n rok o 324 procent, zatmco etnost jednorzovch nkup drahch kov se vce ne zdvojnsobil.Vedle nrstu jednorzovch nku-p zaznamenvme vznamn nrst klient, kte odkldaj do zlata sv prostedky kad msc a hodlaj tak init dlouhodob. Tm chrn spory ped inflac, vysvtlil editel spole-nosti Golden Gate CZ Pavel Ryba.

 • slo 11, ronk 2, listopad 2012 | Strana 3Spoleensk msnk pro Prahu a stedn echy Z DOMOVA

  jej odmtn, jsem rda, e se odni-kud nevyno vodn dla a kordony policejnch tkoodnc a neukon

  tento rovn demokratick pro-jev obanskho nesouhlasu silou. Nejsem u rda, e vro masakru

  Nkdo to ct muselstudent na Nrodn td, kter vedl k pdu komunismu, komen-tuj v mdch lenov KS z doby normalizace. Netroufm si nikoho soudit na obansk rovni, ale tko se smiuji, e na nejvy politick ad v zemi beze studu kandidu-j ti, kte dali pednost osobnmu prospchu ped principem svobody a vstupem do KS podepsali oku-paci na zem cizmi vojsky. Cel lta vyuvali vhod, kter jim len-stv ve vldnouc stran pinelo na kor celho nroda. Hlava sttu by nemla symbolizovat takov hodno-ty jako je prospchstv a zaprod-vn nrodn svobody. Jak takovm lidem vit, e v dal kritick situ-aci znovu neselou, e daj pednost zjmm zem ped tmi osobnmi? Myslm si, e nemli ani kandido-vat. V pedveer vro studentskch udlost jsem ctila, e to nkdo mus ct nahlas, aby si lid uvdomili, e

  dleitj ne sliby kandidt na stovkch billboard jsou jejich celo-ivotn postoje.A tak jsem se odhodlala k jedn vci, dala jsem si se svmi p-znivci na Nrodn td sraz u v ptek 16.listopadu - za pt minut dvanct - a navrhla jsem, aby lid vyzvali k odstou-pen ty, kte nemohou pro sv vazby s totalitnm reimem i stranickmi kmotry vykonvat funkci nezvislho prezidenta, protoe by nejvymu adu v zemi tko pro sv morln kompromisy mohli vrtit pi-rozenou autoritu. Vdy p