Click here to load reader

Predavanja Menadzment Finansija-skripta

  • View
    172

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Predavanja Menadzment Finansija-skripta

DA LI JE I KOD NAS OVAKO? MENADMENT FINANSIJA Prof. Simeun Vilendei POSLOVNE FINANSIJE UPRAVLJANJE FINANSIJAMA UVOD U NAUKU O FINANSIJAMA nastanak nauke o finansijama, predmet nauke o finansijama odnos sa drugim naukama budui razvoj preduzee kao subjekat podjela finansija Nastanak i razvoj nauke o finasijama Finasije pojam potie od finare, finance u srednjem vijeku = odreeno plaanje Pojam se vee za NOVAC Njemaki naunik Malkus 1830. prvi put odvaja nauku o finansijama od politike ekonomije U poetku - finansije drave a kasnije promjena sadraja Finansije dio privrednog sistema Predmet nauke o finansijama Ona je dio ekonomske nauke Savremene finansije obuhvataju ukupne novane odnose Predmet: novana plaanja, kreditni odnosi, politika prikupljanja i ulaganja, emisija novca, monetarne, fiskalne finansije, politika i planiranje novanih tokova, bankarsko poslovanje, finansijsko osiguranje itd 3 odluke FM Funkcija odluivanja FM: odluka o finansiranju odluka o investiranju i odluka o upravljanju imovinom KOJE SU NAJBOLJE ODLUKE? cijene se u zavisnosti od cilja jedna od nijh je odluka panske kraljice Izabele, koja je 1492. godine odluila da finansira putovanje Kristofera Kolumba u Novi svijet ova odluka se smatra najuspjenijom i najpoznatijom investicijom u istraivanja i razvoj PREDUZEE Uobiajen termin - privredno pravni entitet koji rukuje resursima u cilju maksimizacije dobiti Svaki entitet pravni ili privatni Svaka organizovana jedinica (str, klub, banka, MMF, drava...) PREDUZEE - SISTEM ZAOKRUEN SOCIO-EKONOMSKI I DRUTVENO -TEHNOLOKI SISTEM SA NIZOM LJUDSKIH AKTIVNOSTI INTEGRISANIH OKO ODREENIH CILJEVA TEI STALNOM RASTU

SASTOJI SE OD MNOTVA HIJERARHIJSKI STRUKTURISANIH SISTEMA STALNOST DINAMIKE RAVNOTEE Izreka za materijalnu ekonomiju Poveanje vrijednosti akcija tokom vremena, je osnov svakog naeg postupka Roberto Goizueta CEO, The Coca-Cola Company Maksimiziranje bogatstva akcionara ne oslobaa preduzee od odgovornosti da djeluje na drutveno odgovoran nain NOVA EKONOMIJA Nematerijalna ekonomija Ekonomija znanja Ekonomija iskustva Ekonomija ideja Neopipljivi, nematerijalni faktori: intelektualni kapital, dodata vrijednost znanja, sistem balansiranih ciljeva Nova vrijednost u obliku: ralacijskog kapitala, ljudskog kapitala i strukturnog kapitala Podjela finansija Sa aspekta finansiske aktivnosti: Javne (fiskalne) finansije Monetarne finansije Bankarstvo Poslovne finanijse Meunarodne finansije Osiguranje Predmet izuavanja poslovnih finansija Do1930. Deskriptivni - naglasak na finansijskim tritima i hartijama - malo je panje posveeno upravljanju sredstvima 1930. i 1940. Dominantan pravni pristup, reorganizacija firmi, bankrotstvo firmi, investiciona ulaganja. 1950. Upravljanje sa sredstvima, hartijama, zalihama, potraivanjima i fiksalnim finansijama 1960. Aplikacija matematikih modela u upravljanju obrtnim sredstvima. Modeli vrednovanja firmi, primjena teorije portfelja, upravljanje kapitalom i politikom dividende 1970. Teorija mjerenja rizika i vrednovanje finansijskih potraivanja. Razvoj fiansijskih trita i zajednika ulaganja 1980. Primjena raunarske tehnologije pri donoenju odluka. Efikasno upravljanje korporacijama. Fuzija, razdvajanje, steaj i sanacija korporacija. 1990. Informaciona tehnologija u funkciji upravljanja finansijskim tokovima. Razvoj akcionarstva, primjena hartija od vrijednosti, rad na finansijskoj berzi. Upravljanje korporativnim kapitalom Budui razvoj FM

bie dinamian uz naglaavanje: procesa donoenja finansijskih odluka, procesa upravljanja finansijama, procesa kupovine, prodaje, spajanja, razdvajanja preduzea posredstvom berzanskih tokova, procesa zajednikih ulaganja sa inostranstvom, procesa primjenljivosti poslovnih finansija na meunarodne tokove preduzetnikog kapitala (preko deviznih kurseva, rizika ulaganja i meunarodnog bankarstva). Odnos sa drugim naukama poslovne finansije sarauju sa: naukom o javnim finansijama, naukom o monetarnim i kreditnim finansijama, naukom o bankarstvu, naukom o osiguranju. meunarodnim finansijama, finansijskim pravom, finansijskom statistikom i finansijskom matematikom Za poslovne finansije se moe rei da su veoma bliske sa ostalim ekonomskim disciplinama: politikom ekonomijom, ekonomikom preduzea, ekonomskom politikom, meunarodnom ekonomijom, ekonomskom analizom, raunovodstvom, revizijom i kontrolom MATOVIT MENADER FINANSIJA Na kraju poslovne godine usvojen je godinji obraun preduzea sa dobrim rezultatom Vlasnik preduzea, koji ba nije mnogo brinuo o radnicima, odlui da proslavi zavretak uspjene poslovane godine Pozva svog financijskog direktora i ree mu: - Hou da to bude lijepo, na nivou, da ne kota mnogo, da bude upadljivo i da se svi radnici provesele Gazda, onda je najbolje da se objesite - savjetuje ga financijski To nee mnogo kotati, bie upadljivo, a radnici e se zaista proveseliti UPRAVLJANJE FINANSIJAMA PREDUZEA Finansijska funkcija preduzea Zadaci FF preduzea Finansijski menadment preduzea Finansijski marketing preduzea Finansijska politika, Naela finansijske politike, Faktori finasijske politike preduzea Pravila finansiranja FINANSIJSKA FUNKCIJA (FF) PREDUZEA PROCES PROIZVODNJE POINJE I ZAVRAVA NOVCEM OGRANIAVAJUI FAKTOR ULAGANJA U PROCES PROIZVODNJE JE NOVAC NOVAC PROIZVODNI FAKTOR VISOKOG STEPENA MOBILNOSTI KRUNI TOK SREDSTAVA: N-R-P-R1-N1 VEZA FF SA OSTALIM PRIMARNIM F: NABAVNOM, PROIZVODNOM, PRODAJNOM I

RAZVOJNOM POETNA SREDSTVA, PRIBAVLJANJE NA TRITU, CIJENA SREDSTAVA (KAMATA) SLIJEDI REPRODUKCIONI CIKLUS FF JE CENTRALNA FUNKCIJA U PREDUZEU FF-NABAVNA F-PROIZVODNA F-PRODAJNAF- i opet FF

ODGOVORNOST SVAKE FUNKCIJE VISINA ANGAOVANIH NOVANIH I NENOVANIH SREDSTAVA ZAVISI OD USPJENOSTI SVIH FUNKCIJA ZA NABAVKU ODGOVORNE NF I FF ZALIHE MATERIJALA: ODGOV. NF I PROIZV. F PROIZVODNJA: ODGOV. PROIZV. F I FF ZALIHE ROBE: ODGOV. PROIZV. I PROD. F POTRAIVANJA: ODGOVORNA PROD. F ZA NOVANA SREDSTVA I HARTIJE: ODGOV. FF NOV SRED. U TOKU REPROD. NE SMIJU NEDOSTAJATI NITI BITI NEISKORITENA ZADACI FF PREDUZEA RAZLIITI PRISTUPI OSNOVNI ZADACI: - PRIBAVLJANJE NS - KORITENJE NS - USKLAIVANJE DINAMIKE PRILIVA I ODLIVA NS - REGULISANJE NOV. TOKOVA I PRAENJE FINAN. ODNOSA U PREDUZEU - KONTROLA UPOTREBE NS U PROCESU REPROD PRIMARNI I SEKUNDARNI ZADACI PRIMARNI: PRIBAVLJANJE NS UPOTREBA (ULAGANJE) NS USKLAIVANJE IZVOR I MOBILIZACIJE SEKUNDARNI: DISPONIRANJE NS KONTROLA NOV DOKUM I UPOTREBE NS VOENJE OPERATIVNE EVIDENCIJE FINANSIJSKO PLANIRANJE FINANSIJKA ANALIZA FINANSIJSKO INFORMISANJE FINANSIJSKI MENADMENT (FM) PREDUZEA FM ILI UPRAVLJANJE FINANSIJAMA PREDUZEA FM SE ODNOSI (ODREEN JE)NA UPRAVLJANJE: FINANSIJSKOM POLITIKOM PREDUZEA

FINANSIJSKIM PLANIRANJEM PRED FINANSIJSKOM ORGANIZACIJOM PRED FINANSIJSKOM EVIDENCIJOM PRED FINANSIJSKOM ANALIZOM PREDUZEA FINANSIJSKOM POLITIKOM PREDUZEA FINANSIJSKOM KONTROLOM PREDUZEA FINANSIJSKOM INFORMISANJEM PREDUZEA FINANSIJSKI MARKETING PREDUZEA FM je intgralni dio FF preuzea Dobro organizovan FM iznalaenje feftinih izvora Odnos prema tuim izvorima Zadatak: dinamizira FF naglaavjui finans programe i planove Kontrola upravljanja zalihama Novi metodi kupovine, prodaje i finansiranja Zahtijeva obrazovane finansijske kadrove FINANSIJSKA POLITIKA (FP) Politika nauka o upravljnju, nauka o ciljevima, sredstvima, metodama i instrumentima ostvarenja cilja Vrhunski cilj politike preduzea je maksimiziranje dobitka u dugom roku zato to je ostvarivanje tog cilja uslov za vjeiti opstanak preduzea FP je satavni dio poslovne politike preduzea Razliita miljenja u literaturi Praktino: FP je koncipiranje i utvrivanje strategije upravljanja finansijsma preduzea KLASIFIKACIJA FP Osnovna FP (likvidnost, sigurnost, rentabilnost, struktura izvora, strukt. odluiv.) Tekua FP (tekue finansir i raspolag NS) Razvojna FP (akumulacija,razvoj, investiciona ulaganja) FP je samo novani izraz polslovne politike preduzea Njihovi ciljevi moraju da budu usklaeni Naini pribavljanja kapitala Zadravanjem (akumuliranjem dijela neto dobitka preduzea) Dokapitalizacijom (pronalaenje novih investitora, emisija novih akcija) Pozajmljivanjem na tritu Cilj finansijske politike je finansijaka snaga preduzea koja podrazumjeva trajnu sposobnost: plaanja, finansiranja investiranja poveanja imovine vlasnika zadovoljavanja finansijskih interesa uesnika u preduzeu Naela finansijke politike imaju za cilj da utvrde i odravaju idealan poredak odnosa u finasijama preduzea: naelo finansijske stabilnosti naelo rentabilnosti

naelo likvidnosti naelo elastinosti naelo nezavisnosti naeko finansijske snage naelo finansiranja u skladu sa rizikom naelo optimalnog dejstva slike finansiranja Sukobljeni interesi Naela su istovremeno meusobno povezana i sukobljena Vjetina FP je u tome da sukobe izmeu naela razrjeava tako da najvie doprinese ostvarenju cilja FP, a to je finansijska snaga preduzea Naelo finansijske stabilnosti 1 stalna imovina 2 stalne zalihe i stalna imovina namij. prodaji 3 gubitak iznad kapitala 4 dugor. vezana i izgublj. imovina (1+2+3) 5 kapital umanjen za gubitak do visine kapitala 6 dugorona rezervisanja 7 dugorone obaveze 8 trajni i dugoroni kapital (5+6+7) 9 koeficijent finasijske stabilnosti 4/8 10 slobodni kapital (8-4) ako je 8>4 11 nedostajui kapital (4-8) ako je 8 1, (2) neto obrlni fond (obrtna sredstva - kratkorone obaveze) > 0, (3) finansijska stgurnost (trajni kapital/ukupna pasiva) > 0,5, (4) koeficijent obrta sredstava (ukuapn prihod/ obrtna sredstva) > 3, (5) Rentabilnost (bruto dobit/ukupna pasiva) > 10%, (6) ekonominost (ukupan prihodl kupan rashod) > 1, (7) pokrie stalnih sredstava sopstvenim kapitalom (trajni kapital/stalna sredstva) > 1, (8) pokrie osnovnih sredstava i zaliha dugoronim kapitalom (trajni kapital + dugorone obaveze/osnovna sredstva + zalihe) oko 1, BP - ostalo KADROVSKI BP DODATAK BP SADRAJ BP NIJE DEFINISAN OBIM BP VRIJEME ZA IZRADU BP TIMOVI ZA IZRADU BP SADANJA PRAKSA Planski bilans uspjeha i stanja Sainjava se u varijamtama: prva (spontana, prijedlog) - sainjena na osnovu info