40
Miroljub Labus Tržište kapitala Predavanja Osnovi ekonomije Školska godina 2009/10 Beograd Decembar 2009

Predavanja12 Trziste kapitala

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Predavanja12 Trziste kapitala

Miroljub Labus

Tržište kapitala

Predavanja Osnovi ekonomije

Školska godina 2009/10

BeogradDecembar 2009

Page 2: Predavanja12 Trziste kapitala

Uvodni pojmovi

Page 3: Predavanja12 Trziste kapitala

Beogradska berza

•Beogradska berza je dostigla maksimum u maju 2007.g.•Minimum je bio u aprilu 2009.g.

2008 2009

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2009

Page 4: Predavanja12 Trziste kapitala

Kapital

• Realni i finansijski kapital• Realni kapital – faktor proizvodnje• Finansijski kapital – akumuliranja štednja

• Pozajmljeni i vlasnički kapital• Zajmovi, obveznice i akcije

• Vrednost koja se oplodjuje (stvara prinos)• Fond vrednosti koji se uvećava investicijama

Kt = Kt-1 + It

It = St• K je kapitala, I su investicije, S je štednja• Kapital predstavlja fond vrednosti, dok su investicije i štednja tok

vrednosti• Obnovljiv proizvodni faktor

• Amortizacija

Page 5: Predavanja12 Trziste kapitala

Štednja izvor kapitala

0 1 2 3 4 Vreme

Potrošnja

Budućapotrošnja

Sadašnjapotrošnja

Štednja

Prinos

Periodinvestiranja

Page 6: Predavanja12 Trziste kapitala

Finansijski sistem

• Uloga finansijskog sistema je da poveže štediše (štednju kao izvor kapitala) i investitore (investicije kao upotrebu kapitala)

• Vrste institucija– Banke su posrednici

• Štediše drže svoju štednju u bankama (depoziti/pasivna kamata)• Investitori su zajmotražioci (krediti/aktivna kamata)• Investitori i štediše direktno ne zaključuju ugovore, nego posluju sa

bankom (ugovori o štednji i kreditu)• Banke učestvuju kreiranju novca kao sredstva razmene

– Berza omogućava direktno zaključivanje ugovora štediša i investitora

• Posrednicu su brokeri• Obveznice su isprave o dugu• Akcije su vlasničke hartije od vrednosti

Page 7: Predavanja12 Trziste kapitala

Zajmovni kapital

Page 8: Predavanja12 Trziste kapitala

Tržište zajmovnog kapitala

• Tržište zajmovnog kapitala funkcioniše kao i svako drugo tržište

• Ponuda i tražnja zajmovnog kapitala odredjuje kamatu kao cenu za upotrebu zajmovnog kapitala

• Kamata zavisi od kretanja ponude i tražnje,– ali i od rizika, kamatne margine (troškova poslovanja banaka), boniteta

klijenata i vremena trajanja ugovora

• Država može da utiče na visinu kamate – politikom poreza i poreskih olakšica, – vlastitim zaduživanjem radi finansiranja budžetskog deficita– Politikom emisije i povlačenja novca

Page 9: Predavanja12 Trziste kapitala

Izvedena tražnja za kapitalom

• Tražnja za proizvodima – preko proizvodne funkcije –odredjuje tražnju za kapitalom

Proizvodni proces

Radna snage

Sredstva za

proizvodnju

Proizvod Tržište

Tražnja

Page 10: Predavanja12 Trziste kapitala

Ključni pojmovi

1. Granična produktivnost kapitala kao faktora proizvodnje2. Zakon opadajuće granične produktivnosti3. Cena za upotrebu kapitala4. Vreme je važan faktor

Page 11: Predavanja12 Trziste kapitala

Ukupni i granični proizvod kapitala

0 1 2 3 4

1110

8

5

Mašine

Proizvodi

Granični proizvod

Ukupni proizvod

Page 12: Predavanja12 Trziste kapitala

Kriva graničnog proizvoda kapitala

0 1 2 3 4

5

3

21

Mašine

Proizvodi

Page 13: Predavanja12 Trziste kapitala

Pojedinačne odluke o zaduživanju

0 1 2 3 4 Zajmovni kapital

Kamata

Granični dohodak >

kamataGranični

dohodak < kamata

6%

Page 14: Predavanja12 Trziste kapitala

Kriva potražnje za zajmovnim kapitalom

Kamata

Visoka kamata Niska tražnja za

kreditima

Niska kamataVisoke tražnja za

kreditima

Investicije Zajmovni kapital

6%

20%

Page 15: Predavanja12 Trziste kapitala

Kriva ponude zajmovnog kapitala

Kamata

Visoka kamata Visoka štednja

Niska kamataNiska štednja

Štednja Zajmovni kapital

6%

20%

Page 16: Predavanja12 Trziste kapitala

Ponuda i tražnja zajmovnog kapitala

Kamata

€ 10,000 Zajmovni kapital

6%

Tražnja Ponuda

Page 17: Predavanja12 Trziste kapitala

Državna intervencija: Maksimiranje kamatnih stopa

Kamata

€ 10,000 Zajmovni kapital

6%

Tražnja Ponuda

5%

€ 11,000

...i formira se višak

tražnje

Kamatne stope se obaraju

€ 9,000

Renta7%

Page 18: Predavanja12 Trziste kapitala

Državna intervencija: Ukidanje poreza na kamatni prihod stanovništva

Kamata

€ 10,000 Zajmovni kapital

6%

Tražnja Ponuda

Stimulisanaponuda

5%

€ 11,000

Raspoloživa ponuda

kredita se povećava

...a kamatne stope padaju

Page 19: Predavanja12 Trziste kapitala

Državna intervencija:Povećavanje obaveznih rezervi banaka

Kamata

€ 10,000 Zajmovni kapital

6%

Tražnja Ponuda

8.5%

€ 8,000

Raspoloživa ponuda

kredita se smanjuje

Ostatak ponude

...a kamatne stope rastu

Page 20: Predavanja12 Trziste kapitala

Rizici na tržištu zajmovnog kapitala

• Kašnjenje ili potpuno neizvršenje ugovora• Cenovni rizik – promenljiva kamatna stopa• Valutni rizik – indeksiranje u stranoj valuti (evro ili

švajcarski franci)• Rizik pada kupovne moći novca (inflacija)

– Realna kamatna stopa

• Garancije– Hipoteka– Menice kao oblik ličnog jemstva– Osiguranje zajma

Page 21: Predavanja12 Trziste kapitala

Akcionarski kapital

Page 22: Predavanja12 Trziste kapitala

Ukupna vrednost imovine

Tekuće

obaveze

Dugoročni

dugovi

Vrednost preduzeća za investitore

Opticajni

kapital

Fiksni

kapital1 Materijalni

2 Nematerijalni

Akcionarsko društvoposmatrano kroz bilans stanja

Akcionarski

kapital

Aktiva

Pasiva

Prema trećim

licima

Prema investitorim

a

Page 23: Predavanja12 Trziste kapitala

Dugoročno: Da li da se investira?Tekuće

obaveze

Dugoročni

dugoviKoje investicije da se preduzmu?

Opticajni

kapital

Fiksni

kapital1 Materijalni

2 Nematerijalni

Akcionarsko društvoposmatrano kroz bilans stanja

Akcionarski

kapital

Page 24: Predavanja12 Trziste kapitala

Struktura izvora finansiranjaTekuće

obaveze

Dugoročni

dugovi

Kako da se prikupe pare za finansiranje investicija?

Opticajni

kapital

Fiksni

kapital1 Materijalna

2 Nematerijalna

Akcionarsko društvoposmatrano kroz bilans stanja

Akcionarski

kapital

Page 25: Predavanja12 Trziste kapitala

Prinosi od kapitala

Akcionarsko društvo i finansijsko tržište

Pore

zi

Preduzeće

Država

Izdavanje HoV

Reinvestiranagotovina

Investicije u

fiksnii

opticajnikapital

Dividende i otplata dugova

Finansijskotržište

Kratkoročni i dugoročni dug

Akcije

Page 26: Predavanja12 Trziste kapitala

Finansijska tržišta

PreduzećaInvestitori

Sekundarno tržište = Berza

Novac

HoVAnaPera

Akcije i obveznice

Novac

Primarno tržište

Page 27: Predavanja12 Trziste kapitala

Obveznice

Page 28: Predavanja12 Trziste kapitala

Obveznica

• Obveznica je dužnička hartija od vrednosti• Koja počiva na ugovoru izmedju zajmodavca (kupca

obveznice) i zajmoprimca (izdavaoca obveznice) kojim je:– Odredjen iznos zajma– Visina kamate i– Period dospeća

• Obveznice mogu biti– Sa kuponom i bez kupona– Sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom– U dinarima ili stranoj valuti

Page 29: Predavanja12 Trziste kapitala

Vrednovanje obveznica

• Osnovni princip:– Vrednost obveznice = SV očekivanih budućih prinosa

• Potrebno je da znamo:– Očekivane buduće prinose (tok gotovine):

• Visinu prinosa (koliko)• Period dospeća (kada)

– Odgovarajuću diskontnu stopu:• Tržišna kamatna stopa• Premija za rizik HoV

Page 30: Predavanja12 Trziste kapitala

Sigurne obveznice bez kupona

• Pretpostavimo da je obveznica potpuno sigurna i da ne postoji premija za rizik

• Zato je diskontna stopa jednaka kamatnoj stopi na sigurne kredite

0 1 2 1−T T

€0 €0 €0 €0 €F

...

Sadašnja vrednost obveznice:

TrF

SV)1( +

=

Page 31: Predavanja12 Trziste kapitala

Primer sigurne obveznice bez kupona

• Koliko vredi obveznica prvoklasne banke• Izdata na iznos od € 1,000• Koja dospeva za 5 godina• Sa kamatnom stopom 15%

0 1 2 5

€0 €0 €0 €0 €1,000

...

Sadašnja vrednost obveznice:

5

€1,000SV

1,15=

4

= €497

Page 32: Predavanja12 Trziste kapitala

Sigurne obveznice sa kuponom

• Potrebno je da znamo:– Dospeće naplate obročnih prinosa i cele obveznice (T) – Kuponski iznos (C) i glavnicu (nominalnu vrednost

obveznice) (F) – Diskontnu stopu

TT rF

rrCSV

)1()1(11

++⎥

⎤⎢⎣

⎡+

−=

Vrednost obveznice sa kuponom je = SV kuponskog anuiteta + SV glavnice

0

C$

1

C$

2

C$

1−T

FC $$ +

T

...

Page 33: Predavanja12 Trziste kapitala

Primer sigurne obveznice sa kuponom

• Tok gotovine sada izgleda ovako:

0 1 2

€0 €150 €150 €150 €150+€1,000

...4 5

000.115.1000.1

15.111

15.0150

55 =+⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ −=SV

000.115.1000.1

15.1150

15.1150

15.1150

15.1150

15.1150

55432 =+++++=SV

ili

Page 34: Predavanja12 Trziste kapitala

Primer za rizične obveznice

• Premija za rizik je 5%• Kamatna stopa je i dalje 15%• Ali sada je diskontna stopa 20%

R = rk + rpr

85020.1000.1

20.111

20.0150

55 =+⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ −=SV

• Veći rizik – Niža cena obveznica• Obveznica sa nominalnom vrednošću od €1.000 prodaje se

samo za €850• Razlika od €150 je premija za rizik

Page 35: Predavanja12 Trziste kapitala

Kuponska i tržišna kamatna stopa

Vrednostobveznice

Diskontna stopa

€1.000

€1.303

€850

15% 7.5% 20%

Al pari

Premium

Diskont

Page 36: Predavanja12 Trziste kapitala

Akcije

Page 37: Predavanja12 Trziste kapitala

Vrednost akcija

• Dividende i kapitalna dobit• Karakteristike od značaja:

– Očekivani prinosi• Profitabilnost

– Varijansa• Rizičnost

– Korelacija• Povezanost

• Ocena očekivanih prinosa– Na osnovu proseka prinosa iz prošlosti– Ekspertska procena– Sve druge informacije

• Neizvesnost i reakcije drugih investitora

Page 38: Predavanja12 Trziste kapitala

Akcije predstavljaju rezidualno potraživanje prema vrednosti preduzeća

• Potraživanje po osnovu duga podrazumeva obavezu zajmoprimca da plati odredjenu vrednost na dan dospelosti.

• Potraživanja akcionara prema preduzeću se odnose samo na ostatak vrednosti preduzeća posle isplate svih dugova.

• U graničnom slučaju kada je vrednost preduzeća manja od njegovih dugova, akcionari ne dobijaju ništa od preduzeća.

• Potraživanje po osnovu duga podrazumeva obavezu zajmoprimca da plati odredjenu vrednost na dan dospelosti.

• Potraživanja akcionara prema preduzeću se odnose samo na ostatak vrednosti preduzeća posle isplate svih dugova.

• U graničnom slučaju kada je vrednost preduzeća manja od njegovih dugova, akcionari ne dobijaju ništa od preduzeća.

Page 39: Predavanja12 Trziste kapitala

Iste dividende

• Pretpostavimo da se isplaćuju stalno iste dividende

...===321 DivDivDiv

• Pošto su buduća plaćanja ista i neprekidna, vrednost akcije se odredjuje kao vrednost konzole

...)1()1()1( 320 +

++

++

+=

rDiv

rDiv

rDivP

rDivP =0

Page 40: Predavanja12 Trziste kapitala

Različite dividende

• Pretpostavimo da se isplaćuju različite dividende i...

≠≠321 DivDivDiv

• ...da je P3 kapitalna dobit na kraju treće godine

3

3

3

3

2

210

)1()1()1()1( rP

rDiv

rDiv

rDivP

++

++

++

+=

• Vrednost akcije je sadašnja vrednost budućeg toka dividendi i kapitalne dobiti