PREDLOG ZAKON o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PREDLOG ZAKON o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko

 • PREDLOG

  ZAKON o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa

  u vazdunom saobraaju

 • Podgorica, septembar 2010. godine

  __________________________________________________________________________ NAZIV Predlog zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdunom saobraaju __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ APSTRAKT Predlogom zakona ureuju se obligacioni odnosi i osnovni svojinsko-pravni odnosi. Obligacioni odnosi su odnosi iz ugovora o prevozu putnika, odnosno tereta, ugovora o medicinskom prevozu i pruanju usluga iz vazduha i o zakupu vazduhoplova, kao i postupak izvrenja potraivanja nastalih po tom osnovu. Svojinsko-pravni odnosi u smislu odredbi ovog zakona su pravo svojine i zalono pravo na vazduhoplovu. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ KLJUNE RIJEI Avio prevoznik, naruilac prevoza, primalac, putnik, meunarodni prevoz, vrijeme prevoza, predani prtljag, teret, reklamacije, zakup vazduhoplova, ugovor o osiguranju u vazdunom saobraaju, odgovornost za tete. __________________________________________________________________________

  2

 • PREDLOG

  ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA I OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA U

  VAZDUNOM SAOBRAAJU

  DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  (1) Ovim zakonom ureuju se obligacioni odnosi u vazdunom saobraaju i svojinsko-pravni odnosi na vazduhoplovima. (2) Obligacioni odnosi, u smislu ovog zakona, su odnosi koji nastaju iz ugovora o prevozu putnika, ugovora o prevozu tereta, ugovora o medicinskom prevozu i pruanju usluga iz vazduha i ugovora o zakupu vazduhoplova kao i odnosi koji nastaju u sluaju tete koja se vazduhoplovom u letu priini treim licima. (3) Svojinsko-pravni odnosi, u smislu ovog zakona, su pravo svojine i zalono pravo na vazduhoplovu.

  Znaenje izraza

  lan 2 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje: 1) aerodrom je odreeno podruje na zemlji ili vodi (ukljuujui sve objekte,instalacije i opremu) namijenjeno u potpunosti ili djelimino za kretanje, polijetanje, slijetanje i boravak vazduhoplva; 2) avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje na osnovu ugovora prevozi putnike i teret; 3) domai prevoz je prevoz vazduhoplovom, prema ugovoru o prevozu, gdje se mjesto polaska i mjesto opredjeljenja nalaze na teritoriji Crne Gore; 4) dravni vazduhoplovi su vojni, carinski i vazduhoplovi organa unutranjih poslova; 5) koleto je paket, koji se sastoji od ambalae i svog sadraja, koji je pripremljen za transport. 6) medicinski prevoz je prevoz bolesnih, povrijeenih, i invalidnih lica vazduhoplovom, opremljenim neophodnom opremom za taj vid prevoza; 7) meunarodni prevoz je prevoz vazduhoplovom kod koga se, prema ugovoru o prevozu, mjesto polaska i mjesto opredjeljenja nalaze na teritorijama dvije drave ili na teritoriji samo jedne drave ako je predvidjeno medjuslijetanje na teritoriji druge drave; 8) naruilac prevoza je pravno ili fiziko lice koje sa ugovornim avio prevoznikom zakljuuje ugovor o prevozu; 9) nosilac prava je pravno ili fiziko lice koje na osnovu ugovora ima zahtjev prema avio prevozniku; 10) operator aerodroma je pravno lice koje upravlja aerodromom; 11) organizator putovanja je pravno lice koje organizuje, prodaje ili nudi na prodaju paket aranmane, neposredno ili preko posrednika; 12) otkazivanje leta je odustanak od prevoza vazduhoplovom na letu koji je prethodno bio predvien i na kojem je najmanje jedno mjesto bilo rezervisano. 13) poiljalac je pravno ili fiziko lice u ije se ime na osnovu ugovora predaje teret na prevoz; 14) predati prtljag je prtljag koji se prima na prevoz uz izdavanje potvrde u pisanoj formi; 15) primalac je pravno ili fiziko lice koje je ovlaeno da u mjestu opredjeljenja prima teret predat na prevoz;

  3

 • 16) pripadak vazduhoplova su sve stvari koje su trajno namijenjene vazduhoplovu, bez obzira da li su u sastavu vazduhoplova ili su privremeno odvojene od njega; 17) prtljag je predati i runi prtljag; 18) pruanje usluga iz vazduha je pruanje usluga u poljoprivredi i umarstvu, gaenje poara, aero-foto snimanje, reklamiranje (vua transparenata, ispisivanje u vazduhu, bacanje reklamnog materijala), osmatranje iz vazduha, traganje i spaavanje i dr. 19) putna karta je dokument u pisanoj ili elektronskoj formi izdat ili ovjeren od strane avio prevoznika ili njegovog ovlaenog agenta na osnovu kojeg putnik ostvaruje pravo na prevoz. 20) putnik je fiziko lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz vazduhoplovom; 21) runi prtljag su stvari koje putnik unosi u vazduhoplov; 22) rezervacija je potvrda o posjedovanju putne karte ili drugi dokument na osnovu koga je putniku obezbijeeno mjesto u vazduhoplovu; 23) specijalno pravo vuenja je obraunska jedinica koju utvruje Meunarodni monetarni fond. 24) stvarni avio prevoznik je pravno ili fiziko, koje obavlja cijeli prevoz ili dio tog prevoza, a koji nije uzastopni avio prevoznik ni ugovorni avio prevoznik; 25) teret su stvari koje se daju na prevoz vazduhoplovom na osnovu ugovora o prevozu tereta; 26) ugovorni avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje je zakljuilo ugovor o prevozu sa putnikom, naruiocem prevoza ili poiljaocem; 27) uzastopni avio prevoznik je pravno ili fiziko lice koje na osnovu ugovora o prevozu, koji zakljui prvi avio prevoznik, obavlja dio tog prevoza uz pristanak putnika, odnosno naruioca prevoza; 28) vazduhoplov u letu je vazduhoplov od trenutka kada je motorna snaga vazduhoplova upotrijebljena radi polijetanja sve do trenutka zaustavljanja vazduhoplova i prestanka rada motora nakon slijetanja; 29) vrijeme prevoza putnika u vazdunom saobraaju je vrijeme od poetka otpreme putnika do svretka prihvata putnika; 30) vrijeme prevoza tereta u vazdunom saobaaju je vrijeme od preuzimanja stvari na aerodromu polaska radi otpreme do predaje stvari licu koje je ovlaeno da raspolae teretom na aerodromu opredjeljenja ili na nekom drugom mjestu na koje sleti vazduhoplov.

  DIO DRUGI

  OBLIGACIONI ODNOSI

  GLAVA 1

  Ugovor o prevozu putnika, prtljaga i tereta

  Odjeljak I.

  Prevoz putnika i prtljaga

  1. Ugovor o prevozu putnika

  lan 3 (1) Ugovor o prevozu putnika zakljuuje se izmeu avio prevoznika i putnika ili avio prevoznika i naruioca prevoza. (2) Ugovorom o prevozu putnika avio prevoznik se obavezuje da preveze putnika od mjesta polaska do mjesta opredjeljenja u vrijeme predvieno redom letenja, odnosno u ugovoreno vrijeme, a putnik se obavezuje da plati odgovarajuu naknadu.

  4

 • (3) Ugovorom o prevozu putnika zakljuenim izmeu avio prevoznika i naruioca prevoza, avio prevoznik se obavezuje da preveze putnika koga odredi naruilac prevoza, pod uslovima utvrenim ugovorom. (4) Ugovor o prevozu putnika zakljuen izmeu avio prevoznika i naruioca prevoza moe se zakljuiti za jedno ili vie putovanja ili na odreeno vrijeme cijelim ili dijelom kapaciteta vazduhoplova. (5) Ugovor o prevozu putnika zakljuen izmeu avio prevoznika i naruioca prevoza moe se odnositi na jednog ili vie putnika. (6) Ugovor o prevozu putnika zakljuen sa naruiocem prevoza, mora biti zakljuen u pisanoj ili elektronskoj formi.

  Putna karta

  lan 4

  (1) Avio prevoznik je duan da putniku izda putnu kartu( pojedinanu ili grupnu). (2) Putna karta je dokaz da je zakljuen ugovor o prevozu putnika, a postojanje ugovora o prevozu moe se dokazati i na drugi nain. (3) Putna karta, po pravilu, glasi na ime. (4) Ako putna karta glasi na ime ne moe se prenositi bez saglasnosti avio prevoznika. (5) Avio prevoznik, saglasnost iz stava 4 ovog lana, moe uskratiti samo iz opravdanih razloga. (6) Putna karta mora da sadri naznaku mjesta polaska i opredjeljenja, kao i vrijeme polaska vazduhoplova predvidjenog redom letjenja, odnosno ugovorom o prevozu putnika.

  Odustajanje od ugovora o prevozu i vraanje prevoznine

  lan 5

  (1) Putnik ima pravo da odustane od ugovora o prevozu prije nego to zapone njegovo izvrenje. (2) Avio prevoznik je duan da vrati putniku naknadu za prevoz ako putnik odustane od putovanja u domaem prevozu najkasnije 24 sata, a u menarodnom prevozu najkasnije 48 sati prije poetka putovanja. (3) Ako putnik odustane od putovanja pod uslovima iz stava 2 ovog lana, avio prevoznik ima pravo da zadri 10% iznosa naknade za prevoz. (4) Ako putnik, lan njegove ue porodice (brani drug, roditelji i djeca) ili njegov pratilac bez kojeg ne moe putovati umre prije poetka putovanja, ili oboli tako da mu je putovanje postalo nemogue ili bi putovanje moglo ugroziti zdravstveno stanje oboljeloga, plaena naknada za prevoz se vraa pod uslovom da je avio prevoznik prije polaska vazduhoplova obavijeten o nemogunosti putovanja. (5) U sluaju iz stava 4 ovog lana, avio prevoznik ima pravo da zadri 2% od iznosa naknade za prevoz. (6) Ako smetnja za putovanje iz stava 4 ovog lana nastane za vrijeme prevoza, naknada za prevoz se vraa srazmjerno neiskorienom dijelu pu

Recommended

View more >