PREDMET:Kupovina robe u inostranstvu radi njene prodaje u

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PREDMET:Kupovina robe u inostranstvu radi njene prodaje u

 • PREDMET:Kupovina robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu

  (reeksport)

  Odredbama lana 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (Slubeni glasnik RS,

  br. 36/2009 i 36/2011-dr. zakon i 88/2011) propisano je da domae lice robu kupljenu u drugoj dravi

  ili carinskoj teritoriji ne mora da uveze, ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporuuje u

  drugu dravu ili carinsku teritoriju. Takoe, ova roba ne mora da se stavi u slobodan promet, ako se ta

  roba nakon sprovedenog odgovarajueg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije.

  Kupovina i prodaja robe koja ne prelazi preko carinskog podruja Republike Srbije

  Odredbama Carinskog zakona ureena su opta pravila i postupci koji se primenjuju na robu

  koja se unosi i iznosi iz carinskog podruja Republike Srbije.

  U sluaju kada se roba neposredno isporuuje u drugu dravu ili carinsku teritoriju, a roba ne

  prelazi preko carinskog podruja Republike Srbije, nema sprovoenja carinskog postupka.

  Kupovina i prodaja robe koja prelazi preko carinskog podruja Republike Srbije

  U sluajevima kada domae lice robu kupuje u drugoj dravi ili carinskoj teritoriji i ista se na

  osnovu ugovora isporuuje u drugu dravu ili carinsku teritoriju prelaskom preko carinskog podruja

  Republike Srbije, sprovodi se carinski postupak tranzita u skladu sa odredbama l. 118. 124.

  Carinskog zakona (''Slubeni glasnik RS'', br. 18/2010). Postupak tranzita (TP-pravi tranzit) omoguava

  kretanje strane robe od jednog do drugog mesta unutar carinskog podruja Republike Srbije, koja pri

  tome ne podlee plaanju uvoznih i drugih dabina ili merama trgovinske politike.

  To znai da se roba prijavljuje carinskim organima prilikom ulaska na carinsku teritoriju

  Republike Srbije, gde se podnosi tranzitni dokument po kom se roba upuuje do odredine (granine)

  carinske ispostave radi istupa sa teritorije Republike Srbije.

  Deklaracija (JCI) za sprovoenje carinskog postupka tranzita popunjava se u skladu sa

  odredbama l. 6. i 7. Pravilnika o obliku, sadrini, nainu podnoenja i popunjavanja deklaracija i

  drugih obrazaca u carinskom postupku (''Slubeni glasnik RS'', br. 29/10, ... i 14/12). Prilikom

  popunjavanja JCI za postupak tranzita posebno treba obratiti panju na popunjavanje sledeih rubrika:

  - U treu podelu rubrike 1 (deklaracija) upisuje se ifra ''TP'' za tranzit od carinarnice ulaska

  do carinarnice izlaska (pravi tranzit),

  - U rubriku 8 (primalac) upisuju se podaci o inoprimaocu iz fakture (F01) koju izdaje

  domae lice,

  - U rubriku 22 (valuta i ukupan iznos iz fakture) upisuje se valuta i iznos iz fakture koju

  domae lice izdaje inoprimaocu iz rubrike 8 (''F01''),

  - U rubriku 44 (priloene isprave i dodatne informacije), pored ifre ''F01'' za fakturu

  domaeg lica po kojoj se roba prodaje inoprimaocu upisuje se i ifra ''F93'' (druge fakture

  iz poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu) - broj fakture koju izdaje

  inopoiljalac domaem licu, kao i ifra ''I93'' (druge izjave iz poslova posredovanja u

  spoljnotrgovinskom prometu) za izjavu koju daje domae lice, odnosno nosilac posla, da

  se radi o robi koja je kupljena u drugoj dravi ili carinskoj teritoriji i isporuuje (prodaje)

  se u drugu dravu ili carinsku teritoriju, pri emu roba samo prelazi preko carinskog

  podruja Republike Srbije.

 • 2

  Stavljanje u postupak carinskog skladitenja robe kupljene u drugoj dravi ili carinskoj

  teritoriji radi otpreme sa teritorije Republike Srbije

  U sluaju kad se roba kupljena u drugoj dravi ili carinskoj teritoriji unosi u carinsko podruje

  Republike Srbije radi smetaja nakon ega bi se otpremala kupcima u drugoj dravi ili carinskoj

  teritoriji sprovodi se postupak carinskog skladitenja. JCI za postupak carinskog skladitenja se

  popunjava u skladu sa l. 11. do 13. pomenutog Pravilnika., s tim to se u rubriku 24 JCI (vrsta

  spoljnotrgovinskog posla) upisuje ifra ''11'' (kupovina/prodaja). Takoe, popunjava se i trea podela

  rubrike 33 (ifra propisane jedinice mere iz Kodeksa ifara) kao i rubrika 41 (dopunska jedinica) u koju

  se upisuje koliina robe u jedinici mere iz tree podele rubrike 33.

  Strana roba stavljena u postupak carinskog skladitenja moe biti predmet uobiajenog

  postupanja koje se obavlja radi ouvanja robe, poboljanje njenog izgleda ili kvaliteta, odnosno

  pripreme za trite ili dalju prodaju. Uobiajena upotreba obuhvata radnje propisane u Prilogu 24

  Uredbe, koji je njen sastavni deo.

  Prilikom otpreme robe sa teritorije Republike Srbije podnosi se JCI za ponovni izvoz koja se

  popunjava u skladu sa odredbama l. 8., 9. i 10. pomenutog Pravilnika.

  Reeksportna dorada

  U sluaju kada se roba unosi radi njene upotrebe u procesu proizvodnje i zatim njenog ponovnog

  izvoza sprovodi se postupak stavljanja robe u postupak aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema

  odlaganja.

  Za odobrenje ovakvog postupka potrebno je da se podnese zahtev nadlenoj carinarnici, uz

  prilaganje odgovarajueg dokaza (npr. ugovor o izvozu robe) kojim se dokazuje da e dobijeni proizvod

  nakon zavretka proizvodnih operacija biti otpremljen sa teritorije Republike Srbije. Ukoliko se nakon

  okonanja navedenog postupka dobijeni proizvod prodaje razliitim kupcima, po vie kupoprodajnih

  ugovora, to je potrebno navesti u zahtevu. Nadlena carinarnica e uzimajui u obzir priloenu

  dokumentaciju doneti odgovarajuu odluku.

  Carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja popunjava se na

  nain propisan odredbama l. 11. do 13. Pravilnika o obliku, sadrini, nainu podnoenja i popunjavanja

  deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, s tim to se u rubriku 24 JCI vrsta

  spoljnotrgovinskog posla upisuje ifra ''11'' (kupovina/prodaja) iz Odeljka VIII Kodeksa ifara za

  popunjavanje isprava u carinskom postupku.

  Odredbom lana 113. stav 2. Carinskog zakona ("Slubeni glasnik RS", br. 18/2010) propisano

  je da je nosilac odobrenja duan da obavesti carinski organ o svim injenicama koje nastanu posle

  izdavanja odobrenja koje utiu na njegovu dalju primenu ili sadrinu.

 • 3

  Ukoliko doe do promene kupca navedenog u odobrenju za postupak aktivnog oplemenjivanja

  novim kupcem, nadlena carinarnica e na osnovu zahteva i priloene dokumentacije, ukoliko su

  ispunjeni propisani uslovi, izvriti izmenu odobrenja kojim je odobren postupak aktivnog

  oplemenjivanja.

  Postupak aktivnog oplemenjivanja se okonava stavljanjem robe u postupak ponovnog izvoza

  podnoenjem JCI za ponovni izvoz.

  Primenom ovog akta prestaju sa primenom akti ili delovi akata koji su regulisali navedene oblasti.

  (Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-86/2012 od 26.04.2012. godine)