Click here to load reader

Predstavitev občine Bled

 • View
  231

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev občine Bled na dogodku razglasitve najbolj zelene občine.

Text of Predstavitev občine Bled

 • Osnovni podatki o Obini Bled

  Povrina: 72,3 km2

  Krajevne skupnosti: Bled, Bohinjska Bela, Reica, Ribno, Zasip

  tevilo prebivalcev: 8.148 prebivalcev (podatek Ministrstvo za notranje zadeve Centralni register prebivalstva 31/12-

  2008)

 • Odvajanje odpadnih voda

  Obina Bled je v letu 2002 sklenila s podjetjem WTE koncesijsko pogodbo o izgradnji

  kanalizacijskega omreja s istilno napravo in izvajanju javnih storitev odvajanja in ienja odpadnih voda.

 • Centralna istilna naprava Bled

 • Centralna istilna naprava Bled

  Centralna istilna naprava Bled ima kapacitete 14.150 PE in je namenjena ienju odpadnih voda v obinah Bled in Gorje.

  istilna naprava je bila zgrajena leta 2007, v letu 2008 je bilo zanjo pridobljeno uporabno

  dovoljenje.

 • Odvajanje odpadnih voda

  V obini Bled je trenutno zgrajenega cca 75.000 m kanalizacijskega sistema.

  Trenutna stopnja prikljuenosti stanovanjskih objektov na kanalizacijski sistem je 81% - 82%.

  V skladu s koncesijsko pogodbo je zakljuku investicije predvidena 98% stopnja prikljuenosti.

 • Oskrba s pitno vodo

  izvajanje javne slube z oskrbo s pitno vodo: javno podjetje

  Infrastruktura Bled d.o.o. kot upravljavec javnega vodovoda

  dolina magistralnega omreja je priblino 8,5 km, primarnega omreja je priblino 83 km in sekundarnega 19 km

  vodovodni sistem Radovna oskrbuje s pitno vodo veino prebivalcev v obini Bled in obini Gorje. Vir naravne vode je podzemna voda Ovja jama.

  varovanje rezervnih vodnih virov ( Zmrzlek, Dobravca, Bohinjska

  Bela, Kupljenik, Obrne)

  odstotek prikljuenosti objektov na javno vodovodno omreje sistem je 99,5%.

 • Ravnanje z odpadki

  Zbirni center Bled

  Obina Bled je za namen loevanja komunalnih odpadkov zgradila Zbirni center

  V letu 2010 je bilo za Zbirni center pridobljeno uporabno dovoljenje

 • Ravnanje z odpadki Namen loevanja komunalnih odpadkov

  Zbiranje in loevanje komunalnih odpadkov v Zbirnem centru in na 63 ekolokih otokih

  Prevzemanje odpadne plastine in kovinske embalae od vrat do vrat se izvaja 2x meseno po predhodno pripravljenem terminskem planu.

  Prevzemanje papirja in papirne embalae od vrat do vrat se izvaja 1x meseno

  Stekleno embalao je mono oddati na eko-otokih in v zbirnem centru.

  Na nekaterih ekolokih otokih je mono oddati tudi tekstil.

  Gospodinjstva prejmejo letno po dva bona za odvoz kosovnih odpadkov (2

  m3), s katerima lahko 2x letno naroijo brezplaen odvoz.

  Pod enakimi pogoji lahko gospodinjstva odlagajo tudi les, zeleni odpad in

  gradbeni material.

 • Ravnanje z odpadki

  istilne akcije

  Turistina drutva v obini

  Ribika druina Bled in Drutvo za podvodne dejavnosti ter Drutvo za varstvo okolja

  Rafting klub

  Osnovna ola Bled in podrunini oli Ribno in Bohinjska Bela

 • Podroje energetika

  Gradnja plinovodnega omreja

  Obina Bled je v letu 2001 sklenila s podjetjem Adriaplin Ljubljana koncesijsko pogodbo za

  graditev, distribucijo zemeljskega plina, upravljanje

  in vzdrevanje plinske infrastrukture v Obini Bled

  Na obmoju obine je zgrajeno cca. 49km plinovodnega omreja, kar predstavlja priblino pokritost cca. 80 % celotnega obmoja obine.

 • Podroje energetika

  Gradnja plinovodnega omreja - cilji

  zaita jezerske sklede

  zmanjanje kodljivih vplivov na okolje in ljudi

  prepreiti onesnaevanje okolja

  varovanje okolja

  dvigniti raven kakovosti ivljenja

 • Podroje energetika

  Javna razsvetljava

  priprava projekta za razvoj javne razsvetljave v skladu z veljavno

  Uredbo

  energetsko varen sistem upravljanja z javno razsvetljavo (zamenjava svetilk v skladu z Uredbo in namestitev varnih arnic)

  priprava predlogov za vgraditev sistema za reduciranje svetilnosti v

  nonem asu in posledino zmanjanje porabe elektrine energije

 • Razvoj prometnih povezav

  juna razbremenilna cesta

  urejanje kolesarskih povezav ( priprava projektne

  dokumentacije za urejanje kolesarskih povezav v

  okviru Severne razbremenilne ceste in povezave

  Bled-Bohinj)

  severna razbremenilna cesta

 • Obveanje javnosti za odgovorno ravnanje do

  okolja v Obini Bled

  preko spletnih strani Obine Bled

  preko lokalne TV (Alpski odmevi) in obinskega tednika na Radiu Triglav

  obveanje obanov o tekoih okoljskih aktivnostih preko obinskega glasila Blejske novice

  prestavitve posameznih okoljskih projektov obanom po posameznih krajevnih skupnostih

 • Hvala za vao pozornost

  Obina Bled

  upan

  Janez Fajfar