Pregled sistema poreza na dobit novih članica Evropske Unije

  • View
    645

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

SEMINARSKI RAD

Tema:Pregled sistema poreza na dobit novih lanica Evropske Unije

Profesor:

Student:

SADRAJ:1. Evropska Unija -------------------------------------------------- 3 1.1. Institucije i ostala tijela EU---------------------------------- 5 2. Porezi u zemljama EU ----------------------------------------- 6 2.1. Sistemi poreza na dobit -------------------------------------- 6 2.2. Zakonske (nominalne) stope poreza na dobit u novim lanicama EU-------------------------------------------------------- 8 2.3. Poreska osnovica ---------------------------------------------- 9 2.4. Poreski podsticaji -------------------------------------------- 10 Literatura------------------------------------------------------------ 12

-2-

1. EVROPSKA UNIJAEvropska unija (EU) je meuvladina i nadnacionalna zajednica dvedeset i sedam evropskih zemalja. Unija vodi korijene od 25. marta 1957. godine kada je Rimskim ugovorom osnovana Evropska ekonomska zajednica. Dananji naziv, Ugovor o Evropskoj uniji ( Mastrihtski ugovor), je usvojen 07. septembra 1992. godine. Dana 29. oktobra 2004. godine predstavnici i premijeri ovih evropskih drava su donijeli prvi ustav Evropske unije koji trenutno eka ratifikaciju pojedinano svake zemlje potpisnice. Evropska unija stvara jedinstveno trite putem sistema zakona koji se primjenjuje u svim zemljama lanicama. Evropska unija je 1999. godine uvela zajedniku valutu evro (), koji je do sada usvojilo 13 zemalja lanica. Sa skoro 500 miliona stanovnika EU ima 31% udjela u svjetskom nominalnom bruto domaem proizvodu (BDP), 15,8 biliona $ u 2007.

-3-

Slijedi tabela sa podacima o BDP po glavi stanovnika pojedinano svake zemlje lanice EUBDP (PPP) po stanovniku 28,477 72,945 42,859 36,079 35,002 32,822 32,5 32,062 31,628 31,572 31,235 30,322 29,727 27,542 23,519 23,25 22,334 20,365 19,949 19,478 18,492 17,802 17,239 15,443 13,797 13,784 10,003 9,446 17,885 8,385 8,08 6,456 7,234 5,107 3,8 BDP (nominal) po stanovniku 29,763 76,224 49,533 48,53 37,378 36,928 35,843 38,323 36,875 33,356 39,562 33,387 30,144 27,815 20,545 17,535 20,5 13,847 17,224 12,587 11,375 10,342 9,471 8,31 8,41 8,401 3,686 5,254 8,71 5,692 2,564 2,561 3,215 2,441 1,784

Drave lanice Evropska Unija Luksemburg Republika Irska Danska Austrija Finska Belgija Holandija Velika Britanija Njemaka vedska Francuska Italija panija Grka Slovenija Kipar Malta Portugal eka Maarka Estonija Slovaka Litvanija Poljska Letonija Bugarska Rumunija Drave kandidati Hrvatska Turska Makedonija Potencijalni kandidati BiH Srbija Albanija Crna Gora

BDP (PPP) 12,954,042 33,436 179,516 195,788 286,767 171,848 338,452 524,035 1,911,943 2,605,373 283,802 1,900,467 1,726,869 1,145,078 261,018 46,384 18,563 8,103 210,049 198,931 179,606 23,927 93,288 52,705 526,253 31,841 76,696 204,412 57,983 609,987 16,7 25,505 47,77 18,329 2,412

Izvor podataka : MMF

-4-

U nove lanice EU spada deset zemalja koje su se prikljuile 01. maja 2004 i dvije zemlje koje su se prikljuile 2007. godine: Kipar (od 2004.) eka Republika (od 2004.) Estonija (od 2004.) Maarska (od 2004.) Latvija (od 2004.) Litvanija (od 2004.) Malta (od 2004.) Poljska (od 2004.) Slovaka Republika (od 2004.) Slovenija (od 2004.) Bugarska (od 2007.) Rumunija (od 2007.)

1.1. INSTITUCIJE I OSTALA TIJELA EU Evropska unija ima nekoliko institucija: Evropski parlament (785 lanova) Savjet Evropske unije ( 27 lanova) Evropski savjet Evropska komisija (27 lanova) Evropski sud (15 sudija) Evropski finansijski sud ( 27 lanova) Savjet Evrope (46 lanova) nije institucija ve kvaziinstitucija

-5-

Postoji i nekoliko finansijskih tijela: Evropska centralna banka Evropska investiciona banka Takoe postoje i neka savjetodavna tijela, kao to je: Odbor regija

2. POREZI U ZEMLJAMA EUU podruju indirektnog oporezivanja, lanice EU su obavezne pridravati se pravila koja je propisala sama EU, tj. uvesti PDV, koji e svojim karakteristikama zadovoljiti kriterije 6. direktive.

2.1. SISTEMI POREZA NA DOBITIako u Evropi postoji mnogo razliitih sistema poreza moemo izdvojiti tri osnovne, glavne, kategorije poreza koji se odnose na dobit korporacija i pojedinaca: Klasini sistem Sistem ublaavanja duplog oporezivanja Sistem izbjegavanja duplog oporezivanja Klasini sistem rezultira duplim oporezivanjem dividendi, odnosno oporezivanjem i kompanije i dioniara. Od zemalja EU ovaj sistem jedino primjenjuje Irska. Od novih lanica EU, niko ga ne primjenjuje. Sistem izbjegavanja duplog oporezivanja osigurava da se profit oporezuje samo jednom, na nivou kompanije ili oporezivanjem samog dioniara (tzv. sistem pune imputacije). Od novih zemalja lanica jedino Malta primjenjuje sistem pune imputacije. Dividende primljene od dioniara se uveavaju za pripadajui porez na dobit kompannije, a onda se na nivou pojedinca progresivno oporezuju. U isto vrijeme, kompanije se-6-

odobravaju za poreski kredit za porez na nivou pojedinca. Kao rezultat, dobit koja se distribuira dioniarima ostaje neoporezovana na nivou kompanije i biva (u cjelosti) predmet oporezivanja poreza na dohodak pojedinca. U sljedeoj tabeli se nalazi pregled sistema za oporezivanje koje koriste lanice EU:Klasini sistem Sistem umanjenja duplog oporezivanja Nivo kompanije Nivo dioniara Osloba Umanjenje Sistem za podjele anje od Djelimina dividende stope oporeziv imputacija