of 32 /32
VZOROVÉ STRÁNKY A PRÍKLADY K ZÁVEREČNÝM A KVALIFIKAČNÝM PRÁCAM Spracované podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011 (233/2011 Z. z.) v znení neskorších predpisov Poznámka: Modrým písmom sú uvedené vysvetlivky.

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA - Univerzitná knižnica Web viewWord (Word. Phrase). Word (Word. Phrase). Word (Word. Phrase). UDC: 811.111 UDC – Universal Decimal Classification – Medzinárodné

Embed Size (px)

Text of PREŠOVSKÁ UNIVERZITA - Univerzitná knižnica Web viewWord (Word. Phrase). Word...

PREOVSK UNIVERZITA

Vzorov strnky A Prklady

kzverenm akvalifikanm prcam

Spracovan poda Vyhlky Ministerstva kolstva, vedy, vskumu

a portu Slovenskej republiky z 1. jla 2011 (233/2011 Z. z.)

vznen neskorch predpisov

Poznmka:

Modrm psmom s uveden vysvetlivky.

3

Preovsk univerzita v Preove

NZOV FAKULTY

NZOV PRCE

PODNZOV PRCE

Oznaenie prce

(napr. Diplomov prca)

Rok predloenia prce

Meno apriezvisko autora

(vrtane akademickch avedecko-pedagogickch titulov)

Preovsk univerzita v Preove

nzov fakulty

NZOV PRCE

Podnzov prce

Oznaenie prce

(napr. Diplomov prca)

tudijn program: nzov

tudijn odbor: nzov

koliace pracovisko: nzov

kolite: meno a priezvisko (vrtane akademickch avedecko-pedagogickch titulov)

Konzultant: meno a priezvisko (uvdza sa vtedy, ak bol uren koliacim pracoviskom)

Miesto a rok predloenia prce

Meno apriezvisko autora

(vrtane akademickch avedecko-pedagogickch titulov)

estn vyhlsenie

estne vyhlasujem, e som zveren prcu[footnoteRef:1] vypracoval samostatne na zklade svojich vedomost s vyuitm informanch zdrojov uvedench vzozname bibliografickch odkazov. [1: Vprpade kvalifikanch prc sa uvedie ich typ (rigorzna, habilitan).]

Preov 19. 4. 2016[footnoteRef:2]...................................................... [footnoteRef:3] [2: Uvdza sa dtum odovzdania prce.] [3: Vlastnorun podpis autora (kad odovzdan exemplr prce v tlaenej podobe mus by podpsan).]

ABSTRAKT[footnoteRef:4] [4: Kad jazykov verziaabstraktu sa uvdza na samostatnej strane.]

NOVK, Peter. Monosti vyuitia multimedilnych pomcok vo vyuovan anglickho jazyka [magistersk prca]. Preovsk univerzita vPreove (Preov, Slovensko). Fakulta humanitnch aprrodnch vied. Katedra anglickho jazyka a literatry. kolite: doc. PhDr. Jozef Hankovsk, PhD. Stupe odbornej kvalifikcie: magister. Preov: FHPV PU, 2012. 54s.[footnoteRef:5] Prklad hlaviky abstraktu [5: Uvdza sa celkov poet strn aj sprlohami.]

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Kov slov:

Slovo (prp. slovn spojenie). Slovo (prp. slovn spojenie). Slovo (prp. slovn spojenie). Slovo (prp. slovn spojenie).

MDT: 811.111[footnoteRef:6] [6: MDT Medzinrodn desatinn triedenie (nepovinn daj).]

Abstrakt obsahuje informciu ocieoch prce, jej strunom obsahu avzvere abstraktu sa charakterizuje splnenie ciea, pouit metdy, vsledky a zvery celej prce. Na obsah apravu abstraktu sa vzahuje medzinrodn norma STN ISO 214: 1998, Dokumentcia Abstrakty (referty) pre publikcie adokumentciu. Rozsah abstraktu je spravidla 100 a 500 slov ape sa svisle ako jeden odsek, povinne vslovenskom aanglickom jazyku. kolite prce me stanovi aj alie jazykov verzie abstraktu. Kad jazykov verzia sa uvdza na samostatnej strane. Sasou abstraktu je tri a p kovch slov.

ABSTRACT

NOVK, Peter. Possibilities of Using Multimedia Aids in Teaching English Language [Magister thesis]. University of Preov (Preov, Slovakia). Faculty of Humanities and Natural Sciences. Department of English Language and Literature. Supervisor: doc. PhDr. Jozef Hankovsk, PhD. Degree of qualification: Magister. Preov: FHNS UP, 2012. 54 p.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Key words:

Word (Word. Phrase). Word (Word. Phrase). Word (Word. Phrase). Word (Word. Phrase). Word (Word. Phrase).

UDC: 811.111[footnoteRef:7] [7: UDC Universal Decimal Classification Medzinrodn desatinn triedenie (nepovinn daj).]

OBSAH

ZOZNAM ILUSTRCI ATABULIEK 6

ZOZNAM SKRATIEK AZNAIEK 7

VOD 8

1 NADPIS 9

1.1 Podnadpis 9

1.1.1 Podnadpis 9

1.1.2 Podnadpis 10

1.2 Podnadpis 11

1.2.1 Podnadpis 11

1.2.2 Podnadpis 12

1.3 Podnadpis 14

2 NADPIS 17

2.1 Podnadpis 17

2.2 Podnadpis 24

2.3 Podnadpis 29

3 NADPIS 31

3.1 Podnadpis 31

3.2 Podnadpis 35

3.3 Podnadpis 39

ZVER 44

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKCH ODKAZOV 45

PRLOHY 47

ZOZNAM ILUSTRCI A TABULIEK

ZOZNAM OBRZKOV

Obrzok 1 Nzov obrzka 10

Obrzok 2 Nzov obrzka 34

Obrzok 3 Nzov obrzka 35

ZOZNAM GRAFOV

Graf 1 Nzov grafu 11

Graf 2 Nzov grafu 24

Graf 3 Nzov grafu 29

ZOZNAM TABULIEK

Tabuka 1 Nzov tabuky 11

Tabuka 2 Nzov tabuky 24

Tabuka 3 Nzov tabuky 29

Zoznam ilustrci a zoznam tabuliek sa uvdza iba vprpade, ak sa vhlavnej asti prce (nie vprlohch) nachdzaj obrzky, grafy atabuky.

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAIEK

SKRATKA1Vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky

SKRATKA2Vysvetlenie skratky

SKRATKA3Vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky vysvetlenie skratky

SKRATKA4Vysvetlenie skratky

VOD

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

V vode prce autor strune a vstine charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktor je predmetom prce. Uvdza pouit metdy, vznam aciele prce, spresn, ktor hlavn informan zdroje pouil.

1 NADPIS

Text text text text text text text text text text text te