Preuzmite bilten

 • View
  222

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • ODGOVORNEKOMPANIJEZATITAIVOTNESREDINE

  ELEKTRONSKI BILTEN 01.MART 2016./BROJ 3

  ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

 • 2

  KljuniciljMinistarstvajekreiranjepodsticajnogambijenta

  I nvesticije u projekte zivotne sredine, a posebno u ciste,ekoloski prihvatlive tehnologije, predstavlaju prioritete kojisu prepoznati u strateskim dokumentima Republike Srbije, kaosto su, Nacionalni program zastite zivotne sredine i Nacionalnastrategijaodrzivogkoriscenjaprirodnihresursaidobara.Kreiran-jepodsticajnogambijentazarealizacijuovihprojekata,bezobzirada li su to strane ili domace investicije, predstavla jedan odklucnihcilevaMinistarstva.

  Ucilupobolsanjauslovazainvesticijeuvetroelektranekaocisteizvoreenergije,MinistarstvojeuprethodnomperioduusaradnjisaUNDP-ompripremiloUputstvozaprocenuuticajavetroelektra-nanazivotnusredinuipublikacijuZastitaprirodeirazvojvetro-elektranauSrbiji.Usaradnjisadrugimministarstvima,GIZ-omiUNDP -om, izraeni su detalni vodici za realizaciju projekataobnovlivihizvoraenergije,ukojejeinkorporiranasvazakonskaregulativaizoblastizivotnesredineneophodnazaimplemetacijuovih projekata. Strani i domaci investitori imaju i pravo naoslobaenje od placanja carine za opremu i tehnologije, kojadoprinosizastiti zivotnesredine,naosnovumislenjaMinistarst-va,premaCarinskomzakonu.Kroz svakodnevnu komunikaciju sa potencijalnim investitorima,Ministarstvodajeidetalnapojasnjenjasvihzakonskihproceduraizoblastizivotnesredinekakobiseublazileiliotklonileadminis-trativnebarijereiubrzaleinvesticijeuekoloskeprojekteiinvesti-torima olaksao put do izgradnje ovih objekata. Ministarstvo,takoe,pruzasnaznupodrskustranim investitorima i fabrikamakojeseotvarajuuSrbijikadasuupitanjuprogramiiaktivnostizazastituzivotnesredine.Planiranjeiizgradnjanovihpostrojenjairealizacijainvesticijanateritoriji Srbije, dobijanje lokacijske, graevinske i upotrebnedozvole podleze propisima u oblasti zastite zivotne sredine, stoznaci da se na teritoriji Srbije ne mogu realizovati tehnologije,odnosno nove investicije koje svojim radom zagauju zivotnusredinu.Krozpredmetnedozvoleinvesitorise,odstranenadleznihorganaza zastitu zivotne sredine, obavezuju da sprovode aktivnosti nazastitizivotnesredine,tokomizgradnjeobjekata,tokomredovnograda,uslucajuudesa,kaoitokominakonzatvaranjapredmetnihobjekata.

  Oblast zastite zivotne sredine predstavla jednu trecinu pravnihtekovina EU, pa je sam proces usklaivanja domaceg za-konodavstva sa zakonodavstvom EU kao i njegova primena ve-omaslozen,dugotrajaniizuzetnoskupproces.Za uspesno usklaivanje domaceg zakonodavstva sa za-konodavstvom EU neophodna je uzajamna saradnja drzave,privrede i graana u vezi sa pitanjima pregovora oko prelaznihperioda primene zakonodavstva, e ikasno sprovoenje zakona,utvrivanje delotvornih ekonomskih instrumenata, ekoloskamodernizacija preduzeca, informisanje i jacanje javne svesti. Upropisima EU postoje ogranicenja kada su u pitanju zagaenjevode i vazduha. Naime, sektor voda je pokriven velikim brojemEUpropisa.Odreeni propisi EU koji se odnose na ogranicenje emisijazagaujucihmaterijauvodesuprenetiudomacezakonodavstvo.Takoe,poredpropisakojiseodnosenakvalitetvazduhapostojeipropisikojiseodnosenaogranicenjeemisijazagaujucihmate-rija u vazduh iz stacionarnihpostrojenja, kao i propisi u vezi sazagaivanjem vazduha iz pokretnih izvora zagaivanja koji seodnose na kvalitet goriva i ispustanje otpadnih gasova iz vozila.Sviovipropisisudelimicnoiliuvecojmeriprenetiudomaceza-konodavstvo.Svaki propis, odnosno direktiva EU propisuje kaznene odredbekojeseprimenjujunazemluclanicuEUukolikodrzavanepostujeodredbepredmetnogpropisa.Autoriteksta:StruneslubeMinistarstvapoljoprivredu izatituivotnesredineRepublikeSrbije

  3

  PrviplutajuivetrogeneratornasvetujeuNorvekojNorveskajejednaodnajrazvijenijihzemaljanasvetukadajeupitanjukoriscenjeobnovljivihizvoraenergije,koriscenjeizvoranafteipro itkojidrzavaostvarujeodtihresursa.SrbijaiNorveska sarauju veoma aktivno u poslednjih 15 godina.Velikideopomocijerealizovankrozbliskuidirektnusaradnjunorveskeisrpskevlade.Postojinekolikovelikihinvestitorakaosto je na primer Telenor, koji vode racuna o zastiti zivotnesredine i socijalnim problemima kroz fondacije. Neke od tihkompanijadelujukrozprogrameiinovacije.Vazniprioritetiovesaradnjesuenergetika i zivotnasredina, reformabezbednosti,pravosudnogsistema,javnogsektoraitd.Tokom praznika proveli smo nekoliko sati sa norveskimambasadorom u Srbiji, gospodinom Arnom SanesomBjornstadom ipitali ga staonmisli onasimmogucnostimazabolje iskoriscenje obnovljivih izvora energije i odgovornimkompanijamakojeposlujuuSrbijiikojeuticunazastituzivotnesredine.EvostajeonrekaozaEnergetskiPortalSrbije.EP:DalibistebililjubaznidaobjasnitenaimitaocimanakojinainNorvekabrineoprirodi,obnovljivim izvorimaenergijeikolikojetovanozaistuindustriju?Gospodin Bjornstad: Mnogi vide klimatske promene kaonajozbiljniji izazov za covecanstvo. Nikada ranije ljudi nisuimalitolikiuticajnaklimatskepromenekaodanas.Norveskajeshvatila ovo pitanje ozbiljno. Norveska vlada je 2001. godineosnovala Enova agenciju kako bi promovisala e ikasnijupotrosnju energije i povecanu proizvodnju energije izobnovljivihizvora.

  Agencijabliskosaraujesajavnimiprivatnim irmamakakobismanjili potrosnju energije i povecali proizvodnju energije izobnovljivihizvoraenergije.Klimatskepromeneizastitazivotnesredine suglavni fokusnorveske razvojnepolitike, samim timministarstvo za klimatske promene i zastitne zivotne sredineodvajadeonorveskogbudzetazainernacionalnirazvojitoradiputemnorveskeagencijezarazvojnusaradnjuNORAD.Kao rezultat ovih i drugih poteza norveske vlade, Norveskaproizvodi oko 56 procenta od ukupne energetske potrebe izobnovljivih izvoraenergije,ukljucujuci i energiju za transport.Prva svetska plutajuca vetro turbina radi od 2009. godine 10kilometaraodnorveskeobale. Ipakhidroelektranedominirajutrzistemelektricneenergije.Norveskaimanajvecuproizvodnjuhidroenergije na svetu po glavi stanovnika i rangirana je kaobroj jedanuEvropi i sesti jenajveci proizvoac hidroenergijenasvetu.Cilj koji je postavljen za 2020. je da se smanji emisija stetnihgasova za 30% i da se poveca udeo energije iz obnovljivihizvorana67,5%(najveciudeouEvropi).EP:tamisliteoobnovljivimizvorimaenergijeuSrbiji?DalibiSrbijamogladaihkoristinaboljinain?Moete lidauporediteNorvekuiSrbijuutomsmisluikojibisavetdalinaimbiznismenimaidonosiocimaodluka?

  Gospodin Bjonstard: Srbija je zemlja bogata obnovljivimizvorima energije od biomase preko hidro, do solara i vetra.Uprkosvelikompotencijalu, sektorobnovljivih izvora energijeuSrbijitektrebadaserazvije.

  GospodinArneSanesBjornstad,ambasadorNorvekeuSrbiji

 • 4

  4

  Jedan od prvih velikih koraka ka razvoju sektora obnovljihizvoraenergijeuSrbijijebiokadajevladaSrbije2011.usvojilaZakon o energetici koji je ukljucio obnovljive izvore energijekaokomplemetarnideo.Prema agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza, postojiveliki broj projekata koji su u procesu na polju obnovljiveenergije u Srbiji. Procenjuje se da Srbija ima potencijal daprivuce investicije od najmanje 2 milijarde evra u obnovljiveizvoreenergijeunarednih5do7godina.Pored togane trebazaboravitidasuenergijaizastitazivotnesredineveomavaznenaputu integracije SrbijeuEvropskuUniju, s obziromdaoveoblasti zajedno sa poljoprivredom cine vise od polovineukupnih standarda Evropske Unije koje je Srbija duzna dauskladizavremepregovarackogprocesa.Vazno je da Srbija nastavi sa procesom usklaivanja kao i dadrzavni organi uzmu u obzir zastitu zivotne sredine kadaodlucujuoprojektimaurazvoju.Osimtoga,vaznojedavlastisireznanjeopotencijalimakakobiseusvojilae ikasna,ekoloska ienergetskaresenja ikakobisemotivisaloodgovornijeponasanje.

  EP:NorvekaambasadauBeograduorganizujeobrazovneaktivnostiobiomasiisl.Kakvisuvaiplanoviza2016.?taeteorganizovatiuBeograduidrugimgradovimauSrbiji?Gospodin Bjornstad: Energija, zastita zivotne sredine iklimatska pitanja su prioritetne oblasti kada je u pitanjupodrskaNorveskeSrbiji.Dosada,Ambasadajepodrzalamnogoprojekataizovihoblastisiromzemlje.Ovoukljucuje:podrskulokalnimzajednicamadapostanuenergetskinezavisneisamoodrzive,podizanjesvestiosigurnijim alternativama i zamenu najopasnijih hemikalija,podrsku za sakupljanje ubriva u juznoj Srbiji, kontrolisepopulaciju insekata na planini Tara, preporuke za poboljsanjekoja se ticu pregovora o pristupanju EU u vezi sa ovimoblastima. Mi cemo nastaviti da podrzavamo projekte iz ovihoblasti.Intervjuvodila:VesnaVukajlovi

  5

  5

  ZelenaekonomijajerazvojnaansaSrbijePrivredna komora Srbije u svojojstrukturi pored brojnih udruzenja,ubraja i Udruzenje za energetiku ienergetsko rudarstvo na cijem celu jesekretar, gospodin Ljubinko Savic.Razgovarajuci o kompanijama koje suclanice ovog udruzenja i sa kojima sesvakodnevno obavlja komunikacijasaznalismoukojojmeriprakticnosvetekompanijesprovodemerezastitezivotnesredine. Gospodin Savic se za biltenODGOVORNE KOMPANIJE osvrnuo nasveukupno stanjeu sektoruenergetikeuSrbiji, isticuci da su strane kompanijedoneledobrupraksualidasunamidaljepotrebneogromnekolicinekapitaladabiseenergetskainfrastruktura inansirala.

  EP: Koliko lanica broji Sektor zaenergetiku ienergetsko rudarstvopriPKS, koje su kompanije u pitanju ikako je prema Vaim saznanjimaregulisan odnos ovih kompanijapremazatitiivotnesredine?Ljubinko Savi: Privredna drustvaregistrovanazadelatnosti izenergetskogsektorasvojapravaiobavezekaoclanoviPrivredne komore ostvaruju krozaktivnosti Udruzenja za energetiku i

  energetsko rudarstvo. Vec sam nazivsugerisedaUdruzenjeokuplapravnalicaregistrovana za proizvodnju primarneenergije, ali i za distribuciju i prodaju,odnosno trgovinu na malo inalnomenergijom. Broj clanova varira, a novimZakonomoprivrednimkomorama,kojijenedavnostupionasnagu,de inisanojedasu clanovi Privredne komore Srbije sviprivredni subjekti koji obavlajuregistrovanu poslovnu delatnost nateritorijiRepublikeSrbije.Polazeciodovekonstatacije ukupan broj clanovaUdruzenjajeoko1500p