preuzmite tjednik (pdf)

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • | prijedlog prorauna | zlatne kune | integralog | svijet financija |

  Napokon uvoenje reda na tritu Svrha kontrole je ureeno trite vinom te zatita naih vinara i potroaa

  intervju

  Draen PeharAssec SEE Hrvatska

  Prehrambena industrija

  Dobit poduzea skoila za gotovo 44 posto

  hGK: dualno obrazovanje

  Rjeenje koje prua radno iskustvo i vjetine

  Pv analiza: Promet vinom

  privredni vjesnikwww.privredni.hr prvi hrvatski poslovno-financijski tjednik 12. prosinca 2016., godina LXIII, broj 3957

 • Ve godinama Privredni vjesnik hrvatskoj poslovnoj javnosti donosi prognozu razvoja hrvatskog gospodarstva zasnovanu na ocjenama njegovih protagonista!

  Poslovna oekivanja donose:

  istraivanje s odgovorima 400 - 500 tvrtki svih veliina

  tekstove vie od 150 vlasnika i elnika hrvatskih kompanija na koje se odnosi vie od polovine prihoda gospodarstva

  ocjene i procjene ekonomskih analitiara

  OCEKIVANJAPOSLOVNA2017.

  Barometar poslovne klime u Hrvatskoj!

  Posebno izdanje Privrednog vjesnika o planovima i predvianjima u poslovnoj 2017.

  OSIGURAJTE NA VRIJEME OGLASNI PROSTOR U POSEBNOM IZDANJU !

  marketing@privredni.hr

  velikiformat

  10.000 tiskanih

  primjeraka

  velika promocija uz okrugli

  stol!

 • 12. prosinca 2016. | broj 3957 | Privredni vjesnik | 3

  sadraj 3957 / 12. prosinca 2016.

  privredni vjesnik

  Glavni urednik Darko Bukovi

  izvrne urednice Vesna Antoni, Andrea Mari

  novinari Goran Gazdek, Ilijana Grgi, Franjo Kiseljak, Zdravko Latal, Ljiljana Luki, Boris Odori,

  Sanja Pljea, Svetozar Sarkanjac, Kreimir Sokovi, Miro Soldi, Jozo Vrdoljak

  lektura Sandra Baksa

  Pv Grafika Stanislav Bohaek, Tihomir Turinovi

  MarketinG voditelj marketinga Goran Rui ruzic@privredni.hr

  marketing Irena Mikac Adamovi mikac@privredni.hr

  Tel: +385 1 5600 012 marketing@privredni.hr

  tajnica redakcije i GlavnoG urednika Bruna Ivi BajamiTel: +385 1 5600 000, +385 1 5600 001 Faks: +385 1 5600 002 redakcija@privredni.hr; uprava@privredni.hr

  nakladnik Privredni vjesnik d.o.o. Kaieva 9, 10000 Zagreb

  direktor Darko Bukovi

  tisak: Slobodna Dalmacija d.d.

  www.privredni.hr

  TEMA TJEDNA6 Prijedlog dravnog prorauna

  Proraunski prihodi u 2017. vii za 4,5 posto

  INTERVJU12 draen Pehar, predsjednik Uprave

  Asseca see Hrvatska Sustav vrijednosti u IT-u okrenut je naglavake

  AKTUALNO16 nedostatak radne snage

  Dualno obrazovanje treba uvoditi postupno

  18 Zlatna kuna HGk-upanijske komore rijeka Izvrsna godina za Primorsko-goransku upaniju

  20 nagraene najbolje tvrtke u krapinsko-zagorskoj upaniji Zlatne kune za Brentu, Omco Croatia i ZMH Horvat

  PV ANALIZA22 Promet vinom

  Napokon uvoenje reda na tritu

  26 Prehrambena industrija Rast prihoda i dobiti prehrambenih tvrtki

  PRIA S RAZLOGOM34 integralog, Zagreb

  Iskustvo pretoeno u vlastiti posao

  HRWWWATSKA40 Priznanje domaem proizvoau softvera

  ProMDM meu kljunim globalnim inovatorima

  AKTUALNO42 Prodaja i kupnja poljoprivrednih proizvoda

  malih proizvoaa Klikom mia do krumpira i mrkve

  BUSINESS&LIFESTYLE64 Luxury Cosmetics

  Brend koji otkriva tajnu Kleopatrinog njegovanog izgleda

  22Od sada ista

  pravila za domaa i

  uvozna vina

  6Prijedlog prorauna za 2017. temelji se na projekciji gospodarskog rasta od 3,2 posto

  draen Pehar12

 • 4 | Privredni vjesnik | broj 3957 | 12. prosinca 2016.

  U oeni trend poveavanja kom-pleksnosti i opsega projekata kao imperativ postavlja potrebu za osi-guranjem kvalitetnog projektnog menadmenta. Suradnja s liderima iz realnog i javnog sektora na globalnoj razini ini Project Management Institute (PMI) kljunim partne-rom u pitanju osiguranja uinkovitih rjeenja za upravljanje portfeljima, programima i pro-jektima.

  Svake godine PMI objavljuje izvjee Pulse of the Profession naglaavajui svjetske tren-dove u struci. Objavljeni rezultati ukazuju na to da se u Europi zbog loe provedbe projekata u prosjeku izgubi 124,4 milijuna eura na svaku milijardu potroenog projektnog budeta. Za-to je to tako? Promjene zahtjeva trita i uvje-ta poslovanja kojima su organizacije izloene smatraju se kljunim imbenicima. U poslov-nom svijetu sve se vie govori o upravljanju promjenama jer organizacije ive u mnogo dinaminijem okruenju nego u prolosti. PMI gleda na upravljanje promjenama kao na bitnu organizacijsku sposobnost koja se operacio-nalizira preko i kroz upravljanje portfeljima, programima i projektima. Sve strateke pro-mjene u organizacijama se provode putem programa i projekata, a uspjene organizacije karakterizira uinkovitost upravljanja projek-tima i programima.

  Za uspjeno provoenje organizacijske strategije, organizacije trebaju voditelje pro-grama i projekata koji posjeduju potrebne kompetencije. Uspjeh ili neuspjeh provedbe promjena ne svodi se samo na procese inicija-lizacije, planiranja, izvrenja, praenja i evalu-acije projekta koji e implementirati promjenu. Projekt provedbe takoer ukljuuje pripremu organizacije za transformaciju, osiguravajui podrku i prihvat svih dionika, kao i ukljui-vanje direktora kao izvrnih sponzora koji e poticati i podrati promjene, tijekom i nakon njihove primjene.

  Osnovni razlozi zbog kojih tvrtke i orga-nizacije ne uspijevaju u uinkovitoj provedbi promjena je nedostatak kvalitetnog vodstva i komunikacije. No, organizacije koje su vrlo

  uinkovite primjenjuju odreene prakse koje smatraju razlozima za uspjeh provedbe stratekih inicijativa - imaju dobro definira-ne planove provedbe s unaprijed odreenim kljunim isporukama i metrikama njihove uspjenosti; imaju strateki i izvrni menad-ment kao inicijatore promjene; imaju detaljno odreene uloge i odgovornosti svih sudionika

  koji su dobro komunicirani po principu need-to-know; koriste standardiziranu praksu te imaju nominirane izvrne sponzore kao nosi-telje inicijativa.

  Dobre prakse zahtijevaju kompetentne vo-ditelje. Tehnika znanja neophodna za uspje-no voenje projekata, programa ili portfelja, prema miljenju poslodavaca, ukljuuju teh-nike procjenjivanja, terminskog planiranja, usvajanja agilnih alata i metoda, upravljanja opsegom posla i rizicima. Druga dimenzija potrebnih znanja ukljuuje leadership - zna-nje, vjetine i ponaanja specifina za moti-viranje i voenje drugih. U kontekstu projek-tnog menadmenta leadership se manifestira u sposobnosti artikuliranja cilja i voenja ili utjecanja na to da se artikulirani cilj i ostvari, a potrebne vjetine ukljuuju vjeto pregova-ranje, rjeavanje sukoba i problema, izgradnju i motiviranje tima i koritenje emocionalne inteligencije. Trea dimenzija potrebnih zna-nja i vjetina ukljuuje strateko i poslovno upravljanje iskustvo i znanje organiziranja aktivnosti na nain da se poboljavaju poka-zatelji uspjeha donoenjem boljih poslovnih rezultata. Potrebne vjetine u ovom podruju ukljuuju financije, marketing, strateko pla-niranje i upravljanje ugovorima.

  Marija Bajica, predsjednica udruge PMI Hrvatska

  ProMjene trae koMPetenciju

  strateke ProMjene se Provode PrograMiMa i ProjektiMa

  Budite na gost komentator i

  podijelite svoje misli i ideje s naim itateljima u ovoj rubrici. Piite nam na e-mail: redakcija@privredni.hr

  Marija Bajicagost komentator

  Osnovni razlozi zbog kojih tvrtke i organizacije ne uspijevaju u uinkovitoj provedbi promjena je nedostatak kvalitetnog vodstva i komunikacije

 • 12. prosinca 2016. | broj 3957 | Privredni vjesnik | 5Izvor DZS

  BROJKE, BROJKE

  investicije u zatitu okolia u 2015.

  2.853.779.000 kuna - ukupne investicije u zatitu okolia

  2.700.698.000 kuna ili 94,6%

  - investicije na kraju proizvodnoga procesa

  153.081.000 kuna ili 5,4%

  - investicije u integrirane tehnologije

  Ukupni prihodi od djelatnosti povezanih sa zatitom okolia u 2015. iznosili su 3.588.714.000 kuna

  63,7% - u gospodarenje otpadnim vodama

  22% - u gospodarenje otpadom

  0,3% - u zatitu i sanaciju tla te podzemnih i povrinskih voda

  0,6% - u smanjenje buke i vibracija

  0,1% - u zatitu bioloke raznolikosti i krajolika 3% - u ostale djelatnosti zatite okolia

  10,3% investicije u zatitu zraka i klime

 • 6 | Privredni vjesnik | broj 3957 | 12. prosinca 2016.

  Sjednica hrvatSke vlade TEMA TJEDNA

  Z a iduu godinu Vlada predvia pro-raunske prihode na razini od 121,6 milijardi kuna te rashode od 128,4 milijarde kuna, kao i deficit dravnog prorauna u iznosu od 6,8 milijardi kuna ili 1,9 posto bruto domaeg proizvoda. Zanimljivo je kako u odnosu na ranije prihvaene Smjernice za izradu prorauna, proraun koji je s pro-lotjedne sjednice Vlade upuen u saborsku proceduru ima za oko dvije milijarde kune vie prihode, te u istom iznosu i vee rashode.

  Smatram da je ovaj prijedlog prorauna kvalitetan i racionalan te da odrava politike prioritete nae Vlade, rekao je premijer An-drej Plenkovi te istaknuo kako je proraun temeljen na oekivanju makroekonomskih pokazatelja, uz naglasak na ouvanju fiskal-ne odrivosti i poboljanju ivotnog standarda graana.

  Prijedlog prorauna za 2017. temelji se na projekciji gospodarskog rasta od 3,2 posto, u to su uraunati uinci porezne reforme ija primjena poinje poetkom idue godine. Isto tako, nakon trogodinje stagnacije, oekuje se da bi rast deflatora BDP-a trebao dostii razinu od jedan posto, prije svega kao rezultat rasta deflatora potronje kuanstava te deflatora izvoza roba.

  Ukupni prihodi dravnog prorauna u idu-oj bi godini trebali bi biti vii za 4,5 posto. Pri-hodi od poreza planirani su na razini od 72,8 milijardi kuna to je rast od 2,6 posto. Tako se od PDV-a planira uprihoditi 46,2 milijarde kuna, a od poreza na dobit 7,2 milijarde kuna. Prihodi od troarina trebali bi rasti z