of 58/58

Prezentace aplikace PowerPoint · Prezentace aplikace PowerPoint Author: Hájek David Mgr. (IPR/KKP) Created Date: 2/26/2015 8:36:29 PM

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prezentace aplikace PowerPoint · Prezentace aplikace PowerPoint Author: Hájek David Mgr....

 • IPR Praha

  slouží jako servis a podpora činnosti města

  poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při

  rozhodování v oblasti strategického a územního plánování

  vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj města

 • IPR Praha

  • vypracovává a koordinuje klíčové dokumenty v následujících oblastech:

  • strategické plánování (strategický plán)

  • územní plánování (Metropolitní plán, Zásady územního rozvoje, Pražské stavební předpisy)

  • veřejný prostor (Manuál tvorby veřejných prostranství)

  • dopravní, technická a krajinná infrastruktura (povodňový plán)

 • IPR Praha

  • spravuje geografická data hl. m. Prahy a poskytuje je MHMP, MČ a veřejnosti

  • zastupuje hl. m. Prahu v územních řízeních

  • otevřeně komunikuje s veřejností a prezentuje hl. m. Prahu (konference, semináře, diskuzní setkání, výstavy)

 • Sekce prostorových informací

 • Hlavní činnosti:

  • 1 Správa základních geografických dat hl. m. Prahy• např. Technická mapa, Účelová katastrální mapa, ortofotomapy• tematická data o území -> Informační systém o území hl. m. Prahy• činnosti MHMP, MČ, organizací, správců sítí, projektantů, …

  • 2 Podpora územního a strategického plánování• Územně analytické podklady hl. m. Prahy• analytická podpora• vývoj a podpora webových a mobilních aplikací pro prezentaci a komunikaci

  • 3 Podpora činnosti odborů MHMP a MČ• tvorba a správa dat a mapových výstupů• podpora při využívání geografických informačních systémů

  • 4 Podpora činnosti INF MHMP• správa Centrálního datového skladu GIS• správa Centrální infrastruktury GIS hl. m. Prahy• spolupráce na koncepci rozvoje IS hl. m. Prahy

 • 1 Digitální mapa veřejné správy hl. m. Prahy

  • Realizována na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z 12/2013• Technická mapa (nejpodrobnější polohopisný podklad pro investiční přípravu území)• účelová katastrální mapa (pro katastrální území bez vyhlášené Digitální katastrální mapy)• ortofotomapy (2x ročně)• 3D model Prahy

  • Využití ve všech informačních systémech hl. m. Prahy• např. MHMP, městské části, Městská policie, záchranná služba, systém krizového řízení• správců sítí technické a dopravní infrastruktury (PRE, PVS, PT, PP, DP, …)

 • Technická mapa

 • ortofotomapa3D model

 • Tematická data a mapové podklady

  • tvorba, správa a aktualizace

  • témata:• např. životní prostředí, urbanismus, infrastruktura, památky, ekonomika, demografie

  • vazba na Územně analytické podklady a Agendové informační systémy hl. m. Prahy

  Volební mapa

 • 2 Podpora územního a strategického plánování

  • 2.1 Územně analytické podklady hl. m. Prahy• podklad pro přípravu územního plánu, zásad územního rozvoje i strategického plánu

  • sběr a příprava podkladových dat

  • zpracování současného stavu využití území 1:5000

  • zpracování komplexního rozboru území

  • 2.2 Datové zpracování územního plánu• zpracování dat výkresové části

  • systém pro zpracování změn územního plánu

 • Veřejná prostranství Využití území

 • • 2.3 Analytická a informační podpora pro plánování a rozvoj města• analýzy prostorové struktury a využití území

  • časové analýzy změn v území

  • hodnocení územního plánu a jeho změn

  • 2.4 Prezentační a komunikační podpora• webové a mobilní aplikace

  • aplikace pro sběr podnětů a záměrů

  • aplikace pro vyhodnocení připomínek

  Koncepční rozvaha o území MČ

 • Prezentace a publikace map a geografických dat

  • Geoportál hl. m. Prahy (www.geoportalpraha.cz)

  • publikace a distribuce map a dat

  • webové a mobilní mapové prezentace

  Geoportál hl. m. Prahy Cenová mapa Mobilní aplikace Územní plán

 • Podpora činnosti INF MHMP v oblasti GIS

  • správa serverové infrastruktury pro prostorové informace (GIS)

  • správa Centrálního datového skladu GIS hl. m. Prahy

  • správa a vývoj aplikací MHMP (webové aplikace a agendové informační systémy)

  • koncepční spolupráce při rozvoji informačního systému hl. m. Prahy

  mapa dětských hřišť

 • Správa systémů pro spolupráci IPR, MHMP a MČ (Portál MČ)

  • pro územní a strategické plánování

  • pro sdílení a využívání celoměstského GIS

 • Sekce strategií a politik

 • Sekce strategií a politik

 • Hlavní činnosti:

  • 1) zpracování a monitoring metropolitních strategických dokumentů

  • 2) koncepční materiály s evropským rozměrem • podpora FON MHMP

  • 3) analýzy a studie problematiky rozvoje města • podpora strategického a územního plánování

  • 4) agenda rozvoje podnikání a inovací• podpora OPA MHMP

  • 5) zajišťování účasti Prahy v regionálních, národních a mezinárodních institucích a projektech

 • 1) Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy

  Strategický plán je: • programem rozvoje hl. m. Prahy ve smyslu zákona 131/2000

  Sb. o hlavním městě Praze • programem rozvoje územního obvodu kraje ve smyslu

  zákona 129/2000 Sb. o krajích • koncepčním rámcem pro další dokumenty a pro zdůvodnění

  podpory EUCo jsme udělali:

  • vypracování analytické části • definování 6 strategických cílů Prahy

 • 2) Koncepční materiály s evropským rozměrem

  • podmiňují čerpání z fondů EU 2014-2020

  • Operační program Praha - pól růstu ČR• zejména strategická a odborná část dokumentu

  • Integrované územní investice v Pražské metropolitní oblasti • umožní realizaci velkých investičních projektů

  • zpracování Integrované strategie pro ITI

 • 3) Analýzy a studie problematiky rozvoje města

  • Příklady z roku 2014:• analýzy a prognózy populačního vývoje Prahy (i za menší územní

  jednotky) • analýza deficitů veřejné vybavenosti pro MP • analýza transformačních a rozvojových území pro MP • analýza vývoje sociální struktury pražských sídlišť • analýza developerských projektů • analýza školství (podklad vyžádaný MHMP-ROZ) • analýza možnosti diferenciace koeficientu daně z nemovitosti na

  území hl. m. Prahy a srovnání rozpočtů referenčních evropských měst• analýza efektivity hospodaření HMP s nemovitým nebytovým

  majetkem

 • Spolupráce s městskými částmi

  Koncepční rozvaha o území• zaměřena na záměry, silné stránky a problémy na území MČ

  • podklad pro strategický plán, Metropolitní plán, ÚAP a koncepční dokumenty KVP

  • poskytování součinnosti MČ při vyplňování, zapojení a projednání s veřejností

 • Součinnost při přípravě rozvoje vybraných území

  • koncepce budoucího využití Výstaviště Praha

  • Pražská teplárenská

 • 4) Rozvoj podnikání a inovací• zpracování Regionální inovační strategie

  • schválena ZHMP v 9/2014

  • podmínka pro získání podpory ze strukturálních fondů EU 2014-2020

  • příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR schválené vládou v 12/2014

  • zadáno zpracování Akčního plánu na 2015-2016

  • spolupráce na dotačním programu Inovační vouchery v roce 2014• vybráno 79 firem; schvaluje RHMP

  • zpracování dokumentace programu

  • zajištění komunikace s výzkumnými organizacemi a podniky, propagace, sběr a vyhodnocení žádostí

  • příklad fungující spolupráce IPR (odborná činnost) a MHMP (administrace)

 • 5) Mezinárodní projekty

  Morgenstadt City lab

  • hloubková analýza k vytvoření plánu k dosažení udržitelného města

  Triangulum

  • Praha získá implementační plán pro realizaci inteligentní čtvrti

  Projekt na adaptaci klimatu

  • navržení a vyhodnocení vhodných adaptačních opatření za podpory ekosystémově založených přístupů

 • Sekce detailu města

 • Hlavní činnosti:

  • zastupování zájmu města na kvalitě veřejných prostranství

  • definování charakteristik kvalitních veřejných prostranství

  • hledání koncepčních nástrojů, jejich koordinace a posuzování

  • ovlivňování podoby veřejného prostoru dostupnými nástroji kanceláře

 • Sekce plánování města

 • Kancelář infrastruktury a krajiny

 • Hlavní činnosti:

  • 1) pořizuje vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ nebo také SEA) územního plánu a jeho změn, zásad územního rozvoje a jejich aktualizací, strategických dokumentů• podpora Odboru stavebního a územního plánu MHMP (SUP MHMP)

  • 2) Zpracování podkladů pro vyjádření města k SEA• podpora pro radního pro životní prostředí

  • 3) vytváří podklady pro stavební uzávěry a jejich aktualizace• podpora SUP MHMP

  • 4) zajišťuje podklady pro oblast protipovodňové ochrany• studie proveditelnosti protipovodňových opatření (např. v Trojské kotlině 08/2014) • aktualizace 2D povodňových modelů a operačních map rozlivu• podpora Odboru bezpečnosti a krizového řízení MHMP

 • • 5) servis pro samosprávu

  • zpracování analýz, rozborů a podkladů v oblastech rozvoje dopravní, technické a krajinné infrastruktury • např. Koncepce rozvoje tramvajové dopravy 12/2013,

  • zpracování Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy• schválena v ZHMP 9/2014

 • • 6) pozemková agenda• Podklady pro rozhodování o převodech pozemků i v rámci restitucí,

  hájení zájmů hl. m. Prahy definovaných v územně plánovací dokumentaci

  • pro odbor majetku MHMP a Státní pozemkový úřad ČR

  • 7) podpůrná činnost pro organizace města• např. pro Dopravní podnik pro žádosti o dotace EU na opravy

  tramvajových tratí• 8) vedení a aktualizace fondu

  inženýrsko-geologických map• podklad pro stavební činnosti

 • 9) Činnosti pro územní a strategické plánování

  • analýza stavu a tvorba koncepce pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury a krajiny; vymezování veřejně prospěšných staveb

  • stavebních uzávěry • zpracování mapových podkladů pro vyhlášení, rušení a aktualizace stavebních uzávěr

  • výhledový dopravní model • podklad pro analýzy rozvoje a SEA územních plánů

  • rozpracování záměrů na výstavbu dopravní infrastruktury v územním plánu • formou podrobnějších studií ve spolupráci s MČ (např. tramvaj do Suchdola)

  • analýza a návrh strategických cílů pro oblast mobility v rámci aktualizace Strategického plánu – v rámci pracovní skupiny odborníků

 • 0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  2012 2013 2014

  v m

  il. K

  č

  Vývoj rozpočtu IPR/ÚRM v letech 2012-2014

  Rozpočet IPR/ÚRM