Prezentacia matousek

  • View
    169

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Prezentacia matousek

  • 1. Financovanie diverzifikcie a transformcie slovenskho ponohospodrstva Ing. Jaromr Matouek Bratislava, november 2010

2. SCHMA PRSPEVKU DVA POHADY : I. OBCHODN POLITIKA BANKY V ODVETV AGROBIZNISU A JEJ AS NA PROCESOCH II. TRANSFORMCIA, DIVERZIFIKCIA A INTEGRCIA V ODVETV PONOHOSPODRSTVA 2 3. I. OBCHODN POLITIKA BANKY 3 4. I. OBCHODN POLITIKA BANKY 4 Podiel verov v agrosektore z celkovho objemu verov v SR in iba 3% , penetrcia do odvetvia je v banke 3x vyia ako priemer u bnk v SR 5. I. OBCHODN POLITIKA BANKY 5 Objem poskytnutch verov v ponohospodrstve v SR 333 200 objem v erov (okrem UCB SK) v UCB SK 6. I. OBCHODN POLITIKA BANKY 6 Poet klientov podnikajcich v ponohospodrstve 7 600 2 400 poet klientov (okremUCB SK) v UCB SK 7. I. OBCHODN POLITIKA BANKY 7 Objem poskytnutch verov banky poda produktov 52 4 28 47 17 50 Uv ery na priame platby v ery na skladiskov a tov arov zlon listy Inv estin v ery na Program rozv oja v idieka KTK In Krtkodob v ery In Inv estin v ery 8. I. OBCHODN POLITIKA BANKY Koncentrcia financovania v reginoch 9. I.OBCHODN POLITIKA BANKY Banka vyprofilovala samostatn komplexn prstup k odvetv ponohospodrstva a agrobiznisu / obchod, riadenie rizk, marketing / Pouva vzahov model k svojm klientom / pracovnci obchodu, risku s odvetvovo prekolen a vzdelan Banka vybudovala vzah k celej nadstavbe v agrobiznise /PPA, MP SR, SPPK, Univerzita Nitra, VEEP/ Banka je leadrom vo financovan odvetvia, v prprave a aplikcii pecializovanch produktov / 6 pecializovanch produktov/ Banka sa presadzuje marketingovo i pracovne/ TOP AGRO, konferencie, odborn skupiny MP SR, SPPK/ Banka vypracovva analzy a syntzy vvoja a predovetkm finannej obsluhy odvetvia - nzky stupe defaultov !!! Myslme si, e tento komplexn prstup umouje trvalo si udriava pozciu leadra pri financovan odvetvia a poskytova komplexn a dobr sluby odvetv 10. II. DIVERZIFIKCIA, TRANSFORMCIA INTEGRCIA Hlavn postulty a prstupy do mojej prezentcie : odvetvie je v dlhodobej recesii , je to cel komplexn shrn prin, ktor tento vvoj determinuj ide predovetkm o priny vonkajie mimo odvetvie, zemie SR, exekutvu SR ale i o vntorn priny priamo v odvetviu a v SR budem sa vyjadrova predovetkm k oblastiam, ktor maj prve zklad vntri odvetvia, podnikov, menej sa budem zabva blokom dotanej politiky E 10 11. DLHODOB TENDENCIE KRTKA ANALZA 11 12. DLHODOB TENDENCIE KRTKA ANALZA 12 13. DLHODOB TENDENCIE KRTKA ANALZA 13 14. DLHODOB TENDENCIE KRTKA ANALZA 14 15. DLHODOB TENDENCIE KRTKA ANALZA 15 16. 2. FAKTORY ROZVOJA MIMO ODVETVIE 1. DOTAN SSTAVA / rast 2004- 2009/ 2. LOGISTICK ALOKCIA PRE VYRBAN KOMODITY / zaaenie 40 EURO/ 3. VROBN PODMIENKY 4. ABSOLTNA KONKURENCIA NA ROVNI PRODUCENTOV, OLIGOPOL SPRACOVATEOV, MONOPOL OBCHODU 16 17. 17 PDNA RODNOS 18. 18 LOGISTICK POSTAVENIE Poznmky: Nemecko, Taliansko, Franczsko = vvoz (nklad + 40,- EUR/t) 19. VNTORN PROBLMY - INTEGRCIA , VERTIKLY Absoltna absencia vrobnch vertikl v SR Absoltna absencia farmrov na vrobnch vertiklach Absoltna absencia zapojenia farmrov do integrcie procesov a vertikl Absoltne odpojenie vroby komodt od skladovania a obchodu, od spracovania, od obchodu Absoltne odpojenie participcie farmrov na pridanej hodnote vertikly Nevyven postavenie v rmci DOV 20. ALIE VNTORN FAKTORY ROZVOJA 1. ODDELENIE VIDIEKA OD PONOHOSPODRSTVA 2. STRNUTIE MANAMENTU A ZAMESTNANCOV 3. NEPRISPSOBENIE HOSPODRENIA TRHOVM PODMIENKAM NEEXISTENCIA DIVERZIFIKCIE 20 21. 21 Hlavn oakvania ponohospodrov s odlin od oakvan EK a politickej garnitry SR: a) Oakva sa vznamn posilnenie dotci E i unitrnych Vektory / znenie dotci, retruk. dotci / b) Oakva sa vznamn posilnenie podpory investci Obmedzenie objemu inv. dotci c) Oakva sa ochrana odbytu a cenotvorby potravn v SR iadne zmeny d) Oakva sa sprsnenie importnch podmienok na rove tandardov v SR Nerealizovaten iadne procesy integrcie a budovania vertikl OAKVANIA PONOHOSPODROV 22. 22 Zsadne ods od horizontlnej koncepcie stimulcie podnikov a pres na vertiklnu koncepciu, integrcie, tvorby vertikl s vyuitm diverzifikcie KOMPLEXN PRSTUP, ktor sa tka ponohospodrov, ponohospodrskej samosprvy , exekukutvy, kolstva, vedy, obc, finannej sfry Zaloenie procesu prispsobovania a prestavby odvetvia. Doposia sa rieila predovetkm vrobn, prjmov, dotan rovina odvetvia. Je to tma vna, zloit, ale rozhodujca. RIEENIA 23. RIEENIA Transformcie Podpora transformcie / majetkov transformcia podnikov a prispsobenie na prijmaniu dotci na farmu / poradenstvo/, zmeny v riaden i majetkov zmeny lohy MP SR, VVZ , SPPK, Zvzov, podnikov, majiteov, manamentu, bnk, poradenskch spolonost. - Vypracovanie vzorov transformcie podnikov na menie / pecializovan alebo ivotaschopn jednotky na prijmanie platieb ale i lepiu efektvnos - Prprava modelov zmien v riaden podnikov, zamestnanosti, - Prprava podnikov na efektvne jednotky z hadiska vroby 24. RIEENIA Diverzifikcie Podpora diverzifikcie a koncepnch posunov, vypracovanie vrobnch a odbytovch koncepci rozvoja diverzifikovanch vrob Hadanie vrobnch programov pre podniky, koncepcia vyuitia nhradnch vrob, pecilne plodiny, energetika, olejniny, dreviny, ovocie a bobuloviny, nvrat k zelenine lohy VVZ, Zvzov, loha MP SR pri formulcii programu rozvoja vidieka a jedn.opatren, stimulcie diverzifikcie Omladenie odvetvia Programy podpory kapitlovch vstupov, manarske programy, omladenie manulnych pracovnkov Komplexn programy spoluprce medzi MP SR, Univerzitou v Nitre, strednch zdruench kl, SPPK, podnikateov, Vylenenie prostriedkov z programov rozvoja vidieka, kolstva, 25. Integrcia v odvetv i na vidieku a) Integrcia a s vidiekom S obcami riei spoluprcu a nie rozpory dan a odvodov, riei sluby pre vidiek, Ponohospodrska podnik ako dodvate mech.sluieb a prijmate platieb z PRV pre obcie b/ Integrcia v rmci odvetvi Podpora integrcie spolonho speaovania hlavnch produktov, skladovanie a pridan hodnota spolon finalizcia na vyiu pridan hodnotu, zakladanie spolonch podnikov, a.s. K tomu zamera PRV a jednoznane da prioritu pred podporou pre projekty obnovy mechanizcie 25 26. RIEENIA Obrana odvetvia a podnikov proti vkyvom Ochrann poistn fond Okamit rieenie dsledkov kd zlyhanie primeranch prjmov Garann fond Financovanie potrieb podnikov v prpadoch nedostatku cash / garantovan very/ Skladov systm Sie verejnch skladov, ako opatrenie k stabilizcii cien a financovaniu zsob ponohospodrov 27. akujem za pozornos