Prezentacija Porez Na Dohodak i Porez Na Dobit

Embed Size (px)

Text of Prezentacija Porez Na Dohodak i Porez Na Dobit

 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK

  I

  ZAKON O POREZU NA DOBIT

 • Sadanje stanjeOporezivanje plaa vrilo se na federalnom nivou Zakon o porezu na plauOporezivanje drugih prihoda fizikih lica vreno je prema kantonalnim zakonima o porezima graana

  POREZ NA DOHODAK

 • Pregled kantonalnih zakona o porezima graanaPREGLEDZAKONIA O POREZIMA KANTONA

  1.

  Prema zakonu o porezu na dohodak

 • Pregled stopa poreza graana po kantonalnim propisima koji su ukljueni u porez na dohodak fizikih lica

  POREZI KANTONASARAJEVSKIZENIKO- DOBOJSKITUZLAN.SREDNJOBOSANSKIUNSKOSANSKIBOSANSKOPODRINJHERCEGONERETV.POSAVSKIHERCEG.BOSANSKIZAPADNOHERCEGO1. na dobit25%15%25%15%30%30%30%30%Propor.stopa30%30%2.na prihod od imov. i imov.pravaNe moe biti nii od 20%Ne moe biti nii od 10%a vii od 20%Ne moe biti nii od 10%15%Ne moe biti nii od 15%10%10%3.na prihod od auto. Prav. Paten i tehni. Un.od 5% do 20%15%10%od 5% do 20%od 5% do 20%od 5% do 20%Poseban zakonod 5% do 20%od 5% do 20%4. na prihod od poljop. i umarstvaStopu utvrujeOp.vije.Stopu utvrujeOp.vije.Stopu utvrujeOp.vijeStopu utvrujeOp.vijeStopu utvrujeOp.vijeStopu utvrujeOp.vijeStopu utvrujeOp.vijeStopu utvrujeOp.vijeStopu utvrujeOp.vije5.ukupan prihod graana15%Utvruje op.vije. a ne moebiti vea od 20%10%20%20%Regulisano posebnim zakonom-progr. sto10%10%6.na dohodak20%15% po odbitku7.Porez na odbitke od igara na sreu20%15%20%15%15%20%15%15%15%15%

 • POREZNI PRIHODI BUDETA U F BIH U 2007. GODINIema 1 - RP ema 1 - RP

  Sheet1

  PRIHODI KOJI SE UPLAUJU NA JEDINSTVENI RAUNPUNJENJE BUDETA U FBIH U 2006. GODINI

  CARINEAKCIZEPDVNAKNADE ZA PUTEVEOSTALI POREZNI PRIHODIJEDINSTVENI RAUN INDIREKTNI POREZI

  FEDERACIJA BIH

  JEDINSTVENI RAUNPorez na dobit fin. org.Prihod sa Jedinstvenog rauna prema Zakonu

  MINIMALNE REZERVE

  ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIHNaknade

  PRIHODI NA JEDINSTVENOM RAUNU ZA RASPODJELUTakse

  Federacija BiHRepublika SrpskaBrko DistriktKANTONI

  Porez na dobitPrihod sa Jedinstvenog rauna prema Zakonu

  Porez na plau (dio)

  --Vanjski dug=Raspoloiva sredstva F BIH sa JR *Naknade

  Takse

  Ostali porezi

  FederacijaKantonOpineDirekcija cesta

  OPINE

  Porez na plau (dio)Prihod sa Jedinstvenog rauna prema Zakonu

  Naknade

  Takse

  Ostali porezi (dio)

  * Prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH

  Sheet2

  Sheet3

 • Tabela 1: Ostvareni prihodi u periodu 2005. - 2006. Godina

  Sheet1

  Opis2005. godinaUee %2006. godinaUee %

  I. Poreski prihodi

  1. Prihodi od indirektnih poreza (1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+)1,828,075412,159,70643

  1.1. Carinske dabine00

  1.2. Akcize00

  1.3. Zaostali prihodi od carina i akciza04400

  1.4. Porez na promet akciznih proizvoda00

  1.5. Transfer sa Jedinstvenog rauna1,014,149231,996,96740

  1.6.. Porez na promet neakciznih proizvoda813,926180

  1.7.Zaostali porez na promet0162,2993

  2. Porez na dobit79,013299,6522

  3. Porez na plae172,9964196,0884

  4. Porezi graana89,350290,5812

  5. Drugi porezi22,746123,4430

  Ukupno I.2,192,180502,569,47051

  II. Neporeski prihodi

  1. Takse, naknade i novane kazne148,5113156,1983

  2. Ostali neporeski prihodi410,5499342,5837

  3. Posebne naknade172,8664190,5314

  3.1. Od toga naknade za puteve sa Jedinstvenog rauna

  Ukupno II.731,92616689,31214

  III. Vanbudetski fondovi

  Fond zdravstvenog osiguranja614,31314699,54014

  Penzijski fond849,90519980,15219

  Fond za nezaposlene81,391294,4862

  Ostali doprinosi (obrazovanje, nauka, kultura, sport)

  Ukupno III.1,545,609351,774,17835

  Ukupno I+II+III.4,469,7151015,032,960100

  Sheet2

  Sheet3

 • Fiskalni efekti na bazi prikupljenih poreza

  Sheet1

  Vrste prihoda20052006

  I POREZ NA PLAU

  Porez na plau i dr. osob. prim116,355,869134,704,375

  Porez na dodatna primanja56,639,70861,383,946

  Ukupno I172,995,577196,088,321

  II POREZI GRAANA

  Porez na dobit od priv. i prof. dj.8,515,2698,141,562

  Porez na dobit od poljop. dj.722,833431,348

  Porez na osnovu autor. prava6,707,3187,022,659

  Porez na ukupan prihod fiz. osoba6,107,9456,924,252

  Porez na prihod od imovine6,500,4106,757,005

  Ukupno II28,553,77529,276,826

  Ukupno I+II201,549,352225,365,147

  Sheet2

  Sheet3

 • Struktura prihoda po osnovu poreza na dohodak u 2006. god.Porez na plau 87%

  Ostali kantonalni porezi graana 13%

 • ZAKON O POREZU NA DOHODAKobuhvatanesamostalna djelatnost>Plae

  Samostalna djelatnostDobit fizikih lica,Prihodi od:-poljoprivrede i umarstva,autorskih prava, patenata i tehnikih unapreenja

  Prihodi od kapitalaPrihodi od imovine i imovinskih pravaPrihod od dobitaka od nagradnih igara i igara na sreu

 • Stopa porezaStope su progresivne: 10% do trostrukog osnovnog linog odbitka ( do 600,- KM) i 15% iznad trostrukog osnovnog linog odbitka ( preko 600,-KM).

 • Umanjena porezna osnovica1.Lini odbitak Oporezivi dohodak se umanjuje za line odbitke, na koji ima pravo svaki rezidentni porezni obveznik:- 2.400 KM godinje, osnovni lini odbitak Za izdravane lanove:- 0,5 osnovnog linog odbitka za izdravanog branog druga i isti iznos za prvo dijete, godinje 1.200 KM- 0,7 osnovnog linog odbitka za drugo dijete, godinje 1.680 KM- 0,9 osnovnog linog odbitka za tree i svako dalje dijete, godinje 2.160 KM- 0,3 osnovnog linog odbitka za izdravane lanove ue porodice i po osnovu invaliditeta, godinje 720 KM.

 • Fiskalni efekti novog zakona(dohodak po svim osnovama)

  Sheet1

  Vrste prihoda20052006

  I POREZ NA PLAU

  Porez na plau i dr. osob. prim116,355,869134,704,375

  Porez na dodatna primanja56,639,70861,383,946

  Ukupno I172,995,577196,088,321

  II POREZI GRAANA

  Porez na dobit od priv. i prof. dj.8,515,2698,141,562

  Porez na dobit od poljop. dj.722,833431,348

  Porez na osnovu autor. prava6,707,3187,022,659

  Porez na ukupan prihod fiz. osoba6,107,9456,924,252

  Porez na prihod od imovine6,500,4106,757,005

  Ukupno II28,553,77529,276,826

  Ukupno I+II201,549,352225,365,147

  Sheet2

  Svi pojedinci koji plaaju porez i svi prihodi, iznosi za 2006 poreznu godinu

  Iznos ukupnih mjesenih primanjaOsobe (broj)DistribucijaPorezProsjean porez% Promjena u dohotku na ruke

  Trenutni zakonPrijedlog reformePromjena% PromjenaTrenutni zakonPrijedlog reforme

  (hiljada KM)(hiljada KM)(hiljada KM)(KM)(KM)

  Manje od 350 KM.171,73841.0%2,125392(1,733)-81.5%1225%

  350 KM do 550 KM.88,34421.1%2,165989(1,177)-54.3%25113%

  550 KM do 750 KM.62,90315.0%2,2341,831(403)-18.0%36291%

  750 KM do 950 KM.34,4548.2%1,6741,67620.1%4949-0%

  950 KM do 1.200 KM..22,2895.3%1,4871,74726017.5%6778-1%

  1.200 KM do 1.400 KM..11,3702.7%9601,25229230.4%84110-2%

  1.400 KM do 1.600 KM..6,4831.5%67588120630.6%104136-2%

  1.600 KM do 1.800 KM..4,4151.1%55275820537.2%125172-3%

  1.800 KM do 2.000 KM..3,3690.8%48665116534.0%144193-3%

  2.000 KM do 2.500 KM..4,8261.2%8601,18932938.3%178246-3%

  2.500 KM ili vie..8,5572.0%5,6525,685330.6%661664-0%

  Ukupno..418,748100.0%18,86917,050(1,820)-9.6%45411%

  Ukupno godinje.226,433204,596(21,837)5414891%

  Sheet3

 • Fiskalni efekti novog zakona(samo plae)

  Sheet1

  Vrste prihoda20052006

  I POREZ NA PLAU

  Porez na plau i dr. osob. prim116,355,869134,704,375

  Porez na dodatna primanja56,639,70861,383,946

  Ukupno I172,995,577196,088,321

  II POREZI GRAANA

  Porez na dobit od priv. i prof. dj.8,515,2698,141,562

  Porez na dobit od poljop. dj.722,833431,348

  Porez na osnovu autor. prava6,707,3187,022,659

  Porez na ukupan prihod fiz. osoba6,107,9456,924,252

  Porez na prihod od imovine6,500,4106,757,005

  Ukupno II28,553,77529,276,826

  Ukupno I+II201,549,352225,365,147

  Sheet2

  Svi pojedinci koji plaaju porez i svi prihodi, iznosi za 2006 poreznu godinu

  Iznos ukupnih mjesenih primanjaOsobe (broj)DistribucijaPorezProsjean porez% Promjena u dohotku na ruke

  Trenutni zakonPrijedlog reformePromjena% PromjenaTrenutni zakonPrijedlog reforme

  (hiljada KM)(hiljada KM)(hiljada KM)(KM)(KM)

  Manje od 350 KM.171,73841.0%2,125392(1,733)-81.5%1225%

  350 KM do 550 KM.88,34421.1%2,165989(1,177)-54.3%25113%

  550 KM do 750 KM.62,90315.0%2,2341,831(403)-18.0%36291%

  750 KM do 950 KM.34,4548.2%1,6741,67620.1%4949-0%

  950 KM do 1.200 KM..22,2895.3%1,4871,74726017.5%6778-1%

  1.200 KM do 1.400 KM..11,3702.7%9601,25229230.4%84110-2%

  1.400 KM do 1.600 KM..6,4831.5%67588120630.6%104136-2%

  1.600 KM do 1.800 KM..4,4151.1%55275820537.2%125172-3%

  1.800 KM do 2.000 KM..3,3690.8%48665116534.0%144193-3%

  2.000 KM do 2.500 KM..4,8261.2%8601,18932938.3%178246-3%

  2.500 KM ili vie..8,5572.0%5,6525,685330.6%661664-0%

  Ukupno..418,748100.0%18,86917,050(1,820)-9.6%45411%

  Ukupno godino.226,433204,596(21,837)5414891%

  Osobe koje primaju plae, porez samo na plae, iznosi za 2006 poreznu godinuDatum06.06.07.

  Iznos ukupnih mjesenih primanjaOsobe (broj)DistribucijaPorezProsjean porez% Promjena u dohotku na ruke

  Trenutni zakonPrijedlog reformePromjena% PromjenaTrenutni zakonPrijedlog reforme

  (hiljada KM)(hiljada KM)(hiljada KM)(KM)(KM)

  Manje od 350 KM.156,44740.2%1,666408(1,258)-75.5%1134%

  350 KM do 550 KM.84,49221.7%1,765919(845)-47.9%21112%

  550 KM do 750 KM.64,10316.5%1,9681,880(87)-4.4%31290%

  750 KM do 950 KM.32,9048.5%1,3191,60228321.5%4049-1%

  950 KM do 1.200 KM..20,8175.4%1,0521,62457254.3%5178-3%

  1.200 KM do 1.400 KM..10,1822.6%6261,10347776.1%61108-4%