12
Prezentare sumară a proiectului progRESsHEAT Conferinţa anuală Oraşe Energie România 06 Aprilie 2017

Prezentare sumară a proiectului progRESsHEAToer.ro/wp-content/uploads/2-2017.04.06-Prezentare... · Despre progRESsHEAT Scopul proiectului este înconformitate cu obiectivele Directivei

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Prezentare sumară a proiectului

progRESsHEAT

Conferinţa anuală Oraşe Energie România06 Aprilie 2017

Despre progRESsHEAT

Scopul proiectului este în conformitate cu obiectivele Directivei privind Energia Regenerabilă,

Directivei privind Eficiența Energetică și a Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor,

care solicită Statelor Membre să dezvolte politici ambițioase cu privire la utilizarea surselor

regenerabile de energie și a măsurilor de eficiență energetică pentru sistemele centralizate de

încălzire și răcire.

Durată: 01.03.2015 – 31.10.2017

Programul de finanțare: Horizon 2020

Parteneri:

1. Universitatea Tehnică din Viena (Austria) - Coordonator

2. Institutul Fraunhofer pentru promovarea cercetării aplicate (Germania)

3. Universitatea Tehnică din Danemarca (Danemarca)

4. Institutul pentru Strategii Energetice și Eficiența Resurselor (Germania)

5. Asociația Energy Cities (Franța)

6. Agenția pentru Energie din Regiunea Superioară a Austriei (Austria) - Ansfelden

7. Energy Engineers GMBH (Germania) - Herten

8. Asociația Gate 21 (Danemarca) - Helsingor

9. Orașul Litomerice (Cehia)

10. Institutul pentru Inginerie Mecanică și Management Industrial (Portugalia) - Matosinhos

11. Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (România) – Brașov

Pentru 6 autorități locale din Austria, Germania, Cehia, Danemarca, Portugalia șiRomânia, vor fi dezvoltate strategii pentru încălzire și răcire orizont 2020 - 2030 -2050pe baza analizelor:

• cererii de încălzire și răcire și a dezvoltărilor ulterioare

• potențialului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a căldurii reziduale

• barierelor și factorilor de impact

• unui model de evaluare a scenariilor concomitent cu pachetul de politici identificate

Despre progRESsHEAT

Sistem centralizat de încălzire/răcire - nivel european (parteneri) -

Oraș / Țară Status curentPerspectivă

2020-2030-2050Răcire

Ansfelden /

Austria

100% biomasă

25% acoperire

PPP (35%

municipalitate)

Căldură reziduală (industrie

hârtie)

Pompe căldură

Solar termal

Potențial în domeniul

comercial & turistic

Clădirea Primăriei este

răcită cu pompă de căldură

Litoměřice

/ Cehia

100% Cărbune

75% acoperire

Privat

Geotermal

Solar termal

Pompe căldură

Nu există interes

Helsingør

/Danemarca

CHP (g.n.)

+CT+Incinerator

35% acoperire

PPP

CHP (biomasă - import)

Pompe căldură

1% acoperire

Nu există interes pentru

extindere

Herten /

Germania

CHP (cărbune)

20% acoperire

Municipalitate

Incinerare deșeuri

Solar termal de mare

capacitate

Există răcire individuală (ex.

spital)

Matosinhos

/ PortugaliaNu există Căldură reziduală (rafinărie) Nu există

Cadru național – energie primarăhttp://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiectul-strategiei-energetice-a-romaniei-2016-2030

Strategia Energetică a României 2016 – 2030/ în consultare

Structura energiei primare 2015 – 2030 - 2050

Structura mixtului de energie regenerabilă 2015 -2030

Cadru național – SACEThttp://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiectul-strategiei-energetice-a-romaniei-2016-2030

Strategia Energetică a României 2016 – 2030/ în consultare

- Susținerea capacităților de HE-CHP pe biomasă, biogaz și energie geotermală

- Modernizare & eficientizare rețele distribuție

păstrarea a 1,25 mil ap. conectate până în 2030

30% rețea primară, 40% rețea secundară până în 2020

- 15% acoperire SACET în România ⟹ 10% în 2020

- Fragmentarea rețelelor – accesibilitate diferite surse agent termic

Cadru național – SACEThttp://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiectul-strategiei-energetice-a-romaniei-2016-2030

Strategia Energetică a României 2016 – 2030/ în consultare

- Fragmentarea rețelelor – accesibilitate diferite surse agent termic

- Revenirea în centralizat după 2020 (creșterea prețului gazelor naturale)

Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică in sistem centralizatse elaborează de Ministerul Energiei în calitate de autoritate responsabilă şi este parteintegrantă a politicii energetice a statului.

SECŢIUNEA a 2-aAtribuţii ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul energiei termice

ART. 8 -reformulări și completări propuse MDRAPFE-ANRE

“ (1) Autoritățile administratiei publice locale au competența exclusivă, in conditiile legii, intot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciului public dealimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și în ceea ce privește crearea,dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publica sauprivată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemul de utilitatate publicărespectv.”….

Legea 325/2006 – Legea serviciului public de

alimentare cu energie termică în dezbatere publică

Legea 325/2006 – Legea serviciului public de

alimentare cu energie termică în dezbatere publică

(2) - i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, în vederea utilizării optime a resurselorde energie şi cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei,privind integritatea şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor şiprivind obligaţia factorilor responsabili pentru asigurarea sănătăţii publice, pe bazastudiilor de fezabilitate aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţeansau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiei de dezvoltarecomunitară, după caz, precum si controlul respectării acestora”

(3) În vederea modernizării şi dezvoltării SACET, în studiile de fezabilitate se includ

analize comparative cost-beneficiu, conform prevederilor Legii nr. 121/2014 pentru

evaluarea soluţiilor de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de

înaltă eficienţă și/sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale.

În condiţiile prezentei legi, se consideră surse regenerabile de energie termică

următoarele:

a) energia solară;

b) energia geotermală;

c) biomasă;

d) gaz de depozit;

e) gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor

uzate;

f) biogaz;

g) alcool carburant;

h) energia obţinută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.

Legea 325/2006 – Legea serviciului public de

alimentare cu energie termică în dezbatere publică

Zonă unitară de încălzire

Reglementari privind imobilele multietajate din zonele unitare

de încălzire

Distribuție pe orizontală

Sisteme de încălzire/răcire districtuale prin ”fragmentarea

rețelelor - accesibilitate diferite surse agent termic”

Securitate locală – integrarea surselor de energii regenerabile în

sistemele centralizate de încălzire/răcire

Definitivarea cadrului legislativ ca suport în stabilirea

strategiilor locale

Concluzii

Camelia RAȚĂCoordonator proiect progRESsHEAT

Mail: [email protected]

www.abmee.ro

www.progressheat.eu