Prijava plana trajne edukacije za medicinske sestre - hkms.hr ?kola-  · HKMS - E0001 tajnost podataka…

Embed Size (px)

Text of Prijava plana trajne edukacije za medicinske sestre - hkms.hr ?kola-  · HKMS - E0001 tajnost...

HKMS - E0001

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE: SREDNJA KOLA BEDEKOVINA

ADRESA: Ulica Ljudevita Gaja 1,Bedekovina 49221

TELEFON: 049 213 994 Srednja kola Bedekovina 099 214 52 63 tefica Sukreki

FAX: 049 213 585

E-MAIL: sskola.bedekovcina@kr.t-com.hr stefi1305@gmail.com

DATUM NAZIV TEME

OPIS

PREDAVA (VODITELJ)

MJESTO ODRAVANJA

22.01.2019. u 13,00 sati

Povjerljivost i zatita osobnih podataka s naglaskom na privatnost i etika pitanja u radu s pacijentima

Razvoj i velika primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u zdravstvu, dovodi do vee dostupnosti i vidljivosti informacija s obzirom na sve veu potrebu za lijeenjem te samim time provoenjem zdravstvene njege. Jedna od kljunih kompetencija medicinskih sestara i tehniara svakako je osigurati pravo na privatnost, s naglaskom na pravo na povjerljivost i zatitu osobnih podataka o pacijentima. Kompetentne medicinske sestre razumiju da sve usluge iz podruja zdravstvene skrbi moraju biti usmjerene iskljuivo prema pacijentu koji je partner u procesu odluivanja i provoenju zdravstvene njege. Temeljem lanka 8. Zakona o zatiti prava pacijenata, pacijent ima pravo dobiti obavijest na nain koji mu je razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje i mentalne sposobnosti. Povjerljivost i zatita podataka u sestrinstvu podrazumijeva

Nikolina Ferenak, dipl.med. techn.

Srednja kola Bedekovina

u 13,00 sati

mailto:sskola.bedekovcina@kr.t-com.hr

HKMS - E0001

tajnost podataka o bolesniku koje je medicinska sestra prikupila ili ih je prikupio netko drugi, a ona im moe pristupiti. Zatita podataka sastoji se od etiri dimenzije: tehnike (izrada kopija podataka, uporaba lozinke za pristup podatcima i kriptiranje podataka), pravnu (zakoni i propisi), organizacijsku (odgovornost za vlasnitvo podataka i edukaciju s ciljem osvjeivanja djelatnika o temi sigurnosti podataka), te etiku (etiki kodeksi, zakoni, propisi). Informatiki su sustavi nositelji administrativnog funkcioniranja svih zdravstvenih ustanova, a primjena informatizacije u sestrinstvu prua mnogobrojne mogunosti poput: trajnog uvida u stanje pacijenta, dostupnost podataka, kontinuiteta skrbi, kronolokog pregleda i evaluacije rezultata, te materijalne podloge za profesionalni, struni i znanstveni razvoj sestara kroz istraivanja u sestrinstvu. Dananja tehnologija svakako moe podii kvalitetu i sigurnost zdravstvene skrbi, poboljati djelotvornost i kontrolu trokova pri emu svakako valja naglasiti vanost povjerljivosti i zatitu osobnih podataka jer Medicinska sestra titi pravo klijenta na privatnost, uvajui informacije povjerljive prirode. (Code of Nurses AMA, 1985.). Cilj predavanja je ukazati na obvezu uvanja podataka o pacijentima, te pridravanje moralnih,

HKMS - E0001

etikih i zakonski propisanih normi u svakodnevnom radu s pacijentima.

12.02.2019. u 13,00 sati

Poremeaji sranog ritma intervencije medicinske sestre

Govorei o lijeenju aritmija desetljeima se mislilo iskljuivo na primjenu lijekova. Isto tako, kroz cijelu povijest primjene tih lijekova postojala je svijest kako oni ne pruaju optimalne rezultate u smislu trajne supresije aritmija i da imaju mnoge ozbiljne nuspojave. Danas je uporaba lijekova sve vie potisnuta, o emu govori i malen broj novih antiaritmijskih supstancija koje se pojavljuju i istrauju u farmakoterapiji, a sve vanije postaju nefarmakoloke metode lijeenja. Primjena lijekova i dalje ostaje vana te je namijenjena ponajprije u prekidanju aritmija u hitnih bolesnika, u prekidanju i profilaksi pri prvim pojavama inae rekurentnih aritmija, odnosno u lijeenju aritmija za koje se pretpostavlja da e se izgubiti lijeenjem osnovne bolesti (kao aritmije uz akutni infarkt miokarda ili miokarditis). Moe se bez sumnje rei da je nefarmakoloko lijeenje aritmija podruje kardiologije koje je najvie uznapredovalo i to zahvaljujui primjeni elektronike i drugih, naoko dalekih, podruja znanosti. Kada govorimo o nefarmakolokom lijeenju aritmija pritom prvenstveno mislimo na elektrostimulaciju srca i

Ivica Benko dipl.med.techn.,

ECDSAP

Srednja kola Bedekovina

u 13,00 sati

HKMS - E0001

elektrofizioloke (EF) intervencije. Elektrostimulacija srca metoda je lijeenja ponajprije bradiaritmija, no danas se sve vie rabi i u lijeenju tahiaritmija kao i u lijeenju sranog zatajivanja. Elektrofizioloke intervencije odnosno kateterske radiofrekventne ablacije znaajna su terapijska opcija u lijeenju bolesnika s razliitim tahiaritmijama koja pokazuje visok stupanj uspjenosti i mali postotak komplikacija. U razvoju tehnologije i terapijskih mogunosti kod poremeaja sranog ritma razvile su se i potrebe za posebno educiranim medicinskim sestrama. U svrhu poboljanja kvalitete skrbi, sigurnosti pacijenta i to boljeg ishoda lijeenja, od pomoi moe bit standardiziranje sestrinskih postupaka, redovita edukacija i uvjebavanje medicinskih sestara u kriznim situacijama.

19.03.2019. u 13,00 sati

Primjena supkutane infuzije

Supkutana infuzija je primjena infuzije otopina i lijekova u supkutani prostor. Uz pojam supkutane infuzije veu se i pojmovi intersticijska infuzija, potkona infuzija, hipodermokliza ili kliza, koji oznaavaju primjenu izotonine otopine u potkono tkivo u svrhu rehidracije. Obino se tim putem daje fizioloka otopina ili otopina glukoze, ali mogue je primjenjivati i neke lijekove. Radi se o metodi koja je zanemarena, ali se vraa u kliniku praksu, osobito za rehidraciju i

Katarina Malaric, bacc.med.techn.

Srednja kola Bedekovina

HKMS - E0001

terapiju boli u populaciji starijih osoba i osoba kojima je potrebna palijativna skrb, smjetenih u vlastite domove, domove umirovljenika ili hospicije. Supkutan infuzija se koristi onda kad je potrebna mnogo manja brzina unoenja tekuine u tijelo nego intravenskom infuzijom. Obino se tekuina unosi brzinom do 1 ml u minuti, a ako je potreban bri unos, supkutana infuzija se postavi na dva mjesta istovremeno. Supkutane infuzije u odnosu na intravensku infuziju moe primijeniti nemedicinsko osoblje i uz minimalan struni nadzor. Stoga je posebno pogodna za njegu u kui pacijenta. Kanila za supkutanu infuziju izraena od mekog silikona moe ostati pod koom do dva tjedna, zbog ega je veoma pogodna za primjenu kod palijativnih pacijenata. Radi se o jeftinoj i jednostavnoj metodi s puno manje moguih komplikacija u odnosu na druge naine primjene infuzije, sto moe znaiti veliki pomak u skrbi za pacijente, jer se njome mogu znaajno smanjiti trokovi u zdravstvenom sustavu te nelagoda kod pacijenata vezana uz hospitalizaciju, kao i trokovi moguih komplikacija hospitalizacije, poput intrahospitalnih infekcija. Potkona infuzija moe se primjenjivati u sklopu skrbi u kui prema klinikim smjernicama ako se korisnici skrbi, rodbina ili skrbitelji osjeaju pouzdanima

u 13,00 sati

HKMS - E0001

u tome, te ako nadlena medicinska sestra procijeni da su oni pokazali sposobnost da na siguran nain postupaju s infuzijom i mjestom gdje je postavljenja kanila.

15.04.2019. u 13,00 sati

Znanstveno istraivaki rad u sestrinstvu

Svrha pisanja i objavljivanja radova je predstavljanje novih ideja i prikaz rezultata istraivanja s ciljem irenja i unaprjeenja znanja. Prema sadraju rad moe biti izvorni znanstveni rad, prethodno priopenje, pregledni rad, struni rad. Kad se donese odluka o pisanju rada (strunoga, znanstvenoga, seminarskoga, zavrnoga, diplomskoga ili disertacije), problemi s kojima se student, pisac ili istraiva susree iste su prirode, samo na razliitim razinama. Potrebno je odabrati temu, odrediti ciljeve pisanja i/ili istraivanja, izraditi okvirni plan rada, planirati nain nabave relevantne literature, prikupljati podatke, utvrditi nain provoenja istraivanja, potrebna sredstva i vrijeme, analizirati i prikazati izvore informacija te odgovarajue formulirati tekst u skladu sa zahtjevima kategorije rada. Navedeni poslovi nisu jednokratni, niti nuno slijede izloeni redoslijed. Oni su cikliki i gotovo nedovrivi. Na svakoj ozbiljnijoj temi moe se raditi unedogled. No potrebno je znati kada smo ostvarili postavljene ciljeve i kada rad zadovoljava uvjete koje pred njega stavlja njegova svrha,

Martina Smrekar dipl.med.techn.

Srednja kola Bedekovina

u 13,00 sati

HKMS - E0001

kategorija i podruje izuavanja te zahtjevi struke, institucija i osoba s kojima suraujemo. Struni rad ne sadri originalne rezultate istraivanja nego ve poznate spoznaje. Znanstveni rad sadri opis rezultata istraivanja koji predstavljaju doprinos znanosti. Pisanju radova prethodi pretraivanje literature i relevantnih baza podataka. Prilikom pisanja radova vana je originalnost i inovativnost. Struktura rada podrazumijeva naslov rada, saetak, kljune rijei, uvod, metode, rezultate, diskusiju, zakljuak i popis literature. Dobiveni rezultati mogu se izlagati na konferencijama ili objavljivati u znanstvenim i strunim asopisima. Proces objavljivanja radova u asopisima zahtjeva pridravanje odreenih smjernica te tako svaki rad treba biti napisan prema pravilima asopisa u kojemu se rad planira objaviti. Provoenjem istraivanja, pisanjem i objavljivanjem radova medicinske sestre pridonose unaprjeenju znanja iz podruja sestrinstva te poveanju kvalitete skrbi.

14.05.2018. u 13,00 sati

Medicinska sestra - mentor/edukator u integraciji novozaposlenih medicinskih djelatnika

Medicinske sestre/tehniari danas obavljaju sve sloenije radne zadatke u podruju zdravstvene zatite. Pojavila se potreba za proirenjem kompetencija medicinskih sestara/tehniara u podruju rukovoenja, zdravstvene politike, komunikacije i meusobne interakcije kao

Mario Sambolec mag.med.techn.,

S