PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRDJIVANJE STAŽA OSIGURANJA page 1
PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRDJIVANJE STAŽA OSIGURANJA page 2

PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRDJIVANJE STAŽA OSIGURANJA

Embed Size (px)

Text of PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRDJIVANJE STAŽA OSIGURANJA

 • Obrazac M-4 PRIJAVA PODATAKA

  ZA UTVRDJIVANJE STAA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAENOG DOPRINOSA ZA ________GODINU

  Red. broj Naziv obiljeja Prostor za odgovore

  1. Poreski identifikacioni broj obveznika plaanja doprinosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

  ZA FIZI^KO LICE

  2. Redni broj organizacione jedinice | | | | | 3. Optina ____________________________ | | | |

  4. Naziv (prezime i ime) i sjedite obveznika plaanja doprinosa

  __________________________________________________________________________________________________________________

  PODACI O OSIGURANIKU

  5. Jedinstveni matini broj gradjana (Lini broj osiguranika ukoliko nema JMBG) | | | | | | | | | | | | | |

  6. Prezime i ime osiguranika ___________________________________ ______________________

  PODACI O STAU OSIGURANJA, ZARADI, NAKNADI ZARADE, ODNOSNO OSNOVICI OSIGURANJA I VISINI UPLAENOG DOPRINOSA

  7. Podaci o stau osiguranja Mjeseci Dani | | | | | 8.

  a) b)

  Podaci o zaradi, osnovici osiguranja i doprinosu Zarada, osnovica osiguranja Uplaeni doprinos

  | | | | | | | | | |

  | | | | | | | | |

  9.

  a) b)

  Podaci o naknadi zarade po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodiljskog odsustva, i doprinosu: Iznos naknade Uplaeni doprinos

  | | | | | | | | | |

  | | | | | | | | | 10. Oznaka staa | | |

  RADNA MJESTA POSLOVI NA KOJIMA SE STA OSIGURANJA RAUNA SA UVEANIM TRAJANJEM,

  OSNOV ZA RAUNANJE STAA OSIGURANJA SA UVEANIM TRAJANJEM I VISINA UPLAENOG DOPRINOSA

  11. Efektivno trajanje Radna mjesta-poslovi odnosno osnov za raunanje staa osiguranja s uveanim trajanjem i f r a Mjeseci Dani 11.1 | | | | | | | | | | 11.2 | | | | | | | | | | 11.3 | | | | | | | | | | 11.4 | | | | | | | | | | 12. Uplaeni doprinos | | | | | | | | |

  U ____________________, dana ____________ god.

  (M.P.) PODNOSILAC PRIJAVE

  _________________________ (potpis ovlaenog lica)

  Datum prijema prijave:

  Primio:

  Unio:

 • UPUTSTVO O POPUNJAVANJU I IFRIRANJU OBRASCA PRIJAVE PODATAKA ZA UTVRJDIVANJE STAA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAENOG DOPRINOSA (M-4) 1. Poreski identifikacioni broj obveznika plaanja doprinosa

  Upisuje se poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodjeljuje DJP. Za osiguranika (fiziko lice) PIB je jedinstveni matini broj gradjana iz line karte. Osiguraniku koji nema pravo na JMBG Fond odredjuje lini broj koji predstavlja privremeni identifikacioni broj, a dodjeljuje ga Direkcija javnih prihoda.

  2. Redni broj organizacione jedinice

  Upisuje se redni broj organizacione jedinice iz Obavjetenja o razvrstavanju (izvod iz registra) Republikog zavoda za statistiku Republike Crne Gore.

  3. Optina Upisuje se naziv optine. ifru u predvidjene kuice upisuje Fond. 4. Naziv (prezime i ime) i sjed. obveznika plaanja doprinosa

  Upisuje se naziv i sjedite obveznika plaanja doprinosa. Ako je obveznik doprinosa fiziko lice upisuje se njegovo prezime i ime.

  5. Jedinstveni matini broj gradjana (lini br. osigur. ukoliko nema JMBG)

  Upisuje se jedinstveni matini broj gradjana iz line karte osiguranika. Osiguraniku koji nema pavo na JMBG Fond odedjuje lini broj koji predstavlja privemeni identifikacioni broj a dodjeljuje ga Direkcija javnih prihoda.

  6. Prezime i ime osiguranika Upisuje se velikim tampanim slovima prezime i ime osiguranika, koje je upisano u linu kartu. Kada su u linoj karti navedena dva prezimena ili dva imena treba upisati oba prezimena, odnosno oba imena. Kod upisivanja prezimena i imena nije dozvoljeno upisivanje akademskih zvanja ili nadimaka.

  7. Podaci o stau osiguranja (mjeseci, dani)

  Upisuje se broj mjeseci i dana za koje je plaen doprinos za penzijsko i invalidsko osigu-ranje (npr. ako period za koji je plaen doprinos iznosi 9 mjeseci i osam dana, upisati 09/08, ili ako iznosi 11 mjeseci upisati 11/00, a ako iznosi samo 5 dana upisati 0005, stim to u kolonu ne moe biti upisano vie od 12 mjeseci. Za osiguranike koji koriste pravo iz lana 90. Zakona o radu ("Sl. list RCG", br. 43/03) i lana 64. Zakona o PIO ("Sl. list CG", br. 54/03), a odnosi se na odsustvovanje sa rada dok dijete navri tri godine ivota, prijavu popuniti tako to se u obiljeju 7. "podaci o stau osiguranja" upisuje 12 mjeseci (00 dana), u obiljeju 10 "oznaka staa" upisati ifru 04 a sva ostala polja se ne popunjavaju. Ukoliko osiguranik ovo pravo ne koristi svih 12 mjeseci u toku kalendarske godine zato to je jedan period radio i ostvario zaradu ili naknadu zarade a drugu odsustvovao sa rada zbog njege djeteta, tada treba popuniti dvije M-4 prijave: - u jednoj M-4 prijavi popuniti sva obiljeja na uobiajeni nain za period rada, - u drugoj M-4 prijavi za period odsustovanja sa rada, popuniti pored osnovnih podataka samo OB 7 "podaci o stau" i u OB 10 upisati ifru 04.

  8. Podaci o zaradiosnovici osiguranja i doprinosu

  a) Zarada-osnovica osiguranja Upisuje se ukupan iznos zaarade, ili osnovice osigu-ranja koje slue za utvrdjivanje linog koeficijenta. b) Uplaeni doprinos Upisuje se iznos uplaenog doprinosa.

  9. Podaci o naknadi zarade po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodilj. odsustva i dopr.

  a) Iznos naknade Upisuje se iznos naknade zarade ostvarene po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodiljskog odsustva, b) Uplaeni doprinos Upisuje se iznos uplaenog doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja, odnosno porodiljskog odsustva.

  10. Oznaka staa Podnosilac prijave slovima upisuje jednu od tri naznaene mogunosti a Fond u prdvi-djene kuice upisuje odgovarajuu ifru: - Godinji period za koji nije mogue utvrditi zaradu-osnovicu osiguranja................... 03 - Sta priznat po osnovu njege djeteta .......................................................................... 04 - Sta za osiguranike koji plaaju doprinos za PIO po stopi nioj od stope koja je propisana Zakonom......................................................................................................... 15

  11. Radna mjesta-poslovi na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem, osnov za raunanje staa osiguranja sa uveanim trajanjem i visina uplaenog doprinosa

  - U obiljeje 11-1 (2,3,4) upisuje se efektivno trajanje staa osiguranja: mjeseci i dani prema Pravilniku o utvdjivanju radnih mjesta, odnosno poslova na kojima se sta osigu-ranja rauna sa uveanim trajanjem. - Radna mjesta, poslovi, odnosno osnov za raunanje staa osiguranja sa uveanim traja-njem: upisuje se radno mjesto, odnosno poslovi na kojima se sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem i stepen uveanja. - U obiljeju "ifra" Fond upisuje odgovarajuu ifru iz Odluke o jedinstvenom kodeksu ifara za unoenje podataka u matinu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invaldiskog osiguranja na sljedei nain: - za stepen uveanja 12/14 upisati 1214 - za stepen uveanja 12/15 upisati 1215 - za stepen uveanja 12/16 upisati 1216 - za stepen uveanja 12/18 upisati 1218 Za osiguranike iz l. 129. ta. 15 Zakona o PIO upisati posebne ifre vrste staa u OB "ifra", i to: - za osiguranike sa TO od najmanje 70% ................................................................... 4027 - Vojni invalidi od I-VI grupe .................................................................................... 4022 - Civilni invalidi rata od I-VI grupe .......................................................................... 4025 - Slijepa lica ................................................................................................................ 4011 - Lica oboljela od distrofije ili srodnih miinih i neruomiinih oboljenja .............. 4024 - Lica oboljela od paraplegije ..................................................................................... 4028 - Lica oboljela od cerebralne i djeje paralize i multipleks skleroze ......................... 4026

  12. Uplaeni doprinosi Upisuje se iznos uplaenog doprinosa za sta osiguranja koji se rauna sa uveanim trajanjem. Prijava se dostavlja Fondu PIO u jednom primjerku. Ovjerenu kopiju prijave Fond dostavlja podnosiocu.

  Poreski identifikacioni brojRedni broj organizacione jediniceOptinaPrezime i ime osiguranika

  Podaci o stau osiguranjaPodaci o zaradi, osnovici osiguranja i doprinosuOznaka staa