PRIJEDLOG ZAKON O ŠUMAMA I OPĆE . Precisceni tekst Zakona... · PRIJEDLOG ZAKON O ŠUMAMA I OPĆE…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PRIJEDLOG

  ZAKON O UMAMA

  I OPE ODREDBE

  lan 1.

  (Predmet)

  Ovim zakonom ureuje se ouvanje i zatita uma i umskog zemljita, jaanje njihovih ekolokih funkcija, planiranje u umarstvu i upravljanje umama i umskim zemljitem, ekonomske funkcije, socijalne funkcije, finansiranje bioloke obnove i unapreivanje uma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

  lan 2.

  (ume i umska zemljita)

  (1) ume i umska zemljita, kao dobro od opeg interesa, uivaju posebnu brigu i zatitu Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i koriste se pod uslovima i na nain koji su propisani ovim zakonom.

  (2) ume i umska zemljita su prirodni resurs ije vrijednosti se manifestiraju kroz ekoloke, socijalne i ekonomske funkcije.

  lan 3.

  (Definicija uma i umskih zemljita)

  (1) Pod umom, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se zemljite obraslo umskim vrstama drvea i grmlja ija povrina prelazi 1000 m2 i ija je irina najmanje 20 metara i ako njihove kronje pokrivaju vie od 30% zemljita. Njihov upis u zemljinim knjigama nije od vanosti u smislu ovog Zakona.

  (2) umom se smatraju i umski rasadnici, plantae umskog drvea, istine za trase dalekovoda i drugu javnu infrastrukturu u umi koja se koristi po osnovu prava za prelazak preko tueg zemljita, umski putevi i druga umska transportna i protivpoarna infrastruktura, dijelovi zemljita koji su predmet poumljavanja, povrine namjenjene rekreaciji, kao i jezera, tekue povrinske vode i druge povrinske vode i movare unutar uma kojima se ne upravlja posebnim zakonom. umom se smatraju i sastojine umskog drvea i bunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljitu ako su starije od 30 godina i ako njihove kronje pokrivaju vie od 30% zemljita.

  (3) umsko zemljite, pored zemljita obraslog umom, obuhvata i neobraeno, neiskoriteno ili neplodno zemljite izvan ume u onom omjeru u kojem obezbjeuje ili potpomae funkcije susjedne ume. umsko zemljite takoer sainjavaju podruja sa smanjenim umskim pokrivaem, kr, istine i livade unutar uma.

  (4) umom se ne smatraju groblja pokrivena drveem, rasadnici umskog drvea izvan uma, izolovane grupe umskog drvea na povrini do 1000 m2 kao i umsko drvee i grmlje u urbanim parkovima i drugim naseljenim podrujima.

  (5) U sluaju sumnje ili spora da li se neko zemljite obraslo umskim drveem smatra umom, odnosno, da li se neko zemljite smatra umskim zemljitem, odluku donosi Federalna uprava za umarstvo (u daljem tekstu: Federalna uprava), uz pribavljeno miljenje predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave na ijoj teritoriji se nalazi.

 • lan 4. (Definicije pojmova)

  (1) Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedea znaenja:

  1. ista sjea znai sjeu svih ili praktino svih stabala u sastojini koja nije u skladu sa dokumentima prostornog ureenja predviena za promjenu namjene umskog zemljita i na povrini kojoj je krai razmak izmeu dva kraja preostale sastojine vei od prosjene visine stabala u sastojini.

  2. Doznaka podrazumjeva odabiranje i obiljeavanje stabala za sjeu. 3. Funkcije uma su:

  a) ekoloke: zatita biodiverziteta, zatita stanita, zatita zemljita, zatita voda, klimatska, ukljuujui ulogu uma u vezivanju ugljika iz zraka;

  b) socijalne: nauka, istraivanje, obrazovanje, odbrana, zatita naselja, objekata i infrastrukture, turizam, rekreacija, pejzano-estetske funkcije, istorijske funkcije, umjetnost, duhovno-spiritualne funkcije i unaprijeenje kvaliteta ivljenja stanovnitva.

  c) ekonomske: prihod od proizvodnje drveta i nedrvnih umskih proizvoda. 4. Gospodarenje umama obuhvata planiranje, uzgajanje, zatitu i koritenje uma i

  umskog zemljita u skladu sa odredbama umskogospodarske osnove; 5. Gospodarska jedinica je podruje ume i umskog zemljita na kome se obezbijeuje

  trajnost gospodarenja. 6. Izvoa radova u umarstvu je fiziko ili pravno lice koje je registrovano za izvoenje

  umarskih radova te je u postupku licenciranja potvreno kao kvalifikovano i poslovno sposobno za njihovo izvoenje.

  7. Jedinstven cjenovnik umskih proizvoda je minimalni cjenovnik koji slui za obraun naknada koje su predviene ovim Zakonom, te koji slui kao polazna osnova za utvrivanje trinih cijena koje donosi korisnik uma

  8. Korisnik uma je umsko privredno drutvo koje na osnovu ugovora zakljuenog u skladu sa odredbama ovog Zakona i Zakona o obligacionim odnosima obavlja poslove gospodarenja dravnim umama.

  9. Koritenje ume obuhvata sjeu i transport drveta, sabiranje nedrvnih umskih proizvoda ukljuujui i prodaju umskih drvnih sortimenata i nedrvnih umskih proizvoda.

  10. Krenje ume u smislu ovog Zakona je promjena namjene umskog zemljita. Izgradnja objekata u umi i na umskom zemljitu potrebnih za gospodarenje umama kao i za prehranu i uzgoj divljai ne smatra se krenjem.

  11. Kr je jedinstven oblik reljefa s posebnim hidrogeolokim i geomorfolokim znaajkama, u kojem je podzemno vodno oticanje znatno bogatije od nadzemnog, u kojem se povrinske razvodnice znatno razlikuju od podzemnih i u kojem se javljaju posebni povrinski fenomeni (krape, ponikve, uvale, polja i dr.) i podzemni oblici (pilje i jame) u tektonski razlomljenim karbonatima, evaporiranim ili gipsanim stijenama. Moe biti pokriven umskom vegetacijom ili bez nje (goli kr).

  12. Licenciranje za obavljanje poslova u umarstvu obuhvata postupak, uslove i tijela unutar strukovnih udruenja umarstva u Federaciji nadlena za izdavanje licenci strunjacima umarstva za obavljanje specifinih poslova u umarstvu i licima koja obavljaju radove u umi.

  13. Otvorena vatra je svaka zapaljena vatra izvan zatvorenog objekta koji je pod krovom i zatvorenim ognjitem.

  14. Pravno lice za obavljanje stunih poslova u privatnim umama je privredno drutvo registrovano kod nadlenog suda za poslove umarstva koje u stalnom radnom odnosu ima uposlenog najmanje jednog diplomiranog inenjera umarstva sa dvije godine radnog

 • iskustva u struci i posjeduje odobrenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) za obavljanje strunih poslova u umarstvu.

  15. Paarenje je putanje stoke na ispau, irenje i brst, kresanje grana i lisnika za prehranu stoke.

  16. Povrinske vode su stalni i povremeni povrinski vodeni tokovi, te stajae vode. 17. Prava treih lica na ume su prava na koritenje umskih proizvoda koja postoje u skladu

  sa obligacionim pravom i upisana su u zemljinoj knjizi. 18. Pustoenje uma podrazumijeva naruavanje stabilnosti uma, podbjeljivanje stabala,

  vee oteivanje stabala i njihovih dijelova, vee unitavanje i oteivanje podmlatka, kao i svaka druga radnja kojom se slabi prinosna snaga ume i umskog zemljita, ugroava opstanak ume i njihove funkcije.

  19. Sanitarna sjea znai sjeu oboljelih, insektima napadnutih, oteenih ili izvaljenih stabala.

  20. umska infrastruktura su umski putevi, stalne vlake, stalne iare i druge umske komunikacije i kapaciteti u umama koji su namijenjeni za gospodarenje umama.

  21. umski proizvodi su svi proizvodi uma i umskog zemljita, ukljuujui, ali ne ograniavajui se na:

  a) umsko drvee i grmlje i sve njihove dijelove; b) biomasu ukupne umske vegetacije; c) cvjetove, sjeme, kotunjiavo voe, bobiaste i druge plodove, koru drveta, korijen,

  iarke i plodove druge vegetacije unutar ume; d) mahovinu, liajeve, paprat, travu, trsku, cvijee, ljekovito, aromatsko i jestivo bilje i

  druge biljke i njihove djelove; e) gljive; f) biljni sok ili smola; g) med; h) listinac; i) divlja i ostale ivotinje koje ive u umi; j) ribe, pueve i rakove; k) travnati ili panjaki prekriva; l) treset, zemlju, pijesak, ljunak i kamen sa povrine zemlje.

  Proizvodi iz alineje b) do k) ove take predstavljaju nedrvne umske proizvode. 22. umski putevi su putevi sa prateom infrastrukturom, koji su namijenjeni za prijevoz

  umskih proizvoda i sav saobraaj vezan za gospodarenje umama. Vlake nisu umski putevi.

  23. umski reprodukcioni materijal je: a) Sjeme: iarke, plodovi i sjeme namijenjeno za proizvodnju biljaka; b) Dijelovi biljaka: granice i snopovi rezanih grana namijenjeni za proizvodnju biljaka; c) Mlade biljke: biljke uzgojene iz sjemena ili dijelova biljke, ukljuujui i mlade biljke iz

  prirodnog podmlatka. 24. umsko uzgojnim mjerama se smatraju sve mjere koje doprinose osnivanju novih

  sastojina u umi i poboljanju njihove stabilnosti, raznolikosti ili kvaliteta. umsko uzgojne mjere ukljuuju:

  a) Mjere za obnovu uma, odnosno za stvaranje novih sastojina; b) Njegu uma u mladim razvojnim fazama, ukljuujui proredu mlaih sastojina; c) Specijalnu njegu mladih faza u prebornim umama i drugim raznolikim umama,

  izdanakim umama, kao i njegu rubova uma; d) Rekonstrukciju i konverziju izdanakih uma, makija, ikara i ibljaka.

 • 25. Trajnost gospodarenja umama podrazumjeva koritenje proizvoda uma i upotrebu uma i umskih zemljita na nain i sa intenzitetom koji e ouvati njihov biodiverzitet, proizvodnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost te poveati njihov potencijal da sada i u budunosti obavljaju znaajne ekoloke, ekonomske i socijalne funkcije na lokalnom i globalnom nivou, a da se pri tom ne ugrozi funkcionisanje drugih ekosistema.

  26. Upravljanje umama i umskim zemljitima podrazumjeva administrativno-upravne poslove Federalne uprave koji se sastoje od kreiranja jedinstvene umarske politike, dugoronog (stratekog) i srednjoronog planiranja, kontrole i strunog nadzora koritenja uma i umskog zemljita u cilju ouvanja i unaprijeenja trajnosti gospodarenja umama.

  27. Vlasnici ume su pravna i fizika lica koja su na zakonit nain stekla pravo vlasnitva nad umom i umskim zemljitem. Na zakonit nain steena prava na koritenje cijele ili dijelova ume ili umskog zemljita, ne smatraju se vlasnitvom u smislu ovog Zakona.