Prijedlog Zakona o Porezu Na Dohodak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prijedlog Zakona o Porezu Na Dohodak

Text of Prijedlog Zakona o Porezu Na Dohodak

ZAKON

O POREZU NA DOHODAKGLAVA I

OSNOVNE ODREDBElan 1.

Ovim zakonom ureuje se oporezivanje dohotka fizikih lica, poreski obveznik, poreska osnovica, poreska stopa, poreska oslobaanja, kao i nain i postupak plaanja poreza na dohodak.

lan 2.

(1) Predmet oporezivanja je dohodak koji ostvari fiziko lice u poreskom periodu u skladu sa ovim zakonom.

(2) Porez na dohodak plaaju, u skladu sa odredbama ovog zakona, fizika lica koja ostvaruju dohodak.

(3) Oporezivanje dohotka fizikih lica ureuje se iskljuivo ovim zakonom.

(4) Poreska oslobaanja i olakice mogu se uvoditi samo ovim zakonom.

lan 3.

(1) Porez na dohodak fizikih lica obraunava se i plaa na dohodak od:

1) linih primanja,

2) samostalne djelatnosti,

3) autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine,

4) kapitala,

5) kapitalnih dobitaka,

6) iz stranih izvora i

7) ostalog dohotka.

(2) Dohoci iz stava 1. ovog lana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, injenjem ili na drugi nain.lan 4.

Porez na dohodak plaa se po stopi od 10%, osim na dohodak malog preduzetnika i dohodak iz stranih izvora, koji se plaaju u skladu sa posebni odredbama ovog zakona.

lan 5.

(1) Porez na dohodak utvruje se i plaa za kalendarsku godinu.(2) Poreski period moe biti krai od kalendarske godine, ako:

1) poreski obveznik u toku kalendarske godine postane nerezident i2) rezident stie ili gubi status poreskog obveznika.(3) U sluajevima iz stava 2. ovog lana poreski period se rauna prema broju punih mjeseci u odnosu na tog obveznika.

GLAVA II

PORESKI OBVEZNIK I PORESKA OSNOVICAlan 6.

(1) Poreski obveznik je fiziko lice koje po odredbama ovog zakona ostvaruje oporezivi dohodak ako je:

1) rezident Republike Srpske (u daljem tekstu: rezident) za dohodak ostvaren u Republici Srpskoj, drugom entitetu, Brko Distriktu BiH ili drugoj dravi ili

2) nerezident za dohodak ostvaren u Republici Srpskoj.

(2) Rezident, u smislu ovog zakona, je fiziko lice koje:

1) na teritoriji Republike Srpske ima prebivalite,

2) na teritoriji Republike Srpske, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili vie dana u periodu od 12 mjeseci koji poinje ili se zavrava u odnosnoj poreskoj godini ili3) ima stalno mjesto stanovanja i sredite ivotnih interesa u Republici Srpskoj.(3) Sredite ivotnih interesa iz stava 2. taka 3. ovog lana moe imati lice koje ispunjava najmanje jedan od sljedeih uslova:

1) vlasnitvo nad nepokretnostima ija trina vrijednost prelazi 300.000 konvertibilnih maraka,

2) efektivna ekonomska veze sa Republikom Srpskom,

3) vlasnitvo nad udjelom u kapitalu privrednog drutva u vrijednosti vioj od 100.000 konvertibilnih maraka,

4) brak ili vanbrana zajednice sa dravljaninom Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

5) rad uz izdatu radnu dozvolu ili

6) kolovanje, odnosno obrazovanje.

(4) Smatra se da lice ima stalno mjesto stanovanja iz stava 2. taka 3. ovog lana koje mu je dostupno u svakom trenutnku ukoliko direktno ili indirektno u svom vlasnitvu ili u zakupu ima stan, kuu ili drugu stambenu nepokretnost u Republici Srpskoj koja nije namjenjena za kratkotrajni boravak.

(5) Rezidentu iz stava 2. taka 3. ovog lana, prestaje taj status u sluaju da prestane ispunjavati bilo koji od propisanih uslova ili na njegov zahtjev, u kojem sluaju je obavezan da obavijesti Poresku upravu Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) o prestanku statusa rezidenta.

(6) Nerezident, u smislu ovog zakona, jeste fiziko lice koje se ne smatra rezidentom u smislu stava 2. ovog lana.

(7) Izuzetno od stava 1. taka 2) ovog lana, ne smatraju se obveznicima poreza na dohodak nerezidenti iz Federacije BiH i Brko Distrikta koji ostvaruju dohodak u zajednikim institucijama i javnim preduzeima BiH koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske za dohodak ostvaren u tim institucijama i javnim preduzeima.

(8) Rezidentom Republike Srpske, u smislu ovog zakona, smatra se i fiziko lice koje ima prebivalite na teritoriji Republike Srpske, a ostvaruje lina primanja van podruja Republike Srpske, iz budeta Republike Srpske ili budeta institucija Bosne i Hercegovine.

lan 7.

Osnovica poreza na dohodak je razlika izmeu ukupnih prihoda ostvarenih u jednom poreskom periodu i ukupnih rashoda koji se priznaju u skladu sa ovim zakonom.

III PORESKA OSLOBAANJAlan 8.

(1) Porez na dohodak ostvaren po osnovu radnog odnosa ne plaa se na:

1) otpremninu prilikom odlaska u penziju do visine tri posljednje isplaene neto plate licu koje odlazi u penziju,

2) otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa isplaene do minimalnog iznosa propisanog zakonom kojim se ureuju radni odnosi,

3) nadoknadu troova iz zdravstvenog osiguranja, osim naknada plate,

4) jednokratnu pomo po osnovu roenja djeteta koju poslodavac isplati zaposlenom do visine jedne prosjene mjesene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republikog zavoda za statistiku,

5) jednokratnu pomo u sluaju smrti zaposlenog ili lana njegove ue porodice, ili teke invalidnosti ili dugotrajne bolesti zaposlenog, do iznosa tri prosjene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem podatku Republikog zavoda za statistiku,

6) jednokratnu pomo za sanaciju tete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda ili prirodne katastrofe koju poslodavac isplauje zaposlenom do iznosa tri prosjene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem podatku Republikog zavoda za statistiku,

7) poklone koje daju poslodavci za djecu zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom praznika, koji iznose do 100 KM po djetetu na godinjem nivou,

8) nadoknadu trokova smjetaja koji poslodavac obezbjeuje zaposlenom upuenom na privremeni rad u drugo mjesto gdje se obavlja djelatnost, ukoliko je neophodno da zaposleni koristi smjetaj radi obavljanja radnih zadataka, do visine stvarnih trokova,

9) nadoknadu putnih trokova i dnevnica zaposlenima u svrhu slubenih putovanja ili privremenog obavljanja radnih zadataka i lanovima organa udruenja graana po pozivu organa, do iznosa utvrenog aktom Vlade Republike Srpske,

10) naknade trokova prevoza na posao i sa posla do visine cijene prevozne karte u javnom prevozu,

11) trokove pripremanja toplog obroka u vlastitim restoranima kod poslodavca ili toplog obroka isporuenog poslodavcu od lica registrovanog za usluge keteringa, a najvie do 4,5 KM dnevno po zaposlenom i12) kamatu na naplaena potraivanja iz radnog odnosa.

(2) lanovima ue porodice zaposlenog, u smislu stava 1. take 5) ovog lana, smatraju se: brani i vanbrani suprunici, djeca i usvojenici, roditelji i usvojioci, kao i braa i sestre koji ive u zajednikom domainstvu sa zaposlenim.

(3) Porez na dohodak ostvaren po drugom osnovu ne plaa se na:

1) penzije, osim penzija po osnovu uplaenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u dobrovoljnim kapitalizovanim penzijskim fondovima do 1.200 KM godinje,

2) primanja ostvarena po osnovu prava iz oblasti borako-invalidske zatite i zatite civilnih rtava rata,

3) primanja po osnovu djeijeg i materinskog dodatka i novane pomoi za opremu novoroene djece u skladu sa propisima kojima se ureuje djeija zatita,

4) stipendije uenicima i studentima na redovnom kolovanju koje iznose do 75% prosjene mjesene neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republikog zavoda za statistiku,

5) naknadu za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa propisima kojima se ureuje oblast zapoljavanja i prava tokom nezaposlenosti,

6) novana davanja u skladu sa zakonom kojim se ureuje socijalna zatita,

7) primanja po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoi,

8) isplatu osiguranih suma osiguranja imovine i lica, kao i na isplatu osiguranih suma osiguranja lica kojima se nadoknauje pretrpljena teta, osim na isplatu osiguranja za izmaklu korist ili dobit,

9) konanu isplatu ivotnog osiguranja, osim iznosa uplaene premije ivotnog osiguranja do 1.200 KM godinje,

10) naknadu stvarne materijalne i nematerijalne tete, ukljuujui i kamatu na dosuene iznose naknade tete,

11) prihode po osnovu kamate na tednju u bankama, tedionicama i tedno-kreditnim zadrugama, dobrovoljnim penzijskim fondovima, bankovnim raunima (iro raun, devizni rauni i drugo),

12) premije, subvencije i regres iz budeta Republike Srpske, kao i na PDV nadoknade u skladu sa zakonom kojim se ureuje porez na dodatu vrijednost, koje se isplauju na poseban namjenski raun otvoren kod poslovne banke

13) prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog drutva i

14) prihodi od prodaje pokretnih stvari koritenih u line svrhe.

lan 9.

(1) Obaveze plaanja poreza na lina primanja ostvarena za rad u stranim diplomatskim i konzularnim predstavnitvima ili meunarodnim organizacijama, odnosno kod predstavnika ili slubenika takvih predstavnitava ili organizacija, osloboeni su:1) efovi stranih diplomatskih misija akreditovani u Republici Srpskoj, osoblje stranih diplomatskih misija u Republici Srpskoj, kao i lanovi njihovih domainstava, ukoliko ti lanovi domainstava nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske,

2) efovi stranih konzulata u Republici Srpskoj i konzularni funkcioneri ovlaeni da obavljaju konzularne funkcije, kao i lanovi njihovih domainstava, ukoliko ti lanovi nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske,

3) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomo Organizacije ujedinjenih nacija i njenih specijalizovanih agencija, ukoliko nisu dravljani ili rezidenti Republike Srpske,

4) zaposleni u stranim diplomatskim ili konzularnim predstavnitvima i meunarodnim