Prijslijst Volkswagen Tiguan-1

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Tiguan Prijzen en uitvoeringen per augustus 2011. Comfort & Design (extra t.o.v. Easyline) Sport & Style (extra t.o.v. Comfort & Design) Track & Field (extra t.o.v. Comfort & Design) De Tiguan A Motoren. Benzine Diesel

Transcript

 • De Tiguan

  Prijzen en uitvoeringen per augustus 2011.

 • De Tiguan

  Easylines g#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs INCHSTALENVELGENs %LEKTRISCHERAAMBEDIENINGVOORENACHTERs #ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENINGs %LEKTRISCHVERSTELENVERWARMBAREBUITENSPIEGELSs 2ADIOCDSPELERg2#$gINCLUSIEFVIERLUIDSPREKERSVRs "OORDCOMPUTERg0LUSgs )NHOOGTEVERSTELBAREBESTUURDERSSTOELs "AGAGERUIMTEAFDEKKINGs $EURGREPENBUMPERSENSPIEGELSINCARROSSERIEKLEURs 'RILLEENLAMELLENINGRILLEINCHROOMs :ESAIRBAGSs %LEKTRONISCH3TABILISATIE0ROGRAMMA%30

  Comfort & Design (extra t.o.v. Easyline)s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONINGs 3TUURWIELSCHAKELPOOKKNOPENMANCHETINLEDERs INCHLICHTMETALENVELGENg0ORTLANDgs $AKRELINGZWARTs 2ADIOCDSPELERg2#$gINCLUSIEFMPFUNCTIEMETACHTLUIDSPREKERSVOORENACHTERs -IDDENARMSTEUNMETOPBERGVAKVRs #RUISECONTROLs ,ICHTZICHTPAKKET

  Sport & Style (extra t.o.v. Comfort & Design)s -ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELs INCHLICHTMETALENVELGENg0HILADELPHIAgs $AKRELINGCHROOMs #HROMENSIERLIJSTENRONDDERAMENs :IJRUITENACHTERENACHTERRUITGETINTs 3PORTSTOELENVRINCLSTOFALCANTARABEKLEDINGs 3CHUIFLADENONDERDEVOORSTOELENs -ISTLAMPENVRs 6ERMOEIDHEIDSHERKENNING

  Track & Field (extra t.o.v. Comfort & Design)s -ULTIFUNCTIONEELLEDERENSTUURWIELs .OODRESERVEWIELs /FF2OADBUMPERMETAANRIJHOEKVANGRADENs "ODEMBESCHERMINGs 4ECHNIEKPAKKETs -ISTLAMPENVR

 • Motoren.UITVOERING

  -OTOR

  6ERMOGEN

  4RANSMISSIE

  ExCL"4W

  ExCL"0-

  ExCL"4W

  INCL"0-

  INCL"4W

  INCL"0-

  #/UITSTOOT

  %NERGIELABEL

  AFWIJKENDEBIJTELLING

  Benzine

  %ASYLINE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK "

  #OMFORT$ESIGN"LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK " #OMFORT$ESIGN"LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK " #OMFORT$ESIGN 43)-OTION K7PK $

  3PORT3TYLE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK " 3PORT3TYLE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 43) K7PK " 3PORT3TYLE 43)-OTION K7PK $ 3PORT3TYLE 43)-OTION K7PK % 3PORT3TYLE 43)-OTION K7PK $3' % 3PORT3TYLE 43)-OTION K7PK % 3PORT3TYLE 43)-OTION K7PK $3' %

  4RACK&IELD 43)-OTION K7PK $ 4RACK&IELD 43)-OTION K7PK %

  Diesel

  %ASYLINE "LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK #

  #OMFORT$ESIGN"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK # #OMFORT$ESIGN"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK # #OMFORT$ESIGN"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$)-OTION K7PK $

  3PORT3TYLE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK # 3PORT3TYLE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$) K7PK # 3PORT3TYLE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$)-OTION K7PK $ 3PORT3TYLE"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$)-OTION K7PK $3' $ 3PORT3TYLE 4$)-OTION K7PK $

  4RACK&IELD"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$)-OTION K7PK $ 4RACK&IELD"LUE-OTION4ECHNOLOGY 4$)-OTION K7PK $3' $

 • Volkswagen & Duurzaamheid

  BlueMotion Technologies(ETMERKLABEL"LUE-OTION4ECHNOLOGIESISEENBUNDELINGVANALLETECHNOLOGIEDIE6OLKSWAGENTEBIEDENHEEFTOMBRANDSTOFTEBESPARENUITSTOOTVAN#/TEVERLAGENENMINDERFIJNSTOFENSTIKSTOFOXIDENUITTESTOTEN$EBASISWORDTGEVORMDDOORENERGIEZUINIGEENSCHONETECHNIEKENDIENUALDEBASISVORMENVOORALLE6OLKSWAGENMODELLEN

  /MTEBEGRIJPENWAARDETECHNOLOGIENVAN"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVOORSTAANVOLGENHIERDEOMSCHRIJVINGENVANDELABELSDIEOPDITMOMENTDOOR6OLKSWAGENGELEVERDWORDEN$EZEVINDTUTERUGINDEMODELPRIJZENPAGINA6OORMEERINFORMATIEOVER"LUE-OTION4ECHNOLOGIESVERWIJZENWIJUNAARWWWVOLKSWAGENNL"LUE-OTION4ECHNOLOGIES

  BlueMotion(ETLABEL"LUE-OTIONSTAATVOORDEZEERZUINIGE"LUE-OTIONVERSIESOPBASISVANDEEFFICINTE4$)DIESELTECHNOLOGIEVAN6OLKSWAGEN$ANKZIJAANPASSINGENAANZOWELDEMOTORAERODYNAMICAENDEROLWEERSTANDVANDEAUTOISEEN"LUE-OTIONVERSIEALTIJDZUINIGERDANEENVERGELIJKBAREVERSIEZONDER"LUE-OTIONAANPASSINGEN

  BlueMotion Technology"LUE-OTION4ECHNOLOGYISLEVERBAAROPZOWEL4$)ALS43)MOTORENENZORGTVOOREENVERMINDERINGVANHETBRANDSTOFVERBRUIK"IJ"LUE-OTION4ECHNOLOGYZIJNGEENOPTISCHEOFAERODYNAMISCHEVERSCHILLENMETDEREGULIEREVERSIES(ETAANTALRESTRICTIESINMEERUITVOERINGENISAANMERKELIJKMINDERINVERGELIJKINGMETEEN"LUE-OTIONVERSIE

  BlueTDI(ETLABEL"LUE4$)STAATVOORDEMEESTMILIEUVRIENDELIJKEENECOLOGISCHVERANTWOORDEDIESELVERSIEINZIJNSOORT%EN6OLKSWAGENMET DE AANDUIDING "LUE4$) HEEFT NAAST HET STANDAARD ROETFILTER EEN STIKSTOFO IDENFILTER $E E ORGT ER OOR DAT DE UITSTOOT ANMET DEAANDUIDING "LUE4$) HEEFTNAAST HETSTANDAARDROETFILTEREENSTIKSTOFOXIDENFILTER $EZEZORGTERVOORDAT DEUITSTOOTVANSTIKSTOFWORDTGEREDUCEERDMETMAXIMAALPROCENT

  EcoFuel%CO&UELISDEBENAMINGVAN6OLKSWAGENVOORAUTOgSDIEVANAFDEFABRIEKWORDENVOORZIENVANAARDGASTECHNIEK%ENAUTOMET43)%CO&UELLEVERTOPTIMALEPRESTATIESBIJDELAAGSTMOGELIJKEUITSTOOTVANSCHADELIJKESTOFFEN.OGDUURZAMERWORDTDEZETECHNIEKBIJHETRIJDENOP'ROEN'ASDATVRIJKOMTBIJVERGISTINGVANORGANISCHAFVAL

 • Afleveringskosten en BPM-differentiatie.

  Afleveringskosten per 1 januari 2011*)

  !DVIESKOSTENRIJKLAARMAKEN 6ERWIJDERINGSBIJDRAGE ,EGESDEEL)! ,EGESDEEL)" 4OTAAL

  /VERDEADVIESKOSTENRIJKLAARMAKENENVERWIJDERINGSBIJDRAGEWORDTGEEN"0-GEHEVEN/VERDELEGESWORDTGEEN"47BEREKEND

  BPM-differentiatie

  6OORHETBEPALENVANHET"0-BEDRAGGELDENDEVOLGENDEDIFFERENTIATIES:s%EN"0-PERCENTAGEVOORBENZINEENDIESELAUTOgSs%EN"0-CORRECTIEVOORBENZINEENDIESELAUTOgSs%EN"0-OPSLAGVOORAUTOgSMETEEN#/UITSTOOTBOVENEENGRENSWAARDEVOLGENSEENMALUSTABEL

  s%EN"0-BONUSVOORAUTOgSNETBOVENDE"0-VRIJSTELLINGGRENSs%EN"0-BONUSVOORAUTOgSMETEENDIESELMOTORVOORZIENVANEENROETFILTERs$EEVENTUELEPRIJSCONSEQUENTIESZIJNINDEZEPRIJSLIJSTREEDSVERREKEND

  #ORRECTIEBEDRAGEN "0-PERCENTAGE"ENZINE "ENZINEDIESEL $IESEL

  -ALUSTABEL#/ UITSTOOT "0-OPSLAG "ONUS#/UITSTOOT

  'RENSWAARDEN PERGRKMBOVEN 'RENSWAARDEN"ENZINE $IESEL DEGRENSWAARDE "ENZINE $IESEL "ONUSGR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

  $IESELROETFILTER!LLEDIESELMOTORENZIJNVOORZIENVANEENDIESELROETFILTER

  Fiscale bijtelling/PBASISVANDE#/UITSTOOTVALTELKE6OLKSWAGENINEENBIJTELLINGSCATEGORIEVOORPRIVGEBRUIKVANEENAUTOVANDEZAAK

  #ATEGORIE "ENZINE $IESEL GR GR GR GR GR GR

  0RIJSWIJZIGINGENVOORBEHOUDEN

 • Standaarduitvoeringen.

  %ASYLINE

  #OMFORT$ESIGN

  3PORT3TYLE

  4RACK&IELD

  Exterieur'ROENWARMTEWERENDGLAS s s s s:IJRUITENACHTERENACHTERRUITGETINT s #HROMENSIERLIJSTENRONDDEZIJRUITEN s "UMPERSINCARROSSERIEKLEURONDERSTEDEELBUMPERZWART s s s s#ARROSSERIEAFDEKKINGBIJWIELKASTENENDEURENINZWART s s s s$EURGREPENENBUITENSPIEGELSINCARROSSERIEKLEUR s s s s"UITENSPIEGELSMETGENTEGREERDERICHTINGAANWIJZERS s s s s'RILLEMETCHROMENRAND s s s s,AMELLENINGRILLEVANCHROOM s s s s$AKRELINGZWART s s$AKRELINGCHROOM s 3TALENVELGEN*XMET2BANDEN s ,ICHTMETALENVELGEN*XMET2BANDENg0ORTLANDg s s,ICHTMETALENVELGEN*XMET2BANDENg0HILADELPHIAg s .OODRESERVEWIEL s6ERZINKTECARROSSERIE s s s s/PLOOPHOEK VAN GRADEN s s s /PLOOPHOEK VAN GRADEN/FF2OADBUMPERMETOPLOOPHOEKVANGRADEN s"ODEMBESCHERMING s

  Interieur3TOELENMETBEKLEDINGg0AKATAg s s s3PORTSTOELENVOORBESTUURDERENVOORPASSAGIERMETBEKLEDINGSTOFALCANTARAg-ILANg s "ESTUURDERSSTOELENVOORPASSAGIERSSTOELINHOOGTEVERSTELBAAR s s s s,ENDENSTEUNENINDEVOORSTOELEN s s s s,EUNINGVANBIJRIJDERCOMPLEETOMKLAPBAAR s /PBERGVAKKENONDERDEVOORSTOELEN s -IDDENARMSTEUNVR s s s4WEEBEKERHOUDERSVOORENNBEKERHOUDERACHTER s s s s#HROMENRINGENRONDLUCHTUITSTROOMOPENINGEN s s s s/PBERGVAKAANDAKHEMELENOPHETDASHBOARD s s /PBERGVAKAANDAKHEMELMETAFSLUITBAREKLEPENOPBERGVAKOPHETDASHBOARD s s/PBERGVAKKENINALLEDEURENVRMETHOUDERVOOR,FLESSEN s s s s"AGAGERUIMTEAFDEKKING s s s s!FSLUITBAARENVERLICHTDASHBOARDKASTJE s s s s$RIESPAAKSSTUURWIEL s $RIESPAAKSLEDERENSTUURWIELMETALUMINIUMDECORINLEG s ,EDERENDRIESPAAKSMULTIFUNCTIONEELSTUURWIELICMAUTOMATISCHETRANSMISSIEINCLTIPTRONICBEDIENING s s3CHAKELPOOKKNOPENMANCHETINLEDER s s s.IETROKERSUITVOERINGMETOPBERGVAKENVOLTAANSLUITING s s s s/PBERGTASSENENKLAPTAFELSACHTERDEVOORSTOELEN s !CHTERBANKASYMMETRISCHINDELENOPKLAPBAAR s s s s!CHTERBANK IN LENGTE VERSCHUIFBAAR MET LEUNINGVERSTELLING EN MIDDENARMSTEUN s s s s!CHTERBANK IN LENGTE VERSCHUIFBAAR MET LEUNINGVERSTELLING EN MIDDENARMSTEUN s s s s$EURGREPENENLIJSTENOMVENTILATIEROOSTERSINZWART s s s s

 • Standaarduitvoeringen.

  %ASYLINE

  #OMFORT$ESIGN

  3PORT3TYLE

  4RACK&IELD

  Functioneelg#LIMATICgHALFAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s g#LIMATRONICgVOLAUTOMATISCHEAIRCONDITIONING s s s2ADIOCDSPELERg2#$gMETVIERLUIDSPREKERSVR s 2ADIOCDSPELERg2#$gMETMPFUNCTIEMETACHTLUIDSPREKERSVOORENACHTER s s s%LEKTRISCHERAMENVOORENACHTER s s s s%LEKTRISCHVERSTELENVERWARMBAREBUITENSPIEGELSLINKSASFERISCH s s s s"UITENSPIEGELSELEKTRISCHINKLAPBAAR s s s#ENTRALEDEURVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING s s s s#RUISECONTROL s s s,ICHTENREGENSENSOR s s sg#OMINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGBLIJFTBIJAANKOMSTBRANDEN s s sg,EAVINGHOMEgFUNCTIEVERLICHTINGGAATAANBIJONTGRENDELENAUTOMETAFSTANDSBEDIENING s s s

  s s s s+OMPASINBOORDCOMPUTERg0LUSg s/FF2OADPROGRAMMAAFDALINGSASSISTENTGEOPTIMALISEERDETOERENTALREGELINGBIJAANRIJDENNAUWKEURIGEREDOSEERBAARHEIDVANHETGASPEDAALBIJAUTOMAATVERSNELLINGSBAK s

  "OORDCOMPUTERg0LUSgACTUEELENGEMIDDELDVERBRUIKAFSTANDREISTIJDTAALINSTELLINGDIGITALEWEERGAVEOLIETEMPERATUURENONDERSTEUNENDEFUNCTIES

  3NELHEIDSAFHANKELIJKESTUURBEKRACHTIGING s s s s)NHOOGTEENLENGTEVERSTELBAARSTUURWIEL s s s s4WEELEESLAMPENVR s s 6ERLICHTEVOETENRUIMTEVOORIN s s s4WEELEESLAMPENVRMETCHROMENINZET s sVOLTAANSLUITINGINDEBAGAGERUIMTE s s s s%LEKTRONISCHEPARKEERREMMETAUTOHOLDFUNCTIE s s s s"AGAGERUIMTEVERLICHTING s s s s(OUDERVOORWAARSCHUWINGSDRIEHOEK s s s s3CHAKELADVIESINDICATORVOORHANDGESCHAKELDEVERSIES s s s s"INNENVERLICHTINGMETVERTRAGINGSMECHANISME s s s s2EGELBAREWITTEINSTRUMENTENVERLICHTINGMETROODNACHTDESIGNVOORSCHAKELAARS s s s s)NSTRUMENTENPANEELMETELEKTRONISCHESNELHEIDSMETERKILOMETERTELLERDAGTELLERTOERENTELLERDIGITAALKLOKJEWAARSCHUWINGSLICHTENVOORSTANDRUITENWISSERVLOEISTOFUITVALKOPLAMPENREMENACHTERLICHTENBRANDSTOFMETERKOELVLOEISTOFTEMPERATUURENCONTROLELAMPJE s s s s7AARSCHUWINGSSIGNAALBIJNIETUITGESCHAKELDEVERLICHTING s s s s'ORDELC