29

Prikaz novih MSFI i HSFI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prikaz novih MSFI i HSFI
Page 2: Prikaz novih MSFI i HSFI

Datum

odobravanja

Datum stupanja

na snagu u EU

IFRIC 21 – Pristojbe OJ L 175 , 14.06.2014, p. 9 – 13

13.6.2014. 17.6.2014.

Godišnji poboljšanja MSFI ciklus 2011.-2013. OJ L 365 , 19.12.2014, p. 120 - 123

18.12.2014. 1.1.2015.

23. studeni 2015. 2

Page 3: Prikaz novih MSFI i HSFI

pristojba je odljev resursa s gospodarskim koristima koji države nameću subjektima u skladu sa zakonodavstvom (tj. zakonima i/ili propisima)

pitanje se odnosi na to kada treba priznati obvezu plaćanja pristojbe koja se računovodstveno obrađuje u skladu s MRS 37 › odnosi se na obveze plaćanja pristojbe ako je

obveza u djelokrugu MRS 37 odnosi se i na pristojbe čiji su iznos i vrijeme plaćanja

sigurni

› ne odnosi se na troškove koji proizlaze iz priznavanja obveze plaćanja pristojbe

› ne mora se primjenjivati na obveze koje proizlaze iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama

23. studeni 2015. 3

Page 4: Prikaz novih MSFI i HSFI

Koji obvezujući događaj uzrokuje priznavanje obveze plaćanja pristojbe? › aktivnost koja povlači plaćanje pristojbe kako je ona

definirana u zakonodavstvu

Uzrokuje li ekonomska obveza nastavka rada u budućnosti izvedenu obvezu plaćanja pristojbe koja nastaje radom u tom budućem razdoblju? › ne

Implicira li pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja da subjekt ima sadašnju obvezu platiti pristojbu koja će nastati radom u budućem razdoblju? › ne

23. studeni 2015. 4

Page 5: Prikaz novih MSFI i HSFI

Nastaje li priznavanje obveze plaćanja pristojbe u nekom određenom trenutku ili, u nekim okolnostima, nastaje progresivno tijekom duljeg vremenskog razdoblja? › priznaje se progresivno ako se obvezujući događaj

događa tijekom duljeg vremenskog razdoblja

Koji obvezujući događaj uzrokuje priznavanje obveze plaćanja pristojbe koje nastaje u slučaju postizanja minimalnog praga? › obveza se priznaje kada se dosegne minimalni praga

aktivnosti

Jesu li načela za priznavanje obveze plaćanja pristojbe u godišnjim financijskim izvještajima i u financijskim izvještavanjima za razdoblja tijekom godine ista? › da

23. studeni 2015. 5

Page 6: Prikaz novih MSFI i HSFI

MSFI 3 › Izvan djelokruga standarda:

› obračunavanje stvaranja zajedničkog aranžmana u financijskim izvještajima samog zajedničkog aranžmana

MSFI 13 › Odnosi se na financijsku imovinu, financijske obveze i

druge ugovore obuhvaćene područjem primjene MRS 39 (MSFI 9), neovisno o tome jesu li u skladu s definicijom financijske imovine ili financijskih obveza iz MRS 32

MRS 40 › Klasifikacija stjecanja nekretnine, grupe nekretnina ili

poslovanja – u skladu s MSFI 3

› Razvrstavanje nekretnine kao ulaganja u nekretnine ili kao nekretnine kojom se koristi vlasnik u skladu s MRS 40

23. studeni 2015. 6

Page 7: Prikaz novih MSFI i HSFI

Datum

odobravanja

Datum stupanja

na snagu u EU

Izmjene MRS 19 OJ L 5 , 09.01.2015, p. 11 - 13

17.12.2014. 1.2.2015.

Godišnji poboljšanja MSFI ciklus 2010.-2012. OJ L 5 , 09.01.2015, p. 1 - 10

17.12.2014. 1.2.2015.

23. studeni 2015. 7

Page 8: Prikaz novih MSFI i HSFI

Planovi za definirana primanja: doprinosi zaposlenih

U nekim se planovima za definirana primanja zahtijeva da zaposleni ili treće osobe doprinose troškovima plana

Doprinosi zaposlenih smanjuju troškove primanja koje snosi subjekt

Subjekt utvrđuje smanjuju li doprinosi trećih osoba troškove primanja koje snosi ili daju pravo na prijeboj

Diskrecijski doprinosi zaposlenih ili trećih osoba smanjuju troškove službe po uplati tih doprinosa u plan

23. studeni 2015. 8

Page 9: Prikaz novih MSFI i HSFI

23. studeni 2015. 9

Page 10: Prikaz novih MSFI i HSFI

MSFI 2 › Transakcije u kojima se primaju usluge – stjecanje

prava MSFI 3

› Nepredviđeni iznosi prilagodba u razdoblju mjerenja Nakon toga u skladu s MRS 39 kroz dobit ili gubitak Posljedično izmjene MSFI 9 MRS 37 MRS 39

23. studeni 2015. 10

Page 11: Prikaz novih MSFI i HSFI

MSFI 8 › prosudbe rukovodstva pri primjeni mjerila za

objedinjavanje uključujući sažet opis na taj način objedinjenih poslovnih segmenata i ekonomskih pokazatelja koji su ocijenjeni pri utvrđivanju činjenice da objedinjeni poslovni segmenti dijele slične ekonomske značajke

MRS 24 › subjekt je ppovezan ako subjekt ili bilo koji član

skupine kojoj on pripada izvještajnom subjektu ili vladajućem društvu izvještajnog subjekta pruža usluge ključnog rukovodećeg osoblja

› troškovi subjekta u vezi s uslugama ključnog rukovodećeg osoblja koje pruža zaseban rukovodeći subjekt moraju se objaviti

23. studeni 2015. 11

Page 12: Prikaz novih MSFI i HSFI

MRS 16 i 38

Na datum revalorizacije s imovinom se postupa na jedan od sljedećih načina: › bruto knjigovodstvena vrijednost usklađuje se tako da bude u

skladu s revalorizacijom knjigovodstvene vrijednosti imovine. Primjerice, bruto knjigovodstvena vrijednost može se prepraviti upućivanjem na odgovarajuće tržišne podatke ili se može prepraviti razmjerno promjeni knjigovodstvene vrijednosti. Akumulirana amortizacija na dan revalorizacije usklađuje se tako da bude jednaka razlici između bruto knjigovodstvene vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti imovine nakon što se u obzir uzmu akumulirani gubitci od umanjenja vrijednosti; ili

› akumulirana amortizacija isključuje se na teret bruto knjigovodstvene vrijednosti imovine.

iznos usklađivanja akumulirane amortizacije čini dio povećanja ili smanjenja knjigovodstvene vrijednosti

retroaktivno prepravljanej nie zahtijevano

23. studeni 2015. 12

Page 13: Prikaz novih MSFI i HSFI

EFRAG ARC Očekivano

usvajanje

IASB datum

stupanja na

snagu

MSFI 9 –

Financijski

instrumenti

15.9.2015. H1 2016. H1 2016. 1.1.2018.

MSFI 14 -

Razgraničenja

EU odustala, čeka se konačni

standard 1.1.2016.

MSFI 15 – Prihodi

od ugovora s

kupcima

17.3.2015. Q4 2015. Q1 2016. 1.1.2018.

23. studeni 2015. 13

Page 14: Prikaz novih MSFI i HSFI

EFRAG ARC Očekivano

usvajanje

IASB datum

stupanja na

snagu

Izmjene MSFI 10, 12, i MRS 28 –

konsolidacijske

iznimke

22.7.2015. Q4 2015 Q1 2016 1.1.2016.

Izmjene MRS 1 –

inicijativa za

objavljivanje

19.5.2015. 2.9.2015. Q4 2015 1.1.2016.

Godišnji

poboljšanja

MSFI ciklus 2012.-2014.

4.2.2015. 24.7.2015. Q4 2015 1.1.2016.

23. studeni 2015. 14

Page 15: Prikaz novih MSFI i HSFI

EFRAG ARC Očekivano

usvajanje

IASB datum

stupanja na

snagu

Izmjene MSFI 10

i MRS 28 –

prodaja i

doprinos

pothvatnika u

zajednički

pothvat

odgođeno – čeka se IASB odgovor 1.1.2016.

Izmjene MRS 27

– metoda

udjela

19.12.2014. 2.9.2015. Q4 2015 1.1.2016.

23. studeni 2015. 15

Page 16: Prikaz novih MSFI i HSFI

EFRAG ARC Očekivano

usvajanje

IASB datum

stupanja na

snagu

Izmjene MRS 16

i 41 –

višegodišnji

nasadi

19.9.2014. 9.7.2015. Q4 2015 1.1.2016.

Izmjene MRS 16

i 38 – metode

amortizacije

24.7.2014. 9.7.2015. Q4 2015 1.1.2016.

Izmjene MSFI 11

– stjecanje

udjela u

zajedničkim

operacijama

24.7.2014. 9.7.2015. Q4 2015 1.1.2016.

23. studeni 2015. 16

Page 17: Prikaz novih MSFI i HSFI

MRS 39

MSFI 9 (2014)

FV kroz rdg

Zajmovi i potraživanja

Drži se do dospijeća

Raspoloživo za prodaju (rezidual)

FV kroz rdg (rezdual)

Amortizirani trošak

FV kroz OSD za dužničke

FV kroz OSD za glavničke

Page 18: Prikaz novih MSFI i HSFI

Umanjenje › model očekivanih gubitaka Uvodi komplekniji model u tri koraka

Priznavanje gubitaka na temelju na temelju očekivanja i budućih događaja

Očekivani gubici za 12 mjeseci priznaju se pri početnom priznavanju

Ukupni gubici na temelju značajnog povećanja kreditnog rizika

Očekivano povećanje gubitaka od umanjenja

Primjenjuje se na financijsku imovinu po amortiziranom trošku i po fer kroz OSD

23. studeni 2015. 18

Page 19: Prikaz novih MSFI i HSFI

Računovodstvo zaštite Jasnija veza s upravljanjem rizicima

Očekuje se da će više aranžmana zadovoljiti

uvjete zaštite

Manja volatilnost dobiti/gibitka

Jednostavniji zahtijevi pri provjeri zahtjeva

Eliminira se rahpon 80-125%

Smanjuje se volatilnost dobiti/gubitak

23. studeni 2015. 19

Page 20: Prikaz novih MSFI i HSFI

Zamjena MRS 11 i MRS 18 › kao i IFRIC 13, 15, 18 i SIC 31

Pristup 5 koraka › identificirati ugovor

› identificirati ugovorne obveze

› odrediti cijenu transakcije

› alocirati cijenu transakcije prema ugovornim obvezama

› priznati prihod u trenutku ispunjenja ugovorne obveze

Očekivana primjena 1.1.2018.

Page 21: Prikaz novih MSFI i HSFI

kupac istovremeno prima i upotrebljava sve

koristi koje proizlaze iz ispunjenja ugovorne

obveze od strane subjekta

obveza subjekta je proizvesti ili unaprijediti

imovinu koju kupac kontrolira

obveza subjekta je proizvodnja imovine za

koju ne postoji mogućnost alternativnog koristenja od strane subjekta i subjekt ima

pravo na naknadu za obveze ispunjene do

određenog datuma

Page 22: Prikaz novih MSFI i HSFI

Odluka o objavljivanju Hrvatskih

standarda financijskog izvještavanja

› NN 86/15

› godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja

počinju od 1. siječnja 2016. godine i nadalje

23. studeni 2015. 22

Page 23: Prikaz novih MSFI i HSFI

za razdoblje započeto 1. siječnja 2016. i kasnije, uz

prepravljanja početnih stanja u bilanci na dan 1.

siječnja 2016. ili kasnije, ako je potrebno, bez

prepravljanja informacija za usporedna razdoblja u

računu dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama

kapitala i izvještaju o novčanom toku

treba objaviti tu činjenicu

u bilješkama se obavezno objavljuje opis razloga i

iznosa prepravaka te naziva pozicija u kojima su

prepravci iskazani te iskazuju učinci odredbi

Standarda da su se primjenjivale na usporedne

informacije u računu dobiti i gubitka, izvještaju o

promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku. 23. studeni 2015. 23

Page 24: Prikaz novih MSFI i HSFI

Terminološke

Usklađene definicije s Direktivom

Dodatno pojašnjene pojedine

odredbe

Page 25: Prikaz novih MSFI i HSFI

Brisano je pojednostavljenje koje se

odnosi na sastavljanje skraćenih bilješki za male poduzetnike

Page 26: Prikaz novih MSFI i HSFI

Definicija kontrole i izuzeci od

konsolidacije usklađeni sa Zakonom

o računovdstvu

Nema razmjerne konsolidacije

Page 27: Prikaz novih MSFI i HSFI

Rezerve fer vrijednosti

Fer vrijednost financijske imovine

raspoložive za prodaju

Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u

inozemstvu

Page 28: Prikaz novih MSFI i HSFI

Nema izvanrednih

prihoda/rashoda

Ostali poslovni prihodi

Page 29: Prikaz novih MSFI i HSFI

23. studeni 2015. 29