of 34 /34
PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK

PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Embed Size (px)

Text of PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni...

Page 1: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK

Page 2: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK A - OPIS USLUGA DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TE

PROVEDBU UPRAVNOG POSTUPKA ZA UREĐENJE ODMORIŠTA U SKLOPU AC

A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC: ODMORIŠTE BRODSKI STUPNIK SJEVER

Uvod

Autoceste kao prometnice koje povezuju cjelokupni teritorij RH s mrežom glavnih europskih cesta, a za čiju se uporabu plaća posebna naknada, obvezne su pružiti viši stupanj usluga u svrhu što potpunijeg i kvalitetnijeg zadovoljenja potreba svih korisnika autoceste i odmorišta. Pri izradi projekta potrebno je ostvariti slijedeće ciljeve:

stvoriti jasna koncepcija, prepoznatljivost i dostupnost pojedinih područja / sadržaja u okviru odmorišta,

stvoriti osjećaj sigurnosti i preglednost odmorišta,

osigurati ugodan boravak,

osigurati prepoznatljivost (vizualni identitet) odmorišta. Opis zadatka

Na trasi AC A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica: Lužani - Slavonski Brod zapad nalazi se lokacija postojećeg pratećeg uslužnog objekta PUO Brodski Stupnik jug tip B u sklopu kojeg su izgrađene i u funkciji prometne površine s parkiralištima za osobna vozila, autobuse i teretna vozila.

Također je na razmatranom sektoru autoceste utvrđena potreba podizanja razine uslužnosti na pravcu Lipovac - Zagreb što podrazumijeva interpolaciju novog platoa odmorišta tip C lociranog sjeverno u odnosu na trasu autoceste. Ovaj tip odmorišta namijenjen je za kraće zadržavanje, a sastoji se od benzinske postaje s trgovinom i caffe-barom, parkirališta za osobna vozila, osobna vozila s kamp prikolicama, autobuse i teretna vozila te prostora za odmor na otvorenom.

Prethodno je za izgradnju novog platoa odmorišta Brodski Stupnik sjever ishođena:

- Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: Prateći uslužni objekt (PUO) "Brodski Stupnik - Sjever" na A3 - prometne površine na k.č. 2985 u k.o.Brodski Stupnik u Brodsko - posavskoj županiji, Klasa: UP/I-350-05/13-01/235, Ur.broj: 531-05-14-7 KM od 08.05.2014. godine te

- Rješenje Klasa: UP/I-350-05/16-01/000050, Urbroj: 531-06-1-2-16-0002 od 13/06/2016 o produženju važenja Lokacijske dozvole Klasa: Klasa: UP/I-350-05/13-01/235, Ur.broj: 531-05-14-7 KM od 08.05.2014. godine.

Za potrebe investitora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju:

Odmorište Brodski Stupnik sjever

Tehničkim rješenjem potrebno je:

- daljnju razradu projektne dokumentacije nastaviti temeljem prethodno izrađenog Idejnog projekta koji čini sastavni dio Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Prateći uslužni objekt (PUO) "Brodski Stupnik - Sjever" na A3 - prometne površine na k.č. 2985 u k.o.Brodski Stupnik u Brodsko - posavskoj županiji, Klasa: UP/I-350-05/13-01/235, Ur.broj: 531-05-14-7 KM od 08.05.2014. godine;

- projektnom dokumentacijom nadalje nije potrebno planirati izgradnju objekta SJWC;...

Page 3: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Projektnom dokumentacijom potrebno je obuhvatiti slijedeće sadržaje:

A. prometne površine s odvodnjom i prometnom signalizacijom B. elektroinstalacije – elektroenergetsko napajanje

C. vodoopskrba

D. cestovna rasvjeta E. TK instalacije

F. zaštita postojećih instalacija: plinovoda, naftovoda, vodoopskrbnih cjevovoda,

dalekovoda....

G. krajobrazno uređenje

H. zaštita od buke

I. geodetski radovi

J. koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekta

Dio građevine odmorišta u području buduće benzinske postaje s uslužnim sadržajima nije predmet ovog projektnog zadatka već je predmet posebnog projekta čija će izrada biti u nadležnosti budućeg korisnika cestovnog zemljišta.

Ovom se projektnom dokumentacijom definira samo rezervacija prostora za benzinsku postaju.

Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti s prethodno projektiranim sadržajima, postojećim stanjem, prethodno izrađenom projektnom dokumentacijom, prethodno ishođenim dozvolama , zahtjevima ovog projektnog zadatka, kao i važećom zakonskom regulativom.

1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE A. PROMETNE POVRŠINE S ODVODNJOM I PROMETNOM SIGNALIZACIJOM

Predmet ovog dijela projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za plato odmorišta Brodski Stupnik sjever – prometne, parkirališne i manipulativne površine s odvodnjom, prometnom opremom i signalizacijom.

Kod izrade projektne dokumentacije za prometne površine platoa odmorišta Brodski Stupnik sjever potrebno se pridržavati idejnog projekta na koji je ishođena Lokacijska dozvola. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju svih razina sa svim detaljima potrebnim za izvođenje. Prometne površine

Kod izrade projekta prometnih površina potrebno je obratiti pozornost na pravilno funkcioniranje svih površina na platou odmorišta.

Page 4: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Površine odmorišta se dijele na slijedeće:

- površina za benzinsku postaju - interne prometnice - trake za ubrzanje i usporenje za priključak PUO-a na autocestu - parkirališta za osobna vozila, teretna vozila i autobuse te korisnike i zaposlenike (u sklopu

rezervacije prostora benzinske postaje) - zeleni otoci - pješačke komunikacije - bankine i pokosi.

Interne prometnice odmorišta je potrebno planirati kao jednosmjerne, uz maksimalno izbjegavanje križanja prometnih tokova na prostoru uslužnog objekta, te ih planirati kao uklope/uljeve. Također je potrebno izbjegavati formiranje dviju voznih traka na internim prometnicama, maksimalno odvojiti površine za kretanje i parkiranje teretnih i osobnih vozila, pri čemu se ne smije dozvoliti kretanje teretnih vozila između parkirališta za osobna vozila i prostora za odmor.

U sklopu projekta prometnih površina potrebno je na platou formirati parkirališta za osobna vozila, teretna vozila, kampere i autobuse. Parkirališta za osobna vozila i autobuse predvidjeti bliže sadržaju uslužnog objekta, a sve prema rješenju prethodno izrađenog Idejnog projekta. U sklopu parkirališta za osobna vozila predvidjeti i parkirališna mjesta za invalide, a sve sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

Zelene otoke je potrebno projektirati uzdignute iznad prometnih površina (sa cestovnim rubnjakom). Ispuna zelenih otoka treba biti od humusnog materijala. Krajobrazno oblikovanje zelenih otoka i ostalih površina gdje se planira sadnja biljnog materijala je treba biti obuhvaćena projektom krajobraznog uređenja. Sadnja biljnog materijala na zelenim otocima i ostalim površina gdje se planira sadnja mora biti usklađena sa položajem svih instalacija na navedenim površinama. U sklopu njih ne smiju se nalaziti instalacije i odvodnja, te je potrebno planirati dubinu plodne zemlje od minimalno 0.80 - 1 m (prikazati poprečnim profilom).

Pješačke komunikacije na prometnim površinama je potrebno projektirati na način da korisnik na najlakši i najsigurniji put dođe do svog cilja. Iste je potrebno projektirati kao opločene površine (zeleni otoci, bankine) ili označene površine (pješački prijelaz na prometnim površinama).

Bankine je potrebno projektirati min. širine 1,5m dok je pokose potrebno izvesti da se estetski uklope u postojeći teren (nagib pokosa 1:2). Bankine i pokose je potrebno humusirati i zatravniti.

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije je potrebno provesti kroz glavni projekt. Kolničku konstrukciju na trakama za ubrzanje i usporenje te ostale prometnice i parkirališta projektirati na osnovu prometnog opterećenja na predmetnoj dionici kao asfaltni zastor sa habajućim slojem od asfaltbetona.

Odvodnja prometnih površina Osnove za projektiranje

Pri izradi projektne dokumentacije projektant treba pribaviti podatke koji će poslužiti kao podloga za izradu dokumentacije. Ulazne podatke čine:

- prethodno izrađeni projekti prometnih i parkirališnih površina i sustava odvodnje - podaci o postojećim instalacijama koje se na predmetnoj površini nalaze - klimatski, hidrološki i hidrografski parametri - uvjeti zaštite voda i okoliša.

Page 5: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Projekt odvodnje prometnih i parkirališnih površina

Odvodnju je potrebno riješiti u skladu s konačnim rješenjem prometnih površina platoa. Nije potrebno rješavati odvodnju prom.površina dijela platoa rezerviranog za benzinsku postaju (jer on nije predmet ovog projektnog zadatka), ali je potrebno omogućiti da se ti sustavi odvodnje priključe na sustave odvodnje prometnih i parkirališnih površina platoa te da se zajedno pročišćavaju na uređaju za pročišćavanje (separatoru/ima).

Zbog parkiranja i zadržavanja vozila pretpostavljena je povećana opasnost od curenja ili izlijevanja tvari ili tekućina opasnih po okoliš pa je na predmetnim lokacijama odmorišta na svim površinama gdje su predviđena parkirališta za osobna vozila, kampere i autobuse, te dolaznim prometnicama do istih potrebno predvidjeti izgradnju zatvorenih i vodonepropusnih sustava odvodnje prometnih površina (tzv. zauljena odvodnja). Na pristupnim cestama-rampama za ulaz na predmetna odmorišta, predvidjeti raspršenu odvodnju.

U takvim sustavima odvodnje potrebno je prometne površine omeđiti rubnjacima, a njihove padove projektirati prema objektima u njegovom sastavu. Sami sustavi trebaju se sastojati od rigola i/ili kanalica i/ili kanala s linijskom rešetkom, slivnika, revizijskih okana (koja treba predvidjeti rubno, izvan prometne površine) te kolektora kojima će se prikupljene oborinske vode transportirati do separatora ulja i goriva, te nakon pročišćavanja u njima, kroz kontrolna okna ispuštati u recipijente – obodne kanale.

Nivelete prometnih i parkirališnih površina, kao i njihove sustave odvodnje treba visinski tako odrediti da se sve površinske i procjedne vode mogu odvesti gravitacijski i najkraćim putem, nakon separatora u recipijente – obodne kanale.

Projektirati sustave kanalizacije od PEHD montažnih slivnika u bet. oblozi, sa spojevima od PEHD cijevi na revizijska okna, PEHD montažnih revizijskih okana (alternativno se mogu izvoditi arm.bet.okna po potrebi), te PEHD korugiranih cijevi (za odabir neke druge vrste materijala potrebno je zatražiti dopuštenje Naručitelja. Pri tome promjer ugrađenih kanalizacijskih cijevi-kolektora ne smije biti manji od 300 mm (zbog uvjeta održavanja).

Separatore treba dimenzionirati na kritični dotok sa pripadajućih slivova, te na akcidentni dotok.

Ispuštanja u okoliš (obodne kanale) moraju biti izvedena na način da ne prouzroče negativan utjecaj na okolno područje (npr. plavljenje, erozija zemljišta i sl.) – u tu svrhu potrebno je predvidjeti oblaganja dijelova obodnih kanala na mjestima ispuštanja, kao zaštitu od moguće erozije. Dodatno je potrebno na ispusnim cjevovodima ugraditi 'žablje' poklopce.

Projektant pri izradi svih nivoa projekta mora kroz njega provesti sve zahtijevane mjere zaštite voda i okoliša, zatražene kroz posebne uvjete kao sastavni dio lokacijske dozvole, naročito kroz vodopravne uvjete.

Obzirom da projektna dokumentacija buduće benzinske postaje s uslužnim sadržajima nije sastavni dio ovog projektnog zadatka, niti odvodnja tih objekata (zasebni sustavi odvodnje a) krovnih i b) sanitarno-fekalnih voda uključivo biouređaj za pročišćavanje) njime također nije obuhvaćena. Ovaj projektni zadatak obuhvaća:

1. obradu hidrološke dokumentacije kojom se definiraju mjerodavni parametri potrebni za dimenzioniranje objekata vanjske i unutarnje odvodnje namjeravanog zahvata u prostoru

2. izradu izmjene prethodno izrađenog idejnog projekta za potrebe ishođenja izmjene lokacijske dozvole

U konačnom idejnom projektu potrebno je:

Page 6: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- predvidjeti koncepciju tehničkog rješenja odvodnje prometnih površina pomoću racionalnih projektnih rješenja, koja će pružiti garanciju učinkovite zaštite okoliša. Projekt treba sadržavati generalni prikaz koncepcijskog rješenja, te osnovne podatke o njegovim značajkama

- projekt treba, uz opće priloge, sadržavati:

- tehnički opis sa opisanom koncepcijom tehničkog rješenja i elementima u njegovom sastavu

- grafičke priloge - situaciju, uzdužni i poprečne profile te tipske nacrte predviđenih građevina.

3. izradu glavnog projekta odvodnje koji se odnosi na unutarnju odvodnju tj. sustave prikupljanja,

pročišćavanja i dispozicije oborinskih voda sa prometnih i parkirališnih površina na predmetnim lokacijama i pripadajućih slivnih površina te koji, uz opće priloge, trebaju sadržavati:

- tehnički opis sa obrazloženom koncepcijom odvodnje i opisanim sustavom odvodnje, njegovim pojedinim dionicama i objektima

- hidraulički proračun - proračun količina oborinskih voda temeljen na hidrološkim podacima i dimenzioniranje sustava odvodnje i njegovih sastavnih dijelova

- statički proračun objekata unutarnje odvodnje i vodozaštite, ukoliko su oni predviđeni kao armirano-betonski

- grafičke priloge - situaciju, uzdužne profile kolektora, normalne poprečne profile sa elementima sustava odvodnje, poprečne presjeke kanal. rovova, sve potrebne nacrte objekata unutarnje odvodnje i vodozaštite sa detaljima,

- procjenu troškova gradnje.

4. izradu glavnog projekta odvodnje koji se odnosi na vanjsku odvodnju tj. sustav zaštite g platoa i

prom.površina odmorišta od voda sa okolnog terena koji, uz opće priloge, treba sadržavati:

- tehn.opis sa opisanim sustavom odvodnje – po potrebi izgradnju novog i/ili uređenje postojećeg obodnog kanala, eventualno potrebni pristupni put parcelama, propuste na mjestima prijelaza prometnice preko kanala

- grafičke priloge - situaciju, uzdužne profile kanala, poprečne presjeke, sve potrebne nacrte objekata na kanalu sa detaljima (propusti, obloga)

- procjenu troškova gradnje

5. izradu izvedbenog projekta odvodnje koji treba sadržavati:

- tehnički opis

- grafičke priloge - nacrte objekata u sastavu sustava odvodnje i vodozaštite sa svim potrebnim detaljima i njima pripadajuće armaturne nacrte (ukoliko su oni predviđeni kao armirano-betonski).

- iskaze i specifikacije armature, koji mogu biti na nacrtu ili kao posebni prilozi

- tablične iskaze revizijskih okana i slivnika (sa koordinatama poklopaca odnosno rešetki, te visinskim kotama)

- troškovnik.

6. izradu natječajne dokumentacije koja treba sadržavati:

- tehnički opis

Page 7: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- osnovne i pregledne grafičke priloge

- troškovnik.

Prometna signalizacija i oprema

U projektnoj dokumentaciji prometne signalizacije i opreme potrebno je detaljno razraditi horizontalnu i vertikalnu prometnu signalizaciju te opremu odmorišta, a sve u skladu sa:

- važećim zakonima i ostalim propisima iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša, građenja, sigurnosti prometa na cestama i javnih cesta,

- važećim hrvatskim normama za prometnu signalizaciju i opremu cesta,

- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama knjiga I - VI (Zagreb, prosinac 2001. Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste),

- HAC, Internim smjernicama za radove na autocestama, "Tehnički uvjeti za izvođenje oznaka na kolniku (horizontalna signalizacija)" i ostalim internim smjernica HAC-a i HC-a, vezane za predmet ovog projektnog zadatka.

Horizontalna signalizacija

Horizontalnom signalizacijom potrebno je obuhvatiti sve prometne površine na odmorištu. Nadalje, odvijanje prometa na odmorištu potrebno je regulirati elementima horizontalne signalizacije koji moraju jasno naznačiti smjer kretanja, te prostore predviđene za parkirališta.

Vertikalna signalizacija

Odgovarajućom vertikalnom prometnom signalizacijom na odmorištu potrebno je naznačiti sigurno odvijanje prometa, usmjeravanje određenih vozila (osobna, kamioni, autobusi...) prema sadržajima odmorišta, te parkirališna mjesta. Također je potrebno predvidjeti postavu prometnih znakova C98 i C99 "odmorište" na trasi autoceste. Oprema

Projektant treba voditi računa o zaštiti bočnih opasnosti npr. konstrukcije prometnih znakova, rasvjetnih stupova i elektro opreme (elektro ormari, meteorološke stanice i sl.) u zoni zahvata odnosno dati adekvatna rješenja zaštite bočnih opasnosti zaštitnom ogradom odgovarajućih karakteristika (klasa zaštite (H), potrebna radna širina (W) te indeks jačine sudara za putnike (ASI) / HRN EN 1317) vezano za udaljenosti bočnih opasnosti od ruba kolnika.

Projektant treba predvidjeti i postavu zaštitne žičane ograde namijenjene zaštiti prometa na cesti od divljači i drugih životinja. Potrebno je predvidjeti vrata u zaštitnoj žičanoj ogradi kako bi se omogućio pristup pratećem uslužnom objektu radnicima koji rade na istom.

Page 8: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

B. ELEKTROINSTALACIJE – ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

Prije početka projektiranja elektroinstalacija i elektroenergetskog napajanja, potrebno je da se projektant upozna s raspoloživom projektno-tehničkom dokumentacijom kao i s ishođenom Lokacijskom dozvolom i u njoj projektiranim tehničkim rješenjem.

Za potrebe opskrbe električnom energijom novog platoa PUO tip C na sjevernoj strani, vanjske rasvjete autoceste i svih ostalih potrošača na predmetnoj lokaciji, potrebno je izraditi projekte elektroinstalacija.

Elektroenergetsko napajanje objekata i cestovne rasvjete novog platoa PUO tip C na sjevernoj strani treba predvidjeti iz trafostanice koja je na lokaciji PUO Brodski Stupnik jug, HEP oznaka TS MBTS PUO Brodski Stupnik , TS T707 SB, nadležni HEP ODS d.o.o. Elektra Sl. Brod.

Postojeća rasvjeta u središnjem pojasu autoceste tijekom izgradnje novog platoa pratećeg uslužnog objekta tip C na sjevernoj strani, te kompletna postojeća rasvjeta PUO Brodski Stupnik jug trebaju ostati u funkciji odn. prema potrebi predvidjeti privremene zahvate na kabelskoj mreži za napajanje rasvjete u središnjem pojasu.

Potrebno je u skladu s novom legislativom i definiranom novom vršnom snagom zatražiti novu PEES odnosno provjeriti valjanost postojeće i ugovor o priključenju od nadležnog HEP ODS-a.

U svrhu smanjenja troškova cestovne rasvjete u eksploataciji potrebno je primijeniti racionalizirati rješenje definirano prethodno izrađenom projektnom dokumentacijom /Idejnim projektom na način da se istom predvidi uvođenje LED tehnologije.

Sukladno izdanim uvjetima građenja u projektu treba razraditi trase i konfiguraciju zaštitnih cijevi energetskog razvoda za napajanje objekata PUO i cestovne rasvjete.

Za postojeće stanje:

Analizirati postojeće stanje prekopa ispod glavne trase i u slučaju da prekopi nisu u dovoljnom kapacitetu, ili ne postoje ili nisu prohodni, ili nema pouzdanih informacija o postojećem stanju predvidjeti u konfiguraciji:

- fi 200 mm - 1+1 min. rezervna - fi 110 mm - 1+1 min. rezervna. Za novo stanje:

U Glavnom projektu potrebno je razraditi i uskladiti trase i broj cijevi EEN razvoda s tehničkim zahtjevima EEN napajanja prema novoj PEES .

Ovim elektrotehničkim projektom je predviđena izgradnja dostatne elektroenergetske kabelske kanalizacije elektroenergetskog razvoda, infrastruktura cestovne rasvjete i djelomična rasvjete odmorišta prema zahtjevima Investitora.

Kabelska kanalizacija s PVC cijevima fi160 mm i fi110 mm do pojedinih lokacija budućih uslužnih objekata na rezerviranom platoa za izgradnju budućih pratećih objekata odmorišta (benzinske postaje s trgovinom i caffe-barom), kao i za povezivanje s postojećim odmorištem jug. Time će se izbjeći naknadno prekopavanje prometnica.

Predvidjeti mogućnost ugradnje brojila potrošnje el. energije za svakog budućeg korisnika odvojeno, priključnim kabelima sa sabirnica NN u trafostanici.

Zasebnim / budućim projektima pojedinih uslužnih objekata definirat će se energetske potrebe te zatražiti tehničko-ekonomski uvjeti od nadležne elektrodistribucije za elektroenergetsko napajanje, odnosno mjerenje utroška električne energije. Time će se definirati pozicije PMO ormara kao mjesto predaje el.energije, a priključak u TS i napojni kabeli do budućih PMO ormara obuhvatit će se tehničkim rješenjima HEP ODS-a.

Page 9: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Trase kabela predvidjeti unutar zelenih površina uz pojedine prometne pravce i/ili unutar pješačkih staza, kako bi se izbjeglo razbijanja asfaltiranih površina, a naročitu pozornost obratiti na postojeće energetske i telekomunikacijske kabele/vodove.

Sukladno navedenome zbog manje potrošnje nove LED rasvjete bit će potrebna manja angažirana snaga napajanja instalacije cestovne rasvjete pa zbog manje vršne snage potrebno je da projektant u ime Investitora zatraži i ishodi novu/izmijenjenu Prethodnu elektroenegetsku suglasnost (PEES) s novim posebnim uvjetima, te Ugovor o priključenju kod nadležnog HEP ODS d.o.o., a kojim će se akceptirati nova vršna elektroenergetska snaga za mjerno mjesto potrošnje vanjske rasvjete novog platoa odmorišta tip C na sjevernoj strani.

Isto će biti potrebno uključiti u postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Projekt elektroenergetskog napajanja i elektroinstalacija izraditi tako da se napajanje potrošača u svim objektima na predmetnim lokacijama izvede skladu s uvjetima iz PEES.

Napajanje iz trafostanice do svih ostalih objekata i rasvjete autoceste riješiti u elektro projektima samih objekata (rasvjete), što znači da je u tim projektima potrebno riješiti i napojne kabele koji dolaze iz NN razvoda trafostanice do NN razvodnih ili priključnih ormara u pojedinim objektima ili razdjelnicima trošila.

Za potrebe elektroenergetskog napajanja budućih pratećih uslužnih objekata (benzinske postaje s trgovinom i caffe-barom) u ovome projektu predvidjeti minimalno 3 zaštitne cijevi minimalnog promjera fi=100 mm.

C. VODOOPSKRBA

Kako se planira izgradnja odmorišta s ciljem povećanja razine usluge, te se uvode novi sadržaji potrebno je osigurati pouzdanu vodoopskrbu s dovoljnim količinama pitke i protupožarne vode kako je propisano zakonom.

Vodoopskrba odmorišta / pratećih uslužnih objekata predviđa:

- izgradnju vodoopskrbnog priključnog cjevovoda do platoa odmorišta, - razvod instalacija po platou odmorišta.

U tu svrhu potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za vodoopskrbni sustav koji će obuhvatiti:

- sanitarnu potrošnju vode - protupožarne potrebe objekata.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi na temelju dobivenih uvjeta nadležnog distributera vode, te na projektirano rješenje vodoopskrbnog sustava ishoditi njihovu suglasnost.

Projektna dokumentacija treba obuhvatiti izgradnju novih objekata u području obuhvata.

Projekt vodoopskrbe objekata autoceste mora sadržavati sve potrebne obrade kojima će se u cijelosti definirati koncepcija opskrbe vodom i protupožarna zaštita objekata.

Priprema tehničkog rješenja vodoopskrbnog cjevovoda za podrazumijeva:

- ishođenje potrebnih podataka i uvjeta od nadležnog distributera - polaganje trase vodovoda vodeći računa o drugim instalacijama u području zahvata bilo da se

radi o izvedenim ili projektiranim instalacijama koje će se izvoditi u budućnosti - dovođenje vodoopskrbnog cjevovoda na lokaciju sa završetkom u oknu u zelenoj površini

ispred svakog pojedinog objekta. U svakom oknu treba predvidjeti zaseban vodomjer kako bi se omogućilo pojedinačno očitanje potrošnje vode u svakom objektu.

- u slučaju prolaza vodovoda ispod autoceste treba predvidjeti tehničko rješenje s bušenjem uz

Page 10: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

postavljanje radne cijevi u zaštitnu cijev .

Izrađeni projekti vodoopskrbe objekata autoceste moraju sadržavati sve potrebne obrade kojima će se u cijelosti definirati koncepcija opskrbe vodom i protupožarna zaštita objekata.

Priprema podloga za projektiranje tehničkih rješenja vodoopskrbe podrazumijeva pribavljanje svih potrebnih podataka i uvjeta od nadležnog distributera.

D. CESTOVNA RASVJETA

Projektiranje cestovne rasvjete, mora obuhvatiti sve dijelove glavnih prometnih pravaca sa zonama adaptacije i cijelu prometnu površinu odmorišta, uključujući i dekorativnu rasvjetu po potrebi.

Projektom rasvjete projektanta se upućuje na varijantna rješenja iz kojih se preferiraju rješenja s ne postavljanjem rasvjetnih stupova u centralnom pojasu autoceste u zoni odmorišta.

Odabir bazirati u smislu energetske učinkovitosti, te ekološke prihvatljivosti.

U svrhu smanjenja troškova cestovne rasvjete u eksploataciji potrebno je definirati racionalizirao rješenje u projektnoj dokumentaciji/Idejnom projektu na način da se istom predvidi uvođenje LED tehnologije.

Razmotriti i proračunima potkrijepiti odabir dijelova instalacije (svjetiljke, stupovi, lukovi), te moguću uštedu i rok isplativosti investicije.

Posebno analizirati slučaj promjene geometrije instalacije u smislu smanjenja svjetlosnog onečišćenja, te utroška energije.

Provjeriti mogućnosti reguliranja svjetlosnog toka izvora svjetlosti s naglaskom na uštedu energije, ali i na prikladnost takvih rješenja s obzirom na sigurnost prometa.

Pri svim analizama koristiti svjetiljke s visokim stupnjem svjetlosne efikasnosti, zaštitu ostvarenu kućištem s dodatnom zaštitom prostora žarulje, te dugogodišnjim održanjem svjetlosne efikasnosti što omogućuje daljnje energetske uštede.

Budući rasvjeta pratećeg uslužnog objekta obuhvaća dio glavnog prometnog pravca sa zonama adaptacije i cijelu prometnu površinu pratećeg uslužnog objekta.

Primijeniti kriterije za projektiranje prema standardu HRN EN 13201, Dio 1. - dio 5. i EU kriterijima projektiranja javne rasvjete za primjenu u Zelenoj javnoj nabavi 2018-2019/2020 za cestovnu rasvjetu, te preporukama novih tipskih razvojnih projekata HAC-a u pogledu energetske učinkovitosti, onečišćenja okoliša i štetnog utjecaja na zdravlje.

Projekt rasvjete mora obuhvatiti slijedeća rješenja:

- rješenje i specifikaciju kabelske kanalizacije za elektroenergetsku mrežu napajanja rasvjete - rješenje stupova rasvjete - rješenje i odabir kabela za napajanje - rješenje i odabir rasvjetnih tijela (izvori svjetlosti i predspojne naprave).

Projektirana tehnička rješenja moraju akceptirati specifičnosti koje proizlaze iz složenosti izgradnje i opremanja objekata visokogradnje, uz primjenu novih rješenja koja uključuju racionalizaciju potrošnje električne energije.

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste, te mora sadržavati prikaz osnovnih tehničkih podataka:

Page 11: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- izvori napajanja (mjesto priključka na NN mrežu i obračunsko mjerno mjesto (šifru OMM sukladno službenoj oznaci HEP ODS)

- zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira - uzemljenje i prenaponska zaštita ovisno o tipu postojeće EEN mreže. - upravljanje i regulacija - izračun bilance energetskih pokazatelja i indikatora kvalitete ulaganja sukladno Zakonu o

učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji i EU GPP 2018-2019/2020 - bilanca ekoloških pokazatelja projekta putem emisija ekvivalentnog CO₂ u (tCO₂/god) - ekonomsku analizu i povrat investicije - plan održavanja predmetne građevine. - verifikacija rezultata nakon provedbe rekonstrukcije

Elektroenergetske granice zahvata odnose se na rješenje niskonaponske elektroenergetske mreže rasvjete do točke priključka, koja se nalazi u izdvojenom samostojećem kabelskom priključno mjernom ormariću za mjerenje potrošnje (SKPMO). Razdiobu treba riješiti optimalnom izvedbom s izvorom napajanja iz trafostanice, a napon kojim se napaja rasvjeta treba biti neprekidan i stalan.

Prema potrebi iz razdjelnika cestovne rasvjete za potrebe prometnih projekata treba predvidjeti i odvode za napajanje prometne signalizacije i uređaja, sa stalnim naponom, u skladu s elektrotehničkim projektom prometne signalizacije i opreme te izvedenim stanjem na terenu.

Postojeća rasvjeta u središnjem pojasu autoceste tijekom izgradnje novog platoa pratećeg uslužnog objekta tip C na sjevernoj strani, te postojeća rasvjeta PUO Brodski Stupnik jug trebaju ostati u funkciji odn. prema potrebi predvidjeti privremene zahvate na kabelskoj mreži za napajanje rasvjete u središnjem pojasu.

SVJETLOTEHNIČKI ZAHTJEVI

Kod projektiranja nove rasvjete novog platoa pratećeg uslužnog objekta tip C lociranog sjeverno u odnosu na trasu autoceste nije potrebno uzeti u obzir postojeću rasvjetu u središnjem pojasu, te rasvjetu glavne trase autoceste na sjevernoj strani riješiti ovim projektom koji isključuje postavljanje rasvjetnih stupova u središnjem pojasu.

Rasvjeta glavne trase autoceste na južnoj strani bit će obuhvaćena projektom rekonstrukcije rasvjete POU jug, i takvo rješenje ne predviđa postojanje rasvjete u središnjem pojasu.

U idejnom projektu potrebno je definirati sve potrebne parametre i koeficijente potrebne za izračun rasvjete koji određuju svojstva rasvjete Osnovne parametre i kriterije za definiranje:

- svjetlosni tok Φ svjetlosnog izvora u (lm) - jakost svjetlosnog izvora (intenzitet svjetlosti) J - u (cd)

- razina luminancije (sjajnost/svjetloća/gustoća svjetlosti) - L u (cd/m2)

- jednolikost luminancije definirana su dva tipa jednolikosti luminancije: - srednja/opća jednolikost

luminancije U0 i uzdužna jednolikost luminancije Ul

- jakost luminancije svjetlosnog izvora I - u (cd/lm)

- ograničenje bliještanja preko porasta praga Ti, i kontrasta (razred bliještanja D i razred intenziteta

sjajnosti rasvjete G.

- razina rasvijetljenosti/osvijetljenosti horizontalne površine (jakost rasvjete obasjane površine E - u

(lx)

- vizualno vođenje

- raspored svjetiljaka

- refleksijska svojstva kolnika (usmjerena i difuzna)

- faktor uzvrata boje CRI u (Ra

Page 12: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- temperatura boje T - u (K)

- svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti ηls - u (lm/W)

- korisni životni vijek LED svjetiljke prema klasifikacijama LxBy, LxCz, LxFy

- radna temperaturu okoline Tair(Tp) u °C.

SVJETLOTEHNIČKI PRORAČUN

Projektom definirati klase rasvjete ovisno o količini prometa na predmetnoj dionici unazad godine dana (protok vozila 60.000 godišnje je gornja granica).

Sukladno normi HRI CEN/TR 13201-1:2015 i podacima o brojanju prometa u RH,

te projekciji prometnog opterećenja za 15 godina uz porast od 1.5 %/god.), tražene klase rasvjete potrebno je definirati ovisno o podaci o količini prometa na predmetnoj dionici unazad godine dana, uzimajući u obzir preporuke:

Za PUO:

- M3 za glavnu trasu autoceste (režim 100 % regulacija intenzitetom svjetlosnog tok) - M4/M5 -ulazno - izlazni pravci PUO - rasvjetljavaju se samo prometno najbitniji djelovi - rasvjetljava se plato do benzinske postaje s trgovinom i caffe-barom, parkirališta za osobna vozila,

osobna vozila s kamp prikolicama, autobuse i teretna vozila te prostora za odmor na otvorenom - P2 za parkiralište - rasvjetljava se samo usko područje uz benzinsku stanicu odn. tj. samo 25%

površine parkirališnih mjesta za svaku vrstu vozila (nakon prijedloga rješenja od strane projektanta tijekom projektiranja moguća izmjena koju je potrebno potvrditi od strane Investitora)

U svjetlotehničkom proračunu treba primijeniti:

- faktor održavanja instalacije cestovne rasvjete MF = LMF * (LLMF x LSF) - realne koeficijente refleksije površine kolnika sukladno klasifikacijama (R1 - R4, C1 - C2) - realne koeficijente EIR slabijih uvjeta rasvjete rubnih zona (samo za klase rasvjete M); omjer

rasvijetljenosti ruba ili trake neposredno uz kolnik. - faktor korekcije godišnjeg broja radnih sati K (odn. odstupanje od normiranog broja sati rada 4 100

sati) za svako obračunsko mjerno mjesto posebno (OMM).

Obratiti pažnju u svjetlotehničkom proračunu na vrijednosti parametara u kritičnim zonama na glavnoj tresi između ulaza i izlaza u PUO, koja se ne može zadovoljavajuće osvijetliti svjetiljkama zbog ograničenja na postavljanje stupova u središnjem pojasu koje definira postavljanje jeftinije odbojne ograde. Po potrebi primijeniti dodatne reflektore na ulaznim i izlaznim stazama na PUO koji se montiraju jednostrano na projektirane stupove sa svjetiljkama visine 14m.

S tim u vezi označiti u svjetlotehničkom proračunu karakteristične i kritične točke (pozicije) na prometnim površinama, u kojima će se nakon realizacije cestovne rasvjete mjerenjem verificirati izračunate vrijednosti svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete prema HRN EN 13201 u stvarnosti na terenu.

IZVORI SVJETLOSTI I PREDSPOJNE NAPRAVE

Kriteriji za projektiranje

LED izvori svjetlosti trebaju imati minimalne tehničke karakteristike: - trajnost LED-a modula ne manja od 100.000 h uz nazivni (korisni) životni vijek min. L90B10 , min.

L0C10 uz 65.000 h, min L80F10 uz 70.000 h - iskoristivost/efikasnost izvora min. 120 lm/W

Page 13: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- optičko sjenilo LED svjetiljke oblik full cutoff (ravno), materijal: kaljeno staklo - faktor izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke prema gore ULOR max. 1% - temperatura boje svjetla (nominalna) T (CCT) u (K):

- 4500 K za prometnice klase M3 - 4000 K za prometne površine M4 i sve klase P - unutar urbanih područja ⋜ 3000 K.

- optičko sjenilo LED svjetiljke oblik full cutoff (ravno), materijal: kaljeno staklo - bliještanje: u svjetlotehničkom proračunu odabrati razrede prema intenzitetu luminancije: G2 - G3,

razrede prema indeksu bliještanja D4 - D5. Predvidjeti LED svjetiljke koje trebaju imati mogućnost:

- s integriranom regulacijom i upravljanjem svjetiljkom (LED modul se isporučuje s predspojnom napravom- dimabilnim LED driverom)

- internog programiranja u svrhu smanjenje snage, odnosno intenziteta svjetlosti - s integriranim programabilnim modulom za regulaciju konstantnog svjetlosnog toka u odnosu na

starost LED izvora (održavanje svjetlosnog toka konstantnim kroz životni vijek svjetiljke - CLO) (predvidjeti već za fazu I realizacije projekta)

- LED svjetiljke trebaju biti podesive na način da se omogući priprema za buduće upravljanje regulacijom rasvjete iz kontrolnog centra i dojava kvara pojedinih svjetiljki budućem kontrolnom centru uz nadogradnju sustava iz faze I pomoću preferiranog digitalnog sučelja sustava upravljanja DALI, bez potrebe zamjene postojeće instalirane opreme u fazi I. Pri projektiranju faze I predvidjeti u fazi II mogućnost prikuplja podatke i upravljanja pomoću kontrolnog modula i ugrađenog sučelja putem svjetlovodne infrastrukture HAC-a u nadležnim COKP.

- Projektirati svjetiljke koje imaju mogućnost naknadnog ugrađivanja u fazi II komunikacijskog modula prema IEEE standardu 802.15.4. Više svjetiljaka treba biti u fazi II grupirano u jedan segment, u svakom segmentu mora postojati jedan sklop koordinator koji bežično komunicira sa svjetiljkama

- zahtijevani nivo servisiranja LED svjetiljki je izmjenjivi LED svjetlosni pogon: detaljnije u poglavlju "SERVISIRANJE OPREME I GARANCIJA".

Predvidjeti elektroničke predspojne naprave koje trebaju imati minimalne tehničke karakteristike:

- mora biti predviđena za vanjsku ("outdoor") montažu. - elektronička predspojna naprava (driver), u potpunosti je programibilna za niz načina upravljanja

regulacijom na principu smanjenjem svjetlosnog toka (LED dimming) - trajnost LED predspojne naprave (drivera): definirano putem faktor učestalosti ispada BR - elektroničke predspojne naprave u kombinaciji balast+svjetiljka moraju biti energetski učinkovite

(za dimabilne elektroničke balaste prema uredbi 245/2009/EU) - sa zaštitom od THD: driver s aktivnom kompenzacijom viših harmoničkih članova u struji - sa zaštitom od elektrostatskog pražnjenja prema HRN EN 61340-5-1 - sa zaštitom od vršne struje ukapčanja (udarni faktor). Rasvjetna oprema treba posjedovati slijedeće certifikate:

- CE - oznaka - ENEC certifikat : za električne svjetiljke i pribor za svjetiljke (predspojne naprave) - Potvrda o RoHS testu (RoHS 2 Directive 2015/863/EU)

i udovoljavati standardima ISO 14021; ISO 14025.

- EMC kompatibilnost LED modula: prema HRN EN 61000-4-1: do HRN EN 61000-4-12: EMC-4. - zaštita od elektrostaskog pražnjenja LED chipova prema HRN EN 61340-5-1 , dio 5-1.

- LED svjetiljka treba sadržavati deklaraciju proizvađača o:

Page 14: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- fotobiološkoj sigurnosti/riziku za zdravlje (utjecaja plavog svjetla i ultraljubičastog zračenja (UV) LED izvora svjetlosti: moraju zadovoljavati kriterije prema grupama rizika RG0 ili RG1 prema HRN EN 62471:2008

- utjecaju proizvoda na okoliš sa sadržajem štetnog materijala u proizvodu koji se može reciklirati sukladno direktivi WEEE. 2012/19/EU za rasvjetna oprema (preuzeto u Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, NN 42/2014).

REGULACIJA CESTOVNE RASVJETE

U opisu jasno razgraničiti fazu I i fazu II realizacije regulacije, naglasiti što se podrazumijeva pod fazom I a što pod budućom fazom (faza II).

Regulacija je integrirana u svakoj pojedinoj svjetiljci (faza I) (LED modul se isporučuje s elektronskom predspojnom napravom (driver-om) za digitalno upravljanje rasvjetom prema HRN EN 62386-102:2016 i HRN EN 62386-103:2016.

Regulacija snage u određenom vremenskom razdoblju tijekom noći na zahtijevani stupanj regulacije intenziteta svjetlosnog toka (% od nominalnog) prema unaprijed definiranim tvorničkim postavkama koje je moguće dodatno prilagoditi potrebama i posebnim zahtjevima Naručitelja. Programiranje režima rada mora biti moguće i naknadno pri isporuci ili montaži uz korištenje protokola i uređaja definiranih od strane proizvođača.

Podešavanje vremena paljenja i gašenja rasvjete te preklapanja/trajanja pojedinih vremenskih intervala/faza (4 ili više), vrši se kroz cijelu godinu ovisno o vremenskom dijelu noći, tj. sustav mora omogućiti prilagođavanje vremena paljenja i gašenja rasvjete u ovisnosti o vremenu izlaska i zalaska sunca, uzimajući u obzir točan geografski položaj rasvjete kojom se želi upravljati. Također prilikom regulacije treba uzeti u obzir koji je dan u tjednu, koji je mjesec, a također i ovisno o nekom lokalnom ili državnom blagdanu ili događaju.

U projektu definirati ukupno 3 različita predefinirana scenarija regulacije intenziteta svjetlosti tijekom noći - tvornički programirani zadani režimi rada tj. mogući scenariji regulacije intenziteta svjetlosnog toka LED svjetiljke. Za potrebe tendera trebat će definirati prema želji Naručitelja jedan referentni scenarij regulacije za kojeg će svi ponuditelji provesti izračun numeričkih indikatora kvalitete projekta, koji će biti jedan od kriterija Naručitelja za ocjenu kvalitete ponude glede energetske učinkovitosti i ekološke bilance nove rasvjete, te odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Regulacija - predefinirani referentni scenarij 1:

Trajanje uključenja (doba noći )

Intenzitet rasvjete

od do %

ON Uključenje 30 min prije zalaska sunca (100%, klasa M3)

23:00 100

23:00 2:00 60

2:00 5:00 40

5:00 6:00 60

6:00 Uključenje 30 min prije izlaska sunca (100%, klasa M3)

OFF Isključenje 30 min nakon izlaska sunca

100

Faznost građenja instalacije cestovne rasvjete

Page 15: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Faznost je primarno određenja stupnjem izgrađenosti sustava regulacije.

Jasno razgraničiti i fazu I i fazu II realizacije regulacije:

- faza I: regulacija je integrirana u svakoj pojedinoj svjetiljci, lokalno

- faza II: naknadna ugradnje opreme za daljinski nadzor i upravljanje svjetiljkom s udaljene lokacije (COKP) pomoću preferiranog digitalnog sučelja sustava upravljanja DALI. Predvidjeti već u fazi I nadogradnju na način bez potrebe zamjene postojeće instalirane opreme za realizaciju faze II.

Potrebno je u fazi I predvidjeti radi realizacije u fazi II:

- Povezati ormar rasvjete (predviđen za naknadnu ugradnju sklopa-koordinatora koji bežično komunicira sa svjetiljkama) i najbliži HAC-ov DTK/EKI zdenaca sa PEHD cijevima fi50 (bez svjetlovodnog kabela)

- U ormaru rasvjete predvidjeti prostor za kontrolni modul i medijski pretvarač (optičkog signala u električni i obratno)

- sustav rasvjete (svjetiljke, upravljački sklopovi) mora imati mogućnost ostvarenja bežične komunikacije svake pojedine svjetiljke međusobno i sa sklopom – koordinatorom unutar mrežne strukture

- više svjetiljaka treba biti grupirano u jedan segment, u svakom segmentu mora postojati jedan sklop – koordinator koji bežično komunicira sa svjetiljkama i prikuplja podatke te ih pomoću kontrolnog modula i ugrađenog sučelja putem svjetlovodne infrastrukture HAC-a šalje u nadležni COKP. U slučaju gubitka komunikacije s nadzorno-upravljačkim centrom, svaki od modula nastavlja raditi samostalno, lokalno upravljajući radom svjetiljke.

- mogućnost redundantne komunikacija među svjetiljkama koja osigurava nesmetan rad sustava uslijed kvarnog stanja nekog od modula u mreži.

- preferirani budući sustavi upravljanja i regulacije rasvjete je digitalno sučelje sustava upravljanja DALI i bežični sustav RF komunikacije pomoću RF modula.

- potpuno kompletiran i konfigurirani sustav rasvjete ne smije imati ograničenje u pogledu broja svjetiljaka kojim će se upravljati.

- mogućnost nadogradnje sustava instalacije rasvjete s upravljačko programskom aplikacijom za daljinsko upravljanje iz COKP (mjerenje i prikupljanja i obrade podataka, prikaz stanja svjetiljki u stvarnom vremenu, te pohrana tehničkih podataka i podataka o održavanju u bazu podataka).

Napomena: u idejnom projektu dati informativno principijelnu shemu međusobnog spajanja LED svjetiljke, predspojne naprave DALI dimabilni LED driver, SPD modula i RF modula s antenom s izvodima za parametriranje u stupnoj razdjelnice.

KABELI

Predvidjeti upotrebu i aluminijskih elektroenergetskih kabela i to na način:

- upotrebu aluminijskih kabela projektirati za napajanje odnosno međusobnog povezivanja između ormara i ormara, odnosno povezivanja ormara i trafostanice (u slučaju da PEES-om nije drugačije definirano)

- povezivanje ormar – stup rasvjete projektirati upotrebom bakrenih kabela - interno ožičenje u stupu, od razdjelnice do svjetiljke realizirati bakrenim kabelima uz rasteretne

stezaljke u stupnoj razdjelnici unutar stupa predvidjeti slijedeće vodiče: - napojni kabeli i zaštitni vodič 3x1,5mm²

Page 16: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- kabela za komunikaciju s driver-om na DALI ulaz 2x1,5mm², s izvodima za parametriranje u stupnoj razdjelnici

- vodiči za spoj RF modula s antenom na ulaz i izlaz DALI driver-a - vodiči za spoj SPD modula prenaponske zaštite (u kučištu svjetiljke ili u stupnoj razdjelnici).

RASVJETNI STUPOVI

Rasvjetne stupove projektirati, tj. predvidjeti sa vanjske strane autoceste (u središnjem pojasu projektirati bez rasvjetnih stupova.)

Zbog ograničenja na postavljanje stupova u središnjem pojasu koje definira postavljanje jeftinije ograde u središnjem pojasu, radi osvjetljavanja središnjeg pojasa i osiguranja minimalnih (normiranih) vrijednosti svjetlotehničkih parametara za definiranu klasu rasvjete u ulaznoj i izlaznoj zoni odmorišta predvidjeti jednostrano, dodatne LED reflektore. Reflektori se montiraju na stupove sa svjetiljkama nasuprot kritičnog područja.

Prilikom projektiranja primijeniti slijedeće visine rasvjetnih stupova (pri tome uzeti u obzir vrstu razine radne širine zaštitne/sigurnosne ograde treba biti W4 koja se primjenjuje pri projektiranju, a određuje razmak koji se treba osigurati ispred prepreke kako bi se omogućilo sustavu da funkcionira na zadovoljavajući način):

- Osnovni pravac (glavna trasa autoceste) - Stupovi visine 14m, svjetlotehnička klasa M3 ili M4 – s obzirom da na izlazu sa autoceste rasvjetni stup mora biti minimalno 72m udaljen od mjesta gdje su kolnici trase autoceste i izlaznog traka sa autoceste međusobno udaljeni 1,5 metara, te na ulazu na autocestu rasvjetni stup mora biti udaljen minimalno 28m od mjesta gdje su kolnici trase autoceste i ulaznog traka na autocestu međusobno udaljeni 1,5 metara, i da rasvjetni stupovi moraju biti udaljeni od ruba prometnice sukladno radnoj širini ograde W4 (ograničenje na razmak postavljanja stupova), ukoliko je potrebno, dodatno postaviti LED reflektor (visina stupa također 14m), uz uvjet da svjetiljke budu usmjerene od vozača, i voditi računa da ne smetaju vozačima iz suprotnog traka.

- Ulazno izlazni pravci - Stupovi visine 11m ili 12m, svjetlotehnička klasa M4 ili M5 - Parkirališta - stupovi visine 11m, svjetlotehnička klasa P2 - osvjetljava se parkirališno područje usko

uz uslužne objekte minimalno 25% parkirališnih mjesta za svaku vrstu vozila (osvjetljavanje definirano u kontekstu racionalizacije i uštede, te nakon prijedloga rješenja od strane projektanta tijekom projektiranja moguća izmjena koju je potrebno potvrditi od strane Investitora).

PLAN ODRŽAVANJA

Definirati detaljan plan održavanja građevine koji mora sadržavati interval zamjene svjetiljki (izvora svjetlosti), te interval čišćenja i metodu čišćenja svjetiljki. Intervale zamjene računati ovisno o nazivnom životnom vijeku svjetiljke tj. klasifikaciji LxBy , LxCy, ili kombinacije LxFy za odabrani servisni vijek eksploatacije, klasi mehaničke IP zaštite svjetiljke za odabrane LED svjetiljke.

U troškove eksploatacije uključiti i trošak održavanja izvora svjetlosti za novu rasvjetu:

- godišnji trošak promjene izvora svjetlosti [kn/god], sa i bez garancije - godišnji trošak čišćenja izvora svjetlosti [kn/god]

Kod izračuna primijeniti metodologiju koristeći faktore LLMF - faktora održavanja zbog degradacije svjetlosnog toka i LSF - zbog totalnog ispada, vrijednosti ovisne o nazivnom periodu servisiranja (životni vijek - vrijednosti Lx • By).

Page 17: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

SERVISIRANJE OPREME I GARANCIJA

LED svjetiljka mora posjedovati izmjenjivi LED svjetlosni pogon tj. treba biti modularno građena i opremljena s dijelovima koji se mogu odvojiti i zasebno servisirati.

Garantni rok, opseg i uvijete opremu LED modul i predspojnu napravu moraju biti točno definirani.

Tražena specifična garancija za rasvjetnu opremu: za LED modul, predspojnu napravu i ostale relevantne dijelove koji mogu otkazati u pogonu traži se osigurati popravak i/ili isporuku rezervnih dijelova u garantnom periodu od min 8 godina od datuma instaliranja produkta.

VERIFIKACIJA REZULTATA

Treba definirati popis postupaka koji trebaju biti izvršeni kako bi se utvrdili efekti implementiranih mjera energetske učinkovitosti, kako bi potvrdili da je provedba izgradnje nove odn. rekonstrukcije postojeće rasvjete izvršena u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pravilima struke i primjenjivim standardima.

Verifikacija rezultata uključuje:

- praćenje, mjerenja i verifikacije uštede energije prema HRN EN 13201-4:2016 Cestovna rasvjeta - 4. dio: Metode mjerenja svojstava rasvjete.

- praćenje svih elemenata cestovne rasvjete i ugrađene opreme koji su bili predmet mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

- redovne preglede stanja cestovne rasvjete, a vezano uz uspješnost provođenja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

- obveza praćenja potrošnje energije. ENERGETSKA UČINKOVITOST

Utvrđivanje energetskih parametara cestovne rasvjete

Naručitelj je postupku javne nabave dužan primijeniti kriterije za ocjenu kvalitete ulaganja i utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju, te nabavlja samo proizvode usklađene s referentnim vrijednostima za energetsku učinkovitost koje su određene provedbenim mjerama EZ i pravilnicima RH.

Stoga kod projektiranja nove rasvjete treba putem algoritma za određivanje energetske učinkovitosti sustava cestovne rasvjete (Pokazatelji energetskih svojstava), u skladu sa standardom HRN EN 13201- 5:2016, izračunati energetske zahtjeve za rasvjetu, izračunati numeričke indikatore za ocjenu energetske učinkovitosti cestovne rasvjete:

- indikator godišnje potrošnje AECI u kWh/(m²•godina) - indikator gustoće energije za rasvjetu PDI u (W/(lx•m²) - instaliranu snagu P po km ceste.

Napomena: Numeričke indikatore energetske učinkovitosti treba pojedino obračunsko mjerno mjesto (OMM) posebno, ako ih je više.

Izračun bilance energetskih pokazatelja i indikatora kvalitete ulaganja.

Potrebno je izračunati:

- godišnji trošak za električnu energiju - godišnje uštede u potrošnji električne energije

Page 18: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- odrediti razred energetske učinkovitosti nove rasvjete koristeći metodologiju izračuna faktora energetske učinkovitosti SL i SE prema kriterijima SLEEC sukladno HRN EN 13201-5 prema kojem se promatra učinkovitost cijelog sklopa LED modula + balast + svjetiljka, te prema regulativama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH.

Napomena: Za izračun potrošnje nove rasvjete koristiti cijenu električne energije koju HAC d.o.o. plaća za crveni tarifni model i kategorije poduzetništvo od HEP ODS i za mrežarinu OPSKRBU, za izračun odabrati cijenu mrežarine između niže i više tarife HRK/kWh zbog pretežnog rada u nižoj tarifi (koristiti trenutne aktualne cijene).

BILANCA EKOLOŠKIH POKAZATELJA PROJEKTA

Smanjenje emisije 𝐶𝑂₂

- emisija ekvivalentnog 𝐶𝑂₂ u (kg/god) - odnos ukupno planiranih (uloženih) sredstava i očekivanog godišnjeg smanjenja emisije stakleničkih

plinova u (HRK /t 𝐶𝑂₂ god) (kod izgradnje nove rasvjete ušteda u odnosu na referentnu rasvjetu prema kriterijima Fonda).

Svjetlosno onečišćenje okoliša

Potrebno je izračunati stvarne vrijednosti svjetlotehničkih parametara za ograničenje bliještanja za postojeću konfiguraciju prometnice i projektirani raspored svjetiljki koristeći klasifikaciju okoline prema zonama E1 i E2 prema HRN EN 13201-2. Ograničenje putem faktor izlaznog svjetlosnog toka svjetiljke prema gore ULOR max. 1% Sadržaj štetnog otpada

Proizvođač LED svjetiljki treba deklarirati sadržaj materijala u proizvodu koji se može reciklirati. Deklaracija produkata o utjecaju na okoliš treba biti u formi propisanoj u direktivi WEEE: 2012/19/EU. Utjecaj na zdravlje

Proizvođač LED svjetiljki treba deklarirati nivo fotobiološkog rizika zbog utjecaja plavog svjetla i ultraljubičastog zračenja prema rizičnim grupama RG0 do RG3.

PROCJENA INVESTICIJE

Ekonomska analizu i povrat investicije

Bitan pokazatelj učinkovitosti i opravdanosti investicije je povrat uloženih investicijskih sredstava. (kod izgradnje nove rasvjete ušteda u odnosu na referentnu rasvjetu prema kriterijima Fonda).

Trošak održavanja koji treba biti definiran u projektnoj dokumentaciji je neto trošak održavanja određenih dijelova sustava cestovne rasvjete, na čije smanjenje treba utjecati uvođenje mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, uključujući sve naknade i ostale troškove.

OPRAVDANI TROŠKOVI INVESTICIJE

Troškovi ulaganja u izgradnju nove odn. rekonstrukciju postojeće rasvjete uključuju i slijedeće troškove koje je potrebno predvidjeti projektom, a koji nastaju od trenutka objave natječaja (Javni poziv) u "Narodnim novinama":

- troškovi stručnog nadzora projekta - troškovi realizacije (provedbe) projekta koji uključuju:

Page 19: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- nabavu i ugradnju novih svjetiljki i rasvjetnih stupova, rasvjetne i regulacijske opreme, te elektrotehničkog materijala i pribora

- izmještanje/novu ugradnju razvodnih i upravljačkih ormara cestovne rasvjete s mjernom, upravljačkom, i zaštitnom opremom

- građevinske, infrastrukturne i druge potrebne radove i materijale koji su u funkciji provedbe realizacije sustava cestovne rasvjete sukladno postojećoj projektnoj dokumentaciji

- elektrotehnička i svjetlotehnička mjerenja i ispitivanja s izdavanjem mjernih i ispitnih izvješća

Nivo razrade projektne dokumentacije: potrebno izraditi idejni, glavni, izvedbeni projekt i tender dokumentaciju (tehnički opis, troškovnik).

E. TK INSTALACIJE Prije početka projektiranja TK instalacije, potrebno je da se projektant upozna s raspoloživom projektno-tehničkom dokumentacijom na koju je ishođena Lokacijski dozvola i u njoj projektiranim tehničkim rješenjima, kao i da obiđe i utvrdi pravo stanje u naravi.

Potrebno je projektom TK instalacija osigurati TK priključak iz najbliže TK mreže i izvesti razvod do svih objekata u kojima je predviđena TK-instalacija. Za polaganje TK kabela potrebno je izraditi kabelsku kanalizaciju. U slučaju da se kabelska kanalizacija povezuje na već postojeću izgrađenu radi ostvarivanja veza za prijenos podataka izmeću objekata ceste i same autoceste, te radi povezivanja uređaja za upravljanje i kontrolu prometa, TV nadzor i dr. potrebno je obratiti pozornost na svjetlovodne i telekomunikacijske kabele. Trase moraju biti usuglašene i izrađuju se na zajedničkim podlogama. Kabelska kanalizacija treba biti izgrađena iz polietilenskih cijevi visoke gustoće (PEHD) i montažnih kabelskih zdenaca prilagođenih zahtjevima trase i objekata za uvlačenje i uspuhivanje kabela.

U slučaju zamjene, izmještanja ili prespajanja, predvidjeti ugradnju svjetlovodnih i telekomunikacijskih kabela prema dosadašnjim primijenjenim standardima autoceste (konstrukcije 96x/II/III, prijenosnih specifikacija prema preporuci CCITT G.652).

Kabeli trebaju biti bez metalnih elemenata, s adekvatnim punjenjem i sa zaštitom od širenja vlage, te konstruirani za uvlačenje u kabelsku kanalizaciju. Za nastavljanje kabela koristiti spojnice iz termo skupljajućih materijala, a za završavanje optičke kutije i razdjelnike. Projekt treba izraditi na važećim (usuglašenim) građevinskim podlogama.

EKI HAC-a:

Na području planiranog zahvata potrebno je u zoni obuhvata predvidjeti lociranje na terenu postojeće instalacije EKI HAC-a i utvrditi konfiguraciju DTK koju će trebati zaštititi i/ili izmjestiti.

Prelaganje odnosno zaštitu je potrebno izvesti na način da se optički kabel ne prekine te da ni u kojem trenutku ne dođe do prekida komunikacije kroz njega. SADRŽAJI B. - E. Razvod instalacija po platou odmorišta od priključnih mjesta do lokacija uslužnih objekata također je predmet ovog projektnog zadatka.

Page 20: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

F. ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA: PLINOVODA, NAFTOVODA, VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA, DALEKOVODA…

Potrebno je izvršiti prelaganje odnosno zaštitu pojedinih objekata i instalacija komunalne infrastrukture koji su u koliziji s planiranim zahvatom. Izradom projekata zaštite i prelaganja obuhvatiti sve instalacije koje se nalaze na lokaciji izgradnje sukladno uvjetima njihovih vlasnika.

G.KRAJOBRAZNO UREĐENJE Glavnim projektom krajobraznog uređenja potrebno je obraditi/obuhvatiti:

1. Građevinski radovi 2. Dodatni sadržaji/Urbana oprema 3. Biljni materijal

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

Zemljani radovi Krajobraznim projektom je potrebno predvidjeti frezanje i fino planiranje ravnih površina prije zatravnjivanja.

Završna obrada površina: Projektirati sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13. 2. DODATNI SADRŽAJI/URBANA OPREMA: Urbana oprema: Dizajn urbane opreme treba biti ujednačen. Odabir urbane opreme potrebno je provesti u dogovoru s investitorom.

SAMOSTALNE KLUPE SA NASLONOM:

materijal: drvo

onemogućiti otuđivanje – fiksiranje, sidrenje ili težina

potrebno izraditi detaljne tlocrte i presjeke s opisom svih materijala i svih potrebnih dimenzija - adekvatno za izvođenje

KOŠEVI ZA SMEĆE:

TIP 1 – koševi za smeće u sklopu platoa s dodatnim sadržajima

zapremina 110 l

obavezno jednostavnog pražnjenja

koševi trebaju biti stabilni tj. treba se osigurati nemogućnost prevrtanja

koševi trebaju biti natkriveni

pristup pražnjenja samo ovlaštenim osobama

potrebno je odrediti prikladnu boju u skladu s ostalom opremom (RAL)

TIP 2 – koševi za smeće u sklopu prometnih površina

zapremina 600 litara

od punog materijala, dosadašnji mrežasti se napuštaju iz primjene

Jednostavnog pražnjenja

koševi trebaju biti natkriveni

pristup pražnjenja samo ovlaštenim osobama

boju odabrati u skladu s ostalom opremom (RAL)

Page 21: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

KONTEJNERI:

- standardni tipski metalni kontejner zapremine 5 m3 pri izlazu s PUO-a (pristup pražnjenja samo ovlaštenim osobama)

- reciklažni kontejneri za PET i metalnu ambalažu, s pristupom pražnjenja samo ovlaštenim osobama, kontejneri su uočljivih boja s vidljivim natpisom vrste otpada

3. BILJNI MATERIJAL

Stabla:

Potrebno je definirati potrebni uzgojni oblik ovisno o vrsti (drvoredno , sa postranim izbojima, sa više glavnih izboja…), definirati opseg, broj školovanja, visinu, volumen kontejnera u litrama, zalijevanje vodom lit./sadnici, definirati potrebnu količinu gnojiva produženog djelovanja (ovisno o vrsti i dimenziji stabla), definirati količinu polimera za akumulaciju vode. Stabla je potrebno kolčiti s tri kolca za bjelogoricu i jednim kolcem za crnogoricu. Potrebno je malčiranje. Za smještaj stabala koje će ostvarivati funkciju hlada voditi brigu o orijentaciji. Koristiti kontejnirane sadnice, iznimno je dopuštena sadnja baliranih sadnica uz reduciranje cijene (ukoliko na tržištu nema dostupne vrste u kontejniranom uzgoju).

Grmlje:

Na većim površinama potrebno grupirati u skupine od najmanje 10 komada radi olakšanog održavanja. Potrebno je definirati broj izboja, visinu, širinu, volumen kontejnera u litrama, broj sadnica/m2, razmak sadnje, zalijevanje vodom lit./sadnici, definirati potrebnu količinu gnojiva produženog djelovanja (ovisno o vrsti i veličini grmova), definirati količinu polimera za akumulaciju vode. Potrebno je malčiranje. Koristiti kontejnirane sadnice.

Tlopokrivači, Živica:

Potrebno ih je planirati u sklopu zelenih otoka na parkiralištu. Definirati broj izboja, visinu, širinu, volumen kontejnera u litrama, broj sadnica/m2, razmak sadnje, zalijevanje vodom lit./m2, definirati potrebnu količinu gnojiva produženog djelovanja. definirati količinu polimera za akumulaciju vode. Potrebno je malčiranje. Koristiti kontejnirane sadnice. Prijedlog tlopokrivača: Lonicera pileata

Travnjaci:

Nakon izvođenja zemljanih radova predvidjeti frezanje i fino planiranje ravnih zemljanih površina platoa odmorišta, te je potrebno je predvidjeti kemijsko tretiranje protiv korova što je sastavni dio krajobraznog projekta.

Ravne zemljane površine zatravnjuju se ručno te je potrebno definirati travnu smjesu dostupnu na tržištu, količinu smjese/m2, gnojivo, dinamiku zalijevanja i količinu lit./m2 i potrebne radove do pojave punog sklopa.

Pokosi platoa PUO-a se zatravnjuju hidrosjetvom, definirati travnu smjesu dostupnu na tržištu, gnojivo, ljepilo, popravljač tla, malč, pripadajuće količine/m2.

Fitosanitetska njega:

Potrebno je definirati sve potrebne mjere razvojnog održavanja prema pravilima struke. Vrijeme njege se provodi u trajanju od dva vegetacijska perioda (dvije godine) nakon završetka radova s biljnim materijalom.

- zalijevanje bilja

Page 22: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- okopavanje - plijevljenje - orezivanje - košnja - prihrana

OSTALO:

Potrebno je izraditi troškovnik, te predmjer (dokaznicu mjera), te dostaviti na suglasnost.

Za potrebe kontrole usklađenja projektne dokumentacije potrebno je dostaviti CD zapis (-dwg.format) situacije krajobraznog uređenja preklopljene s katastrom instalacija (struja, odvodnja, rasvjeta, horizontalna i vertikalna signalizacija). H. ZAŠTITA OD BUKE

Kako je Republika Hrvatska uskladila zakonsku regulativu sa temeljnim principima Direktive o buci okoliša izdane od strane Europske komisije 2002. godine, javno su dostupni podaci o utjecaju razine buke generirane autocestom i pratećim uslužnim objektima. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN153/13, 55/13, 30/09, 41/16) Hrvatske autoceste d.o.o. izradile su od 2013. do 2016. godine Stratešku kartu buke i Akcijski plan upravljanja bukom cestovnog prometa za sve dionice autocesta u nadležnosti njihovoj nadležnosti, a za koje postoji propisana obaveza izrade strateških karata buke i akcijskih planova upravljanje bukom pa tako i za autocestu A3 Bregana - Zagreb - Lipovac.

Projektnom je dokumentacijom potrebno problematiku zaštite od buke analizirati te nadalje razraditi nastavno na nalaze i zaključke gore navedenih strateških dokumenata.

Sukladno zakonskoj regulativi, potrebno je izraditi Elaborat zaštite od buke, kojim je temeljem akustičkog proračuna potrebno analizirati utjecaj buke cestovnog prometa s odmorišta na razne buke uz stambene objekte koji su smješteni u blizini odmorišta, te utvrditi da li su iste prekomjerne. Osnovni kriterij utvrđivanja prekomjerne buke cestovnog prometa dan je kroz članak 7. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/2004). Ukoliko su razine buke prekomjerne, potrebno je predvidjeti odgovarajuću zaštitu od buke.

I. GEODETSKI RADOVI I.1. GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru.

Ako je geodetski projekt sastavni dio glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju Zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13), geodetski projekt ne sadrži dio potreban za

Page 23: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

formiranje građevne čestice ako je za formiranje iste izrađen parcelacijski elaborat u skladu s lokacijskom dozvolom ili ako je građevna čestica formirana u katastru.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta su: - naslovna stranica geodetskog projekta, - ulazni podaci, - geodetski situacijski nacrt, - geodetska situacija građevine, - popis koordinata - prijavni listovi i kopije katastarskog plana za formiranje građevne čestice, - prijavni listovi i kopije katastarskog plana za evidentiranje građevine, - izvješća u okviru izrade geodetskog projekta Geodetskom projektu obvezno se prilaže: 1. dokaz o izdanim podacima digitalnog katastarskog plana, 2. prijepisi posjedovnih listova, 3. izvadci iz zemljišne knjige koji su služili za izradu geodetskog projekta. Izvješće o izrađenom geodetskom projektu sadrži: 1. izvješće o utvrđenim međama i o novim razgraničenjima, 2. tehničko izvješće. Geodetski projekt se treba izraditi u dovoljnom broju primjeraka.

- Jedan primjerak se izrađuje za potrebe svakog primjerka idejnog, odnosno glavnog projekta (najčešće 3 primjerka)

- Jedan zadržava osoba koja je izradila geodetski projekt, - Jedan se izrađuje za potrebe katastarskog ureda. - Za potrebe Naručitelja treba izraditi i dostaviti 5(pet) primjeraka ovjerenog geodetskog

projekta i digitalno na CD-u. Rokove izrade pojedinih dijelova geodetskog projekta potrebno je uskladiti sa dinamikom izrade idejnog/glavnog projekta građevine.

Prilikom usklađenja s prethodno izrađenom projektnom dokumentacijom i prethodno ishođenim dozvolama treba voditi računa o promjenama u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi do kojih je došlo naknadnom provedbom geodetskog elaborata izvedenog stanja u svrhu uknjižbe izgrađenih autocesta. Tako je za katastarsku česticu na kojoj će biti smješteno odmorište Brodski Stupnik sjever promijenjen oblik, veličina i broj različit od broja katastarske čestice iz lokacijske dozvole, kao i upis Upravitelja. Nova oznaka čestica je: k.č.br. 2985/4 u k.o. Brodski Stupnik.

Ukoliko se izvrši usklađenje prethodno izdane lokacijske dozvole na način da nije potrebno raditi geodetski projekt, izvođač geodetskih radova treba umjesto toga izraditi:

- parcelacijski elaborat - geodetski elaborat za evidentiranje građevine - geodetski elaborat za iskolčenje građevine - geodetsku podlogu za situaciju građevine i zahvate u prostoru.

Page 24: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

I.2. ISKOLČENJE GRAĐEVINE

Prema geodetskom projektu potrebno je uspostaviti geodetsku osnovu za iskolčenje (stabilizacija i određivanje geodetskih točaka - točke operativnog poligona i repera) i izvršiti iskolčenje prema izrađenom popisu koordinata točaka.

Na zahtjev naručitelja potrebno je izvršiti iskolčenje projektiranih osi građevine i trasa projektiranih instalacija.

O izvršenom iskolčenju građevine ovlašteni geodetski stručnjak daje izjavu u pisanom obliku da je građevina iskolčena u skladu s podacima iz geodetskog projekta.

Prema posebnom zahtjevu naručitelja, u okviru iskolčenja građevine izrađuje se popis koordinata glavnih (karakterističnih) točaka građevine bitnih za njeno iskolčenje (u položajnom i visinskom smislu) i koordinata uspostavljenih i stabiliziranih stalnih geodetskih točaka koje služe za iskolčenje građevine, ali i za buduće praćenje izgradnje građevine.

I.3. IZRADA GEODETSKOG ELABORATA NEPOTPUNOG IZVLAŠTENJA

Elaborati nepotpunog izvlaštenja izrađuju se u svrhu utvrđivanja naknada za štete koje nastaju uslijed privremenog korištenja zemljišta (privremeno korištenje zemljišta uslijed polaganja, prelaganja, rekonstrukcije svih vrsta vodova ili neko drugo privremeno korištenje zemljišta potrebno za izgradnju autoceste ili nekih objekata na njoj).

Pripremni radovi

- Dobava katastarskih planova. - Dobava podataka o mreži geodetskih točaka.

Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja

- Izrada kopije katastarskog plana s ucrtanim područjem za nepotpuno izvlaštenje (koridor trase voda ili područje za privremeno korištenje zemljišta tijekom izgradnje).

- Dobava podataka o posjednicima odnosno o vlasnicima svih zahvaćenih katastarskih čestica (posjedovni listovi i zemljišno-knjižni izvadci).

- Računanje površina za nepotpuno izvlaštenje, za sve dijelove katastarskih čestica u području predviđenih radova.

- Izraditi popis katastarskih čestica u području predviđenih radova. Popis katastarskih čestica treba sadržavati slijedeće (katastarske) podatke: broj katastarske čestice, kulturu i klasu, ukupnu površinu, naziv rudine, broj posjedovnog lista, površinu nepotpunog izvlaštenja, podatke o posjedniku, broj zemljišno knjižnog uloška, te u napomeni svrhu nepotpunog izvlaštenja.

- Izrada elaborata nepotpunog izvlaštenja.

Elaborat nepotpunog izvlaštenja sadrži:

- popis katastarskih čestica (broj katastarske čestice, kulturu i klasu, ukupnu površinu, naziv rudine, broj posjedovnog lista, površinu nepotpunog izvlaštenja, podatke o posjedniku, broj zemljišno knjižnog uloška, te u napomeni svrhu nepotpunog izvlaštenja),

- zemljišno knjižne izvatke za zahvaćene katastarske čestice, - kopiju katastarskog plana sa ucrtanim područjem nepotpunog izvlaštenja.

Izrađeni elaborat mora biti uvezan tako da se onemogući zamjena njegovih sastavnih dijelova i ovjeren od izvoditelja geodetskih radova.

Za izradu elaborata nepotpunog izvlaštenja naručitelj će dostaviti izvoditelju geodetskih radova:

- izvedbeni ili idejni projekt (situaciju i trasu voda s objektima na njoj) - u digitalnom obliku, - širine zahvata ili neke druge podatke koji definiraju područje nepotpunog izvlaštenja,

Page 25: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

- podatke o točkama operativnog poligona (ako je potrebno izvršiti iskolčenje područja nepotpunog izvlaštenja).

Po izradi elaborata nepotpunog izvlaštenja, izvoditelj geodetskih radova predaje naručitelju:

- 7 (sedam) primjeraka elaborata nepotpunog izvlaštenja, - digitalni zapis izrađenih elaborata na CD–u (format digitalnog zapisa treba prilagoditi zahtjevu

naručitelja). I.4. ZAKONSKA REGULATIVA ZA GEODETSKE RADOVE Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 9/17) Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14) Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) Zakon o gradnji (NN 153/13) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,148/13, 92/14) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova (NN 87/09) Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 148/09) Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09) Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17) Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi državnih karata (NN 65/16) Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14) Uredba o snimanju iz zraka (NN 70/16) Opći tehnički uvjeti za radove u cestogradnji (IGH Zagreb,2001.) J. KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTA

Potrebno je osigurati rad Koordinatora za zaštitu na radu I za fazu projektiranja, koji će prema zakonu, koordinirati primjenu načela zaštite na radu te u sklopu izrade glavnog projekta izraditi dokumentaciju koja sadrži specifičnosti projekta i bitne sigurnosne i zdravstvene podatke za potrebe građenja i u fazi uporabe.

Page 26: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

Za sadržaje koju su predmet ovog Projektnog zadatka potrebno je izraditi sljedeću projektnu dokumentaciju:

1. Idejni projekt / Izmjene i dopune idejnog projekta

2. Dokumentaciju za potrebe raspisa javnog nadmetanja za ustupanje na korištenje cestovnog

zemljišta

3. Glavni projekt

4. Dokumentacija za nadmetanje

5. Izvedbeni projekt 2. UPRAVNI POSTUPAK /ISHOĐENJE ODOBRENJA ZA GRADNJU Potrebno je provesti sve odgovarajuće postupke ishođenja odobrenja za gradnju - lokacijske dozvole / izmjene i dopune lokacijske dozvole te građevinske dozvole.

U ishođenje dozvola uključeno je plaćanje svih naknada i pristojbi za izdavanje posebnih uvjeta građenja i suglasnosti, kao i ishođenje svih potrebnih revizija za glavne i izvedbene projekte.

Naknade i troškovi koje snosi Naručitelj:

- upravne pristojbe - vodni doprinos - komunalni doprinos.

.

Page 27: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne
Page 28: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIJE Rok isporuke predmetne projektne dokumentacije: 12 mjeseci. DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE Projektnu dokumentaciju isporučiti na slijedeću adresu: Hrvatske autoceste d.o.o. Sektor za investicije i EU fondove Širolina 4, 10000 Zagreb DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOŽNE ODOBRENJU

NARUČITELJA PRIJE POČETKA RADA NA SLIJEDEĆIM FAZAMA Po izradi idejnog projekta / izmjene i dopune, potrebno je prije daljnje razrade projektne dokumentacije ishoditi suglasnost naručitelja na isto.

Izradi glavnog projekta može se pristupiti nakon odobrenja idejnog projekta / izmjene i dopune od strane naručitelja i ishođenja posebnih uvjeta.

Izradi izvedbenog projekta i natječajne dokumentacije može se pristupiti nakon odobrenja glavnog projekta od strane naručitelja i ishođenja potvrda na glavni projekt.

Page 29: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DO

DA

TAK

A-2

11

53

01

15

30

11

53

01

15

30

11

53

01

15

30

11

53

01

15

30

11

53

01

15

30

11

53

01

15

30

1.

IDEJ

NI P

RO

JEK

T

2.

ISH

ENJE

LO

KA

CIJ

SKE

DO

ZVO

LE /

IZM

JEN

E I D

OP

UN

E

3.

PR

OJE

KTN

A D

OK

UM

ENTA

CIJ

A Z

A P

OTR

EBE

RA

SPIS

A J

AV

NO

G N

AD

MET

AN

JA Z

A U

STU

PA

NJE

NA

KO

RIŠ

TEN

JE C

ESTO

VN

OG

ZEM

LJIŠ

TA

4.

GLA

VN

I PR

OJE

KT

5.

ISH

ENJE

GR

EVIN

SKE

DO

ZVO

LE

6.

IZV

EDB

ENI P

RO

JEK

T

7.

DO

KU

MEN

TAC

IJA

ZA

NA

DM

ETA

NJE

U _

____

____

____

____

,__

____

____

____

20

18

.

XI

XII

III

III

ZA IZ

VR

ŠITE

LJA

:

XV

VI

VII

VII

IIX

RO

KO

VI I

SPO

RU

KE

PO

JED

INIH

DIJ

ELO

VA

DO

KU

MEN

TAC

IJE

Izra

da

pro

jekt

ne

do

kum

en

taci

je t

e p

rove

db

a u

pra

vno

g p

ost

up

ka z

a u

ređ

en

je o

dm

ori

šta

u s

klo

pu

au

toce

ste

A3

Bre

gan

a -

Zagr

eb

- L

ipo

vac:

Od

mo

rišt

e B

rod

ski S

tup

nik

sje

ver

IVV

rsta

usl

uge

Page 30: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK B - FORMAT I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Sadržaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA I SASTAVNICE, TRAŽENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH I TABELARNIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavnice, tražena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je izraziti u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

DODATAK B-3 BROJ KOPIJA I NAČIN UVEZA Sve projekte potrebno je uvezati u skladu s Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/2002).

Idejni projekt predaje se Naručitelju u 10 (deset) primjeraka, te jedan primjerak na elektronskom mediju.

Projektna dokumentacija za potrebe raspisa javnog nadmetanja za ustupanje na korištenje cestovnog zemljišta u 10 (deset) primjeraka, te jedan primjerak na elektronskom mediju.

Glavni projekti predaju se Naručitelju u 10 (deset) primjeraka, te jedan primjerak sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.

Izvedbeni projekti predaju se Naručitelju u 6 (šest) primjeraka, te jedan primjerak sveukupne dokumentacije na elektronskom mediju.

Dokumentacija za nadmetanje se izrađuje za potrebe provođenja nadmetanja za izvođenje radova, a sastoji se od tehničkog opisa, pregledne situacije, troškovnika te potrebnih detalja.

Troškovnici sadrže opise pojedinih stavki s popisom radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti izrađeni u skladu s Općim tehničkim uvjetima za pojedine vrste radova te grupirani prema zahtjevu naručitelja. Troškovnike je potrebno izraditi u Microsoft Excel formatu sa unesenim formulama te zaštićenim stranicama uz dozvoljen upis samo u ćelije jediničnih cijena, a sve u skladu sa „tipskim troškovnikom Hrvatskih autocesta“ te predati u formi elektronskog zapisa.

Kompletnu dokumentaciju za nadmetanje je potrebno predati i u tiskanom obliku u 2 primjerka.

Page 31: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA Traženi formati digitalnih datoteka:

- nacrti .dwg format (Autocad) - tekstualni dio .doc format (Microsoft Word) - tablice .xls format (Microsoft Excel)

Page 32: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK C - OSOBLJE

DODATAK C-1 FUNKCIJE I IMENA TE OPIS POSLA OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU UGOVOR

U prilogu grafički prikaz za popis osoblja.

Page 33: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK C-1

REDNI

BROJIME I PREZIME TVRTKA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKTANT

1

SURADNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

U _____________,___________2018. ZA IZVRŠITELJA:

POPIS OSOBLJA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za uređenje odmorišta u sklopu

autoceste A3 Bregana - Zagreb - Lipovac: Odmorište Brodski Stupnik sjever

Page 34: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-03/Prilog 3 - Projektni zadatak.pdf · dodatak a - opis usluga dodatak a-1 projektni zadatak za izradu projektne

DODATAK D - TROŠKOVNIK

U Prilogu 4 se nalazi Troškovnik.