of 8 /8
PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM

PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 -...

Page 1: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

PRILOG 3 – PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM

Page 2: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

1

DODATAK A - OPIS USLUGA DODATAK A-1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KROVIŠTA NA

OBJEKTIMA COKP-a ĐAKOVO, AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – ĐAKOVO, DIONICA ĐAKOVO - SREDANCI

1. OPĆENITO Na autocesti A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, dionica Đakovo – Sredanci nalazi se centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) Đakovo.

Na objektima koji se nalaze u sklopu predmetnog COKP-a (uprava i radionice, garaža teretnih vozila, garaža osobnih vozila i skladište, spremište soli) utvrđeno je curenje vode u unutrašnjost objekta te je stoga potrebno izvršiti sanaciju krovišta predmetnih građevina odnosno izraditi projekt sanacije sa pripadajućim troškovnikom radova. 2. OPĆI ZAHTJEVI NARUČITELJA Prilikom izrade projektne dokumentacije projektant je dužan uvažavati i primjenjivati slijedeća načela:

- Projektant je dužan ponuditi kvalitetna i racionalna rješenja, za koja mora tražiti suglasnost naručitelja u svakoj fazi projektiranja. Ukoliko se tijekom projektiranja ukaže kvalitetnije i racionalnije rješenje, a ono odstupa od ovog projektnog zadatka, projektant je u tom slučaju dužan obavijestiti naručitelja, te zajedno s njim donijeti odluku o prihvaćanju takvog rješenja.

- Svi pojedini projekti moraju biti međusobno usklađeni i tvoriti dijelove jedinstvene tehničko-tehnološke cjeline. Stoga je obavezno njihovo usklađivanje u svim fazama projektiranja.

- Tijekom izrade projektne dokumentacije, projektant je dužan u slučaju nejasnoća pravovremeno zahtijevati objašnjenja od naručitelja, te u suglasnosti sa naručiteljem zahtijevati eventualna dodatna objašnjenja od nadležnih institucija.

- Projektant je dužan projektirati u skladu sa pravilima struke i propisima, a ako u polazištima postoje određene kontradiktornosti, naručitelj o tome mora biti pravovremeno upozoren.

- Rješenja moraju nedvojbeno jamčiti sigurnost i trajnost objekata u predviđenom vijeku trajanja, kao i izvođenje suvremenom tehnologijom gradnje u predviđenom roku.

- Pri gradnji je obavezno upotrebljavati ispitane i verificirane materijale i tehnologije.

- Potrebno je proučiti stvarno stanje uvjeta na terenu te tome prilagoditi projektna rješenja.

- Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je sudjelovanje inženjera svih zastupljenih struka sa adekvatnim referencama.

- U izradu projektne dokumentacije uključeno je prikupljanje svih podloga i podataka potrebnih za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

- Za izrađenu projektnu dokumentaciju projektant snosi projektantsku odgovornost za koju mora predočiti osiguranja u skladu sa zakonom.

Page 3: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

2

- Sve moguće promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica iterativnog načina projektiranja i novih saznanja o prostornim uvjetima, dio su ovog Projektnog zadatka te se neće dodatno ugovarati.

3. ZAKONSKA REGULATIVA I STRUČNE SMJERNICE Pri izradi projektne dokumentacije treba se pridržavati svih važećih zakona, propisa, uredbi, i pravilnika iz područja projektiranja i građenja te pravila struke.

Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoje domaći propisi i uputstva, projektant će dogovorno sa Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje. 4. ODREDBE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE Ovim projektnim zadatkom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovišta na slijedećim građevinama COKP-a Đakovo:

- A – uprava i radionice - B – garaža teretnih vozila - C – garaža osobnih vozila i skladište - D – spremište soli

Page 4: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

3

A – UPRAVA I RADIONICE Građevina je u obliku slova " L" tlocrtnih dimenzija 69,02 x 13,02 m i 42,53 x 13,02 m, a izvedena je kao armirano-betonska konstrukcija. Elementi konstrukcije su sekundarni "T" nosači, glavni nosači i stupovi. Opterećenje se sa sekundarnih nosača prenosi na glavne nosače, čiji je osni razmak 6,00 m. Konstrukcija kosog krova sastoji se od:

- krovnog panela kao TRIMOTERM SNV 150.......15,0 cm - zračnog prostora - spuštenog stropa kao ARMSTRONG...................1,0 cm

Konstrukcija fasadnih zidova izvedena je od betonskih predgotovljenih elemenata. Stropovi svih prostorija zgrade uprave i radionice obrađeni su kao spušteni montažni stropovi od gipsanih ploča na aluminijskoj potkonstrukciji tipa kao ARMSTRONG. Izuzetak od ovog pravila čine jedino stropovi u restoranu, radionicama, skladištima, kotlovnici i agregatnici u kojima nema spuštenog stropa nego je vidljiv podgled krovne konstrukcije. B – GARAŽA TERETNIH VOZILA Građevina je pravokutnog oblika tlocrtnih dimenzija 36,50 x 24,50 m, a izvedena je kao armirano-betonska konstrukcija. Elementi konstrukcije su sekundarni "T" nosači, uzdužna ukruta, glavni nosači i stupovi. Konstrukcija kosog krova sastoji se od:

- krovnog panela kao TRIMOTERM SNV 120...........12,0 cm. Konstrukcija fasadnih zidova izvedena je od šupljih glinenih blokova. U ovom objektu nema spuštenog stropa nego je vidljiv podgled krovne konstrukcije i krovnog panela. C – GARAŽA OSOBNIH VOZILA I SKLADIŠTE Objekt garaže osobnih vozila je podijeljen u 5 dijelova, od čega su tri dijela garaže, jedno spremište, jedno spremište odbojnih ograda, te prostorija za držanje akumulatora. Građevina je pravokutnog oblika tlocrtnih dimenzija 36,50 x 12,50 m, a izvedena je kao armirano-betonska konstrukcija. Elementi konstrukcije su sekundarni "T" nosači, uzdužna ukruta, glavni nosači i stupovi. Konstrukcija kosog krova sastoji se od:

- krovnog panela kao TRIMOTERM SNV 120..........12,0 cm. D – SPREMIŠTE SOLI Građevina je pravokutnog oblika tlocrtnih dimenzija 30,50 x 24,50 m, a izvedena je kao armirano-betonska konstrukcija. Tlocrtno je objekt podijeljen u dva raspona: jedan za dvoranu soli, tlocrtnih dimenzija 18,50 x 24,50 m i drugi za prostor za pripremu i skladištenje CaCl2 tlocrtnih dimenzija 12,50 x 24,50 m. Elementi konstrukcije su sekundarni "T" nosači, uzdužna ukruta, glavni nosači i stupovi. Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza sastoji se od:

- krovnog panela kao TRIMOTERM SNV 80...........8,0 cm. Konstrukcija fasadnih zidova izvedena je većim dijelom od armiranog betona, a jednim manjim dijelom od šupljih glinenih blokova. Na predmetnim građevinama utvrđena su oštećenja krovišta – curenje vode, te kao posljedica oštećenja zidova, spuštenih stropova i sl. Točan obim oštećenja potrebno je evidentirati pregledom. Ovim projektnim zadatkom je obuhvaćeno slijedeće:

1. Detaljan pregled zgrada sa expertizom uzroka nastale štete te evidencijom točnog obima oštećenja

2. Izrada izvedbenog projekta sanacije 3. Izrada natječajne dokumentacije za izvođenje radova

Page 5: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

Sanacijom krovista potrebno je obuhvatiti saniranje zidova, stropova i si. odnosno svih ostecenja koja su nastala kao posljedica curenja krovista. Pri izradi projekta sanacije potrebno je gradevinu sagledati kao cjelinu, odnosno treba uzeti u obzir principe funkcioniranja svih sadrzaja (arhitektura, instalacije, odvodnja...) te iste obuhvatiti projektom.

5. RAZINA OBRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IZVEDBENI PROJEKTIzvedbenim projektom razraduje se tehnicko rjesenje gradevine u svrhu izvodenja radova. U njemu moraju biti sadrzani detaljni opisi, potpuni izvedbeni, konstruktivni i detaljni nacrti u MJ 1:50 do 1:1, te sve potrebne racunske provjere, a sve uskladeno sa glavnim projektom.Izvedbeni projekt se predaje narucitelju u 6 (sest) primjeraka, te jedan primjerak na elektronskom mediju. Svi graficki prilozi moraju biti u dwg formatu, tekstualni u doc formatu, a troskovnici u xls formatu.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJEDokumentacija za nadmetanje izraduje se za potrebe provodenja nadmetanja za izvodenje radova, a sastoji se od tehnickog opisa, pregledne situacije, troskovnika te potrebnih detalja.Troskovnici sadrze opise pojedinih stavki sa popisom radova prema vrstama i grupama radova, a trebaju biti izradeni u skladu s Opcim tehnickim uvjetima za pojedine vrste radova te grupirani prema zahtjevu narucitelja. Dio natjecajne dokumentacije koji se odnosi na troskovnike potrebno je izraditi u Microsoft Excel formatu sa unesenim formulama, te zasticenim stranicama uz dozvoljen upis samo u celije jedinicnih cijena te predati u formi elektronskog zapisa, a sve u skladu sa tipskim troskovnikom narucitelja, te predati u formi elektronskog zapisa.Kompletnu dokumentaciju za nadmetanje je potrebno predati i u tiskanom obliku u 2 (dva) primjerka.

Proiektni zadatak sastavila:

Anita Korenika, dipl.ing.arh.

4

Page 6: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

1.Detaljan pregled zgrada sa expertizom uzroka nastale štete te

evidencijom točnog obima oštećenja

2. Izrada izvedbenog projekta

3. Izrada natječajne dokumentacije

DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE POJEDINIH DIJELOVA DOKUMENTACIJE

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP-a ĐAKOVO,

AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – ĐAKOVO, DIONICA ĐAKOVO - SREDANCI

Redni

brojVrsta usluge 2 mjeseca

Page 7: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

REDNI

BROJIME I PREZIME TVRTKA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

GLAVNI PROJEKTANT

1

SURADNICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ZA IZVRŠITELJA:

DODATAK C-1 POPIS OSOBLJA KOJE ĆE RADITI NA IZVRŠENJU UGOVORA

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP-a ĐAKOVO,

AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – ĐAKOVO, DIONICA ĐAKOVO - SREDANCI

Page 8: PRILOG 3 PROJEKTNI ZADATAK S TROŠKOVNIKOM - hac.hrhac.hr/sites/default/files/2018-02/Prilog 3 - Projektni zadatak s... · Konstrukcija kosog krova iznad spremišta soli i prolaza

1.

Detaljan pregled zgrada sa expertizom uzroka

nastale štete te evidencijom točnog obima

oštećenja

komplet 1

2. Izrada izvedbenog projekta komplet 1

3. Izrada natječajne dokumentacije komplet 1

SVEUKUPNO:

Jedinična cijena IznosVRSTA USLUGE

(prema projektnom zadatku)

Jedinica

mjereKoličina

DODATAK D TROŠKOVNIK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU KROVIŠTA NA OBJEKTIMA COKP-a ĐAKOVO,

AUTOCESTA A5 BELI MANASTIR – OSIJEK – ĐAKOVO, DIONICA ĐAKOVO - SREDANCI