15
Primaria Municipiului Bucuresti Secretar General B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România Tel.: 3055580; tel. centrala: 305 55 00, int. 1255; fax: http://www.bucuresti-primaria.ro Directia Asistenta Tehnica si Juridica a CGMB Serviciul Transparenta Oecizionala ANUNT 1 SMC ce'tiflcatlSa 9001 2000 SMM certificat IS014001 : 2004 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduc la cunostinta publica - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Hatmanul Arbore nr. 15 - 17, sector 1 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Soldatului nr. 3E, sector 4 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Expozitiei nr. 1, sector 1 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str, Feleacu nr. 14, sector 1 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Marasti nr. 59, sector 1 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Aurel Persu nr. 145 - 151, sector 4 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Panduri - Str. Prof. Or. Bagdasar, sector 5 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Cornatel nr. 2, sector 1 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Traian Vasile nr. 67, sector 1 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Thomas Masaryk nr. 25, sector 2 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Economu Cezarescu nr. 8, sector 6 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Gradinariior nr. 48A, sector 3 - Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Laminorului nr. 130B, sector 1 Proiectele de acte normative, mai sus amintit, cu documentatia de baza pot fi consultate: - pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro -Ia sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj) - la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5 (panou afisaj)

Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Primaria Municipiului Bucuresti

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel.: 3055580; tel. centrala: 305 55 00, int. 1255; fax:

http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Asistenta Tehnica si Juridica a CGMB

Serviciul Transparenta Oecizionala

ANUNT1

SMC ce'tiflcatlSa 9001 2000

SMM certificat IS014001 : 2004

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduc la cunostinta publica - Proiectde hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Hatmanul Arbore nr. 15 - 17,sector 1

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Soldatului nr.3E, sector 4

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Expozitiei nr.1, sector 1

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str, Feleacu nr.14, sector 1

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Marasti nr. 59,sector 1

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Aurel Persunr. 145 - 151, sector 4

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sos. Panduri - Str.Prof. Or. Bagdasar, sector 5

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Cornatel nr. 2,sector 1

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Traian Vasilenr. 67, sector 1

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. ThomasMasaryk nr. 25, sector 2

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. EconomuCezarescu nr. 8, sector 6

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Gradinariiornr. 48A, sector 3

- Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Bd. Laminorului nr.130B, sector 1

Proiectele de acte normative, mai sus amintit, cu documentatia de baza pot ficonsultate:

- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro-Ia sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj)- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5 (panou

afisaj)

Page 2: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Primaria Municipiului Bucuresti

Secretar General

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel.: 3055580; tel.centrala: 305 55 00, int. 1255; fax:

http://www.bucuresti-primaria.ro

5MC ce1ij;':al150 9001 2000

5MM certificat 15014001 . 2004

Proiectele de acte normative se poat obtine, În copie, pe baza de cerere depusa laCentrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de18.03.2008 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandareprivind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative se vor transmite:- prin site-ul www.pmb.ro;- prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 -

Directia Asistenta Tehnica si Juridica a C.G.M.B;- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Materialele transmise vor purta mentiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.

Bucurestiastazi 05.03.2008

, \

Page 3: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Dezvoltare,Investitii si Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel.: 305 55 20; tel. centrala: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

SMC cert,fleallSO 9001 2000

SMM certlnea! IS014001 : 2004

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

AVI~ZAT,:_"'~

VIC ":~Mjl\j;{;~~~

G '" tORE;L ~r\" \aPA

RAPORT Îi~...:;:", .~T,\

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ~):~~~"",;"FIJffi,,'"" * , ~"~~'·",_i~~' /0,., '. ;', ..". \'''' .. '

PUZ - STR. THOMAS MASARYK NR. 25, SECTOR"'Z:;~i~d\~:>j

Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privindautorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelorstipuleaza obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatiide construire pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate dupa cumurmeaza:

- pentru terenuri amplasate În localitati, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD)aprobate si a regulamentelor aferente acestora.

Amplasamentul care face obiectul documentatiei de urbanism PUZ - STR. THOMASMASARYK NR. 25, este cuprins În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria urbana definitade urmatoarele artere de importanta municipala: Str. Jean Louis Calderon, Str. C. A. Rosetti, Str.Vasile Lascar si Str. Batistei, pe teritoriul administrativ al sectorului 2.

Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiata prin PUZ se afla Însubzona L1b - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor 10tizari urbaneanterioare cu P - P+2 niveluri situate În zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobatcu HCGMB nr. 279/2000, imobilul este cuprins În Zona protejata 33 - THOMAS MASARYK,subzona Cp1 c.Indicatorii urbanistici reglementati: POT max: 65%; CUT max: 2; H max: 13 m, min: 10 m.

Functiunea avizata: LOCUINTE: 2S+P+4E+E5R - extindere si conservare - restaurare acorpului de cladire monument istoric conform recomandarilor studiului istoric.

Indicatori urbanistici avizati: POTmax = 55%; CUTmax = 2,3; Hmax. = 17 m.

Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT-PMB),Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB), si alte avize solicitate conformprevederilor legale În vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, Iit. e, si art. 36 alin. 2, lit. c siart. 36 alin. 5, lit. c din Legea administratiei publice loca le nr. 215/2001 republicata, se supuneaprobarii Consiliului General al Municipiului.

Certificam ca documentatia prezentata spre aprobare contine toate avizele solicitate prinavizul CTUAT nr. 26/2/8/02.07.2007.

În scopul de mai sus, prezentam spre aprobare alaturatul proiect de hotarâre.

Page 4: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

PRIMAR GENERAL

Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: [email protected] certificat 180 9001 : 2000 8MM certificat 18014001 : 2004

Primaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVEPrivind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - STR. THOMAS MASARYK NR. 25, SECTOR 2

Legea nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizareaexecutarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor stipuleaza obligatiaadministratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatii de construire pe bazadocumentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate dupa cum urmeaza:

- pentru terenuri amplasate În localitatea, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobatesi a regulamentelor aferente acestora.

Amplasamentul care face obiectul documentatiei de urbanism PUZ - STR. THOMASMASARYK NR. 25, este cuprins În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria urbana definita deurmatoarele artere de importanta municipala: Str. Jean Louis Calderon, Str. C. A. Rosetti, Str.Vasile Lascar si Str. Batistei, pe teritoriul administrativ al sectorului 2.

Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiata prin PUZ se afla Însubzona L 1b - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioarecu P - P+2 niveluri situate În zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMBnr. 279/2000, imobilul este cuprins În Zona protejata 33 - THOMAS MASARYK, subzona Cp1 c.Indicatorii urbanistici reglementati: POT max: 65%; CUT max: 2; H max: 13 m, min: 10 m.

Functiunea avizata: LOCUINTE: 2S+P+4E+E5R - extindere si conservare - restaurare acorpului de cladire monument istoric conform recomandarilor studiului istoric.

Indicatori urbanistici avizati: POTmax= 60%; CUTmax= 3; RmaxH= S+P+3E+4ER; Hmax.= 17m.

Planul Urbanistic Zonal, având avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB),Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB), si alte avize solicitate conformprevederilor legale În vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, si art. 36 alin. 2, Iit. c si art.36 alin. 5, Iit. c din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, se supune aprobarii Consiliului General al Municipiului.

In scopul de mai sus, prezentam spre aprobare alaturatul proiect de hotarâre.

PRIMAR GENERAL,

ADRlEANVIDEANU~'.' .

/

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Page 5: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

'!'III!fIII

Consiliul General al Municipiului Bucuresti,,,,,,,,,.1,,,,·.:,,,,,, .., C-···'··,_,*r'·":':·:·'~ ',,,' __'_"C r

HOTARÂRENr,__ din _

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

PUZ - STR. THOMAS MASARYK NR. 25, SECTOR 2

Având În vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucurestisi raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Luând În considerare raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului siavizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti;

Vazând avizele emise de:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - OUAT a PMB:Aviz de urbanism nr. 26/2/8/02.07.2007;

- Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National - Bucuresti: Aviz nr.1367/ZP/13.11.2007.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor: Aviz nr. 8/2008;- Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti: Aviz nr. 5612/461/28.01.2008;- Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB: Aviz nr. 659426/24.09.2007;- Comisia Tehnica de Circulatie: Aviz nr. 659424/13908/21.09.2007.

Tinând seama de prevederile:Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile

si completarile ulterioare;Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si

completarile ulterioare;Ordinului MTCT nr. 22/2007 privind stabilirea unor competente pentru avizarea si

aprobarea documentatiilor de urbanism În municipiul Bucuresti;Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, modificata si completata;PUG - Municipiul Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c si art. 45 alin. 2, lit. e dinLegea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Page 6: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal - STR. THOMAS MASARYK NR. 25, sector 2,pentru o suprafata studiata de 1 ha. din care suprafata parcelei care a generat documentatiaST = 2387,076 mp. proprietate privata persoana fizica.

Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiata prin PUZ se afla Însubzona L1b - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbaneanterioare cu P - P+2 niveluri situate În zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate,aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul este cuprins În Zona protejata 33 - THOMASMASARYK, subzona Cp1 c.

Indicatorii urbanistici reglementati: POT max: 65%; CUT max: 2; H max: 13 m, min: 10 m.

Conditii de construire aprobate: LOCUINTE: 2S+P+4E+E5R - extindere cu conservarea ­restaurarea corpului de cladire monument istoric conform recomandarilor studiului istoric.POTmax= 60%; CUTmax= 3; RmaxH= S+P+3E+4ER; Hmax.= 17m.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul laconstruire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse În proiectele urbanistice anterioraprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarâre a fost aprobata În sedinta a Consiliului General alMunicipiului Bucuresti din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA

Bucuresti, 2008SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

TUDOR TOMA

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro Pag 2

Page 7: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Nr. 625124/2007

Primaria Municipiului Bucuresti

Directia Generala de Dezvoltare,Investitii si Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel.: 305 55 20; tel. centrala: 30555 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

AVIZ DE URBANISM "r. 26/2/8/02.07.2007PUZ - STR. THOMAS MASARYK NR. 25, SECTOR 2

~~_!'I~/~>S

...•~~":;::{,':'.I001

5MC certificat 150 9001 2000

BENEFICIAR: S.C. CAM.P.1. DACIA INVEST S.R.L.ELABORATOR: BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA "ANDREEA FLOREA"SUPRAFATA STUDIATA prin PUl: O suprafata de aprox. 1 Ha. din care parcela care a generat PUZ ST = 2387,076 mp.proprietate privata a beneficiarului.AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala aMunicipiului Bucuresti În aria urbana definita de urmatoarele artere de importanta municipala: Str. Jean Louis Calderon, Str.C. A. Rosetti, Str. Vasile Lascar si Str. Batistei.PREVEDERI PUG/PUl APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiataprin PUZ se afla În subzona L1b - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate În interiorulperimetrelor de protectie. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, imobilul este cuprins În Zonaprotejata 33 - THOMAS MASARYK, subzona Cp1 c.Indicatorii urbanistici reglementati lP 33: POT max: 65%; CUT max: 2; H max: 13 m, min: 10 m.Imobilul este nominalizat pe Lista Monumentelor Istorice 2004 poz. 1436.Solutia de conservare, restaurare si extindere a fost elaborata În conformitate cu recomandarile Studiului istoric Întocmit delect. Dr. arh. Valeriu - Eugen Dragan.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL.CONFIGURATIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCTIUNEA AVllATA: LOCUINTE: 2S+P+4E+E5R;INDICATORI URBANISTICI AVIZATI: POTmax = 55%; CUTmax = 2,3; Hmax. = 17 m.CIRCULATII, ACCESE: parcarea si gararea autovehiculelor si profilul transversal al circulatiilor propuse vor respectaNormele privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriulMunicipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie aprobate prin HCGMB nr.66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare retele -PMB, aviz de mediu,aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnica de Circulatie - PMB, aviz MCC-DCCPCN-MB, alte avize conform legislatiei Învigoare.• Elaboratorul si beneficiarul documentatiei de urbanism raspund pentru exactitatea datelor si veridicitateaÎnscrisurilor cuprinse În documentatia de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.• La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.Prezentul aviz modifica si completeaza prevederile documentatiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani sipoate fi folosit numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism.Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,ing. Ioana. Balaurea

~~ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTIARH . AdRIAN BOLD

Referent,arh. Stelian Constantinescu

Îlv~I:#,L"

>'/~p

././FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - ORDIN MTCT NR.22/2007 - COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI:

arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Stefan, arh. Viorel Hurduc

Page 8: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

ROi\L\.'\il.-\

:>'11\: 1 S TE R l L C li L T t R 1 I SI C t L TEL O IZ

DIRECTIA PENTRU CULTURA, CULTE SI PATRIMONIUeUL TVRAL NATIONAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Str. Sf. Stefan, nr. 3, sector 2 tel: 323.26.11

N r. 1315 SMI/ 21.11.2007

Catre, S.c. C.A.M.P.I. DA.CIA INVEST S.R.L.

Spre stiinta. Primaria Municipiului Bucuresti, Serviciul de UrbanismMinisterul Culturii si Cultelor, DM. 1.A

AVIZ NR. 1367 /Ze/ 13.11.2007AmplasaJ'e imobil

Imobilul din Bucuresti, str'. Thomas Masaryk, nr. 25, sector 2

Obiectivul

Localltatea:

Prc\lcct.

Faza:Proiectant:

Beneficiar:

lmobilul din str. Thomas Macnyk, nr. 25

Bucuresti, sector 2

Amplasare imobilP.Ul.ARH. AC. ROSeS.c. C.A.'l.P.J. DACIA INVEST S.R.L.

DocumentatIa contine piese scrise. cerere de in~,;;;~:1re,certificat de urbanism, acte de proprietate.

piese desen:lt2 ylem cadastral: I 500. 12000. memoriu de urbanism. studiu istoric. documentar

fotografic si proiect faza P UZ

Document:.ltia propune extinderea monumentului istoric cu un corp de cladire pentru IOCUlii'~ JI1

limita parametrilor urbanistici POT == 55" o SI CUI == 2,3

In urni;} JJÎ:1~: .. :rii documentatiei in sedinta C.R1\1.L din data de 12.11.2007 se acorda

A\IZ i<1\\ORABIL,pentru documentatia prezentata cu urmatoarele conditiI:

:~·;..::r'\area si reSLi- H·..::a editi-'::ului monument istoric con:: ;;,1 recomdarilor studIulUI istoric

Prezentul :l\iz este 'valabil cu 1 plansa anexa \-'Îzata sJ}J'e neschimban'

Precizam ca imobilul din str. -;-;1OO1as'IaS:1I1k, nr. 25. sector 2 Bucun'sti este inscris pe List:l'JoJlumentelor IstOJ"j(o.;;l :'.I"Hl:piului Bucuresti la pozitia B-II-01-B-1915-t.

Director,

,~r

Consilier •.

Arlz1îl~~~~~ILE~\;-C~~

Page 9: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

IMINISTERUL DEZVOLTARII,LucRARILOR PUBLICE SI

LOCUINTELOR•

Directia Generala DezvoltareTeritoriala

Bucuresti, bd. Oinicu Golescu nr. 38 , sector 1Telefon/fax: 0372.114.521

Catre,

B.I.A. ANDREEA rLORt:.AStr. Lavandei nr. 8, bl. 1-"30, sc. 4, ap. 48, sector b, Bucuresti

AVIZ nr. 8 I 2008

Denumire:"P.U.Z. - Locuinte - Str. THOMAS MASARYK nr. 25, sector 1" BucurestiProiectant: B.I.A. ANDREEA FLOREABeneficiar: S.C. C.A.M.P.1.DACIA INVEST S.R.L.

Constatând ca documentatia a fost elaborata În conformitate cu prevederile Legiii350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata cu Legeanr. 289/2006.

Hotarârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general deurbanism,

Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 91/1991 privindprocedura de autorizare si continutul documentatii lor prevazute de Legea 50/ 1991 cumodificarile ulterioare si normele metodologice de aplicare nr.1430/2005,

Ordinului comun M.L.P.T.L. nr. 6/2003 si MAP nr.139/2003

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuinteloremite urmatorul

AVIZ

"P .U.Z. - Locuinte - Str. THOMAS MASARYK nr. 25, sector 1" Bucuresticu car;ditiile si recomjIDd~[ile pe versa

/~;~\~~~\, '"~.l,~Rf cf' "

/ " ••.~v- , ? ~ \DIRECTqR> ,oRA, ;t'::~\'1,,/, ""',0 ,t::~ v;~' ",~\ :;:;,~

.. " \",\ (:. .:~II .L -l.. .' / t •. rr• 0-'- ,.', !

GheO~g~'~OOf

.. ~'~'1 " ;:::,~:~~:;;/.

inai"te de ;;probarea documentatiei de catre Consiliul local, acesta are obllga!.a Je a verifica modul in care

au fost preluate in jocument~!ie condi\iile impuse prin -

1

Page 10: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

CONDITII :,

1. Conform avizului Ministerului Culturii si Cultelor - Directia pentru Cu:~~;;-.5,

Culte si Patrimoniu National a Municipiului Bucuresti nr. 1367 /ZP/13.11.2007.

3. Indicatori urbanistici:

POT max. = 55 %, CUTmax.= 2,3 mp. ADC/mp teren,

Rmax.h = 28 + P + 4E + E5 retras, Hmax. = 17 m

4. Circulatiile, accesele si parcarile vor respecta prevederile H.C.G.M.B.

nr.66/2006, iar gararea/parcarea se vor asigura excl ....•,:,;, In incinta proprietatji,~u

asigurarea numarului minim de locuri de parcare.

RECOMANDARI:

1. - Conform P.U.Z. zone construite protejate În municipiul Bucuresti. zona nr. 59­THOMA8 MASARYK - " arhitectura noilor cladiri va respecta caracterul arhitectural

general al zonei, înscriindu-se,înainte de toate, în scara definita de cladirile existente.

- se interzic suprafet e vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitat iile de materiale

sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafet e metaiice

stralucitoare), utilizarea culorilor stridente", se recomanda deci o volumetrie SI o

arhitectura a fat adelor care sa fie în armonie cu cladirile alaturate si sa respecte

caracterul arhitectural al zonei.

DIRECTIA GENERALA,OEZVOL TARE TERITORIALA

. I:",\

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Anca Ileana GINA VAR

CONSILlE~ SUPERIOR D.G.D.T.

tasandra ROSU

2

Page 11: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOL Tl\Rll DURABILE

AGENTIA N.f•.TIONAU PENTRU PROTECTIA MEDIULUI"""~ - ~",."" .....,.;.,:"",.;;.--""~'"'~"'~---

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI.. BUCURESTI· .

Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6. cod 060841 Bucuresti

Nr. 5612 /461/28.01.2008

CATRE: S.C. C.A.M.P.I. DACIA INVEST S.R.L.Bucuresti, sector 5, str. Dr. Staicovici, nr. 73

Te; J:1 4306672.0;0'· 1:': 77Fax: 021 430.66.75

REFERITOR: Emitere aviz de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL ­Imobillocuiota, Bucuresti, sector2, str. Thomas 1". ~~tsaryk,or. 2

Ca urmare a notificarii adresate de S.C. C.A.M.P.I. DACIA INVEST

S.R.L~ cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Dr. Staicovici, nr. 73 inregistr&ta laA.R.P.M. Bucuresti cu nr.· 2612/461/19.10.2007 si a completarii ulterioare

. inregistrate cu nr. 50/08.01.2008,in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,in urma parcurgerii etapei de ir..::adrare,in baza HG nr. 368/2007 priv ind organizarea si functionarea Ministerului

Mediului si Dezvoltarii Durabile si a Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privindprotectia mediului aprobata si modificata prin Legea 265/2006 si O.U.G. 114/2007,in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 (art. 13), umleaza ca Planul Urbanistic Zor:al­Imobil locuinta, Bucuresti, sector 2, str. Thomas Masaryk. nr. 2~ sa fie supusprocedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct devedere urbanistic a arealului in suprafata totala de 1 ha, din care 2387,076 mpreprezinta terenul ce a generat P.U.Z., proprietate privata persoana juridica (conformAvizului de Urbanism nr. 26/2/8/02.07.2007 emis de Primaria MunicipiuluiBucuresti - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului).

Obiectivul lucrarii il constituie construirea unui imobil cu destinatia de

locuinte, avand regim de inaltime D+P+4E+5E retras.Obiectivul propus de prezentul P.U.Z.se va realiza cu respectarea tuturor

conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institutiilecompetente. conform legii.

Suprafata de spatii verzi in procent de 22 % din suprafata totala a terenuluigenerator, din care 15 % reprezinta spatiul verde amenajat pe subsol betonat, pe unstrat de sol cu grosimea de 200 em, va fi amenajata si intretinuta, iar parcajele se vorasigura in incinta proprie, conform reglementarilor in vigoare.

Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare Ia utilizari inter7i",~.

Printed on recycled pae.e~rimat oe~..;:;..;.;;hâ::,;rti.;;·.;;;e..;.reOd=·=at:.::a _

il.:f'''a Lacul Mr'-':'

'-;i:c~~,rl_J;~:-:ci Os'

Page 12: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Avand in v:dere opiniile exprimate de membrii Comisiei Special Constituite

m'cadrul sedintei din datade08.11.22.~7 si }n ,absenta ,comentariilor din parteapublicului ca urmare a celor 3 anunOOripublice date de titular in datele de22.10.2007" 25.10.2007 si respectiv 17.01.2008, Planul Urbanistic Zonal - Imobillocuinta, Bucuresti, sector 2, str. Thomas Masaryk, nr. 2, urmeaza a 11 supu:-;

procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Elaboratorul .si beneficiarul documentatiei raspund pentru e,xactitatea siveridicitatea datelor si inscrisurilorcuprinse:iin documentatia ce a stat la bazaemiterii deciziei etapei deincadrare, conform Il.O: 1076./2004.. , ..

-DIRECTOR EXECUTIV,Chim. Simona ~\1ihaelaSaceanu

P,!nted an recyded paper - Imprimat pe hârtie reciclala

.\~",~oLacllIMcr· -r.1. "l'il\"~.;,-", .•• , _.J -J. ~ ~?4 '1Bucuresti E-fT!a;! '~~

SEF SERVICIU AUTORIZARE SICONTROLUL CONFORMARlI,

ling. RoxaHâCostacheI ~I

INTOCMIT,Jurist Veronica Grigore

fl;n1tfJ

Tel: 0214306672,02143066.77Fax 021 43066.75

(

Page 13: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Pr:;naria Municipiul.ui Bucuresti

Directia Generala Infrastnactura,si Servicii Publice

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, RomâniaTel/fax: 3055535; tel.centrala : 305 55 00, in!. 1252

hltp://www.bucuresti-primaria.ro

SMC eemlcallSu "c,o 1 : 2000

5MM C>!f1ificat 15014001: 2004

Directia Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei

sept1323/ el 1)1'\,(\ .\--13109 j.J () / ~ "1

Catre

B.I.A. ANDREEA FLOREA

In sedinp Comisiei Tehnice de Circulatie din data de 13.09.2007 s-adat acordul de principiu, din punct de vedere tehIlic al circulatiei rutiere, pentrudocumentatia, "P.U.Z. - imobil de birouri în regim de înaltime 2S+P+4E-5E -­str. Thomas Nlasaryk DT. 25", conform avizului de urbanism DT. 26/24/8, eliberat

de D.U.A.T., cu DT. 625124, certificatului de urbanism si planurilor anexate, cuasigurarea unui numar de locuri de parcare în incinta in conformitate cuH.C.G.M.B. n1'.66/2006 .

Pentru avizul comisiei veti reveni la urmatoarea faza de proiectare, fazaP.A.C.

DlREC L

Page 14: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

Primaria Municipiului Bucu'resti

Directia Generala de Dezvoltare,·1l"!I',1," •••.~~*;~~i1l'.Tln?~me...,.1II"I.'.ll U...•...""llna-1. ii \\;i ."...,..~ "',... > •• " .• d ._.,,)i>1lf-'" ij(i,,-, .. __ -,..<J>'Qt..tj,Q ~ fi Ura:::oII -.

IIB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5. Bucuresti, România

Tel.: 3055520; [el. centraia: 3055500 int. 1125; fax: 3055510http://www.bucuresti-primaria.ro

Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului

SMC ce1fical150 9001 . 2OCO

SMM certJ1callS014001 : ZON

Nr. 659426/24.09.2007

AVIZ DE PRECOORDONARE RETELE

BIA ANDREEA FLOREA cu domiciliul/sediul in Bucuresti str.

Lavandei nr. 8, sect. 6, prezimJ. spre avizare documentatia de precoordonare a P.U.Z.

- ului - "STR. THOMAS rvlASARYK NR. 25, SECTOR 2";

În conformitate cu Dispozitia Primarului General nr. 433/1;96, tinand cont ca

amplasamentul propus se atla in zona bine structurata,

- se avizeaza favorabil din i'unct de vedere al retelelor edilitare documentatia de.. " ,

urbanism mentionata mai sus;

- se vor respecta memoriul si planul de reglementari din documentatie.

Se anexeaza planul de reglementari.

ARHITECT SEF ADJUNCT AL

MU?\ICIPIULUI BUCURESTI

Întocmit:

Ing. Andrei Za~~resCL:'0v

COORDO:;.\ TOR CO\IPARTEvIENT.

CO\IL~l;:'TI\IENTLL ECHIP:\RE

TEI-NICO EDIUTA~\rIn:2. :\ndrei ~escu

~ ~

FPS-21-02J6

Page 15: Primaria Municipiului Bucuresti - pmb.ro · AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizata si reglementata prin PUZ este cuprinsa În zona centrala a Municipiului Bucuresti În aria

LIMITE

~ L1MITAPUZ

E3 LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ

E::3 LIMITE PARCELE

E::3 CLADIRI CU VALOARE DE MONUMENT

PLAN URBANISTIC ZONALSTR. THOMAS MASARYK

NR.25SECTOR 2, BUCURESTI

PROPUNERE REGLEMENTARIse. 1/500

SCARA

1:500

PLANSANR.7

PROIECTNR.

19/2007

TITLUL PROIECTULUI:PLAN URBANISTIC ZONALstrada THOMAS MASARYK nr. 25,sector 2. BUCUR ESTI

aprilie 2007

TITWL PLANSEIPROPUNERE REGLEMENTARI

CONSTRUCTII EXISTENTE

ACCES AUTO PE PARCELA CARE A GENERAT puz

CIRCULATII CAROSABILE IN INCINTA

CIRCULATII CAROSABILE

CIRCULATII PIETONALE

LIMITA MAXIMA DE IMPLANTARE A EDIFICABILULUI

EDIFICABIL PROPUS, H = P+1

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 3

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 4

EDIFICABIL PROPUS, H = P + 5RETRAS

Loolii BALCOANE ITERÂSE

SUPRAFATAAFECTATASUBSOLULUI- 2 NIVELURI

ANDREEA FLOREAbirou Individual d. arhitecturaT.NA 3892

BeneficiarS.C. CAMPI DACIA INVEST S.R.L

BILAN1' TERITORIAL

S teren = 238'7,08 mpPOT = max 55% (nu inc:ludesuprafataafectata subsolulu'CUT = max2,3 (nu inCludesuprafataafectata subsospatii verzi amenajate = 22% = cea 545 mp

din care 15,"Io=eca 36~mpqu strat vegetal min 2arbori = 1 /100 mp sp; ve:rde = 6

•••••

CJCJCJ1··.),1

PROPUNERI SI REGLEMENTARI

E:3(,Ji;§1~i,1---~CJ

iii2';' ••