151
PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, ovlašteni revizor 1

PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI

Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni porezni savjetnik, ovlašteni revizor

1

Page 2: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

SADRŽAJ

1. HSFI – Okvir za primjenu2. Primjena HSFI-a i povezanost s MSFI-ima i MRS-ovima3. Razlike između HSFI i MSFI4. Financijska izvješća (HSFI 1 i MRS 1)5. Učinci promjene računovodstvenih politika i pogrešaka (HSFI 3 i MRS 8)6. Postupci s događajima nakon datuma bilance (HSFI 4 i MRS 10) 7. Posebnosti dugotrajne nematerijalne imovine (HSFI 5 i MRS 38)8. Dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6, HSFI 7, MRS 16, 36 i 40)9. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (HSFI 8 i MSFI 5)10. Knjigovodstvo financijske imovine (HSFI 9, MRS 32 i 39)11. Knjigovodstvo zaliha materijala, proizvoda i robe (HSFI 10 i MRS 2, 11 i 41)12. Knjigovodstvo potraživanja i obveza (HSFI 11, HSFI 13 i MRS 1, 11, 20 i 39)13. Računovodstvo poreza na dobit (HSFI 12, HSFI 14 i MRS 12)14. Utvrđivanje prihoda prema HSFI-ima (HSFI 15 i MRS 11, 17 i 18)15. Utvrđivanje rashoda prema HSFI-ma (HSFI 16 i MRS 1, 16, 36 i 37)16. Kapitalizacija troškova kamata – obveza ili mogućnost (HSFI 16, MRS 23)17. Tečajne razlike, ugovori na valutnu klauzulu (HSFI 16, MRS 21)18. Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi (HSFI 17 i MRS 41)19. Kapital i promjene kapitala u HSFI-ima (HSFI 12 i MRS 1)

2

Page 3: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI – OKVIR ZA PRIMJENU

3

Page 4: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIMJENA HSFI I MSFI U HRVATSKOJ

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) objavljeni su u Narodnim novinama broj 30/2008. a primjenjuju se od 1. siječnja 2008. godine.

Zakon o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07 i 54/13), propisuje vođenje knjiga:

korištenjem HSFI i

MSFI i MRS.

HSFI – primjenjuju mali i srednji poduzetnici osim onih čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira

MSFI i MRS – primjenjuju veliki poduzetnici i poduzetnici čije su dionice ili dužnički vrijednosni papiri uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira

4

Page 5: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIMJENA HSFI I MSFI U HRVATSKOJ

kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu

Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5 mil. kn Prihod 65,0 mil. kn Zaposlenika prosječno godišnje 50

Srednji ne prelaze Aktiva 130 mil kn. Prihod 260,0 mil.kn Zaposlenika prosječno godišnje 250

Veliki prelaze 2 od 3 Veliki su i: banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za

elektronički novac, osiguranje, leasing društva, factoring društva, društvaza upravljanje investicijskim fondovima, investicijski fondovi s pravnom osobnosti, društva za upravljanje mirovinskim fondovima i imovina kojom upravljaju

5

Page 6: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OKVIR ZA PRIMJENU HSFI - OBJAVA

HSFI donosi i objavljuje u Narodnim novinama Odbor za standarde financijskog izvještavanja (OSFI).

HSFI reguliraju:

sastavljanje, prezentiranje i objavljivanje financijskih izvještaja

za poduzetnike koji nisu obveznici primjene MSFI-a u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odnosno za srednje i male poduzetnike koji ostvaruju dobit ili gubitak.

6

Page 7: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DEFINICIJA HSFI

HSFI:

1. reguliraju sastavljanje, prezentiranje i objavljivanje financijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu

2. su računovodstvena načela i pravila koja primjenjuje računovodstvena struka, a koriste se kod sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja

Svrha HSFI je:

a) Propisati osnovu za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja

b) Pomoć revizorima za davanje mišljenja o financijskim izvještajima

c) Pomoć korisnicima financijskih izvještaja za tumačenje podataka i informacija koje su sadržane u financijskim izvještajima 7

Page 8: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

CILJ HSFI

je da financijski izvještaji temeljeni na njima pruže informacije o:

a. financijskom položaju, b. financijskoj uspješnosti i c. novčanim tokovima

poduzetnika koje koriste, u prvom redu, vanjski korisnici u donošenju ekonomskih odluka.

Financijski izvještaji koji se temelje na HSFI pružaju informaciju o:

a) imovini, b) kapitalu, c) obvezama, d) prihodima, e) rashodima, f) dobiti i gubitku, g) promjenama u kapitalu i h) novčanom toku.

8

Page 9: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI PREDSTAVLJAJU:

a) razradu računovodstvenih načela u pogledu metoda obuhvaćanja i obrade računovodstvenih podataka

b) formiranja računovodstvenih informacijac) prezentiranja i d) čuvanja računovodstvenih podataka i informacija.

Prema računovodstvenim standardima računovodstvene informacije moraju biti:

1) razumljive i što je moguće više pouzdane2) relevantne i značajne za donositelje odluka3) usporedive u vremenu (s računovodstvenim informacijama iz prethodnih

razdoblja) i prostoru (s računovodstvenim informacijama drugih poduzeća)

4) potpune (u granicama značajnosti i troška) i5) pravodobne. 9

Page 10: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

TEMELJNE PRETPOSTAVKE I NAČELA HSFI SU:

a) Neograničenost vremena poslovanjab) Nastanak poslovnog događaja

Kvalitativna obilježja (načela) izvještaja:

Razumljivost Važnost Pouzdanost Usporedivost Opreznost Potpunost

Ostala računovodstvena načela:

Dosljednost prezentiranja Značajnosti i sažimanja Zabrana prijeboja (imovinu, obveze, prihode i rashode ne treba

prebijati)

10

Page 11: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE - IMOVINA

Imovina je resurs koji kontrolira poduzetnik kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi kod poduzetnika.

Buduće ekonomske koristi, utjelovljene u imovini mogu pritjecati poduzetniku na više načina:

prodajom dobara ili usluga razmjenom za drugu imovinu upotrebom imovine za podmirenje obveza

Imovina može biti podijeljena vlasnicima

11

Page 12: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE - OBVEZE

Obveze su sadašnja obveza poduzetnika, proizašla iz prošlih poslovnih događaja za čije podmirenje se očekuje da će doći do odljeva resursa iz poduzetnika koji utjelovljuju ekonomske koristi.

Podmirenje sadašnje obveze moguće je:

novčanom isplatom prijenosom druge imovine pružanjem usluga zamjenom te obveze s drugom obvezom konverzijom obveza u kapital da se vjerovnik odrekne svojih prava ili ih izgubi

12

Page 13: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE - KAPITAL

Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine poduzetnika i predstavlja ostatak imovine nakon podmirivanja obveza.

Kapital se u pasivi detaljnije raščlanjuje na:

Upisani kapital Kapitalne rezerve Rezerve Revalorizacijske rezerve Zadržana dobit ili preneseni gubitak Dobit ili gubitak tekuće godine

13

Page 14: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE - PRIHODI

Prihodi su povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja:

u obliku priljeva ili

povećanja imovine ili

smanjenja obveza a

što ima za posljedicu povećanje kapitala, osim onog u svezi s uplatom od strane sudionika u kapitalu.

14

Page 15: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE - RAHODI

Rashodi su smanjenje ekonomske koristi kroz obračunsko razdoblje:

u obliku odljeva ili

smanjenja imovine ili

stvaranja obveza a

što ima za posljedicu smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

15

Page 16: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE KATEGORIJE - DOBIT

Dobit predstavlja povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja.

Dobit se utvrđuje sučeljavanjem prihoda i rashoda.

Dobit se koristi i kao mjerilo uspješnosti ili kao temelj za druga mjerenja.

Gubici predstavljaju smanjenje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja.

Gubici se utvrđuju sučeljavanjem prihoda i rashoda u slučaju da su rashodi veći od prihoda.

16

Page 17: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MJERENJE ELEMENATA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Mjerenje (vrednovanje):

je proces utvrđivanja novčanih iznosa

po kojima se priznaju elementi financijskih izvještaja

i iskazuju u bilanci i računu dobiti i gubitka.

17

Page 18: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MJERENJE (VREDNOVANJE) IMOVINE

Metode mjerenja (vrednovanja) imovine:

Trošak nabave (povijesni trošak)Imovina se mjeri po plaćenom iznosu novca ili novčanih ekvivalenata.

Tekući trošakImovina se mjeri po iznosu novca ili novčanih ekvivalenata ako bi se

pribavljala u sadašnjosti.

Ostvariva (utrživa) vrijednostImovina se mjeri po iznosu novca ili novčanih ekvivalenata koja se može

dobiti prodajom imovine u toku poslovanja.

Sadašnja vrijednostImovina se mjeri po sadašnjoj vrijednosti i evidentira se po diskontiranoj

sadašnjoj vrijednosti budućih neto novčanih priljeva za koje se očekuje da će se ostvariti u poslovanju.

Fer vrijednostFer vrijednost je iznos za koji se neka imovina može razmijeniti između

informiranih nepovezanih stranaka koje su voljne obaviti transakciju. 18

Page 19: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MJERENJE (VREDNOVANJE) OBVEZA

Obveza se mjeri:

po trošku nabave (povijesni trošak),

po iznosu primitaka primljenog u razmjeni za obvezu, ili

po iznosima novca i novčanih ekvivalenata za koje se očekuje da će biti isplaćene zbog podmirenja obveza u toku poslovanja.

Obveze je moguće mjeriti i po:

tekućem trošku,

sadašnjoj vrijednosti ili

fer vrijednosti. 19

Page 20: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIZNAVANJE ELEMENATA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Priznavanje je proces uvrštavanja u bilancu i račun dobiti i gubitka stavke koja udovoljava definiciji elemenata financijskih izvještaja i zadovoljavanju kriterija za njegovo priznavanje.

Stavka koja udovoljava definiciji elemenata financijskih izvještaja treba se priznati ako:

je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane s tom stavkom pritjecati ili se odlijevati iz društva, i

stavka ima trošak ili vrijednost koja se može pouzdano izmjeriti.

20

Page 21: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIMJENA HSFI-A I POVEZANOSTS MSFI-IMA I MRS-OVIMA

21

Page 22: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HRVATSKI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (HSFI)

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) su:

računovodstvena načela i pravila sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja

koje primjenjuje struka,

donosi ih Odbor za standarde financijskog izvještavanja (OSFI) u skladu sa Zakonom o računovodstvu

i ima ih 17.

22

Page 23: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOGIZVJEŠTAVANJA (MSFI)

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) obuhvaćaju :

a) Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja (IFRIC i SIC) te

b) Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja (IFRIC i SIC) ,

koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.

U Hrvatskoj se primjenjuju samo oni MSFI i njihove izmjene i dopune koje odobri i u Narodnim novinama objavi Odbor za standarde financijskog izvještavanja (12 MSFI-a i 28 MRS-ova).

Sve dopune i povezana tumačenja koja o MSFI donosi Europska komisija i koji se objavljuju u službenom listu EU, počela su se primjenjivati u RH s danom prijema RH u članstvo EU (članak 37. Zakona o računovodstvu).

23

Page 24: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI)

24

Page 25: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI)

25

Page 26: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI)

26

Page 27: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA (MSFI)

27

Page 28: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POVEZANOST HSFI SA MSFI I MRS

28

Page 29: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POVEZANOST HSFI SA MSFI I MRS

29

Page 30: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POVEZANOST HSFI SA MSFI I MRS

30

Page 31: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI

31

Page 32: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI

Nije regulirano s HSFI

Definicije

Osnovna načela

Primjena standarda

Priznavanje i mjerenje (različite metode vrednovanja)

32

Page 33: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - NIJE REGULIRANO S HSFI

33

Page 34: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - DEFINICIJE

34

Page 35: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI – OSNOVNA NAČELA

35

Page 36: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIMJENA STANDARDA

36

Page 37: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

37

Page 38: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

UTVRĐIVANJE GOODWILL-A – MSFI 3 – HSFI 2 - PRIMJER

38

Page 39: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

UTVRĐIVANJE GOODWILL-A – MSFI 3 – HSFI 2 - PRIMJER

39

Page 40: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

40

Page 41: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

41

Page 42: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

42

Page 43: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

43

Page 44: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

44

Page 45: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

45

Page 46: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

46

Page 47: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

47

Page 48: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

48

Page 49: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

49

Page 50: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

50

Page 51: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI - PRIZNAVANJE I MJERENJE (RAZLIČITE METODEVREDNOVANJA)

51

Page 52: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI

HSFI 3 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih politika i pogreške točka 3.17. :

U slučaju kada ne postoji HSFI primjenjiv na transakciju ili druge događaje tada management pri sastavljanju i primjenjivanju računovodstvenih politika treba izabrati one koje osiguravaju uvjete vjernog predočavanja financijskog položaja, ekonomske biti transakcije, neutralnosti, principa opreznosti i potpunosti iz izvora MSFI ili druge stručne literature i najbolje svjetske prakse.

52

Page 53: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

NIJE REGULIRANO S HSFI

53

Page 54: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

NIJE REGULIRANO S HSFI

54

Page 55: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MSFI 2 – ISPLATE S TEMELJA DIONICA - PRIMJER

55

Page 56: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MSFI 2 – ISPLATE S TEMELJA DIONICA - PRIMJER

56

Page 57: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

MSFI 2 – ISPLATE S TEMELJA DIONICA - PRIMJER

57

Page 58: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA (HSFI 1 IMRS 1)

58

Page 59: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA (HSFI 1 I MRS 1)

Ovaj standard propisuje osnovu za prezentiranje izvještaja opće namjene.

Standard propisuje slijedeća financijska izvješća:

Bilanca, Račun dobiti i gubitka , Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Izvještaj o novčanom toku Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke

Financijski izvještaji su finalni proizvod računovodstva.

Financijski izvještaji trebaju objektivno prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poslovnog subjekta.

59

Page 60: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI – PREZENTIRANJE I OBJAVLJIVANJE

60

Page 61: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAZLIKE IZMEĐU HSFI I MSFI – PREZENTIRANJE I OBJAVLJIVANJE

61

Page 62: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

62

Page 63: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

63

Page 64: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

64

Page 65: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

65

Page 66: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

66

Page 67: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

67

Page 68: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

68

Page 69: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

69

Page 70: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

MRS-om 7 definirano je:

a) Novčani tokovi proizašli iz promjene vlasničkog udjela u ovisnom društvu koji nemaju za posljedicu gubitak kontrole razvrstavaju se u novčane tokove od financijskih aktivnosti

b) novčani tokovi proizašli iz promjene vlasničkog udjela koja rezultira stjecanjem ili gubitkom kontrole razvrstavaju se u novčane tokove od investicijskih aktivnosti

70

Page 71: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

71

Page 72: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HSFI 1 - MRS 7 – IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU

72

Page 73: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

UČINCI PROMJENERAČUNOVODSTVENIH POLITIKA IPOGREŠAKA (HSFI 3 I MRS 8)

73

Page 74: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMJENE RAČUNOVODSTVENIHPOLITIKA I POGREŠAKA - HSFI 3 I MRS 8

posebna načela, osnove, dogovori, praksa i pravila koje primjenjuje poduzetnik pri sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja

posebno su značajne odredbe o izboru računovodstvenih politika, i to u slučaju kada neka transakcija nije obuhvaćena HSFI.

u tom slučaju se koriste slijedeći izvori:

zahtjevi i upute HSFI koji obuhvaćaju slična ili povezana pitanja definicije iz Okvira HSFI zahtjevi i upute sadržane u MSFI sva druga stručna literatura i dobra praksa drugih subjekata ako je u

skladu s prethodnim točkama

74

Page 75: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, PROMJENE RAČUNOVODSTVENIHPOLITIKA I POGREŠAKA - HSFI 3 I MRS 8

U slučaju kada ne postoji HSFI primjenjiv na transakciju i druge događaje, menadžment će pri sastavljanju i primjenjivanju računovodstvenih politika prosuditi i izabrati one RP koje osiguravaju:

informacije koje su važne i potrebne korisniku pri donošenju ekonomskih odluka

pouzdane tako da financijski izvještaji:

vjerno predočuju financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika,

odražavaju ekonomsku bit transakcija, drugih događaja i uvjeta, a ne samo zakonsku formu

Budu neutralne i nepristrane

Budu temeljene na opreznosti

Potpune u svim značajnijim aspektima 75

Page 76: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA - PRIMJER

76

Page 77: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA - PRIMJER

77

Page 78: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA - PRIMJER

78

Page 79: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POSTUPCI S DOGAĐAJIMA NAKONDATUMA BILANCE (HSFI 4 I MRS 10)

79

Page 80: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE - HSFI 4 I MRS 10

su oni koji imaju povoljne i nepovoljne posljedice za poduzeće.

cilj – obveza usklađenja FI za događaje koji su nastali nakon datuma bilance do datuma na koji je odobreno izdavanje financijskih izvještaja

datum odobravanja je datum na koji je menadžment poduzetnika odobrio FI zajedno s godišnjim izvješćem

Ovaj standard propisuje obvezu usklađivanja financijskih izvještaja i objavljivanje o događajima nastalim nakon datuma bilance i to:

usklađujuće događaje – koji potvrđuju postojanje određenih okolnosti na datum bilance

ne usklađujuće događaje – koji potvrđuju određene okolnosti koje su nastale nakon datuma bilance.

80

Page 81: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE - HSFI 4 I MRS 10

Događaji koji zahtijevaju usklađenje:

sudska presuda nakon datuma bilance potvrduje da je na datum bilance postojala sadašnja obveza

informacija da je neko sredstvo na datum bilance bilo umanjeno potraživanja u stečaju ili likvidaciji prijevara ili pogreška

Događaji koji ne zahtijevaju usklađenje:

Pad tržišne vrijednosti ulaganja Odluka o isplati dividende

Značajne događaje koji ne zahtijevaju usklađenje treba objaviti (poslovna spajanja, uništenje pogona, restrukturiranje…)

81

Page 82: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POSEBNOSTI DUGOTRAJNENEMATERIJALNE IMOVINE (HSFI 5 I

MRS 38)

82

Page 83: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA - HSFI 5 I MRS 38

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a obuhvaća slijedeće vrste imovine:

izdaci za razvoj, patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci, software, dozvola za ribarenje, franšize, i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu i ostalu nematerijalnu imovinu.

83

Page 84: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA - HSFI 5 I MRS 38

Nakon početnog priznavanja nematerijalnu imovinu treba priznati:

po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirani gubitak od umanjenja

alternativno – revalorizirani iznos (fer vrijednost – aktivno tržište) umanjen za naknadni ispravak vrijednosti i za naknadne gubitke od umanjenja

poduzetnik treba procijeniti da li nematerijalna imovina ima ograničeni ilineograničeni vijek uporabe

korištena metoda amortizacije treba odražavati model u kojem će buduće ekonomske koristi imovine poduzetnik koristiti

ako se taj model ne može pouzdano odrediti koristit će se proporcionalna (linearna) metoda amortizacije 84

Page 85: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA - HSFI 5 I MRS 38

provjera razdoblja amortizacije i metode amortizacije nematerijalne imovine s ograničenim vijekom uporabe (najmanje na kraju svake financijske godine)

nematerijalna imovina s neograničenim vijekom uporabe – uspoređivanje iznosa imovine koji se može nadoknaditi s knjigovodstvenom vrijednošću imovine i to:

godišnje

kad god postoji naznaka da se nematerijalna imovina može umanjiti

Troškovi istraživanja?

85

Page 86: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA - HSFI 5 I MRS 38

Nematerijalna imovina nastala razvojem treba se priznati kao imovina, ako i samo ako, poduzetnik može dokazati sve navedeno:

tehničku provedivost nematerijalne imovine koja se dovršava tako da bude raspoloživa za uporabu ili prodaju

namjeru dovršenja nematerijalne imovine i njene uporabe ili prodaje mogućnost uporabe ili prodaje nematerijalne imovine način na koji će nematerijalna imovina davati izgledne ekonomske koristi.

Priznavanje interno razvijene nematerijalne imovine - MRS 38 i HSFI 5 ZABRANJUJU priznavanje sredstva u fazi ISTRAŽIVANJA - mogućnost priznavanja sredstva u fazi razvoja.

Prema tim standardima razvoj označava primjenu nalaza istraživanja ili drugih znanja u planu ili dizajnu proizvodnje novih ili bitno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, postupaka, sustava ili usluga prije početka komercijalne proizvodnje ili uporabe.

86

Page 87: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA MATERIJALNAIMOVINA (HSFI 6, MRS 16 I 36)

a. za obavljanje djelatnosti

b. za najam

c. držanje zbog prodaje

Page 88: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA - HSFI 6, MRS 16 I 36

To je imovina – HSFI 6:

koju poduzetnik posjeduje za korištenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci roba i usluga, za iznajmljivanje drugima ili u administrativne svrhe,

koja se očekuje koristiti dulje od jednog razdoblja, ona imovina koja je namijenjena za korištenje na neprekidnoj osnovi u

svrhu aktivnosti društva.

Dugotrajna imovina obuhvaća:

zemljišta građevinske objekte postrojenja i opremu alate pogonski inventar namještaj transportna sredstva dugotrajnu biološku imovinu predujmove za dugotrajnu materijalnu imovinu ostalu dugotrajnu materijalnu imovinu

88

Page 89: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA - HSFI 6, MRS 16 I 36

Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina može se iskazati:

po trošku umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja

alternativno – revalorizacija (računovodstveni i porezni aspekt)

Ostatak vrijednosti i vijek uporabe imovine treba preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine (promjena procjene)

Vijek uporabe određen je vremenom u kojem poduzetnik očekuje koristiti imovinu

Metode amortizacije (linearna, degresivna i funkcionalna) dosljedna primjena 89

Page 90: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

KAMATE I DRUGI TROŠKOVI POSUDBE PRIHVATLJIVI ZAKAPITALIZACIJU PREMA MRS-U 23

kada proces izgradnje građevinskog objekta ili izgradnje tj. nabave postrojenja traje znatno vremensko razdoblje (dulje od godine dana) a financira se iz kredita temeljem kojeg se počinje plaćati kamata

kada se troškovi posudbe mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine (npr.građevine)

kada je udio ove kamate u ukupnim troškovima poduzeća visok, a DMI još nije stavljena u uporabu

Kamata se kapitalizira do trenutka kada je sredstvo spremno za uporabu.

Nakon toga kamata je trošak razdoblja.

U druge troškove posudbe ulaze: troškovi obrade kredita koje banka posebno zaračunava troškovi za neiskorištena sredstva kredita

Napomena: poduzetnici koji primjenjuju HSFI-ove mogu i dalje sami donijeti odluku hoće li kamatu kapitalizirati ili je od početka smatrati troškom razdoblja.

90

Page 91: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VREDNOVANJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE NAKONPOČETNOG PRIZNAVANJA

METODA TROŠKA

DMI se amortizira Iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja

METODA REVALORIZACIJE

primjenjuje se na onu DMI čija se fer vrijednost nakon početnog priznavanja može pouzdano izmjeriti

DMI se iskazuje po revaloriziranoj vrijednosti (fer vrijednost DMI umanjena za kasnije akumuliranu amortizaciju i kasnije akumulirane gubitke od umanjenja)

91

Page 92: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

AMORTIZACIJA

HSFI 6 , MRS 16: Amortizacija imovine započinje kada je imovina “spremna za uporabu” tj. kad se nalazi na lokaciji i u uvjetima koji su potrebni za njezino korištenje.

Čl. 12. Zakona o porezu na dobit: amortizacija počinje od slijedećeg mjeseca od kako je sredstvo stavljeno u uporabu.

HSFI 6; MRS 16: Amortizacija prestaje kad se sredstvo prestajekoristiti i kad se povlači iz uporabe, odnosno kad je u cijelosti amortizirano.

Prestanak amortizacije prema Zakonu o porezu na dobit: do kraja mjeseca u kojemu je sredstvo otuđeno (prodano, poklonjeno,rashodovano…), stavljeno izvan uporabe funkcije) kada je dugotrajna imovina razvrstana kao imovina koja se drži za prodaju.

Svaki dio pojedine dugotrajne materijalne imovine koji je značajan u odnosu na ukupne troškove pojedine dugotrajne materijalne imovine treba amortizirati zasebno ! 92

Page 93: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

LINERANA METODA – ČL. 12. ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Osnovica za amortizaciju je:

a) nabavna vrijednost (trošak nabave dugotrajne imovine) ilib) trošak proizvodnje ako je zgrada izgrađena (stroj proizveden) u vlastitoj izvedbi unutar poduzeća ilic) revalorizirana vrijednost dugotrajne imovine (fer vrijednost – najčešće tržišna vrijednost)

Amortizacija se obračunava pojedinačno za svaki predmet DMI

Primjena amortizacijskih stopa iz čl. 12. Zakona o porezu na dobit

Ne priznaju se rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost.

Rashodima poreznog razdoblja ne smatraju se rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika niti su posljedica obavljanja djelatnosti (čl. 5., st. 6. Zakona)

93

Page 94: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ULAGANJA U NEKRETNINE (HSFI 7 I MSFI 40)

94

Page 95: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ULAGANJA U NEKRETNINE - HSFI 7 I MSFI 40

Cilj – propisati računovodstveni postupak ulaganja u nekretnine

Ulaganje u nekretnine je nekretnina (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koju vlasnik ili najmoprimatelj u financijskom najmu drži kako bi ostvario:

prihode od najma zaradu na porastu tržišne vrijednosti imovine ili oboje.

Ulagatelj:

ne koristi nekretnine u proizvodnji ili ponudi roba i usluga ili u administrativne svrhe ili

ne prodaje u sklopu redovnog poslovanja 95

Page 96: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ULAGANJA U NEKRETNINE - HSFI 7 I MSFI 40

ulaganje se početno mjeri po trošku nabave

transakcijski troškovi uračunavaju se u početno mjerenje

nakon početnog priznavanja poduzetnik treba izabrati:

model fer vrijednosti (na temelju procjenitelja) – promjene u RDG

model troška nabave – sukladno HSFI 6/MRS 16

prestanak priznavanja – otuđenje, povlačenje iz uporabe

96

Page 97: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENAPRODAJI I PRESTANAK POSLOVANJA

(HSFI 8 I MSFI 5)

97

Page 98: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI I PRESTANAKPOSLOVANJA - HSFI 8 I MSFI 5

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje (s tim da je ta prodaja vrlo vjerojatna), a ne putem korištenja.

Prodaja ove imovine provest će se unutar jedne godine od dana klasifikacije.

Takva imovina klasificira se kao kratkotrajna imovina i mjeri po knjigovodstvenoj ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome što je niže.

Diskontiranje je zahtijevano samo u slučaju kada se prodaja očekuje u roku duljem od godinu dana.

98

Page 99: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

KNJIGOVODSTVO FINANCIJSKEIMOVINE (HSFI 9, MRS 32 I 39)

a. razvrstavanje, procjena i učinci na dobitak

99

Page 100: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

FINANCIJSKA IMOVINA - HSFI 9, MRS 32 I 39

Financijski instrument je svaki ugovor temeljem kojeg nastaje:

financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika.

Financijska imovina obuhvaća slijedeće vrste imovine:

Udjeli i dionice kod povezanih poduzetnika, zajmovi povezanim poduzetnicima, sudjelujući interesi, ulaganja u vrijednosne papire, dani krediti i depoziti, ostala financijska imovina.

100

Page 101: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

FINANCIJSKA IMOVINA - HSFI 9, MRS 32 I 39

Za potrebe vrednovanja financijska se imovina se klasificira kao:

1. Financijska imovina čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka (udovoljava jednom od sljedećih uvjeta:a) klasificirana je kao imovina namijenjena trgovanju,b) prilikom početnog priznavanja poduzetnik ju je svrstao u ovu skupinu),

2. Ulaganja koja se drže do dospijeća (fiksni ili utvrdivi iznos plaćanja i fiksno dospijeće za koju poduzetnik ima pozitivnu namjeru i mogućnost držati ju do dospijeća),

3. Zajmovi i potraživanja (fiksna ili odrediva plaćanja koja ne kotiraju na aktivnom tržištu),

4. Financijska imovina raspoloživa za prodaju (sva imovina koja nije prethodno navedena). 101

Page 102: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

FINANCIJSKA IMOVINA - HSFI 9, MRS 32 I 39

Mjerenje

Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u RDG.

Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi već oni terete rashode razdoblja.

102

Page 103: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ULAGANJA U DIONICE I UDJELE KAO FINANCIJSKE IMOVINEČIJA SE PROMJENA FER VRIJEDNOSTI PRIZNAJE U RDG

U trenutku stjecanja vrednuju se po trošku stjecanja koji u tom trenutku predstavlja njihovu fer vrijednosti

Trošak stjecanja dionica (udjela) = “knjigovodstvena vrijednost” dionica (udjela)

Transakcijski troškovi izravno povezani s kupnjom dionica ili udjela (npr. broker, javni bilježnik i sl.) ne uključuju se u trošak stjecanja dionica (udjela) već terete trošak razdoblja

Nakon početnog priznavanja naknadno se “provjerava” (ponovo vrednuje) fer vrijednost.

Uvijek se iznova određuje FER vrijednost na dan bilanciranja

103

Page 104: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

NAKNADNO VREDNOVANJE DIONICA NAMIJENJENIHZA TRGOVANJE

Ako je na dan bilanciranja:

a) Fer vrijednost dionica (udjela) namijenjenih za trgovanje > troška stjecanja dionica (udjela) tj. njihove knjigovodstvene vrijednost i - razlika predstavlja nerealizirani dobitak i knjiži se u korist prihoda

b) Fer vrijednost dionica (udjela) namijenjenih za trgovanje < troška stjecanja dionica (udjela) tj. njihove knjigovodstvene vrijednost i - razlika predstavlja nerealizirani gubitak i knjiži se na teret rashoda

porezno nepriznati rashod ako dionice do kraja poreznog razdoblja nisu prodane

Privremena razlika s motrišta osnovice poreza na dobitak!

Treba priznati odgođenu poreznu imovinu !104

Page 105: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

NAKNADNO VREDNOVANJE DIONICA NAMIJENJENIHZA TRGOVANJE

Ako na dan bilanciranja NIJE POZNATA fer vrijednost dionica (udjela) prvotno namijenjenih trgovanju jer one više ne kotiraju na tržištu treba ih reklasificirati u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju

uputno je sa skupine “11” preknjižiti na skupinu “06” (nije obvezno ako očekujemo prodaju za godinu dana)

Ove dionice dalje se vode po zadnjoj poznatoj fer vrijednosti (ili po trošku stjecanja ako se on nije mijenjao).

Ona predstavlja knjigovodstvenu vrijednost ovih dionica.

I preknjiženje se provodi po toj vrijednosti

Ona predstavlja knjigovodstvenu vrijednost po kojoj poduzetnik nastavlja vrednovati ovu financijsku imovinu (ali sada na “06”) tako dugo dok ne bude u mogućnosti utvrditi njezinu fer vrijednost. 105

Page 106: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

DIONICE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU

U pravilu su dugotrajna financijska imovina (razred 0) jer dionice nisu kupljene radi trgovanja već ih trgovačko društvo namjerava držati u razdoblju dužem od godinu dana i ostvarivati dividendu .

Početno mjerenje (knjiženje u trenutku stjecanja / kupnje)

Trošak stjecanja dionica + svi transakcijski troškovi (broker, javni bilježnik, takse i dr.)

106

Page 107: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

107

Page 108: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

108

Page 109: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

109

Page 110: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

110

Page 111: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

111

Page 112: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

112

Page 113: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVO ZA PRODAJU - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

113

Page 114: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVO ZA PRODAJU - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

114

Page 115: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVO ZA PRODAJU - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

115

Page 116: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVO ZA PRODAJU - DUŽNIČKI - TREZORSKI ZAPISI - PRIMJER

116

Page 117: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

KNJIGOVODSTVO ZALIHA MATERIJALA, PROIZVODA I ROBE (HSFI 10 I MRS 2,

11 I 41)

a. vrijednost zaliha i vrijednosna usklađenja

117

Page 118: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Cilj – propisati računovodstveni postupak za utvrđivanje, obračunavanje i evidentiranje zaliha.

Temeljni je zadatak računovodstva zaliha obuhvatiti sve troškove koji su nastali u formiranju zaliha i koje treba priznati kao imovinu u procesu poslovanja do priznavanja povezanih rashoda.

Što su zalihe – kratkotrajna materijalna imovina:

koja se drži zbog prodaje u redovnom toku poslovanja,

koja se drži u procesu proizvodnje za navedenu prodaju ili

u obliku materijala ili dijelova koji ce biti utrošeni u procesu proizvodnje ili u postupku pružanja usluga.

118

Page 119: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Zalihe su kratkotrajna imovina.

Pojavni oblici:

Zalihe sirovina i drugog materijala koji ulaze u supstancu gotovog proizvoda,

Zalihe rezervnih dijelova i drugog materijala koji ne ulazi u supstancu gotovog proizvoda,

Zalihe nedovršene proizvodnje i poluproizvoda,

Zalihe gotovih proizvoda,

Zalihe trgovačke robe i drugo,

Kratkotrajna biološka imovinu.

Standard propisuje za mjerenje utroška zaliha primjenu FIFO metode (prvi ulaz – prvi izlaz) ili metode prosječnih ponderiranih cijena.

119

Page 120: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

U trošak zaliha ulaze:

trošak nabave, trošak konverzije, drugi troškovi nastali dovodenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje

stanje.

Troškovi koji se ne priznaju u troškove zaliha:

neuobičajeni troškovi otpadnog materijala, rada i drugih proizvodnih troškova,

troškovi skladištenja, osim ako nisu dio procesa proizvodnje, administrativni opći troškovi koji ne doprinose dovođenju zaliha na

sadašnju lokaciju i sadašnje stanje troškovi prodaje troškovi posudbe – rashod/kapitalizacija

120

Page 121: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Tehnike mjerenja troška zaliha:

metoda standardnog troška (uobičajeni troškovi) metoda trgovine na malo specifična identifikacija troškova FIFO ili ponderirani prosječni trošak

121

Page 122: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Pri početnom vrednovanju zalihe treba mjeriti po trošku nabave (nabavna vrijednost zaliha).

Nakon početnog priznanja zalihe treba mjeriti po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti ovisno o tome što je NIŽE !

Neto utrživa vrijednost zaliha je neto svota koju poduzetnik očekuje ostvariti od njezine prodaje.

Ako je neto utrživa vrijednost niža od nabavne vrijednosti potrebno je provesti "vrijednosno usklađenje zaliha“.

122

Page 123: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Troškovi konverzije zaliha obuhvaćaju sve troškove proizvodnje osim troškova izravnog materijala troškovi koji su izravno povezani s jedinicama proizvodnje a odnose se na:

a) direktan rad (plaće radnika na izradi)b) fiksni opći troškovi proizvodnje (amortizacija, održavanje, plaće radnika u pogonskoj režiji ...)c) varijabilni opći troškovi proizvodnje (indirektni materijal i indirektni rad)

toč. 17. HSFI-a 10: u troškove konverzije uključuje i trošak direktnog materijala (MRS – 2 ne)

Troškovi konverzije u pravilu se odnose na zalihe u okviru proizvodnje.

Rjeđe se odnose na materijal ili trgovačku robu, osim kada je riječ o ovim zalihama na doradi.

123

Page 124: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

U vrijednost zaliha NE uključuju se:

Troškovi skladištenja (osim ako nisu nužno sastavni dio proizvodnog procesa prije iduće faze proizvodnje)

Administrativni opći troškovi (opći troškovi uprave) koji ne pridonose dovođenju zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje

Troškovi prodaje

Kod proizvodnje: neuobičajeni troškovi otpadnog materijala, rada ili drugi neuobičajeni troškovi koji su se javili u proizvodnji - oni terete troškove razdoblja

124

Page 125: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Koje zalihe treba vrednovati po neto utrživoj vrijednosti :

oštećene zalihe zastarjele i nekurentne zalihe zalihe kojima je na tržištu pala prodajna cijena i to ispod troška nabave zalihe kod kojih je došlo do povećanja procijenjenih troškova dovršenja ili

troškova koji tek trebaju nastati radi njihove prodaje

Nabavna cijena < neto vrijednosti koja se može realizirati ostaje po NC

Nabavna cijena > neto vrijednosti koja se može realizirati provesti vrijednosno usklađenje

125

Page 126: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

Ponovno vrednovanje zaliha na veću vrijednost

Jednom djelomično otpisanim zalihama (vrijednosno usklađenim) možese povećati ("vratiti") vrijednost ali najviše do visine nabavne vrijednosti ako su prestale okolnosti koji su prouzročile smanjenje njihove vrijednosti.

Vrijednost zaliha može se povećati samo do svote koja je ranije bila otpisana

Zalihe se NE može vrednovati iznad njihove nabavne vrijednosti (osim u uvjetima hiperinflacije).

Vrijednost se može vratiti točno onim zalihama koje su prije bile vrijednosno usklađene !!

126

Page 127: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

ZALIHE - HSFI 10 I MRS 2, 11 I 41

OTPIS ZALIHA

kada poduzetnik procijeni da su zalihe potpuno neuporabljive i da njihovu vrijednost nije moguće prodajom niti djelomično nadoknaditi – provodi se 100 % otpis zaliha

Nije riječ o vrijednosnom usklađenju

Zalihe se otpisuju i "uništavaju" (bacaju)

Kako bi bile porezno priznati rashod potrebno je da pri utvrđivanju činjeničnog stanja ili uništenju zalih bude nazočan ovlašteni djelatnik PU

127

Page 128: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

KNJIGOVODSTVO POTRAŽIVANJA IOBVEZA (HSFI 11, HSFI 13 I MRS 1,

11, 20 I 39)

a. što kad kamata nije ugovorena

128

Page 129: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POTRAŽIVANJA I OBVEZE - HSFI 11, HSFI 13 IMRS 1, 11, 20 I 39

Prema odredbama standarda potraživanja su, na temelju obvezno pravnih i drugih osnova, zasnovana prava potraživati od dužnika plaćanje duga, isporuku usluga ili pružanje usluga.

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti, a naknadno ovisno o ročnosti:

ako se naplata očekuje preko godinu dana metodom efektivne kamatne stope umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti,

sva ostala potraživanja mjere se po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti.

129

Page 130: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POTRAŽIVANJA I OBVEZE - HSFI 11, HSFI 13 IMRS 1, 11, 20 I 39

Obveza je sadašnja obveza poduzetnika, proizašla iz prošlih događaja i za čije se podmirenje očekuje odljev resursa.

U HSFI 13 sadržana su načela, pravila, postupci i metode mjerenja, priznavanja i objavljivanja obveza.

Prema ovom standardu obveze obuhvaćaju obveze:

prema dobavljačima, prema zaposlenima, za predujmove, za tekuće porezne obveze, obveze u svezi financijskog najma, za zajednički kontrolirane djelatnosti i imovinu, rezerviranja, financijske obveze, nepredviđene obveze i ostale obveze.

130

Page 131: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POTRAŽIVANJA I OBVEZE - HSFI 11, HSFI 13 IMRS 1, 11, 20 I 39

Obveze: kratkoročne i dugoročne

Standard regulira i pitanje:

Financijske obveze, Rezerviranja, Zakonske obveze, Izvedene obveze, Nepredviđena obveza.

Prema MRS 37.t.14. Priznavanje - Rezerviranje treba priznati kada:

poduzeće ima sadašnju obvezu kao rezultat prošlih događaja je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa s

ekonomskim koristima i pouzdanom procjenom može se utvrditi iznos obveze

Ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni, rezerviranje ne treba priznati.131

Page 132: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

REZERVIRANJA

Rezerviranja - članka 11. Zakona o porezu na dobit:

Rezerviranja za otpremnine Rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava Rezerviranja za troškove u garantnim rokovima Rezerviranja za troškove po zapocetim sudskim sporovima Rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore, sukladno

računovodstvenim propisima

Ova se rezerviranja obvezno ukidaju u slijedećem poreznom razdoblju.

132

Page 133: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RAČUNOVODSTVO POREZA NA DOBIT -KAPITAL - HSFI 12, HSFI 14 I MRS

12

133

Page 134: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

KAPITAL - HSFI 12 I MRS 12

Kapital je vlastiti izvor financiranja imovine, a izračunava se kao ostatak imovine poduzetnika nakon odbitka svih njegovih obveza.

Kapital se sastoji od:

Upisnog kapitala (registrirano na sudu), Kapitalnih rezervi (realizacija dionica iznad nominalne vrijednosti

upisanog kapitala, odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica ili udjela)

Revalorizacijskih rezervi (ponovna procjena imovine iznad troška stjecanja),

Rezervi iz dobiti (vlastite dionice ili udjeli, ZTD), Zadržane dobiti (promjena računovodstvenih politika), Prenesenog gubitka, Dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja.

Standard propisuje, u slučaju otkupa vlastitih instrumenata (dionice ili udjeli) obvezu formiranja rezervi iz dobiti za vrijednost tih instrumenata.

134

Page 135: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

KAPITAL - HSFI 12 I MRS 12

Kada je neka imovina revalorizirana, a ta revalorizacija se uključuje u poreznu osnovicu u nekom idućem razdoblju, poduzetnik treba iskazati odgođenu poreznu obvezu primjenjujući na tu revalorizacijsku rezervu propisanu stopu poreza na dobit.

Ova odgođena porezna obveza iskazuje se kao smanjenje revalorizacijske rezerve.

135

Page 136: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VREMENSKA RAZGRANIČENJA – HSFI 14

Odgođene porezne obveze – iznosi poreza na dobit plativi u budućim razdobljima koji se odnose na oporezive privremene razlike.

Odgođena porezna imovina – je iznos poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima.

Privremene razlike jesu razlike između knjigovodstvenog iznosa imovine ili obveze u bilanci i njihove porezne osnovice.

Privremene razlike mogu biti:

oporezive odbitne.

136

Page 137: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VREMENSKA RAZGRANIČENJA – HSFI 14

Ovaj standard razlikuje:

Aktivna vremenska razgraničenja

unaprijed plaćeni troškovi (premija osiguranja), mjerenje u visini plaćenog iznosa

nedospjela naplata prihoda (nije izdan račun), mjerenje po fer vrijednosti naknade

Pasivna vremenska razgraničenja

odgođeno plaćanje troškova (troškovi za koje nije primljen račun), mjere se po fer vrijednosti očekivanog troška

prihod budućeg razdoblja (pripadaju budućem razdoblju), mjere se po priznatim potraživanjima

137

Page 138: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

NEREALIZIRANI GUBICI - PRIMJER

138

Page 139: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA - PRIMJER

139

Page 140: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

REZERVIRANJA ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - PRIMJER

140

Page 141: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

GUBITAK I PRIVREMENE RAZLIKE - PRIMJER

141

Page 142: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

TRAJNE / STALNE POREZNE RAZLIKE

142

Page 143: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

UTVRĐIVANJE PRIHODA PREMA HSFI-IMA (HSFI 15 I MRS 11, 17 I 18)

a. odgođeno priznavanje prihoda (državne potpore, prodaja i povratni financijski najam)

143

Page 144: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIHODI - HSFI 15 I MRS 11, 17 I 18

Ovaj standard sadrži načela, pravila, postupke, metode mjerenja, evidentiranja, priznavanja i objavljivanja prihoda.

Prihodi se svrstavaju u:

poslovne prihode financijske prihode nerealizirana dobit (prihod) ostale izvanredne prihode (MSFI NE).

144

Page 145: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

PRIHODI - HSFI 15 I MRS 11, 17 I 18

Priznavanje poslovnih prihoda

Prihod od prodaje proizvoda priznaje se kada su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

poduzetnik je prenio na kupca značajne rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima uključujući i robu,

poduzetnik ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju, do stupnja koji se obično povezuje s vlasništvom niti učinkovitu kontrolu nad prodanim proizvodima i robom,

iznos prihoda može se pouzdano izmjeriti, vjerojatno je da ce ekonomske koristi povezane s transakcijom u svezi

prodaje proizvoda pritjecati kod poduzetnika, troškovi koji su nastali ili će nastati transakcijom u svezi prodaje

proizvoda mogu se pouzdano izmjeriti.

U slučaju kada je prihod priznat, a nastane nesigurnost naplate, poduzetnik ce nenaplativi iznos ili iznos za koji je prestala vjerojatnost naplate, priznati kao rashod.

145

Page 146: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

UTVRĐIVANJE RASHODA PREMA HSFI-MA (HSFI 16 I MRS 1, 16, 36 I 37)

a. troškovi rezerviranja

146

Page 147: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

RASHODI - HSFI 16 I MRS 1, 16, 36 I 37

Rashodi su grupirani u četiri skupine

Poslovni rashodi Financijski rashodi Nerealizirani gubici (rashodi) Ostali izvanredni rashodi

Pravila mjerenja rashoda su sadržana u drugim standardima.

147

Page 148: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

BIOLOŠKA IMOVINA IPOLJOPRIVREDNI PROIZVODI (HSFI

17 I MRS 41)

148

Page 149: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

POLJOPRIVREDA - HSFI 17 I MRS 41

Ovaj standard se bavi biološkom imovinom i poljoprivrednim proizvodima do točke ubiranja.

Poljoprivredna aktivnost – pretvaranje biološke imovine u poljoprivredni proizvod za prodaju ili za dodatnu biološku imovinu.

Biološka imovina je imovina koja obuhvaća životinje i biljke.

Poljoprivredni proizvodi su proizvodi biološke imovine.

Poljoprivredni proizvodi koji su proizvodi biološke imovine u trenutku ubiranja mjere se po fer vrijednosti, umanjenoj za procijenjene troškove do točke prodaje.

Poljoprivredni proizvodi nakon ubiranja mjere se u skladu s HSFI 10 –Zalihe. 149

Page 150: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

LITERATURA I IZVORI

Zakon o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07 i54/13)

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine broj 38/08 do 130/10)

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja ( Narodne novine broj 30/2008 do 58/2011)

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja / Međunarodni računovodstveni standardi (Narodne novine broj 136/2009 do 69/2013)

Grupa autora: Primjena Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (s poreznim propisima), Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2008

TEB: Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, Zagreb, veljača 2011

Š.Guzić:Novi standardi financijskog izvješćivanja, RRIF, Zagreb, srpanj 2013, str. 115 - 119

150

Page 151: PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI · 2014-03-04 · P RIMJENA HSFI I MSFI U H RVATSKOJ kriterij za razvrstavanje članak 3. Zakona o računovodstvu Mali ne prelaze 2 od 3 Aktiva 32,5

HVALA NA STRPLJENJU I PAŽNJI!

[email protected]@krako-revizija.hr

151