prin Hotؤƒrأ®rea Guvernului - gov.md de â€‍produse originareâ€‌ إںi metodele de cooperare administrativؤƒâ€‌

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of prin Hotؤƒrأ®rea Guvernului - gov.md de â€‍produse originareâ€‌ إںi metodele de...

 • 3

  \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Prevederi_cod_vamal.docx

  Aprobat

  prin Hotărîrea Guvernului nr.

  din 2015

  REGULAMENTUL

  cu privire la procedura de eliberare şi retragere

  a certificatului de exportator aprobat

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1. Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat (în continuare – Regulament) este elaborat în

  conformitate cu prevederile Protocolului referitor la definirea conceptului de

  „produse originare” şi a metodelor de cooperare administrativă din cadrul

  Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber

  (CEFTA) (în continuare – Acord), prevederile Protocolului II „Definiţia noţiunii

  de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă” din cadrul

  Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea

  Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale

  acestora, pe de altă parte (în continuare – Acord), prevederile privind originea

  mărfurilor ale altor acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este

  parte (în continuare – Acord), precum şi în temeiul prevederilor secţiunii 34² din

  Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 24 iulie 2000 şi stabileşte

  condiţiile necesare a fi întrunite de către agenţii economici exportatori de mărfuri

  de origine preferenţială Republica Moldova care solicită statutul de exportator

  aprobat, procedura de acordare şi retragere a statutului respectiv, precum şi

  drepturile şi obligaţiile exportatorului aprobat.

  2. Exportatorul aprobat reprezintă persoana înregistrată în Republica Moldova care exportă mărfuri de origine preferenţială Republica Moldova de pe

  teritoriul vamal al statului şi căreia Serviciul Vamal i-a acordat, la cererea scrisă

  a acesteia, dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a

  mărfurilor exportate prin completarea unei „declaraţii de origine a

  mărfii/declaraţii pe factură” (în continuare – declaraţie de origine), perfectată în

  conformitate cu procedura descrisă în punctele 27-32 din prezentul Regulament.

  3. Statutul de exportator aprobat se acordă exportatorilor care întrunesc următoarele condiţii:

  1) derulează tranzacţii de export de cel puţin 3 ani; 2) efectuează exporturi preferenţiale cu frecvenţă mare şi regulată – cel

  puţin 30 de exporturi preferenţiale în 3 luni consecutive;

  3) lipsa încălcărilor legislaţiei vamale, constatate conform procedurii legale, în perioada ultimelor douăsprezece luni anterioare prezentării cererii.

  Condiţia este considerată ca fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul celor

  douăsprezece luni anterioare prezentării cererii, solicitantul sau persoanele

 • 4

  \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Prevederi_cod_vamal.docx

  responsabile ale solicitantului nu au comis încălcări ale legislaţiei vamale. Ca

  excepţie, Serviciul Vamal poate acorda statutul de exportator aprobat dacă

  determină, în baza informaţiilor şi datelor disponibile, că aceste încălcări au o

  importanţă redusă în raport cu numărul sau amploarea operaţiunilor vamale,

  precum şi că acestea nu creează suspiciuni cu privire la buna-credinţă a

  solicitantului.

  Se va lua în considerare:

  a) examinarea neregulilor pe bază cumulativă;

  b) frecvenţa încălcărilor, pentru a stabili dacă există probleme sistematice;

  c) dacă solicitantul a informat din proprie iniţiativă organul vamal despre

  greşelile sau neregulile descoperite;

  d) dacă solicitantul a luat măsuri de remediere pentru a preveni sau a

  minimiza eventuale nereguli sau greşeli;

  4) lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional; 5) dacă solicitantul nu a avut încălcări ale regulilor de origine

  preferenţială, depistate în urma verificărilor ulterioare în cadrul procedurilor de

  asistenţă administrativă;

  6) dacă solicitantul demonstrează că mărfurile exportate întrunesc regulile de origine prevăzute de acordurile de comerţ liber ratificate de Republica

  Moldova;

  7) dacă solicitantul numeşte persoane competente în calitate de responsabili de domeniul originii preferenţiale a mărfurilor;

  8) dacă solicitantul oferă Serviciului Vamal acces la toate documentele ce dovedesc originea mărfurilor, inclusiv la documentele contabile, la sistemul

  informatic de evidenţă a operaţiunilor vamale şi la procesul de producţie, pentru

  a verifica originea preferenţială a mărfurilor.

  4. Statutul de exportator aprobat nu poate fi acordat brokerilor vamali.

  II. PROCEDURA DE ACORDARE ŞI RETRAGERE A

  STATUTULUI DE EXPORTATOR APROBAT

  5. Exportatorul care solicită statutul de exportator aprobat depune la Serviciul Vamal o cerere-anchetă (în continuare – cerere) referitor la acordarea

  statutului de exportator aprobat sau la introducerea modificărilor în statutul

  anterior deţinut (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament).

  6. Cererea este însoţită de copiile autentificate de pe următoarele acte: 1) documentele de constituire a agentului economic-solicitant;

  2) contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse

  originare, în cazul deţinerii acestora;

  3) descrierea procesului tehnologic de obţinere a produselor finite

  destinate exportului;

  4) dovezile de origine care au însoţit la import sau la plasarea sub regim

  vamal suspensiv componentele şi materialele, în cazul în care la obţinerea

  mărfurilor exportate au fost folosite astfel de componente sau materiale;

 • 5

  \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Prevederi_cod_vamal.docx

  5) documentele care însoţesc produsele finite la exportul sau plasarea sub

  regimul vamal suspensiv efectuate anterior;

  6) documentele care atestă că pentru materialele neoriginare utilizate la

  fabricarea mărfii nu s-a obţinut nici o restituire a taxelor vamale şi că toate taxele

  vamale sau taxele cu efect echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost

  efectiv achitate: declaraţiile vamale, conturile etc., în cazul în care mărfurile

  originare exportate sînt obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă sau

  în zona economică liberă;

  7) dovezile corespunzătoare cu privire la transformarea sau prelucrarea

  suferită în afara Republicii Moldova, în cazul în care astfel de transformare sau

  prelucrare a avut loc;

  8) documentele justificative neprevăzute la subpct. 1)-7) din prezentul

  articol de care dispune agentul economic-solicitant şi care susţin cele declarate în

  cerere.

  7. Cererea se examinează de către Serviciul Vamal în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. În cazul în care Serviciul

  Vamal cere solicitantului în scris informaţii sau date suplimentare, termenul

  menţionat se suspendă pînă la recepţionarea răspunsului scris de la solicitant.

  8. Dacă în cadrul examinării cererii se decide controlul activităţii economice a solicitantului, Serviciul Vamal informează în scris solicitantul

  despre aceasta, termenul menţionat la pct.7 din prezentul Regulament fiind

  suspendat pînă la finalizarea controlului cu maximum 10 zile lucrătoare.

  9. Decizia motivată referitoare la respingerea cererii este notificată solicitantului în scris şi conţine în mod obligatoriu ordinea şi modalitatea de

  contestare a deciziei luate de către Serviciul Vamal.

  10. În cazul deciziei de satisfacere a cererii, solicitantului i se eliberează certificatul de exportator aprobat (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament).

  Certificatul de exportator aprobat (în continuare – certificat) se emite în două

  exemplare. Un exemplar se transmite solicitantului, iar celălalt exemplar, pe

  versoul căruia se va conţine confirmarea scrisă a recepţionării certificatului de

  către reprezentantul exportatorului aprobat, autentificată prin semnătura şi

  ştampila solicitantului, va rămîne în evidenţele Serviciului Vamal.

  11. Termenul de valabilitate al certificatului nu este limitat. 12. În cazul în care exportatorul aprobat nu îşi onorează obligaţiile indicate

  în capitolul III din prezentul Regulament, Serviciul Vamal emite decizia

  motivată privind retragerea statutului de exportator aprobat şi stabileşte

  nevalabilitatea din acest moment a certificatului, notificînd exportatorului

  aprobat în scris despre aceasta.

  13. Certificatul de exportator aprobat poate fi retras în cazul amendării Acordului, modificării legislaţiei sau la cererea scrisă a titularului.

 • 6

  \\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2015\Hotariri\Prevederi_cod_vamal.docx

  III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

  EXPORTATORULUI APROBAT

  14. Exportatorul aprobat are dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a