Principles Management

  • View
    107

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Principles Management

ISI KANDUNGANBAB1.0 PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 Apa itu organisasi Objektif Kertas Kerja Latarbelakang Pejabat MARA Negeri Terengganu 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5 1.6 Nama Organisasi Nama Peneraju / Pengarah Visi Korporat Organisasi Misi Korporat

MUKASURAT4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7

Objektif Korporat /Pelan Strategik MARA (2006-2015) Objektif Operasi Strategik Fokus

2.0 3.0

CARTA ORGANISASI PEJABAT MARA TERENGGANU STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT MARA TERENGGANU 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Urusan Pembangunan Usahawan Urusan Pembiayaan Perniagaan Urusan Pembangunan Infrsstruktur Perniagaan Urusan Latihan Dan Kerjaya Urusan Kutipan Dan Pendakwaan Urusan Teknikal Urusan Pentadbiran & Kewangan Pejabat-Pejabat MARA Daerah

8 8 10 10 10 10 10 10 10 11Page 1

4.0

ULASAN PENEMUAN 4.1 4.2 Apa Itu Organisasi Perjabatanan Fungsian Kelebihan Perjabatanan Fungsian 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 Ada Pembahagian Tugas Lahirnya Kecekapan Dan Kemahiran Wujudnya Inovasi & Kreativiti Kerjasama Dan Kordinasi

13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 20 20

Kelemahan Organisasi Perjabatanan Fungsian 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Masalah Membuat Keputusan Timbulnya Kebosanan Wujudnya Persiangan Yang Tidak Sihat Pengurus Mementingkan Bidang Tugasnya Sahaja

4.4

Hieraki Pengurusan / Tingkatan Autoriti / Kuasa 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Pengurusan Atasan (Top Level Management) Pengurusan Pertengahan (Middle Level Management) Pengurusan Bawahan (Down Level Management)

4.5

Rangkaian Perintah / Arahan (Chain Of Command)

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10. 1.0

KELEBIHAN PENGURUSAN KELEMAHAN PENGURUSAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN RUMUSAN RUJUKAN LAMPIRAN TRANSKRIP PERBUALAN PENDAHULUAN

21 22 22 25 27 28

Page 2

Di era yang serba moden, canggih dan mencabar ini manusia,organisasi dan pengurusan adalah seseuatu yang tidak dapat dipisahkan dan masing-masing memainkan peranan yang amat penting. Dengan adanya organisasi, pengurusan yang ada di dalam organisasi tersebut dapat mengendalikan tugas-tugas atau aktiviti-aktiviti dengan lebih kemas dan bersistematik. Apabila membincangkan tentang organisasi sesebuah syarikat kita tidak dapat lari dari membincangkan tentang pengurusan kerana pengurusan dan organisasi adalah saling berkait dan tidak boleh dipisahkan dan peranan pengurusan di dalam satu-satu organisasi telah menjadi amat penting dan menjadi lebih kompleks dan rumit. 1.1. Apa Itu Organisasi

Menurut Stoner (1995) Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui manamana orang di bawah pengarahan pengurus/manager bagi mengejar tujuan bersama. Organisasi merupakan suatu sistem aktiviti kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih didefinasikan oleh Chester I. Bernard (1968). Beliau mencirikan beberapa perkara yang perlu ada di dalam mendefinasikan organisasi iaitu koordinasi individu dan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Pada pandangan saya, organiasasi membawa maksub satu sistem unik dan bersistematik yang merangkumi manusia atau tenaga kerja , bekerjasama, disatukan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan itu adalah jelas bahawa organisasi adalah amat penting di dalam menggerakkan sesuatu perancangan menjadi satu tindakan dan menjadi kenyataan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sesebuah organisasi yang dibentuk pasti akan melambangkan identitinya atau peranannya yang tersendiri. Organisasi yang dibentuk hendaklah mengikut atau berlandaskan fokus strategi yang telah ditetapkan di dalam membantu Pengurusan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Contohnya Majlis Amanah Rakyat (MARA) sebuah Badan Berkanun di bawah Kementerian Luar Bandar Dan Wilayah. Ia sebagai sebuah institusi kerajaan yang memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat dan rakyat terutama kepada Masyarakat Bumiputera. Bagi menentukan aktiviti sesuatu organisasi berjalan dengan lancar dan bergerak dengan bersistematik seperti dirancang maka sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan adalah diperlukan. Dengan itu, di dalam sesebuah organisasi, peraturan, dasar, autoriti, prosedur dan sistem yang ada hendaklah difahamkan kepada semua kakitangan di dalam sesebuah organisasi. 1.2 OBJEKTIF KERTAS KERJA

Page 3

Objektif kertas kerja ini adalah bagi membincangkan tentang Organisasi dan Struktur Organisasi yang mana ianya adalah untuk mengenalpasti dan memberi gambaran dan kefahaman yang meluas mengenai Organisasi, Struktur dan Fungsinya. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci maka penerangan dari individu di dalam sebuah organisasi amatlah diperlukan. Kertas kerja ini akan menumpukan kepada struktur organisasi Pajabat MARA Negeri Terengganu. 1.3 LATARBELAKANG PEJABAT MARA NEGERI TERENGGANU

Pejabat MARA Negeri Terengganu adalah sebuah badan berkanun yang berada di bawah Kementerian Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) yang sebelum ini berada di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan (MECD) yang telah dibubarkan pada tahun 2009. Namun begitu urusan harian Pejabat MARA Negeri Terengganu dilaksanakan bebas dan berkecuali oleh pegawai-pegawainya di bawah pengawasan Pengarah dan Ketua Pengarah (Ibu Pejabat). Kalau kita menoleh ke belakang, MARA yang lahir pada 1 Mac 1966 adalah rentetan daripada perjuangan Rural Industrial Development Authority (RIDA) yang sememangnya bertanggungjawab untuk membangunkan kawasan luar bandar pada zaman sebelum kemerdekaan sehinggalah dekad awal kemerdekaan. Kewujudan MARA menggantikan RIDA masih tetap membawa aspirasi dan perjuangan yang sama iaitu untuk membangunkan komuniti kaum Bumiputera yang sebahagian besarnya berada di luar bandar. Pejabat MARA Negeri Terengganu yang ditubuhkan pada tahun 1972 dan beroperasi sehingga sekarang terus menyambung perjuangan tersebut di dalam membantu Masyarakat Bumiputera. Pejabat MARA Negeri Terengganu diterajui oleh Pengarah dan Timbalan Pengarah MARA Negeri Terengganu yang dilantik oleh Ketua Pengarah MARA sepertimana tertulis di dalam Akta Majlis Amanah Rakyat 1966 dengan dibantu oleh Ketua Penolong Pengarah. Di sini dinyatakan maklumat ringkas mengenai Pejabat MARA Negeri Terengganu :1.3.1 Nama Organisasi :

Pejabat MARA Negeri Terengganu 1.3.2 Nama Peneraju / Pengarah

Encik Abdullah Bin MohamadPage 4

1.3.3

Visi Korporat Organisasi :

Menjadi sebuah organisasi korporat cemerlang, berdikari, berautonomi & Berwibawa : Penggerak dan pemangkin yang aktif Pusat jaringan dan rangkain perusahaan & Perdagangan Pusat maklumat, latihan, penyelidikan & Pembangunan Sebagai organisasi pemikir 1.3.4 Misi Korporat :

Menjadi badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat dan maruah bangsa menerusi pelbagai aktiviti ekonomi, pendidikan dan kemasyarakatan. 1.4. OBJEKTIF KORPORAT / PELAN STRATEGIK MARA (2006-2015)

Menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputera, khususnya di luar bandar , supaya menyertai dengan aktif dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan kearah membentuk Masyarakat Usahawan Bumiputera yang berdaya tahan, professional dan kukuh. 1.5. OBJEKTIF OPERASI

Menambah bilangan bumipuetera yang sedia ada Memberikan bimbingan, khidmat nasihat dan bantuan alatan kepada usahawan dan bakal usahawan Menerapkan etika perniagaan yang progresif serta sikap positif bagi membolehkan usahawan mengamalkannya dalam menjalankan masing. Membantu usahawan dalam bentuk modal pusingan dan harta tetap bagi mewujudkan dan memperkembangkan perniagaan mereka.Page 5

perusahaan / perniagaan masing-

Membina dan menyediakan kemudahan ruang niaga dan ruang perusahaan serta mempertingkatkan tahap usaha niaga penyewa-penyewa.

Mengawalselia pinjaman/pembiayaan dan sewa ruang niaga yang masih tidak mempunyai masalah bayaran balik dan bayaran sewaan untuk memenuhi sasaran kutipan yang telah ditetapkan.

Melaksanakan tindakan sivil ke atas peminjam-peminjam / penyewa ruang niaga yang bertunggakan

1.6.

Membantu di dalam program pendidikan dan latihan. STRATEGIK FOKUS

Apabila melihat kepada Rajah 1 di atas , dapatlah dinyatakan bahawa strategi utama Pejabat MARA Negeri Terengganu ialah membantu dan memberi perkhidmatan kepada MasyarakatPage 6

Bumiputera di dalam bentuk Keusahawanan, Pembiayaan, Kemudahan sewaan Premis dan Pendidikan. Maka faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi struktur organisasi itu sendiri. 2. CARTA ORGANISASI PEJABAT MARA NEGERI TERENGGANU Carta organisasi menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hirarki di dalam sesebuah jabatan atau pejabat. Ia menjelaskan perkara-perkara seperti aktivitiaktiviti yang diuruskan oleh jabatan dan rangkaian perintah (Chain Of Command) yang terdapat di Jabatan atau pejabat berkenaan.

3.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan temuduga yang dibuat dengan En Abdullah Bin Mohamad, Pengarah MARA Negeri Terengganu pada 23 Januari 2010, Jam 10.00 a.m, struktur organisasi Pejabat MARA Negeri Terengganu dibuat/dianalisa berdasarkan tiga (3) strategik fokus yang telah ditetapkan (Rujuk Rajah 1). Ianya adalah saling berkaitan kerana struktur organisasi dianalisis dan didraf berpandukan kepada Strategik Fokus yang telah ditetapkan. Menurut Quinn (1980) strategi didefinisikanPage 7

sebagai corak atau perancangan yang mengintegrasikan keseluruhan matlamat, polisi dan perbuatan bagi organisasi keseluruhannya. Rujuk kepada Ahmad S.A. et al (2008) ada menyatakan Sekiranya berlaku perubahan kepada Strategik Fokus maka secara tidak langsung pasti akan memberi kesan atau perubahan kepada struktur organisasi yang sediada. En Abdullah juga menyatakan bahawa Y.B. Dato Seri Idris Bin Jusoh, Pengerusi MARA ada menyatakan Strategi dan perancangan sentiasa direncana demi memastikan usaha untuk mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera dapat terus dijana. Tahun 2009 telah men