Priporočeni enotni kontni načrt

 • View
  230

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Priporočeni enotni kontni načrt

 • Za laje razumevanje in pojasnitev nove ureditve objavljamo Priporoeni enotni kontni nart v katerem so rdeo barvo oznaene skupine kontov in konti, ki so pri gospodarskih drubah, samostojnih podjetnikih posameznikih in zadrugah novi ali so spremenjeni.

  Na podlagi 16. lena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, t. 65/08) je Strokovni svet Slovenskega intituta za revizijo na 145. seji 29. avgusta 2012 sprejel

  Uporablja

  PRIPOROENI ENOTNI KONTNI NART ZA GOSPODARSKE

  DRUBE (oznaka D), SAMOSTOJNE PODJETNIKE

  POSAMEZNIKE(oznaka P), KMEKA GOSPODINJSTVA (oznaka K),

  ZADRUGE (oznaka Z), NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE PRAVNE

  OSEBE ZASEBNEGA PRAVA (oznaka N)TER DRUTVA IN

  INVALIDSKE ORGANIZACIJE (oznaka DI)

  RAZRED 0 DOLGORONA SREDSTVA

  00 Neopredmetena sredstva in dolgorone aktivne asovne razmejitve

  D, Z 000 Dobro ime D, P, K, Z, N, DI 002 Odloeni stroki razvijanja D, P, K, Z, N, DI 003 Premoenjske in druge pravice D, P, K, Z, N, DI 005 Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi) D, P, K, Z, N, DI 007 Dolgorone aktivne asovne razmejitve D, P, K, Z, N, DI 008 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 009 Oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev

  01 Nalobene nepreminine D, P, K, Z, N, DI 010 Nalobene nepreminine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti D, P, K, Z, N, DI 011 Nalobene nepreminine, vrednotene po modelu potene vrednosti D, P, K, Z, N, DI 015 Popravek vrednosti nalobenih nepreminin zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 019 Oslabitev vrednosti nalobenih nepreminin

  02 Nepreminine D, P, K, Z, N, DI 020 Zemljia, vrednotena po modelu nabavne vrednosti D, P, K, Z, N, DI 021 Zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti D, P, K, Z, N, DI 022 Zemljia, vrednotena po modelu prevrednotenja D, P, K, Z, N, DI 023 Zgradbe, vrednotene po modelu prevrednotenja D, P, K, Z, N, DI 027 Nepreminine v gradnji oziroma izdelavi

  03 Popravek in oslabitev vrednosti nepreminin

 • D, P, K, Z, N, DI 031 Oslabitev vrednosti zemlji D, P, K, Z, N, DI 032 Popravek vrednosti zemlji (kamnolomov, odlagali odpadkov)

  zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 035 Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 039 Oslabitev vrednosti zgradb

  04 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva D, P, K, Z, N, DI 040 Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne

  vrednosti D, P, K, Z, N, DI 041 Drobni inventar D, P, K, Z, N, DI 042 Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu prevrednotenja D, P, K, Z, N, DI 043 Bioloka sredstva veletni nasadi D, P, K, Z, N, DI 044 Bioloka sredstva osnovna reda D, P, K, Z, N, DI 045 Druga opredmetena osnovna sredstva D, P, K, Z, N, DI 046 Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti D, P, K, Z, N, DI 047 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma

  izdelavi D, P, K, Z, N, DI 048 Umetnika dela in drugi predmeti kulturne in/ali zgodovinske

  vrednosti, ki se ne amortizirajo

  05 Popravek in oslabitev vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

  D, P, K, Z, N, DI 050 Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja

  D, P, K, Z, N, DI 051 Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 052 Oslabitev vrednosti opreme in nadomestnih delov D, P, K, Z, N, DI 053 Popravek vrednosti biolokih sredstev veletnih nasadov zaradi

  amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 054 Popravek vrednosti biolokih sredstev osnovne rede zaradi

  amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 055 Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi

  amortiziranja D, P, K, Z, N, DI 056 Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji

  lasti D, P, K, Z, N, DI 058 Oslabitev vrednosti biolokih sredstev D, P, K; Z, N, DI 059 Oslabitev vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev

  06 Dolgorone finanne nalobe, razen posojil

  D, Z 060 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti

  D, Z 061 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida

  D, Z 062 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee drub v skupini, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala

  D, Z 063 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti

  D, Z 064 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida

  D, Z 065 Dolgorone finanne nalobe v delnice in delee pridruenih drub

 • in skupaj obvladovanih drub, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala

  D, P, K, Z, N, DI 066 Druge dolgorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po nabavni vrednosti

  D, P, K, Z, N, DI 067 Druge dolgorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek poslovnega izida

  D, P, K, Z, N, DI 068 Druge dolgorone finanne nalobe, razporejene in izmerjene po poteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira sredstev

  D, P, K, Z, N, DI 069 Oslabitev vrednosti dolgoronih finannih nalob

  07 Dana dolgorona posojila in terjatve za nevplaani vpoklicani kapital

  D, Z 070 Dolgorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb drubam v skupini, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema

  D, Z 071 Dolgorona posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb pridruenim drubam in skupaj obvladovanim drubam, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema

  D, P, K, Z, N, DI 072 Dolgorona posojila, dana drugim, vkljuno z dolgoronimi terjatvami iz finannega najema

  D, Z 073 Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od drub v skupini

  D, Z 074 Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od pridruenih drub in skupaj obvladovanih drub

  D, P, K, Z, N, DI 075 Dolgorona posojila, dana z odkupom obveznic od drugih

  D, Z 076 Dolgorone terjatve za nevplaani vpoklicani kapital

  D, P, K, Z, N, DI 077 Druga dolgorono vloena sredstva

  D, P, K, Z, N, DI 078 Dani dolgoroni depoziti

  D, P, K, Z, N, DI 079 Oslabitev vrednosti danih dolgoronih posojil

  08 Dolgorone poslovne terjatve

  D, P, K, Z, N, DI 080 Dolgoroni blagovni krediti, dani v dravi

  D, P, K, Z, N, DI 081 Dolgoroni blagovni krediti, dani v tujini

  D, P, K, Z, N, DI 082 Dani dolgoroni potroniki krediti

  D, P, K, Z, N, DI 083 Dani dolgoroni predujmi

  D, P, K, Z, N, DI 084 Dane dolgorone varine

  D, P, K, Z, N, DI 086 Druge dolgorone poslovne terjatve

  D, P, K, Z, N, DI 089 Oslabitev vrednosti dolgoronih poslovnih terjatev

  09 Terjatve za odloeni davek ter terjatve do samostojnih podjetnikov posameznikov in do nosilcev kmekih gospodinjstev

  D, P, K, Z, N, DI 090 Terjatve za odloeni davek iz odbitnih zaasnih razlik

  D, P, K, Z, N, DI 091 Terjatve za odloeni davek iz neizrabljenih davnih izgub, prenesenih v naslednja davna obdobja

  D, Z, N, DI 092 Terjatve za odloeni davek iz davnih dobropisov, prenesenih v naslednja davna obdobja

  P 095 Terjatve do samostojnih podjetnikov posameznikov

  K 098 Terjatve do nosilcev kmekih gospodinjstev

  RAZRED 1 KRATKORONA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN KRATKORONE AKTIVNE ASOVNE RAZMEJITVE

  10 Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni

 • papirji

  D, P, K, Z, N, DI 100 Denarna sredstva v blagajni, razen deviznih

  D, P, K, Z, N, DI 101 Devizna sredstva v blagajni

  D, P, K, Z, N, DI 102 Izdani eki (odbitna postavka)

  D, P, K, Z, N, DI 103 Prejeti eki

  D, P, K, Z, N, DI 104 Netvegani takoj udenarljivi dolniki vrednostni papirji

  D, P, K, Z, N, DI 109 Denar na poti

  11 Dobroimetje pri bankah in drugih finannih intitucijah

  D, P, K, Z, N, DI 110 Denarna sredstva na raunih, razen deviznih

  D, P, K, Z, N, DI 111 Kratkoroni depoziti oziroma depoziti na odpoklic, razen deviznih

  D, P, K, Z, N, DI 112 Devizna sredstva na raunih

  D, P, K, Z, N, DI 113 Kratkoroni devizni depoziti oziroma devizni depoziti na odpoklic

  D, P, K, Z, N, DI 114 Denarna sredstva na posebnih raunih oziroma za posebne namene

  12 Kratkorone terjatve do kupcev

  D, P, K, Z, N, DI 120 Kratkorone terjatve do kupcev v dravi

  D, P, K, Z, N, DI 121 Kratkorone terjatve do kupcev v tujini

  D, P, K, Z, N, DI 122 Kratkoroni blagovni krediti, dani kupcem v dravi

  D, P, K, Z, N, DI 123 Kratkoroni blagovni krediti, dani kupcem v tujini

  D, P, K, Z, N, DI 124 Kratkoroni potroniki krediti, dani kupcem v dravi

  DI 125 Kratkorone terjatve do lanov

  D, P, K, Z, N, DI 129 Oslabitev vrednosti kratkoronih terjatev do kupcev

  13 Dani kratkoroni predujmi in varine

  D, P, K, Z, N, DI 130 Kratkoroni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva

  D, P, K, Z, N, DI 131 Kratkoroni predujmi, dani za neopredmetena sredstva

  D, P, K, Z, N, DI 132 Kratkoroni predujmi, dani za zaloge materiala in blaga ter e ne opravljene storitve

  D, P, K, Z, N, DI 133 Drugi dani kratkoroni predujmi in preplaila

  D, P, K, Z, N, DI 134 Dane kratkorone varine

  D, P, K, Z, N, DI 139 Oslabitev vrednosti danih kratkoronih predujmov, preplail in varin

  14 Kratkorone terjatve iz poslovanja za tuj raun

  D, P, K, Z, N, DI 140 Kratkorone terjatve do izvoznikov

  D, P, K, Z, N, DI 141 Kratkorone terjatve iz uvoza za tuj raun

  D, P, K, Z, N, DI 142 Kratkorone terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje

  D, P, K, Z, N, DI 145 Drug