Prirodne i Turisticke Vrednosti Srbije i Crne Gore

Embed Size (px)

Text of Prirodne i Turisticke Vrednosti Srbije i Crne Gore

Prirodne i turisti~ke vrednosti Srbije i Crne Gore

Jezera Nacionalni parkovi

Jezera kao turisti~ka vednost Srbija i Crna Gora imaju vi{e od 120 prirodnih i ve{tackih jezera. Jezera u se u nasoj zemlji prema na~inu postanka mogu podeliti na TEKTONSKA,LEDNI^KA,EOLSKA,URNISKA I RE^NA.

Prirodna bogatstva Najve}e tektonsko-kra{ko jezero u na{oj zemlji je Skadarsko. Najvi{e ledni~kih jezera ima na Durmitoru,Bjelasici i [ar-planini. Eolska jezera-Pali}ko,Ludo{ko,Slano i Krvavo,nalaze se nedaleko od Subotice. Urniska i fluvijalna jezera nastaju pregradjivanjem reka stenovitim materjalom.

Skadarsko jezero

Ve{ta~ka jezera Proizvodnja elektri~ne energije,vodosnabdevanje naselja,privredni ribolov,navodnjavanje,turizam i rekreacija. Polivalentni hidrografski objekti. Odlikuju se velikom du`inom,malom {irinom,znatnom dubinom vode,sitno razu|enim obalama i ~estim promenama nivoa vode. Prometom turista odlikuje se \erdapsko,Vlasinsko,Borsko jezero.

Skadarsko jezero Turizam na jezerima je najrazvijeniji leti. Me|u prirodnim jezerima ima najve}u vrednost. Najve}i slatkovodni basen na Blakanu. Sme{teno je izme|u visokih kre~nja{kih planina,veoma je `ivopisno. Pripada grupi proto~nih hidrografskih objekata. Prihvatili{te brojnih ptica selica severne Evrope. Turisti~ki centar je Virpazar. Preko jezera prolaze put i pruga Beograd-Bar.

\erdapsko jezero Ubraja se u red najve}ih akumulacija u Evropi. Turisti~ki najinteresantniji deo \erdapskog jezera jeste \erdapska klisura. @elezni~ka pruga Beograd-Bor najvi{e se pribli`ava jezeru kod Majdanpeka. Oformljen je prelaz ka Rumuniji gde se odvija zna~ajan promet putnika .

Vlasinsko jezero

Nalazi se u jugoisto~noj Srbiji.Od puta i pruge u dolini Ju`ne Morave udaljeno je 29km(preko Surdulice),odnosno 47km(preko Vlasotinca). Zauzima povr{inu od 16,5 km,duga~ko je 9km,a njegova najve}a {irina iznosi 3,5 km.Najve}a dubina vode je 22 m,a prose~na 10m. Leti je pogodno za kupanje a zimi za zimske sportove. Jezero je vi{e puta poribljavano,te je privla~no za sportske ribolovce.U jezeru ima pastrmke,{arana,kara{a U sme{tajnim objektima ima oko 1000 le`aja namenjenih turistima.U njima godi{nje boravi 10000 turista,koji ostvare do 50000 no}enja. Nedaleko se nalaze prelazi prema Bugarskoj,Strezimirovici i Ribarci,potrebno je vi{e pa`nje posvetiti putnicima u tranzitu.

Pali} i Ludo{ Zakonom za{ti}ena jezera u okviru nacionalnog parka Pali}-Ludo{. Nalaze se na prostoru nekada{njeg plitkog jezera. Pali}ko jezero je lako pristupa~no i ima povoljan polo`ajnalazi se pored puta i pruge Subotica-Segedin. Razvijen je tranzitni turizam jer se Pali} nalazi nedaleko od Kelebije i Horgo{a,grani~nih prelaza prema Ma|arskoj. Isto~no od Pali}a nalazi se Ludo{ko jezero. Severni geo {irok je 1 km,dubina ne prelazi 1m,ju`ni deo je {irok 600m,a dubok 2m. Pti~ji svet Ludo{kog jezera ~ini 214 registrovanih vrsta od kojih 140 predstavlja prirodnu retkost.

Nacionalni parkovi Devet velikih kompleksa na{e zemlje progla{eno je nacionalnim parkovima. Osn Definicija:Nacionalni parkojev n e veliki prostor izuzetne lepote,gde ekosistem nije rporeme}en r i s t i ka akte ljudskom delatno{}u i gde flora i fauna ima poseban zna~aj.

ke

Crno jezero-najve}i limnolo{ki objekat Nacionalnog parka Durmitor

Durmitor,Biogradska gora,Lov}enDURMITOR Prostire se u 5 op{tina:@abljak,Pljevlja,Plu` ine,[avnik i Mojkovac. Za{ti}en prostor,ekolo{ka rezerva biosfere planete. Svetska prirodna i kulturna ba{tina. Otvoren za turiste tokom ~itave godine,pogodan za letnji boravak,zimske sportove,izletni{tvo,{kolu u prirodi LOV]ENNajpristupa~niji je iz pravca Poznat je po bujnoj {umi oko Cetinja. Biogradskog jezera. Ima nagla{enu kulturnomemorijalnu funkciju. Ure|ene su staze za turisti~ki obilazak parka,kao i tereni za Na jezerskom vrhu nalazi se Mauzolej Petra Petrovi}a zimske sportove. Njego{a. Turisti~ko sredi{te je Biogradsko U mauzoleju se nalazi figura jezero,jedno od najve}ih ledni~kih jezera u na{oj zemlji. Njego{a,visoka 3,5m i te{ka 28 tona.

BIOGRADSKA GORA

D U R M I TGORA OR BIOGRADSKA

LOV]EN

Skadar,Kopaonik,TaraSKADAR Spada u najve}e Nacionalne parkove na{e zemlje. Pored bogatog jezera,park obuhvata nekoliko desetina ostrva sa trgovima crkava,manastira i tvr|ava. Virpazar je centar nacionalnog parka,nosi epitet ,,crnogorska venecija,datira iz 1242. godine. KOPAONIK TARA Nalazi se na istoimenoj planini u zapadnoj Srbiji.

Poznat po turizmu i rudarstvu.

Isti~e se ~etinarima i Odlikuje se visokim Pan~i}evom omorikom. vrhovima,prostranim {umama i pa{njacima Turisti~ko sredi{tePrvi na Balkanu po broju Mitrovac na Tari. le`aja za turiste,du`ini i kapacitetu uspinja~a.

Najvi{e je pristupa~an iz pravca U`ica i Bajine Ba{te.

Fru{ka gora,\erdap,[ar-planina FRU[KA GORA Ima dobro o~uvane {umske komplekse,vi{e izleti{ta i dosta turisti~ko-ugostiteljskih objekata. Posebnu vrednost predstavljaju srednjovekovni manastiri. Najbolje pose}en leti,dobro je povezan sa Beogradom i Novim Sadom. Turisti~ko sredi{te je na Iri{kom vencu.

[AR-PLANINA Lako je pristupa~an iz Najinteresantniji deo \erdapske klisure,brojni pravca Prizrena,Ka~anika i Uro{evca. prirodni Lokalitet Brezovica se objekti,arheolo{ka nalazi{ta i spomenicu. isti~e savremenim turisti~ko-ugostiteljskim Turisti~ka sredi{ta su objektima i dobrim stazama u za skijanje. Dobri,Tekiji,D.Milanovc u,Karata{u i Kladovu.\ERDAP

Prirodne i turisti~ke vrednosti Srbije i Crne Gore Prvo izdanje,2005. godina

Likovni urednik: Zlati} Nemanja III/8Lektor: Zlati} Nemanja III/8 Grafi~ki urednik: Zlati} Nemanja III/8 Tira`: 1 primerak

[tampa:Golden Technologies