Click here to load reader

Priročnik za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo V Priročniku za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo 2 je slovnična razlaga seveda pred stavljena z vidika

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Priročnik za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo V Priročniku za učitelje k učbeniku...

 • Slovenska beseda v živo

  2

  Slovenska beseda v živo

  2

  Andreja Markovič, Mihaela Knez, Nina Šoba

  Priročnik za učitelje k učbeniku

 • Kazalo

  Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Delo z učbenikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1. enota Pa začnimo ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  2. enota Pot pod noge! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  3. enota Ljubo doma, kdor ga ima . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  4. enota Petek je dan za ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . . 80

  5. enota Kar se Janezek nauči ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  6. enota Hura, službo imam! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . 119

  7. enota Kako se počutite? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . 142

  8. enota Naši sosedje, naša soseska . . . . . . . . . . . . . . 145 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . 158

  9. enota Svet okoli nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Slovnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . 175

  10. enota Pokaži, kaj znaš! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rešitve nalog iz Delovnega zvezka . . . . . . . . . . . . . . . 182

 • Splošno o priročniku

  3

  UvodUvod

  Priročnik za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo 2 je nastal kot dopolnjujoči del učbeniškega kompleta s tem naslovom. V njem so zbrana pojasnila k posameznim delom učbenika in predlogi za obravnavo učnega gradiva v razre- du. Naslovnik priročnika je seveda učitelj slovenščine kot drugega/tujega jezika, v nadaljevanju imenovan lektor, ki naj predloge priročnika uporablja kot koristno referenco, ne pa kot obvezujoč učni program.

  V priročniku je zbranih mnogo zamisli, kako učinkovito uporabljati učbenik in ga nadgrajevati, prav tako so obsež- ne in natančne razlage slovničnih strani.1 Takšno zasnovo priročnika nam je narekovala izkušnja dela z lektorji začet- niki, ki so nas pogosto prosili za pomoč pri pripravi učne ure. Prav tako veliko pojasnil potrebujejo tisti učitelji slo- venščine po svetu, ki tečaje izvajajo ljubiteljsko in včasih tudi nimajo ustrezne jezikoslovne izobrazbe ali jim sloven- ščina ni prvi jezik. Ne nazadnje pa smo imele pri zbiranju predlogov avtorice v mislih tudi izkušene lektorje, poseb- no tiste, ki delajo v tujini in jim morda manjka sogovor- nikov za pogovore o svojem delu; upamo, da bodo tudi ti v priročniku lahko poiskali ideje za popestritev svoje delov- ne rutine.

  O namenu, naslovniku in lastnostih učbenika

  Slovenska beseda v živo 2 je učbenik za nadaljevalni tečaj (od 200 do 240 ur pouka), pripravljen za delo z lektorjem. Namenjen je torej daljšim tečajem in je na takšnih tečajih tudi preizkušen. To pomeni, da je možno pri pouku, ki ob- sega okoli dvesto učnih ur, izvesti večino programa učbe- nika, prav tako pregledati vaje delovnega zvezka, si vzeti čas za usvajanje, utrjevanje in nadgrajevanje znanja. Po- sledično je precej obsežen tudi ta priročnik.

  Učbenik je možno uporabljati tudi na tečajih, ki obsegajo manjše število učnih ur, le da se pri tem od lektorja pričaku- je, da bo iz vsega ponujenega izbral svoji skupini ustrezne vsebine in ga množica predlaganih dejavnosti ne sme zave- sti. Če ima lektor torej na voljo manj ur, mora poleg tega, da predlagano gradivo krči, tudi spodbujati k čim bolj samosto- jnemu delu (npr. vaje iz delovnega zvezka učeči se pregle- dujejo sami s pomočjo rešitev, s pomočjo slovarjev si pripra- vijo sezname besed iz rubrike Besedni zaklad, daljše se-

  1 Razlog za natančnejšo razlago slovničnih vsebin je bil tudi v tem, da do nedavnega ni bilo slovnice slovenskega jezika, prilagojene delu s tujci. To vrzel je na nadaljevalni stopnji zapolnil izid priročnika Sporazumevalni prag za slovenščino (gl. op. 3), ki je nastajal sočasno s pripravo učbeni- ka in se avtorice nanj pogosto sklicujemo. V Priročniku za učitelje k učbeniku Slovenska beseda v živo 2 je slovnična razlaga seveda pred- stavljena z vidika izvedbe v razredu. 2 FERBEŽAR, Ina, PIRIH - SVETINA, Nataša, 2002: Izobraževalni programi. Izobraževanje odraslih. Slovenščina za tujce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Zavod RS za šolstvo.

  Priročnik je sestavljen iz: – uvodnega dela, v katerem najprej pojasnimo, kakšen je namen, kdo je naslovnik in kakšne so lastnosti uč- benika, sledijo splošna metodično-didaktična navodila, kako se lotiti posameznih rubrik v učbeniških enotah; – podrobne predstavitve desetih enot učbenika, kjer lektor najde predloge za rabo učnega gradiva, možne re- šitve različnih nalog, s katerimi se v učbeniku srečujejo uporabniki, in predloge za smiselno nadgradnjo vsebin; ob koncu obravnave vsake enote je tudi preglednica vaj, kjer je določen namen vaj delovnega zvezka ter njihova navezava na besedila oz. slovnične vsebine, in rešitve nalog iz delovnega zvezka.

  Priročnik torej dosledno in po vrsti sledi gradivu iz učbe- nika, za lažjo orientacijo so ob opisih dejavnosti navedene številke strani učbenika, na katere se razlaga nanaša. Prav tako so lektorju v pomoč kazalke, ki ga usmerjajo na smiselne povezave med besedili, rubriko Besedni zaklad, slovnico in vajami delovnega zvezka:

  U – učbenik, DZ – delovni zvezek, S – slovnica, BZ – besedni zaklad.

  stavke pišejo doma, tudi branje literarnih besedil je primer- no za samostojno delo).

  Naslovnik Slovenska beseda v živo 2 se navezuje na istoimenski uč- benik za začetni tečaj, zato je primeren za tiste, ki so tak tečaj že opravili. Lahko pa ga uporabljajo tudi drugi, ki so do te stopnje znanja prišli kako drugače: ali so se učili sa- mi (navadno z bivanjem v slovenskem okolju) ali so člani dvojezičnih družin, v katerih pa slovenščina ni zastopana toliko kot prvi jezik. Včasih med nadaljevalce vključimo tudi govorce kakšnega slovanskega jezika, saj lahko zara- di dobrega razumevanja preskočijo začetno stopnjo.

  Naslovnik učbenika se navadno udeležuje tečaja/pouka/ lektorata in ga v priročniku poimenujemo udeleženec.

  Pri izboru tem in drugih vsebin smo avtorice upoštevale program Slovenščina za tujce2 in Sporazumevalni prag za

 • slovenščino3 ter izkušnje, ki smo jih pridobile pri pouče- vanju slovenščine kot drugega/tujega jezika.

  Zgradba učbenika

  Učbenik obsega 10 enot. Prva, uvodna enota, je name- njena ponavljanju že usvojene snovi na začetni stopnji in seznanjanju udeležencev s pravili sporazumevanja ter sredstvi, s katerimi si pri komunikaciji pomagamo; tema te enote je človekova identiteta. V naslednjih osmih enotah se udeleženci seznanijo z naslednjimi temami: potovanje in storitve, družina in dom, prosti čas, izobraževanje, delo, zdravje in osebna higiena, ožje bivalno okolje in promet, narava (širše okolje) in ekologija.

  Zadnja, deseta enota, je ponavljalna. Preverja, ali so ude- leženci usvojili obravnavane vsebine, in hkrati pripravlja na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni in srednji ravni. V njej so zajete vaje za razumevanje zapisanih in govorjenih besedil, vaje za preverjanje slovničnega znanja in pisanja. Ob izpolnjevanju vprašalnika (portfolija) lahko udeleženci sami ovrednotijo svoje znanje.

  Zgradba enote

  Jedro enote je besedilni del, ki zajema različna zapisna in govorjena besedila. Vsa so prirejena za delo v razredu. Sledijo vaje za razumevanje, besedišče, govorjenje in pisanje.

  4

  Vsako enoto popestri rubrika Preoblečene besede, kjer želimo udeležencem predstaviti nekaj pogostih slovenskih frazemov in pregovorov.

  Sledi rubrika Besedni zaklad, v kateri je v pomenskih sklopih predstavljeno besedišče, ki ga morajo udeleženci usvojiti.

  Slovnične vsebine so podane v obliki preglednic, ob kater- ih so primeri z obravnavanimi slovničnimi prvinami. Večino slovničnih pravil lahko udeleženci opazujejo tudi v besedilnem delu vsake enote in utrdijo v vajah v delov- nem zvezku. Terminologija pri navajanju slovničnih vsebin je v slovenščini in izbrani so le najpreprostejši termini, saj si želimo, da bi bili v pomoč tudi udeležencem, ki nimajo jezikoslovnega znanja. Najosnovnejše in v razredu pogos- to rabljene termine razlagamo v o