priručnik B.T. Commerce - Savjetovalište - Knjizice... · „Prevencija nasilja putem interneta ... pomoć starije osobe (nastavnika, školskog pedagoga ili roditelja), što je u skladu i s našim istraživanjem u kojem

Embed Size (px)

Text of priručnik B.T. Commerce - Savjetovalište - Knjizice... · „Prevencija nasilja putem interneta...

 • Broura

  Izdava:

  Tisak i oblikovanje:

  Naklada:

  Zagreb, 2014.

  prirunik

  Savjetovalite ''Luka Ritz''

  B.T. Commerce

  500 kom

  Prevencija nasilja putem interneta

  metodom forum-kazalita. Primjer dobre prakse

  za nastavnike i strune suradnike

  Ova broura je nastala uz financijsku pomo

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  Meuvrnjako nasilje putem interneta

  ukljuuje poticanje grupne mrnje, napade

  na privatnost, uznemiravanje, uhoenje,

  vrijeanje, nesvjestan pristup tetnim

  sadrajima te irenje nasilnih i tetnih

  komentara. Moe ukljuivati i slanje

  okrutnih, zlobnih i prijeteih poruka kao i

  kreiranje internetskih stranica koje sadre

  prie, crtee, slike i ale na raun

  vrnjaka... (preuzeto iz broure Nasilje

  preko interneta, Poliklinika za zatitu

  djece grada Zagreba).

 • Koji su oblici nasilja meu djecom i mladima?

  ivimo u vremenu oblikovanom snanim, brzim ikontinuiranim promjenama u tehnici i tehnologiji koje suzaivjele, pa i ovladale mnogim oblastima ivota i rada.Nove informacijskokomunikacijske tehnologijeotvaraju nove izvore znanja i naine komunikacije,oblikuju nae privatno i poslovno vrijeme. Pri tompostaju dobrodoao, sveprisutan, nezaobilazan, ali ineupitan dio naih ivota. Upravo ta neupitnost iapsolutna dostupnost dovodi do prekomjerne upotrebeistih, do te mjere da moemo govoriti o ovisnosti. Novetehnologije idu ruku pod ruku s konzumeristikimpotrebama te brzim i povrnim nainom ivota,podravajui esto krive vrijednosti koje se u svojojprivlanosti i lakoi najvie oituju, ali i prelamaju namlaim generacijama najboljim konzumeristima svih isvakojakih informatikih usluga.

  Ovisiniko ponaanje, kojem su posebno sklona djeca imladi, moe se oitovati u nekoliko aspekata koritenjainterneta:(Facebook, Twitter, IM, chat...),

  , koje stvaraju osjeajdrutvene pripadnosti i za djecu esto opasnu iluzijudruge stvarnosti kojom mogu gospodariti. Nadalje, tu je i

  : istraivanje nebitnih stvaripotkrepljeno neprovjerenim informacijama, estopovrnim i netonim.

  Uz ovisniko ponaanje, internet kao nov, mladojgeneraciji prilagoen nain komunikacije esto je iplodno tlo za nasilje meu djecom i mladima

  .

  ovisnost o drutvenim mreama i kontaktimaopsjednutost on-line

  aktivnostima i on-line igrama

  ovisnost o informacijama

  cyberbullying

 • Net generacija

  Projekt su inile slijedee projektne aktivnosti:

  1.

  2.

  je pojam koji opisuje generacije koje suroene okruene raunalima, internetom i video-igricama, a Net generacija.hr projekt je aktivnogukljuivanja uenika osnovnih i srednjih kola te njihovihnastavnika u prevenciju ovisnosti o internetu tecyberbullinga, nasilja putem interneta. Projekt jeproveden u kolskoj godini 2012/ 2013. uz podrkuMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  Deset izvedbi jedne forum-prie za uenike osnovnih isrednjih kola.

  Pilot-projekt u O Stenjevec koji je obuhvaaoformiranje uenike forum-skupine te kontinuiraneforum-izvedbe za uenike i nastavnike te kolskezajednice. Forum-izvedbe usko su bile vezane za temunasilja putem interneta, a proizale su iz iskustavauesnika forum-grupe.

  3.

  4.

  Odravanje dvodnevnih forum-radionica za uenike inastavnike u Savjetovalitu na teme vrnjakog nasilja,nasilja novih tehnologija, ovisnosti djece i mladih, nasiljaputem interneta i dr.

  Izrada informativne knjiice Nasilje putem internetanamijenjene svim sudionicima projekta.

  Cilj projekta bio je osvjetavanje i smanjenje pojave ovevrste ovisnosti i rizika nasilnog djelovanja kod navedeneuenike skupine uz pomo neformalnog edukativnogdijaloga te dramsko-pedagokih metoda kazalitapotlaenih forum-kazalita.

  Uei i vjebajui metodu forum-kazalita uenici postajuaktivni sudionici prevencije, osvjetavajui tespoznavajui probleme promiljanjem i djelovanjem,traenjem i predlaganjem rjeenja za situacije u kojima sei sami nalaze i koje su im poznate, ali esto i neosvjetene.Iskustvo forum-kazalita pri tom priprema uenike nadjelovanje u stvarnim ivotnim situacijama pokazujui imnaine kako detektirati problem i kako iznai niz rjeenjakoja dovode do smanjenja problema ili njegovarjeavanja.

 • Ostali ciljevi projekta:

  osvijestiti i informirati ue-nike, nastavnike i roditelje oopasnostima nasilja putem inter-neta, nainima djelovanja i zatitite zakonskoj regulativi

  poticati aktivno ukljuivanjeuenika u preventivne aktivnostivezane uz ovu problematiku zaosobno osvjetavanje i izna-laenje rjeenja

  osvijestiti nastavnike, ali iroditelje o potrebi poveanepozornosti nad aktivnostima ue-nika na internetu u domu i u kol-skom okruenju, ali i pomoi imkonkretnim savjetima kako djelo-vati te zatiti djecu i mlade

  osigurati kvalitetnu edukacijusvih sudionika projekta o proble-mima ovisnosti o novim tehnolo-gijama, osvijestiti rizike i posljedi-ce njihove prekomjerne upotrebe

  razvijati samopotovanje isocijalne vjetine kod uenika

  Augusto Boal

  metode kazalita potlaenih

  (19312008.), brazilski umjetnik, politiki i kulturni aktivist, kazaliniredatelj, pisac, tvorac je kazalita potlaenih, politikog kazalita namjenjenogpromjeni drutvenih odnosa. Tijkom 1950-ih i 1960-ih postao je jednom od najistaknutijihlinosti brazilskog, politiki i kulturno vrlo angairanog kazalita. Nakon to 1971. godineobjavljuje svoju knjigu Kazalite potlaenih, kao i mnogi drugi brazilski angairaniumjetnici, biva uhien i muen te nakon izlaska iz zatvora odlazi s obitelji iz zemlje. Tek se1986. godine vraa ponovno u Brazil. Boravak u Europi, brojne radionice i prijevodinjegovih knjiga na engleski i francuski, pridonijeli su irenju ideje kazalita potlaenihirom svijeta.

  Danas se koriste u gotovo 100 zemalja svijeta. Krenuvi odideje da se pojaa i osnai uloga kazalita kao umjetnosti koja ima mo drutve promjene,pomie naglasak s kazalita-kao-predstave, gotova proizvoda za pokazivanjegledateljima, u kazalite-kao-pokus, u mjesto gdje gledatelj aktivno sudjeluje u odreenjudramskog zbivanja. U kontekstu poetike potlaenih, cilj je pretvoriti ljude gledatelje,pasivna bia, promatrae unutar kazalinog fenomena, u subjekte, aktivne sudionike,

  Sada, kada je toliko izvjesnosti postalo sumnjama, kada je toliko snova izblijedjelo nasuncu i toliko nade postalo varkama sada kada prolazimo kroz jako zbunjujuavremena i situacije, pune sumnji i nesigurnosti, sada vie nego ikad, vjerujem da jevrijeme za kazalite koje e na najbolji mogui nain postaviti prava pitanja u pravovrijeme. Budimo demokratini i zamolimo publiku da nam povjeri svoje elje i pokaedruge mogunosti. Nadajmo se da emo jednom ne u tako dalekoj budunosti moiuvjeriti ili prisiliti nae vlade, nae voe da uine isto, upitaju svoju publiku nas tobismo uinili kako bi svijet postao mjesto za ivot i sreu da, to je mogue a ne samotrnica na kojoj prodajemo svoju robu i svoje due. Nadajmo se! Radimo na tome!

  (Boal, A.,Igre za glumce i ne-glumce)

 • glumce- mjenjae onog to se ispred njih dogaa. Upravo stogametode kazalita potlaenih koriste se u svrhu poticajnogdjelovanja na ljude u sueljavanju s aktualnim problemima iiskuavanju razliitih rjeenja nekog problema koji ih se(do)tie.

  jedna je, ujedno i najea tehnika kazalitapotlaenih uz novinsko kazalite, kazalite slika, nevidljivokazalite te legislativno kazalite. Tehniku forum-kazalita Boalje prvi put primijenio 1973. godine u Peruu, u okviru programaopismenjavanja stanovnitva, u kojem je kroz kazalini medijomoguio nepismenima, neobrazovanima i potlaenima daizraze svoje stavove i uvjerenja. Radi se o interaktivnomkazalitu u kojem gledatelji, uz posredniku ulogu dokera,aktivno pitanjima, savjetima te igranjem uloga sudjeluju urjeavanju nekog drutvenog, naizgled nerjeivog problema.Taj problem uvijek je posljedica nekog oblika tlaenja teukljuuje vidljiva tlaitelja (antagonista) i potlaenog(protagonista). U praksi se esto pokazuje korisnim u scenuukljuiti i treu skupinu- svjedoke/ promatrae (tritagoniste),koji svojom utnjom, ravnodunou, strahom i pasivnouomoguuju tlaitelju da nesmetano tlai rtvu. Forum-kazalitepostavlja model priu kao problem, a sudionicima pri tom jasnopostavlja pitanje to ja tu mogu?. Vano je u konstrukcijiscene da je problem koji se prikazuje realan, tj. stvaran, da se snjim publika moe identificirati te da su otvoreni kanalipromjenjiva ishoda prie unutar kojih je mogue djelovanje, tj.iznalaenje rjeenja. Pri tom, ne trai se jedno, pravo ili idealnorjeenje, ve je cilj sagledati priu iz vie perspektiva kojeotvaraju i vie mogunosti. Upravo na taj nain, prelazei

  Forum-kazalite

  zamiljenu kazalinu rampu, gledatelj-glumac preuzima uloguprotagonista i/ili tritagonista, mijenja dramsko zbivanje,iskuavajui rjeenje, iskuava mogunost promjene, poBoalovim rijeima, priprema se za zbiljsku akciju. Drugimrijeima, djelujui unutar sigurnog kazalinog prostora,gledateljiglumci imaju priliku promatrati sebe, iskustveno uitite se pripremati za djelovanje u stvarnom ivotu. Na ovaj senain neki oblik nepravde lake razumije i upamti putemsudjelovanja u njemu, a u konanici se uesnici empatiziraju iojaavaju.

  u traenju rjeenja prikazanih problema ne moe sekoristi nasilje

  rjeenja moraju biti realna, vjerojatna, a ne arobna

  gledatelji mogu intervenirati na sljedee naine:

  mogu postavljati pitanja likovima na sceni i ispitatinjihovu motivaciju

  mogu sugerirati i zadati nove zadatke likovima

  mogu intervenirati zamjenom likova na sceni-ulaenjem u pojedini lik

  gledatelji mogu igrati sve likove i mijenjati njihovaponaanja izuzev lika tlaitelja

  ulazei u lik, gledatelji ne mogu mijenjati osnovnikarakter lika koji igraju.

  a.

  b.

  c.

 • 432

  1Nika, Lucija, Sara i Ema najbolje su prijateljice (BFF Best Friends Forever).Odluile su promijeniti zajedniku profilnu fotku na fejsu. kljoc! Nova fotka