Prirucnik Za Ino Platni Promet

 • View
  76

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Prirucnik Za Ino Platni Promet

 • LATNI ROMET SA NOSTRANSTVOM

  PUTSTVO ZA KORITENJE

 • SEB Corporate Platni promet sa inostranstvom

  2

  SADRAJ 1. RAUNI............................................................................................................................................................... 3 2. PROMET.............................................................................................................................................................. 4 3. PAKETI................................................................................................................................................................ 6

  3.1. OTVORENI PAKETI .......................................................................................................................................... 6 3.2. ZATVORENI PAKETI ........................................................................................................................................ 7 3.3. DJELIMINO POTPISANI PAKETI...................................................................................................................... 7 3.4. POTPISANI PAKETI I PAKETI U OBRADI............................................................................................................ 8 3.5. PAKETI U ARHIVU........................................................................................................................................... 8

  4. RUNI UNOS NALOGA ZA PLAANJE (1450, 1450K) ............................................................................... 9 4.1. INSTRUKCIJE ZA POPUNJAVANJE OBRAZCA 1450 ......................................................................................... 11 4.2. UNOS NALOGA 1450..................................................................................................................................... 12

  4.2.1. OPTI PODACI........................................................................................................................................ 12 4.2.2. PODACI POKRIA................................................................................................................................... 14 4.2.3. PROVIZIJA ............................................................................................................................................. 15 4.2.4. OSNOVE PLAANJA ............................................................................................................................... 16 4.2.5. CARINSKA NOMENKLATURA ................................................................................................................. 16 4.2.6. KORISNIK ROBE I OSTALI PODACI .......................................................................................................... 18

  5. PRILIVI.............................................................................................................................................................. 19 5.1. OTVORENI PRILIVI ........................................................................................................................................ 19

  5.1.1. OSNOVNI PODACI .................................................................................................................................. 20 5.1.2. RASPORED PRILIVA ............................................................................................................................... 21 5.1.3. REGISTARSKE PRIJAVE .......................................................................................................................... 23

  5.2. ZATVORENI PRILIVI ...................................................................................................................................... 23 5.3. ARHIVIRANI PRILIVI ................................................................................................................................. 24

  6. TRANSFERI ...................................................................................................................................................... 25 6.1. UNOS TRANSFERA ........................................................................................................................................ 25 6.2. PREGLED TRANSFERA................................................................................................................................... 26

  7. PORUKE............................................................................................................................................................ 29

 • SEB Corporate Platni promet sa inostranstvom

  3

  1. RAUNI Pokretanjem aplikacije otvara se forma na kojoj je mogue izvriti pregled stanja na raunima za domai i inostrani platni promet

  Slika 1

  Rauni za platni promet sa inostranstvom su prikazani u formatu: MATINI BROJ KOMPANIJE + PARTIJA* + KONTO (50 ILI 53) + OZNAKA VALUTE * pojedini rauni nemaju partiju kao to je sluaj sa deviznim vrstim raunom. Ovaj raun je zato predstavljen u formatu: MATINI BROJ KOMPANIJE + KONTO 50 + OZNAKA VALUTE Uz svaki od navedenih rauna mogue je pregledati sljedee informacije:

  Kumulativni saldo ukupno stanje na posmatranom raunu. Datum zadnje promjene datum kada se desila zadnja promjena kumulativnog stanja na

  raunu. Dnevni saldo prikazuju se sve promjene na raunu koje su se desile tokom dananjeg dana.

  Dnevni saldo se osvjeava svakih 60 min. Po zavretku dana dnevni saldo postaje 0,00. Stanje u redu ekanja nalog e biti u stanju ekanja sve dok se ne obradi u banci. Prikaz (dugme "Prikai" postaje aktivno ukoliko je stanje ekanja vee od 0,00, a klikom na

  njega se dobije lista transakcija koje se nalaze u redu ekanja).

 • SEB Corporate Platni promet sa inostranstvom

  4

  2. PROMET Klikom na opciju Promet otvara se stranica prikazana na sljedeoj slici:

  Slika 2

  Da bi izvrili pregled prometa za odreeni raun u nekom vremenskom periodu slijedite proceduru:

  1. Odaberite raun iz padajue liste, gdje se nalaze svi rauni za koje je ovlaten posmatrani korisnik.

  2. Unesite vremenski period za koji elite vriti pregled prometa. NAPOMENA: Promet za dananji dan se moe pregledati sljedei radni dan. Inae, aplikacija doputa da se pregled prometa po odreenom raunu moe vriti za zadnjih 45 dana.

  3. Pri pregledu prometa moe se naznaiti da li se ele pratiti transakcije U korist, i/ili Na teret. 4. Kliknite na dugme Prikaz.

  Slika 3

  Dodatno, korisnik moe odrediti koliko naloga (transakcija) treba biti prikazano na jednoj strani.

 • SEB Corporate Platni promet sa inostranstvom

  5

  Na stranici koja omoguava pregled prometa, nalazi se i dodatna opcija:

  tampanje prometa. Kliknite na ikonicu. Otvorit e se forma prikazana na sljedeoj slici:

  Slika 4

  tampanje izvjetaja u prikazanom obliku se vri izborom opcije File->Print. Da bi se vratili na stranicu koja omoguava pregled prometa, kliknite na dugme za zatvaranje (X), u gornjem desnom uglu aktivnog prozora.

 • SEB Corporate Platni promet sa inostranstvom

  6

  3. PAKETI Paket je skup platnih naloga (1450 i 1450K). Procedura pripreme i slanja paketa je ista za unutranji platni promet, kao i za platni promet sa inostranstvom. Prolazei kroz razliite faze paket mijenja svoj status, tako da moe biti:

  Otvoren Da bi korisnik mogao pripremiti naloge koje eli poslati u banku mora otvoriti paket u koji e runo ukucati naloge. (Otvaranje paketa je detaljnije opisano u sljedeem poglavlju Runi unos). Nakon unosa svih naloga, paket se mora zatvoriti.

  Zatvoren Zatvoren paket jo uvjek nije poslan u banku, tako da korisnik ima mogunost provjere pripremljenih naloga. Zatvoren paket se treba potpisati. Samo osobe koje imaju ulogu potpisnika mogu potpisati paket i poslati ga u banku na obradu.

  Djelimino potpisan - ukoliko za raun na kojem je kreiran paket postoji vie ovlatenih potpisnika (kolektivni potpis), zatvoreni paket nakon poptisivanja prelazi u status djelimino potpisan. U tom sluaju se svi potpisnici moraju prijaviti u sistem (pokretanjem aplikacije) i potpisati paket.

  Potpisan / u obradi u momentu kada korisnik (ili vie njih) potpie paket, on se alje u banku i prelazi u satus potpisan /u obradi. Tada se u banci vri obrada naloga iz posmatranog paketa. Tek kada se svi nalozi iz paketa obrade, paket prelazi u status u arhivu.

  U arhivu - kao to je reeno, tek nakon obrade svih naloga iz posmatranog paketa, paket automatski prelazi u status u arhivu i tu se zadrava.

  Da bi se izvrio pregled paketa za odgovarajui raun potrebno je slijediti proceduru:

  1. Odaberite raun iz padajue liste. U listi se nalaze iskljuivo rauni za koje je ovlaten posmatrani korisnik.

  2. Unesite datum u polje Datum kreiranja paketa od ... do., da bi ste specificirali vremenski period za koji elite pregledati pakete za izabrani raun.

  3. Oznaite status paketa. 4. Kliknite na dugme Prikaz.

  3.1. OTVORENI PAKETI Ako pri pregledu paketa izaberete status Otvoren, dobije se stranica prikazana na sljedeoj slici:

  Slika 5

  Dakle, prikazuje se lista otvorenih paketa za izabrani raun u specificiranom vremenskom periodu. Uz svaki paket postoje aktivna dugmad koja omoguavaju:

 • SEB Corporate Platni promet sa inostranstvom

  7

  - pregled naloga u okviru posmatranog paketa - zatvaranje paketa - brisanje paketa i njemu pripadajuih naloga. 3.2. ZATVORENI PAKETI Ako pri pregledu paketa izaberete status Zatvoren, dobije se stranica prikazana na sljedeoj slici:

  Slika 6

  Uz svaki zatvoreni paket u l