Prirucnik Za Prevodjenje Pravila EU

  • View
    78

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prirucnik Za Prevodjenje Pravila EU

Text of Prirucnik Za Prevodjenje Pravila EU

Prirunik za prevoenje pravnih akata Evropske unijeSADRAJ UVOD ...................................................................................................................................... - 2 1. 2. 3. 4. Pravo Evropske unije ....................................................................................................... - 3 Institucije Evropske unije ................................................................................................ - 4 Ugovori ............................................................................................................................ - 6 Proces prevoenja pravnih akata Evropske unije ............................................................ - 8 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. Prevoenje i utvrivanje terminologije ............................................................... - 9 Osnovna pravila osiguranja kvaliteta prevoda ................................................... - 9 Lingvistika redaktura ........................................................................................ - 12 Struna redaktura................................................................................................ - 13 Pravna redaktura ................................................................................................. - 13 Lektorisanje .......................................................................................................... - 13 Arhiviranje ........................................................................................................... - 13 Nazivi pravnih akata EU ..................................................................................... - 14 Unutranja podjela pravnog akta....................................................................... - 16 -

Struktura pravnih akata Evropske unije ......................................................................... - 13 -

Obrasci pravnih akata .................................................................................................... - 26 Pravopisne i gramatike napomene ............................................................................... - 39 Tehniki zahtjevi ............................................................................................................ - 59 8.1. 8.2. 8.3. Zaglavlje dokumenta ........................................................................................... - 59 Oblikovanje teksta prevoda ................................................................................ - 60 Provjera nakon prevoenja ................................................................................ - 60 TABELA ZA USKLAIVANJE TERMINOLOGIJE............................. - 62 LISTA NAJEIH PRAVNIH TERMINA I IZRAZA ........................ - 63 KORISNE INTERNET ADRESE ............................................................ - 73 -

PRILOZI ................................................................................................................................ - 61 PRILOG 1. PRILOG 2. PRILOG 3.

Prirunik za prevoenje pravnih akata EU RADNA VERZIJA

UVOD Prevoenje pravnih akata Evropske unije (EU) je sastavni dio pretpristupne strategije svake drave kandidata za lanstvo u Evropskoj uniji, te jedan od kljunih elemenata njene uspjene integracije. Ovaj uslov za lanstvo identian je za sve drave kandidate, a proizlazi iz pravnog sistema EU, koji odreuje da su svi slubeni jezici drava lanica takoe i slubeni jezici Unije, zatim da su sve jezike verzije pravnih akata EU izvorne i istovrijedne (Uredba br. 1 o odreivanju jezika koji se koriste u Evropskoj ekonomskoj zajednici, Slubeni glasnik EEZ 017, 6. 10.1958.). Pravni akti Evropske unije se objavljuju u Slubenom glasniku Evropske unije (Official Journal of the European Union) na svim slubenim jezicima. Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju preuzela obavezu usklaivanja svog zakonodavstva sa acquis-em, odnosno zakonodavstvom EU. Pravovremeno i kvalitetno usklaivanje nacionalnog zakonodavstva sa acquis-em mogue je jedino ukoliko postoje prevodi pravnih akata EU na jeziku drave koja se priprema za lanstvo. Nakon to Bosna i Hercegovina postane punopravni lan Evropske unije, prevedeni tekstovi e predstavljati osnovu za tumaenje i primjenu prava Unije u Bosni i Hercegovini. Pored toga, obaveza je svake drave da potuje osnovno demokratsko naelo dostupnosti i javnosti zakona, te svojim graanima obezbijedi pristup propisima na njima razumljivom jeziku. S obzirom da cjelokupno zakonodavstvo EU postaje obavezujue za sve graane BiH danom sticanja lanstva, veoma je vano da se od samog poetka procesu prevoenja pristupi na organizovan nain, to podrazumijeva da svi uesnici u ovom procesu imaju jasne smjernice za rad. Upravo iz tog razloga pristupilo se izradi ovog prirunika, iji je glavni cilj da svima, a posebno prevodiocima, olaka rad na prevoenju pravnih akata EU. Imajui u vidu da se radi o prvom priruniku ove vrste u BiH, te da e se u toku prevoenja zasigurno nailaziti na bolja rjeenja i nove ideje, odluili smo da prvo izdanje objavimo u elektronskoj verziji, koja e se vremenom mijenjati i aurirati. Ujedno je ovakva verzija dokumenta jednostavnija za rad jer omoguava elektronsko pretraivanje cijelog sadraja. Takoer elimo naglasiti da se radi o radnoj verziji dokumenta iji tekst nije lektorisan na slubene jezike Bosne i Hercegovine. S druge strane, svi slubeni nazivi institucija kao i svi primjeri koji se navode u dokumentu su dati na sva tri slubena jezika po abecednom redu u nazivu datog termina, a na prevodiocu je da se odlui za jedan od njih. U prvom dijelu prirunika sadrane su osnovne informacije o zakonodavstvu i institucijama Evropske unije, kao i nazivi i kratak opis propisa koje usvajaju njene institucije. Navedeni su i zvanini nazivi institucija EU na engleskom i slubenim jezicima BiH. U drugom dijelu prirunika je detaljno opisan proces prevoenja sa posebnim osvrtom na fazu prevoenja i utvrivanja terminologije, te su data osnovna pravila za osiguranje kvaliteta prevoda. S obzirom da pravni akti EU imaju drugaiju strukturu od propisa BiH, u treem dijelu je detaljno razraena unutranja podjela pravnih akata EU sa tanim nazivima pojedinih dijelova na engleskom i na naim jezicima. Uz slikovit prikaz obrazaca pravnih akata EU, dati su primjeri moguih navoenja lanova, odnosno unutranje podjele akata i naina njihovog obiljeavanja. Nakon toga su navedeni primjeri razliitih naina izmjene akata (izmjene i dopune, ukidanje, brisanje ili umetanje dijela teksta, itd.).-2-

Prirunik za prevoenje pravnih akata EU RADNA VERZIJA

U etvrtom dijelu nalaze se obrasci osnovnih pravnih akata Unije (uredba, direktiva, odluka i preporuka). Iako institucije EU usvajaju i druge vrste propisa, u ovom priruniku su dati obrasci samo osnovnih koji e se uglavnom prevoditi za potrebe usklaivanja zakonodavstva BiH sa acquis-em. Sigurno je da e se vremenom prevoditi i drugi propisi, pa e u skladu sa napretkom u procesu prevoenja biti proiren i dio u kome su navedeni ovi obrasci. Iako je jo uvijek neizvjesno da li e i kada biti odreen ciljni jezik u procesu prevoenja pravnih akata EU u BiH, u petom dijelu ovog prirunika navedene su samo osnovne gramatike i pravopisne napomene koje se mogu primijeniti prilikom prevoenja na svaki od slubenih jezika BiH. Na samom kraju prirunika opisani su tehniki zahtjevi za ureivanje i oblikovanje teksta prevoda.

1.

Pravo Evropske unije

pravo Evropskih zajednica (EZ) i Evropske unije, poznatije pod francuskim nazivom acquis (raniji naziv acquis communautaire 1 ), oznaava skup prava i obaveza koji sve drave lanice obavezuju i povezuju unutar Evropske unije. Acquis ne predstavlja samo pravo u uem smislu ve obuhvata: sadraj, naela i politike ciljeve osnivakih ugovora, pravo usvojeno primjenom osnivakih ugovora i presuda Suda EU, meunarodne ugovore koje je Unija sklopila, mjere koje se odnose na zajedniku vanjsku i sigurnosnu politiku, mjere koje se odnose na pravosue i unutranje poslove, deklaracije i rezolucije i ugovore izmeu drava lanica u podruju djelovanja Unije.

Izvori prava Evropske unije dijele se na primarne i sekundarne , te sudsku praksu Suda EU. Termin acquis (pravna steevina/teevina/tekovina) se obino ne prevodi i uvijek se pie u italic fontu. Primarne izvore ine: 1

osnivaki ugovori Zajednica 2 zajedno sa ugovorima koji sadre njihove izmjene i dopune, ugovori o pristupanju novih lanica od poetka proirenja EU do danas.

Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 2009. rije communautaire (fr. Communaut, en. Community Zajednica) nestaje i u potpunosti je zamjenjuje termin Evropska unija Ipak, jo uvijek postoji veliki broj dokumenata u kojima je koritena rije communautaire, gdje znai isto to i EU. Ovo iz razloga to su raniji Ugovor o osnivanju Evropske zajednice i Ugovor o Evropskoj uniji sada objedinjeni Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije 2 Puni nazivi osnivakih ugovora na engleskom zajedno sa prevodom dati su u dijelu 3. Ugovori. -3-

Prirunik za prevoenje pravnih akata EU RADNA VERZIJA

Sekundarne izvore prava ine pravni akti koje usvajaju institucije EU, a dijeli se na: uredbe (obavezujui pravni akti koji se direktno primjenjuju u svim dravama lanicama), direktive (pravni instrumenti na osnovu kojih drave lanice mijenjaju postojee ili usvajaju nove zakone, kako bi se postigli ciljevi sadrani u direktivi), odluke i zakljuci (odluke su obavezujue samo za drave lanice na koje se odnose, a zakljuci za sve), preporuke i miljenja (neobavezujui dio prava).

2.

Institucije Evropske unije

Evropska unija ima veoma sloenu institucionalnu strukturu, te postupke odluivanja i donoenja pravnih akata. U njenim okvirima djeluju institucije i tijela, ije su razlike i ovlatenja jasno odreene osnivakim ugovorima. Kako je ovaj prirunik namijenjen prvenstveno prevodiocima, ovdj