Pristup Pravdi Web

 • View
  51

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbirka radova o pristupu pravdi u BiH

Text of Pristup Pravdi Web

 • Zbirka analiza javnih politika iz oblasti pravosuda

  PRISTUP PRAVDIU BOSNI I HERCEGOVINI

  Azra ehi, Elma Demir, Ivana Stipanovi, Jasmin Jaarevi, Maja Sahadi, Maja otari, Milena Savi, Rebeka Kotlo

  PR

  IST

  UP

  PR

  AV

  DI

  U B

  OS

  NI

  I H

  ER

  CE

  GO

  VIN

  I

  www.mrezapravde.ba

 • PRISTUP PRAVDI

  U BOSNI I HERCEGOVINIZbirka analiza javnih politika iz oblasti pravosua

 • 3Mrea pravde u Bosni i Hercegovini je mrea koja okuplja 52 nevladine organizacije i profesionalna udruenja u sektoru pravde, iji je cilj pruanje pomoi pri unaprjeenju vladavine zakona i provoenju pravde u BiH kroz kampanje zagovaranja i podizanja svijesti javnosti, programe praenja, kao i inicijative za reforme javnih politika i zakonodavnih reformi.

  Copyright 2011Mrea pravde u Bosni i Hercegovini - Zmaja od Bosne 8, 71000, Sarajevo.

  Autori: Azra ehi, Elma Demir, Ivana Stipanovi, Jasmin Jaarevi, Maja Sahadi, Maja otari, Milena Savi, Rebeka Kotlo

  Lektor: Tamara Sarajli-Slavni

  Dizajn i priprema: Ilvana Hamaluki

  Izdava: Mrea pravde u Bosni i Hercegovini

  tampa: tamparija Fojnica DD

  Ova publikacija je objavljena uz podrku amerikog naroda preko Amerike agencije za meunarodni razvoj (USAID). Autori publikacije su odgovorni za njen sadraj i stavovi koji su

  u njemu izneseni ne odraavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Amerikih Drava.

  Stavovi izneseni u ovoj publikaciji ne odraavaju nuno stavove svih lanica Mree pravde u BiH.

 • 4SADRAJ

  4 PREDGOVOR

  5 O MREI PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

  8 UVOD

  10 Zatita rtava/svjedoka genocida, zloina protiv ovjenosti i ratnih zloina pred sudovima u BiH

  30 Uloga NVO-a u svjetlu odgojnih preporuka prijedloga Zakona o zatiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku Brko Dis-trikta BiH

  41 (Ne) jednak pristup pravdi kao posljedica nepostojanja Vrhovnog suda BiH: Osnivanje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine: indolencija vlasti i/li marazluk graana

  58 U oekivanju Godota: Efikasnost pravosudnog sustava BiH u zatiti politikih prava manjina

  75 Kada e biti rijeen moj predmet? Primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama u sektoru pravde u BiH

  92 ANEKS: Obrazac za podnoenje zahtjeva za pristup informacijama

  94 Besplatna pravna pomo u Hercegovako-neretvanskom kantonu: Uloga nevladinih organizacija

  116 Sudska zatita prava iz radnih odnosa u Bosni i Hercegovini

  153 Preporuke: bolji pristup pravdi u Bosni i Hercegovini

 • 5PREDGOVOR

  Tokom posljednjih godina postignut je znaajan napredak u reformi sektora pravde u BiH. Meutim, iako su doneseni znaajni reformski zakoni i podzakonski akti, kao i mnogi strateki dokumenti i pratei akcioni planovi, sektor pravde se suoava sa nizom problema, a odrivost do sada provedenih reformi je neizvjesna, ukoliko se intenzivnije ne preduzmu aktivnosti da se nadogradi ono to je do sada postignuto, kao i da se uklone slabosti koje su i dalje prisutne unutar cjelokupnog sistema pravde.

  Uspostava i upravljenje cjelokupnim reformskim procesom nije obaveza samo institucija vlasti. Kroz provoenje istraivanja, pripremu analiza i prikazivanje injeninog stanja, organizacije civilnog drutva mogu dati znaajan doprinos donoenju odluka i politika zasnovanih na potrebama graana, te ostvariti pozitivan uticaj na kvalitet pruanja javnih usluga. Istovremeno, kroz ovakav vid djelovanja, civilno drutvo ostvaruje demokratski pritisak na predstavnike institucija vlasti za provoenje obaveza koje su preuzele te podstiu iste na usvajanje onih politika koje vode drutvo ka principima koje civilno drutvo zagovara.

  Ovakav pristup dijalogu sa predstavnicima vlasti odabrale su i nevladine organizacije koje djeluju kao lanice Mree pravde u Bosni i Hercegovini. Kroz udrueno djelovanje, lanice Mree, zagovaraju izgradnju drutva zasnovanog na vladavini zakona i zatiti ljudskih prava. Zalaganje za ove vrijednosti i interese graana u sektoru pravde, lanice Mree provode na osnovu snage sopstvenih argumenata: provoenju istraivanja i pisanja analiza.

  Upravo u tu svrhu, objavljena je publikacija Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini koja okuplja nekoliko analiza koje se bave problematikom pristupa pravdi u oblasti pravosua s razliitih aspekata. Okvirna tema je odabrana s obzirom da nivo ostvarenja pristupa pravdi jedne zemlje ukazuje na nivo potivanja osnovnih prava i sloboda njenih graana, te da je pristup pravdi u Bosni i Hercegovini, prema miljenju strunjaka ali i predstavnika pravosua, uveliko ogranien. Sve ugroene socijalne kategorije, kao to su nezaposleni, ene, osobe sa posebnim potrebama, izbjeglice i raseljena lica, Romi, kao i druge nacionalne manjine, su suoeni sa nizom problema zatite svojih osnovnih prava. injenica da se polovina stanovnitva BiH nalazi u stanju socijalne iskljuenosti ukazuje na obim problema o kojem je rije. Uzroci loeg pristupa pravdi su viestruki: kompleksnost pravosudnog i politikog sistema; nedostatak harmonizacije sudske prakse; komplikovane i dugotrajne procedure; nedostatak informacija;

 • 6skupi sudski postupci; nepoznavanje prava i pravnih mehanizama njihove zatite; korupcija, itd.

  Bavei se ovim problemima autori analiza koje objedinjuje publikacija Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini nastoje dati uvid u odreene reformske aktivnosti u sektoru pravde, razmatraju razliite opcije i daju preporuke s prijedlogom rjeenja na datu problematiku, s ciljem da podstaknu pozitivne promjene u oblasti pravosua i upozna javnost sa istim. Prema tome, nadamo se da e ova publikacija biti koristan izvor informacija predstavnicima pravosua kao uvid u odreenu problematiku iz perspektive civilnog drutva, te da e inicirati i razvoj interesovanja kod organizacija civilnog drutva za djelovanje u oblasti pravosua.

  Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima koji su bili ukljueni u realizaciju pripreme analiza i izradu publikacije. Posebno se zahvaljujemo Amerikoj agenciji za meunarodni razvoj (USAID) koja kroz Projekat razvoja sektora pravosua II prua tehniku podrku Mrei pravde u BiH i njenim lanicama.

  O MREI PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

  Mrea pravde u BiH, koja okuplja 52 organizacije civilnog drutva, djeluje u cilju podrke efikasnosti, neovisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i kvalitetnog informiranja, obrazovanja i zastupanja interesa graanki i graana u sektoru pravde. Formirana je uz podrku USAID-ovog Projekta razvoja sektora pravosua II i uz koordinaciju Asocijacije za demokratske inicijative (ADI).

  Mrea djeluje kao platforma za razmijenu informacija, najboljih praksi i iskustava, provedbu analiza i istraivanja, kampanja javnog zagovaranja, i edukacije kako bi se uspostavila sinergija izmeu svih aktera u bh pravosuu.

  U proteklih godinu dana, otkako je formirana Mrea, lanice su uestvovale u nizu zajednikih aktivnosti izgradnje kapaciteta i stratekog planiranja. lanice Mree su takoe pripremile i Izvjetaj s preporukama vezanim za Univerzalni periodini pregled (UPP) o stanju ljudskih prava u BiH u oblasti sektora pravde, koje je i predstavljen od strane nekoliko lanica na sjednici UN Vijea za ljudska prava 2010. godine.

  Trenutno, lanice Mree ukljuene su u zajednike aktivnosti istraivanja i monitoringa rada institucija sektora pravde. U tu svrhu oformljene su dvije radne

 • 7grupe. Radna grupa MP za analizu javnih politika u oblasti sektora pravde okuplja sedam predstavnika lanica organizacija Mree pravde koji zajedniki rade na izradi istraivanja na temu pristupa pravdi u BiH. Kroz djelovanje ove Radne grupe nastala je i publikacija Pristup pravdi u Bosni i Hercegovini. Povodom objave istraivanja, Mrea pravde organizira i okrugli stol i pres-konferenciju na istoimenu temu s ciljem da upozna strunu ali i iru javnost sa problematikom pristupa pravdi graana BiH kroz analize pruanja besplatne pravne pomoi na kantonalnom nivou; pristupu informacijama u sudovima kroz primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama; zatiti radnikih prava kroz pravosue; zatiti politikih prava nacionalnih manjina u BiH kroz pravosue; nunosti harmonizacije sudske prakse; ulozi nevladinog sektora u resocijalizaciji maloljetnikih prijestupnika; i zatiti svjedoka/rtava ratnih zloina.

  Radna grupa MP za izradu izvjetaja Univerzalni periodini pregled (UPP) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini broji devet predstavnika lanica organizacija Mree i radi na monitoringu institucija sektora pravde na provedbi UPP preporuka na koje se obavezala Bosna i Hercegovina u oblasti pravosua. Navedeni monitoring izvjetaj biti e objavljen u ove godine i biti e takoe predstavljen na okruglom stolu i pres-konferenciji kako bi se podstakle pravosudne institucije na potivanje obaveza koje su preuzele prema meunarodnoj zajednici ali i prema graanima BiH.

  Pored navedenih aktivnosti, Mrea pravde provodi aktivnosti informisanja lanica i drugih predstavnika civilnog drutva, kao i predstavnike institucija sektora pravde o svojim aktivnostima, kao i aktivnostima svojih lanica u oblasti pravosua kroz svoju web stranicu www.mrezapravde.ba koja sadri niz korisnih i informativnih sadraja kada je u pitanju sektor pravde: redovno se postavljaju najnovije vijesti iz pravosudnih institucija i medija; informacije o donatorima u sektoru pravde kao i korisni materijali i linkovi.

  Lista lanica Mree pravde u BiH:

  Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI) Gorade Alternative Kakanj Analitika Centar za drutvena istraivanja Biro za ljudska prava Tuzla Centar za graansku suradnju Livno Centar informativno pravne pomoi Zvornik Centar za istraivako novinarstvo Centar za kulturu dijaloga

 • 8 Centar za ljudska prava u Mostaru Centar za ljudska prava Univerziteta