Privredno Pravo - Seminarski Ugovori o Prevozu Robe

  • View
    5.213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad iz privrednog prava: Ugovori o prevozu robe

Transcript

BEOGRADSKA POSLOVNA KOLA, KRALJICE MARIJE 72 11000 BEOGRAD

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeDRUMSKIM, ELEZNIKIM, POMORSKIM I VAZDUNIM SAOBRAAJEM

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeApril 29, 2009

Sadraj:1. 2.

Uvod u privredno pravo Pojam i regulativa ugovora u privredi

3. Specifinosti ugovora u privredi 4. Ugovori o prevozu 5. Ugovori o prevozu robe 6. Ugovor o eleznikom prevozu robe 7. Ugovor o drumskom prevozu robe 8. Ugovor o vazdunom prevozu robe 9. Ugovor o prevozu robe brodom 10. 11. 12. Ugovori o prevozu putnika Rezime Literatura

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeApril 29, 2009

1. UVOD U PRIVREDNO PRAVOIstorija ljudskog roda i tenje za stvaranje privrednog prava se poklapaju. Na tom putu stvarane su razne teorije o pravu i dravi, ija dva pola ine prirodno pravo i pozitivno pravo. Otuda i globalna podela na prirodnopravne teorije i pravni pozitivizam. U okviru ovog drugog razvile su se brojne teorije koje pravo i dravu osvetljavaju iz raznih oglova, pravnog, istorijskog, sociolokog, filozofskog, pravednog ( pravinog ) itd.

2. POJAM I REGULATIVA UGOVORA U PRIVREDIPrivredno pravo se razlikuje od graanskog prava po svojim specifinostima u dva pravca: ili je neki institut graanskog prava pretrpeo modifikaciju u privrednom pravu ili, privredno pravo poznaje specifine institute, nepoznate graanskom pravu.. Graansko pravo, stoga, ini celinu sa privrednim pravom, bez obzira na to na koji su nain jedno i drugo pravo regulisani,a mogu biti regulisani ili jedinstvenim propisima ili je u zakonodavstvu usvojen dualitet propisa, to podrazumeva posebne propise za privredno pravo. U ovakvim odnosima graanskog i privrednog prava treba posmatrati poziciju ugovora u privredi. Postoje ugovori koji su po svojoj pravnoj sadrini tipino graanski, kao to su ugovori naslednog i porodinog prava ( npr. Predbrani ugovor, ugovor o doivotnom izdravanju ). Sa druge strane to se isto moe rei za pojedince tipino privredne ugovore ( npr. Ugovor o proizvodnoj kooperaciji dva preduzea ). Meutim, veliki je broj zajednikih ugovora, koje moemo svrstati u graanske ili u privredne prvenstveno po kriterijumu subjekata koji ih zakljuuju, tj. Fizika ili pravna lica.

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeApril 29, 2009

Ugovori u privredi su ugovori koje preduzea i druga pravna lica koja obavljaju privrednu delatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu delatnost, zakljuuju meu sobom u obavljanju delatnosti koje sainjavaju predmete njihovog ili su u vezi sa tim delatnostima. Navedena zakonska definicija pokazuje da je u naem pravu pojam ugovora u privredi odreen istovremeno i prema subjektivnom i prema objaktivnom kriterijumu.

3. SPECIFINOST UGOVORA U PRIVREDIU odnosu na opte norme i pravila ugovornog prava, ugovori u privredi imaju odreene karakteristike koje ih ine posebnom grupacijom ugovora, sa specifinostima koje proistiu iz same prirode privrednih delatnosti i pravnih odnosa u koje stupaju privreni subjekti u svom poslovanju. Autori e ukazati na najvanije specifinosti ugovora u privredi, u meri koja dovoljno odslikava ono po emu ovu grupaciju ugovora izdvaja iz optih pravila ugovornog prava. Naelo savesnosti i potenja, jedno je od osnovnih naela naeg ugovornog prava, u punoj meri nalazi primenu kod ugovora u privredi. Primenom ovog naela vri se svojevrsna moralizacija obligacionih odnosa. Osnovno dejstvo naela savesnosti i potenja sastoji se u otklanjanju primene zakonskih i ugo-vornih odredaba koje se njemu protive. Privredni subjekti koji zakljuuju ugovore imaju pojaanu odgovornost u odnosu na ostale ugovornike ( fizika lica ) i, u skladu s tim, kod njih je pojaana svest o nunosti potovanja naela savesnosti i potenja u ugovornim odnosima u koje stupaju. Subjekti koji zakljuuju ugovore u privredi duni su da postupaju sa poja-anom panjom prilikom izvrenja ugovornih obaveza. Oni postupaju po standardu panje dobrog privrednika. Iznad tog standarda je onaj koji sreemo u izvravanju obaveza iz profesionalne delatnosti, kada postoji obaveza postu-panja po standardu profesionalne panje, odnosno panje dobrog strunjaka. Besteretni ( dobroini ) ugovori ostaju izvan sfere ugovora u privredi.

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeApril 29, 2009

Njih zakljuuju privredni subjekti iji je cilj stvaranje dobiti, te izmeu tih subjekata nema poklona i dobroinstva, koje je svojstveno fizikim licima. Prema tome, naelo teretnosti je karakteristika ugovora u privredi. Odreivanje naknade kod ovih ugovora ne mora u svakom pojedinanom sluaju da bude izraeno konkretnom ugovornom odredbom. Naroito kod ugovora po pristupu, naknada koju plaa jedna ( slabija ) strana izraava se na opti nain, putem tarifa i cenovnika druge ( jae ) ugovorne snage. Autonomija bolje kod ugovora u privredi nije apsolutna. Volja privrednih subjekata pri zakljuivanju ovih ugovora esto je ograniena intervencijom drave, to se pravda zatitom odreenih drutvenih interesa. Ova ogranienja najee se ispoljavaju kroz propisivanje saglasnosti nadlenog dravnog organa za zakljuivanje pojedinih ugovora ( na primer, za nabavku opasnih materija). Saglasnost dravnog organa, kao uslov za punovanost ugovora u privredi, pojavljuje se kao prethodna ( dozvola), u kom sluaju ugovorne strane ne mogu zakljuiti ugovor pre dobijanja dozvole, i kao naknada ( odobrenje), u kom sluaju dolazi da zakljuenja ugovora sa odlonim uslovom. Kod ugovora u privredi u znaajnoj meri je zastupljeno naelo neformalnosti ugovora, koje odgovara injenici masovnog zakljuivanja ovih ugovora u brzini privrednog ( trgovinskog ) prometa. Ipak, kod sloenijih i dugotrajnijih ugovora iz ove kategorije, zakon propisuje obaveznu pismenu formu. Kod ugovora u privredi karakteristicna je opta ponuda, upuena ne-odreenom broju lica. Opta ( generalna ) ponuda je specifinog privrednog prava, koja predstavlja izuzetak od pravila da ponudu treba uputiti odreenom licu. Opta ponuda ima razliite pojavne oblike. Izmeu ostalog, ona se ispoljava u formi optih uslova poslovanja. Prema optem pravilu graanskog ( obligacionog ) prava, utanje ponuenog ne znai prihvatanje ponude. Izuzeci od ovog pravila karakteristini su za privredno pravo. Kod ugovora u privredi ima sluajeva kada se ugovor smatra zakljuenim i u sluaju neizjanjavanja (utanja) ponuenog na datu ponudu. Kod ugovora u privredi primenjuju se sva sredstva obezbeenja poznata u graanskom ( obligacionom i stvarnom ) pravu ( ugovorna kazna, kaucija, avans, kapara, odustanica, penali, jemstvo, zaloga, pravo pridraja, menica, bankarska

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeApril 29, 2009

garancija). Odreene specifinosti kod ugovora o privredi postoje kod zaloga i jemstva. Ugovor o zajmu moe biti teretni ( sa kamatom ) i dobroini ( bez kamate ). To je opte pravilo obligacionog prava kod ugovora o zajmu. Meutim, kod ugovora o zajmu u privredi postoji specifinost utoliko to oni ne mogu biti besteretni ( bez kamate ), to je u skladu sa naelom teretnosti ugovora u privredi. Zakon sadri predpostavku kamate kod ugovora u privredi u odredbi lana 558. stava 2. ZOO: u ugovorima u privredi zajmoprimac duguje kamatu i kad ona nije dogorena. Institut prekomernog oteenja i ponitaja ugovora zbog njega, po pravilu, nisu relevantni kod ugovora u privredi. Ovo zbog toga to se privredni subjekti profesionalno bave trgovinom, pruanje usluga i drugim oblicima privredne delatnosti, pa je prosto nezamislivo da oni nisu znali za pravu vrednost davanja u momentu zakljuenja ugovora. Oni to moraju znati, u skladu sa svojim profesionalnim dunostima i primenom standarda panje dobrog oteenja ostaje samo u domenu spekulacija, izvan poslovne realnosti. Osim uobiajenih dokaznih sredstava ( fakture, svedoci i slino ), kod ugovora u privredi postoji iroka mogunost korienja specifinih dokaznih sredstava u sporu ( poslovne knjige, izvodi, izvetaji, poslovna korespodencija ). Rokovi zastarelosti i rokovi za sticanje prigovora kod ugovora u privredi su krai od rokova utvrenih za graanskopravne ugovore. Mnoge karakteristike ugovora u privredi uslovile su postojanje specija-lizovanih privrednih ( trgovinskih ) sudova za reavanje odnosa koji iz njih pro-istiu. Osim toga, privredne sporove reavaju specijalizovane institucije ( spoljnotrgovinska arbitraa i stalni izabrani sudovi ). Opte je pravilo da se ugovori mogu zakljuiti samo od strane ovlaenih lica. Meutim , kod ugovora u privredi postoji izuzetak. Kod ugovora u privredi pismena ponuda obavezuje ponudioca i kad nju nije potpisalo ovlaeno lice, ako su ispunjeni odreeni uslovi. Ovde se radi o zakljuenju ugovora na poslovnom papiru ( memorandumu ). Ovo pravilo je diktirano potrebom pravne sigurnosti, odnosno sigurnosti u pravnom ( i privrednom ) saobraaju. Stvar je samog privrednog subjekta da svoje poslovanje organizuje na nain u kome neovlaena lica ne mogu ostvariti pristup poslovnim papirima.

Seminarski rad iz Privrednog prava : Ugovori o prevozu robeApril 29, 2009

Stanovite navedenog pravila zasniva se na pretpostavci da je ponuda ( odnosno njen prihvat ) stavljena na valjanom poslovnom papiru preduzea, ali da je ona potekla od neovlaenog lica. Drugi sluaj bi bio kada je falsifikovan poslovni papir nekog preduzea. Tada se ne oe prebaciti preduzeu, iji je poslovni papir falsifikovan, da nije uradilo sve to od njega zavisi da ne doe do zloupotrebe. Za ugovore u privredi karakteristino je zakljuenje putem savremenih sredstava veze, preko telefona, teleprintera, telefaksa, telegrama i drugih sistema veza , ukljuujui i elektronsko zakljuenje ugovora, o emu u Srbiji tek treba da se donesu propisi.

4. UGOVORI O PREVOZU4.1 Pojam, znaaj i karakteristikeUgovorom o prevozu obavezuje se prevozilac da preveze na odredjeno mesto- neko lice ili neku stvar, a putnik, odnosno poilja