of 10 /10
PROJEKT: FIZIKE TEMA: DISA PROBLEMA TE KAPITULLIT TE DINAMIKES DHE ZGJIDHJE PUNOI: #MesueseAurela

Problema Te Kapitullit Te Dinamikes

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROJEKT: FIZIKE  TEMA: DISA PROBLEMA TE KAPITULLIT TE DINAMIKES DHE ZGJIDHJET E TYRE PUNOI: #MesueseAurela

Text of Problema Te Kapitullit Te Dinamikes

GJIMNAZI GJERGJ KASTRIOT SKENDERBEU KRUJE PROJEKT: FIZIKE TEMA: DISA PROBLEMA TE KAPITULLIT TE DINAMIKES DHE ZGJIDHET E TYRE VLERESON: ELIDA PARRUCA PUNOI: MEHMET EMIRI

PROJEKT: FIZIKE TEMA: DISA PROBLEMA TE KAPITULLIT TE DINAMIKES DHE ZGJIDHJET E TYRE

PUNOI: #MesueseAurela

y N 0 x F G

Trupi me mase 10 kg leviz gjate nje siperfaqeje horizontale pa ferkim me nxitim 0.2 m/s2.Sa eshte forca qe vepron mbi trup?Zgjidhje1.Te dhenat:m = 10kg a = 0.2m/s2F=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -Forca e kunderveprimit N -Forca e panjohur F 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma -Sipas Oy: N + mg=0 N= -mg -6.Zevendesojme vlerat numerike: F= 10 * 0.2=2N PUNOI: #MesueseAurela

y N 0 x F G

Mbi makinen qe leviz me nxitim 5m/s2 veprojne njekohesisht disa forca.Llogaritni force rezultante kur dihet se masa eshte 1.5t.Zgjidhje1.Te dhenat:m = ?a = 2m/s2F=200N 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -Forca e kunderveprimit N -Forca e terheqese F 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma ;m= F - a -Sipas Oy: N - mg=0 N= G -6.Zevendesojme vlerat numerike: m= 200/2=100kgPUNOI: #MesueseAurela

y a 0 x F

Trupi me mase 10 kg leviz gjate nje siperfaqeje horizontale pa ferkim me nxitim 0.2 m/s2.Sa eshte forca qe vepron mbi trup?Zgjidhje1.Te dhenat:m = 1.5t a = 5m/s2F=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Ne figure tregojme vetem forcen rezultante F dhe nxitimin a. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma -6.Zevendesojme vlerat numerike: F= 1500 * 5=7500N

Treni me mase 4000t,leviz me shpejtesi 36km/h,fillon te frenoje dhe ndalon pasi pershkon 510m.Sa eshte forca e ferkimit qe vepron mbi trenin?Zgjidhje1.Te dhenat:m = 4000t = 4000000kgV0=10/st=60ss=510m Ff=?2.ma=Ffs=V0t -at2/2a=(2V0/t 2s/t2)Ff=m(2V0/t 2s/t2)Ff=2* 105N

PUNOI: #MesueseAurela

y Fter a 0 G

Trupi me mase 5kg fillon te ngrihet me nxitim vertikalisht lart me ndihmen e nje fije. Ne cfare lartesie eshte ngritur trupi pas 3s, ne se fija terhiqet me forcen 63.3N?Zgjidhje1.Te dhenat:m = 5kg g = 10m/s2t=3sFter=63.3N h=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -Fter - forca terheqese 3.Zgjedhim sistemin e boshteve OY. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. Fter mg =ma ; h=at2/2 ; a=(Fter- mg)/m ; h=(Fter-mg)t2/2m 5.Zevendesojme dhe gjejme h=12m

PUNOI: #MesueseAurela

y N F 0 x Ff 300 G

Ne figuren e meposhtme masa e trupit eshte m=5kg,kurse forca terheqese F=50N formon kendin = 300 me siperfaqen horizontale me koeficent ferkimi =0.15.Percaktoni nxitimin,forcen e kunderveprimit normal dhe forcen ngjeshese mbi rrafshin.Zgjidhje1.Te dhenat:=0.15 m=5kg= 300 P=?F=50N a=?N=?2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N+Ff =ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: Fx-Ff=ma a= (Fx- Ff)/m Fx=Fcos300 Ff =N a= Fcos300 - N/m-Sipas Oy:Fy-G+N=0 N=G-Fy Fy=Fsin300 N=mg- Fsin300 -6.Zgjidhim ekuacionet per te gjetur madhesite qe kerkohen: a= (Fcos300- (mg Fsin300)/m 7.Pergjigje: a=7.25m/s2 N=25N P=25NPUNOI: #MesueseAurela

N Fy F y 300 0 x Fx

G

Nje vajze terheq nje valixhe me mase 20kg me forcen 30N,qe formon kendin 300 me drejtimin horizontal.a)Sa eshte nxitimi me te cilin leviz valixhja?b)Sa eshte forca me te cilen valixhja ngjesh token?Zgjidhje1.Te dhenat:m=20kg= 300 N=?F=30N a=?2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. 3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: Fx=ma Fcos 300=ma-Sipas Oy: Fy+G+N=0 Fsin300+ N+G=0 -6.Zevendesojme vlerat numerike:a=Fcos 300/m=30* 0.87/20=1.3m/s2b) N=G * Fsin300 = 20 * 10 -30 * 0.5=200-15=185N

PUNOI: #MesueseAurela

y N 0 x F G

Trupi me mase m rreshqet ne rrafshin e lemuar horizontal nen veprimin e forces F=20N dhe gjate kohes 2s arrin shpejtesine 4m/s,duke u nisur nga gjendja e prehjes.a)Njehsoni nxitimin e trupit dhe masen e tij.b)Sa eshte forca me te cilen trupi ngjesh rreafshin?Zgjidhje1.Te dhenat:m = ? v=4m/s V0=0m/s t=2s a=? 0.2m/s2F=20N P=? 2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup.3.Zgjedhim trupin e referimit. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. F+G+N=ma 5.Projektojme barazimin: -Sipas Ox: F= ma -Sipas Oy: N G=0 N=G-6.Zgjidhim ekuacionet: a) a=(v-v0 )/t a=4/2=2m/s2 Me pas gjejme m=F/a=20/2=10kgb) P=-N por ne madhesi P= mg=10 * 10 =100NPergjigje: a) a=2m/ ; m=10kg b) P=100N 0 T y G

Ashensori i nje pusi miniere me mase 320kg ,leviz vertikalisht me nxitim konstant. Gjate 10 sekondave te para ai pershkoi 35m.Gjeni forcen e elasticitetit (tensionit)te kavos ne te cilen eshte varur ashensori.Zgjidhje1.Te dhenat:m = 320kg s =35mt=10sT=?2.Vizatojme nje figure te thjeshte ku te tregohen te gjitha forcat qe veprojne mbi trup. Mbi trup veprojne keto forca: -Forca e rendeses G -F - forca e tensionit te kavos 3.Zgjedhim sistemin e boshteve OY. 4.Shkruajme ligjin e dyte te Njutonit. Mg + T=ma5.Projektojme kete ekuacion:T=m(g-a) Meqenese V0=0 shkruajme:s=at2/2 prej nga a=2s/ t2Bejme zevendesimet numerike dhe gjejme:T=m(g- 2s/ t2 ) T=2900N .