Procedury: prezentacja

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Procedury: prezentacja

Prezentacja programu PowerPoint

Organizacja i przeprowadzanie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Informacje dla dyrektorw szk ponadgimnazjalnych

Podstawy prawne Ustawy:

z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczeglnoci z ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektrych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357)z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014r., poz. 1182, ze zm.) z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegowych warunkw i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r., poz. 959)z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wiadectw, dyplomw pastwowych i innych drukw szkolnych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 893, ze zm.) z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegowych warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy w szkoach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843). Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej:2

Podstawy prawne3

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

z 29 kwietnia 2014 r. (w wersji zaktualizowanej z 7 wrzenia 2015 r.) wykaz olimpiad

z 27 kwietnia 2015 r. o harmonogramie

z 7 wrzenia 2015 r. o dostosowaniach

z 7 wrzenia 2015 r. o przyborach

z 7 wrzenia 2015 r. o egzaminie z informatyki

o egzaminie maturalnym z poszczeglnych przedmiotw, opublikowane na stronie internetowej CKE

Informatory:

Przekazywane materiay1. naklejki z kodami kreskowymi naley sprawdziczy s waciwe (czy nie zawieraj bdw w peselu ucznia i identyfikatorze szkoy)czy s przygotowane dla wszystkich zdajcychczy nie wystpuj bdy drukarskie (nieczytelno, rozmazanie lub uszkodzenie mechaniczne)stwierdzone bdy i braki naley natychmiast zgosi pisemnie do OKE w odziszkoy mog przekazywa naklejki migrujcych uczniw w ramach OKE w odziw przypadku uczniw migrujcych z obszaru innej komisji prosimy zwrci si na pimie do OKE w odzi w celu uzyskania naklejek2. zestawy na egzaminy ustne z jzykw obcych4uczestnicy zebrania (wszyscy) potwierdzaj udzia w szkoleniu podpisem na licie obecnociodbir materiaw na odrbnej licie potwierdza osoba upowaniona do odbioru materiaw

Przekazywanie danych

Zgoszenia po terminie do egzaminu maturalnegotermin skadania deklaracji upyn w dniu 7 lutego 2016 r.po tym terminie dyrektor szkoy nie powinien przyjmowa jakichkolwiek zmian w deklaracjach w sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor szkoy moe zwrci si z pismem do dyrektora Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeli sprawa nie powoduje zmiany w iloci i rodzaju zamwionych arkuszy poprawki dotyczce bdw w danych osobowych zdajcych przyjmowane s na pimie i nanoszone na bieco przez pracownikw OKEzdajcy egzamin maturalny kontaktuj si z Okrgow Komisj Egzaminacyjn tylko za porednictwem dyrektora szkoy, wyjtek stanowi absolwenci ze szk zlikwidowanychw celu ustalenia odbioru arkuszy zgoszonych po terminie prosimy kontaktowa si z Krzysztofem Mirowskim Kierownikiem WOA (nie wczeniej ni na 10 dni przed sprawdzianem/egzaminem), [email protected] 42664 80 63, 605435598

6

Panel uczniado 28 kwietnia 2016 r. bdzie aktywna zakadka Nieklasyfikowani w Panelu Dyrektora naley w niej zaznaczy, ktrzy uczniowie przystpi, a ktrzy nie przystpi do egzaminu maturalnego w dniu 29 kwietnia 2016 r. po wypenieniu przez dyrektorw szk zakadki Nieklasyfikowani wygenerowane zostan protokoy odbioru prac egzaminacyjnych (listy na sale)nieklasyfikowanidyrektor szkoy moe wygenerowa hasa dostpu do Panelu Ucznia dla swoich zdajcychpracownicy Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej nie maj takiej moliwoci naley pamita, e hasa generowane w poprzednim roku straciy swoj wano

7

Laureaci i finaliciOLIMPIADYKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazuolimpiad przedmiotowych []w roku szkolnym 2015/2016do 20 kwietnia 2016 r. zdajcy moe dokona zmiany wyboru przedmiotu, w tym jzyka obcego nowoytnego, lub zmieni poziom egzaminu z jzyka obcego nowoytnego, wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian skada do dyrektora szkoy (zacznik 5.)do 22 kwietnia 2016 r. naley przesa do OKE listy laureatw i finalistw olimpiad przedmiotowych,ktrzy bd zwolnieni z egzaminu maturalnego z okrelonego przedmiotu 8

nie pniej ni do 31 maja naley je wpisa w formularzu Nieobecnoci6 czerwca w Panelu Dyrektora bd umieszczone listy z wynikami egzaminw ustnych do weryfikacjido 10 czerwca mona zgasza poprawkiWyniki egzaminw ustnych9

na egzamin ustnydyrektor szkoy macierzystej przekazuje dane zdajcego poprzez HERMES, odbiera od dyrektora szkoy, do ktrej zdajcy by skierowany kopi protokou indywidualnego i umieszcza wynik zdajcego na licie indywidualnych wynikw (w zakadce Nieobecnoci wpisuje wynik).na cao egzaminudo szkoy na terenie OKE w odziWyznaczona szkoa zgasza absolwenta na egzamin.do szkoy na terenie innej OKESzkoa macierzysta rwnie zgasza absolwenta na egzamin.przekierowani10

Nieobecni i obecni5 lipca w Panelu Dyrektora zostanie umieszczona informacja o wynikach egzaminw informacj naley przekaza wszystkim zdajcym, take tym, ktrzy nie otrzymaj wiadectw maturalnychOgoszenie wynikwnie pniej ni do 31 maja 2016 r. naley wypeni formularz Nieobecnoci w Panelu Dyrektoranaley zaznaczy nie tylko nieobecnych, ale rwnie obecnychmona to robi po kadym egzaminie przedmiotowym lub po wszystkich egzaminach 11

Dostosowania przyznane przez dyrektora szkoy dane statystyczneOKE zostaa zobowizana do zebrania danych ilociowych w zakresie dostosowa form i warunkw na egzaminach pozostajcych w kompetencjach dyrektora szkoyprosimy o wypenienie formularza, do ktrego link znajduje si w panelu dyrektora, po egzaminie w terminie czerwcowymtermin do 1 lipca 2016 rokujeli jeden ucze mia kilka moliwych dostosowa, liczymy go oddzielnie dla kadego dostosowania, co oznacza, e moliwe jest dublowanie danej osoby w tych pozycjach, w ktrych podane dostosowanie nie wystpuje w szkole, naley wpisa 0Uwaga: formularz wypeniaj wszystkie szkoy (take i te szkoy, w ktrych nie ma adnych dostosowa, wpisujc w kadej pozycji 0)12!

12

Formularzhttps://docs.google.com/forms/d/1fKoVy-nKvFJ-1H1qB3vYBE2azG5ai1y5E9bQZ8FImdo/viewform?c=0&w=113

naley umieci w nim tylko te dostosowania, ktre nigdzie nie zostay wykazane, poniewa pozostaj w kompetencjach dyrektora szkoyformularz jest arkuszem kalkulacyjnym, w oknach powinny znale si jedna cyfra lub liczbaosobny formularz dla kadej szkoy (w zespole szk)

13

Opaty za kolejne przystpienia do egzaminu maturalnego

egzamin maturalny jest odpatny dla absolwentw, ktrzy :po raz trzeci i kolejny przystpuj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (obowizkowego lub dodatkowego)zgaszali w poprzednich latach dany przedmiot dodatkowy w deklaracji, ale do niego nie przystpili (byli nieobecni)kolejny raz oznacza kolejny rokopata za egzamin maturalny15

15

termin gwny / dodatkowy2015 r.

termin poprawkowy 2015 r.

jeden raz (z danego przedmiotu na danym poziomie)

wysoko opaty to 50 z za jeden przedmiotwpata powinna by dokonana na podany przez OKE numer konta przyjmowane s od 1 stycznia do 7 lutego 2016 r. danego roku kalendarzowegoopata powinna by odpowiednio opisana w polu Tytu wpatyimi i nazwisko zdajcego, pesel, przedmiot, poziomwraz z wpat winien by przesany zacznik 26a (Informacja o wniesionej opacie)wszystkie informacje na ten temat znajduj si na stronie OKEwww.komisja.pl zakadka: egzamin maturalny (-> opata za egzamin maturalny)sposb wnoszenia opaty

OKE w odzi ma obecnie ok. 20 wpat (przelewy 50 z lub wielokrotnoci tej kwoty), ktrych nie mona zidentyfikowa w tytule wpaty brak:imienia i nazwiska zdajcegonr. peselprzedmiotu, poziomuwtytule przelewu pomimo informacji przekazywanych na stronach internetowych komisji nie jest okrelone ani kogo przelew dotyczy, ani za jakie egzaminy zostaa dokonana wpataNiezidentyfikowane wpaty za egzamin maturalny

osoby, ktre nie wniosy opaty za egzamin bd dwukrotnie informowane przez dyrektorw szk o koniecznoci wniesienia opat

pierwszy raz przed egzaminemzdajcy zostan oznaczeni na listach przekazywanych dyrektorom przez OKE, dyrektorzy otrzymaj wzr pisma, ktre naley przekaza wskazanym zdajcymdrugi raz w dniu egzaminuzdajcym, ktrzy pomimo wezwania nie wnios opaty, a pojawi si na egzaminie dyrektor szkoy przedoy do podpisu zobowizanie do uiszczenia opaty z pouczeniem o konsekwencjach nieuiszczenia opaty (wzr zobowizania zostanie przygotowany przez MEN)ustalenia Men i cke w sprawie opat

jeli wrd osb, ktre znalazy si na listach weryfikacyjnych znajd si takie, ktre twierdz, e zapaciy za egzamin maturalny, lecz nie maj zaznaczonej wpaty, uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikiem Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej, p. Robertem Gawryszewskim, tel. (42) 664-80-59.w przypadku abiturientw, ktrzy otrzymali wiadectwo maturalne przed 2005 rokiem, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. telefonu 42-664-80-58 oraz przesanie deklaracji maturalnej wraz z numerami sal na nr faksu 42-664-80-57

Opaty za egzamin maturalny

Przybory i materiay pomocnicze

przybory pomocnicze21musz by zgodne z komunikatem o przyborach na egzamin maturalny w nowej formule i na egzamin maturalny w starej formule

materiay pomocnicze i przybory mog by rne na egzaminie z tego samego przedmiotu dla nowej i starej formuy

dyrektor szkoy decyduje i informuje zdajcych, ktre przybory zapewnia szkoa, a ktre zdajcy przynosz sami, jeli w kolumnie zapewnia pojawia si zapis zdajcy lub szkoa

Udostpnienie zdajcemu niewaciwych wzorw moe by podstaw uniewanienia egzaminumateriay do pobrania (wzory matematyczne)

Egzamin maturalny w starej formule Wybrane wzory matematyczne

Egzamin maturalny w nowej formuleWybrane wzory matematyczne

Udostpnienie zdajcemu ni

Search related