18
Pročelnik: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec. Marijan Štimac, dipl.oec. Koprivnica, ožujak 2010. Koprivnica, ožujak 2010. Županijska razvojna potpora Županijska razvojna potpora malom i srednjem poduzetništvu malom i srednjem poduzetništvu u 2010. godini u 2010. godini

Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Županijska razvojna potpora malom i srednjem poduzetništvu u 2010. godini. Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec. Koprivnica, ožujak 2010. REGIONALNI OPERATIVNI PROGRAM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2006-2013. GODINE STRATEŠKI CILJ : KONKURENTNO GOSPODARSTVO - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

Pročelnik: Pročelnik:

Marijan Štimac, dipl.oec. Marijan Štimac, dipl.oec. Koprivnica, ožujak 2010.Koprivnica, ožujak 2010.

Županijska razvojna potpora Županijska razvojna potpora

malom i srednjem poduzetništvumalom i srednjem poduzetništvu

u 2010. godiniu 2010. godini

Page 2: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

Rangiranje županija prema konkurentnostiRangiranje županija prema konkurentnosti

Koprivničko-križevačka županija je na 7 Koprivničko-križevačka županija je na 7 mjestu po konkurentnost u 2005. godinimjestu po konkurentnost u 2005. godini

REGIONALNI OPERATIVNI PROGRAM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE REGIONALNI OPERATIVNI PROGRAM KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2006-2013. GODINEŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2006-2013. GODINE

STRATEŠKI CILJSTRATEŠKI CILJ:: KONKURENTNO GOSPODARSTVOKONKURENTNO GOSPODARSTVO

PRIORITET (3/7):PRIORITET (3/7): Razvojna potpora malom i srednjem poduzetništvuRazvojna potpora malom i srednjem poduzetništvu

MJERE:MJERE: A) Jačanje poduzetničke infrastrukture,A) Jačanje poduzetničke infrastrukture,

stavljanje u funkciju poduzetničkih zonastavljanje u funkciju poduzetničkih zona

B) Razvoj financijskih instrumenata za potporuB) Razvoj financijskih instrumenata za potporu

gospodarskih aktivnostigospodarskih aktivnosti

Izvor: Analiza regionalnog indeksa konkurentnosti Hrvatske 2007.”, UNDP i NVK,2008. godine, rukopis

Page 3: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

KREDITNI KREDITNI PROGRAMPROGRAM GODINA PROVOĐENJAGODINA PROVOĐENJA

BROJ REALIZI-BROJ REALIZI-RANIH KREDITARANIH KREDITA

IZNOS IZNOS U KNU KN

1997. - 1999.1997. - 1999. 1997 - 19991997 - 1999 8585 21.000.00021.000.000

Komisioni krediti za poljoprivreduKomisioni krediti za poljoprivredu 19991999 3131 1.135.0001.135.000

GRUDA SNIJEGAGRUDA SNIJEGA 20002000 4545 20.460.76720.460.767

Komisioni krediti za poljoprivreduKomisioni krediti za poljoprivredu 20002000 3434 1.133.5721.133.572

PODUZETNIKPODUZETNIK 20022002 9090 41.948.00341.948.003

Komisioni krediti za poljoprivreduKomisioni krediti za poljoprivredu 20022002 8686 7.057.0007.057.000

POLJOPRIVREDNIKPOLJOPRIVREDNIK 20032003 119119 10.129.62210.129.622

PODUZETNIK 2PODUZETNIK 2 20032003 142142 60.843.53360.843.533

ŽENE I MLADIŽENE I MLADI 20032003 4242 4.393.2444.393.244

POLJOPRIVREDNIK 2POLJOPRIVREDNIK 2 20042004 3232 3.000.0003.000.000

KREDITIRANJE JUNICAKREDITIRANJE JUNICA 20052005 6262 2.252.0002.252.000

LPR - PODUZETNIKLPR - PODUZETNIK 2004 -20072004 -2007 266266 206.965.615206.965.615

RAZVOJ POLJOPRIVREDERAZVOJ POLJOPRIVREDE 20062006 2020 2.639.6482.639.648

RAZVOJ POLJOPRIVREDERAZVOJ POLJOPRIVREDE 20072007 105105 18.893.55118.893.551

RAZVOJ POLJOPRIVREDERAZVOJ POLJOPRIVREDE 20082008 7777 18.048.18318.048.183

PODUZETNIŠTVO 2008.PODUZETNIŠTVO 2008. 20082008 2121 11.696.66211.696.662

LPR - MIKROKREDITIRANJE 2008.LPR - MIKROKREDITIRANJE 2008. 20082008 2222 2.864.0002.864.000

UKUPNOUKUPNO    12791279 434.460.400434.460.400

MJERE PROVOĐENJA ROP-A

Realizacija mjere A) Županijski kreditiRealizacija mjere A) Županijski krediti

U razdoblju 1997. do 2008. godine ukupno je plasirano U razdoblju 1997. do 2008. godine ukupno je plasirano 434.460.400,00 kuna434.460.400,00 kuna, ,

a realizirano je a realizirano je 1279 kredita1279 kredita. .

Page 4: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

Realizacija mjere B) Poduzetničke zone

GODINAGODINA JLSJLS MINISTARSTVOMINISTARSTVO ŽUPANIJAŽUPANIJA UKUPNOUKUPNO

2004.2004. 8.926.1688.926.168 2.450.0002.450.000 929.498929.498 12.305.66612.305.666

2005.2005. 10.975.62910.975.629 2.700.0002.700.000 618.941618.941 14.294.57014.294.570

2006.2006. 8.419.8168.419.816 2.750.0002.750.000 1.450.0001.450.000 12.619.81612.619.816

2007.2007. 9.886.0259.886.025 3.070.0003.070.000 2.500.0002.500.000 15.456.02515.456.025

2008.2008. 9.061.4539.061.453 6.590.0006.590.000 1.165.5451.165.545 17.030.19317.030.193

2009.2009. 10.464.59810.464.598 5.620.0005.620.000 316.268316.268 16.400.86616.400.866

UKUPNOUKUPNO 57.733.68957.733.689 23.180.00023.180.000 6.980.2526.980.252 87.893.94187.893.941

Uložena sredstva u kunama

Page 5: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

GOSPODARSKI SUBJEKTI PREMA OBLIKU REGISTRACIJE GOSPODARSKI SUBJEKTI PREMA OBLIKU REGISTRACIJE U KUNAMAU KUNAMA

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

D.O.O. OBRT OPG USTANOVE IZADRUGE

Iznos u kn

Oblik registracijeOblik registracije D.O.O.D.O.O. OBRTOBRT OPGOPG USTANOVE I USTANOVE I ZADRUGEZADRUGE

Realizirani krediti u Realizirani krediti u kunamakunama

236.141.143236.141.143 111.309.683111.309.683 78.714.41478.714.414 8.295.1608.295.160

Nositelji razvoja gospodarstva i novog zapošljavanja društva su kapitala, dominantni su korisnici regionalnih poticaja iz kreditnih izvora (54%).

Page 6: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

VRIJEDNOST REALIZIRANIH KREDITA U KUNAMA PO GODINAMAVRIJEDNOST REALIZIRANIH KREDITA U KUNAMA PO GODINAMA

RazdobljeRazdoblje 1997/19991997/1999 2000/20012000/2001 20022002 20032003 2004/20072004/2007 20082008

Realizirani krediti u kunamaRealizirani krediti u kunama 22.135.00022.135.000 21.594.30021.594.300 49.005.00049.005.000 75.366.30075.366.300 233.751.000233.751.000 32.608.80032.608.800

Za kredite iz ranijih razdoblja Proračun Koprivničko-križevačke županije u 2009. godine sa osnova subvencije izdvaja 4,240 mil. Kn. Osnovna karakteristika ranijih kredita je njihova niska cijena za poduzetnike EURIBOR 0,7 + 3,7% = 4,4 ožujak 2010, subvencija od 2 – 4%.

Page 7: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

INVESTICIJE PO GODINAMA (MIL.KN)INVESTICIJE PO GODINAMA (MIL.KN)

GodinaGodina 1998.1998. 1999.1999. 2000.2000. 2001.2001. 2002.2002. 2003.2003. 2004.2004. 2005.2005. 2006.2006. 2007.2007. 2008.2008.

InvesticijInvesticije u mil. e u mil. knkn

454,5454,5 449,9449,9 231,8231,8 240,5240,5 375,9375,9 679,8679,8 494,4494,4 646646 610610 924924 624624

Nastavlja se trend pada vrijednosti ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu u 2009. godini. Za razdoblje I-IX/09 nominalno iznose 349 milijuna kuna i niže su za 21% u odnosu na 2008. godinu.

Page 8: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

KRETANJE NEZAPOSLENOSTI U KOPRIVNIČKO-KRETANJE NEZAPOSLENOSTI U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 1997 – 2009.KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 1997 – 2009.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5534 6162 7437 8204 8634 9362 7936 791 8069 7534 7680 5799 6243

Graf prikazuje prosječno godišnje stanje evidentirane nezaposlenosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. U siječnju 2010. godine ukupan broj nezaposlenih u Županiji je 7697 osoba.

6243

Page 9: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

ODNOS ODOBRENIH KREDITA I OSTVARENIH INVESTICIJA PO ODNOS ODOBRENIH KREDITA I OSTVARENIH INVESTICIJA PO GODINAMAGODINAMA

RazdobljeRazdoblje 1997/19991997/1999 2000/20012000/2001 20022002 20032003 2004/20072004/2007 20082008

Realizirani krediti u kunamaRealizirani krediti u kunama 22.135.00022.135.000 21.594.30021.594.300 49.005.00049.005.000 75.366.30075.366.300 233.751.000233.751.000 32.608.80032.608.800

Investicije u kunamaInvesticije u kunama 904.400.000904.400.000 472.300.000472.300.000 375.900.000375.900.000 679.800.000679.800.000 2.674.400.0002.674.400.000 624.000.000624.000.000

2008-2009. - procjena pada investicija za 20%

procjena

Page 10: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

TRGOVAČKA DRUŠTVATRGOVAČKA DRUŠTVA

5

6

7

8

9

10

11

12

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Uk.prihod

Uk.rashod

0

50

100

150

200

250

300

350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dobit

Gubitak

Porez na d.

Procjena za 2009. – usporen rast UP, pad prihoda od poreza na dobitProcjena za 2009. – usporen rast UP, pad prihoda od poreza na dobit

Procjena rasta gubitaka iznad iznosa nominalne dobitiProcjena rasta gubitaka iznad iznosa nominalne dobiti

Nakon 1999. godine konsolidirani rezultat gospodarstva Koprivničko-križevačke županije procjenjuje se: negativanNakon 1999. godine konsolidirani rezultat gospodarstva Koprivničko-križevačke županije procjenjuje se: negativan

ELEMENT 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uk.prihod 6,06 6,09 6,09 6,42 7,00 7,78 8,27 8,62 8,94 9,53 10,65 11,27

Uk.rashod 6,09 6,07 6,27 6,41 6,89 7,57 8,18 8,51 8,80 9,29 10,37 11,02

ELEMENT 2001. 2002. 2003. 2004. 2005 2006 2007 2008

DOBIT (mil. kn) 175,892 250,295 190,636 210,469 208,520 288,000 305,534 327,000

GUBITAK (mil. kn) 106,011 89,309 149,671 135,555 118,285 107,386 99,262 145,000

Porez na dobit (mil.kn) 33,047 40,407 41,063 37,057 45,089 66,808 74,248 79,309

Page 11: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

AKTIVACIJA MJERA ZA LIKVIDNOST I INVESTIRANJE U 2010. AKTIVACIJA MJERA ZA LIKVIDNOST I INVESTIRANJE U 2010. GODINIGODINI

NACIONALNANACIONALNA

a)a) Program kreditiranja obrtnih sredstavaProgram kreditiranja obrtnih sredstava Odluka Vlade RH, siječanj 2010. Odluka Vlade RH, siječanj 2010. Aukcija MODEL A – veljača 2010. Aukcija MODEL A – veljača 2010. Iznos 200 mil. Eura -1. aukcijaIznos 200 mil. Eura -1. aukcija Banke: Splitska banka, HPB, HYPO, Banke: Splitska banka, HPB, HYPO,

Raiffeisen bank, Privredna, VABARaiffeisen bank, Privredna, VABA Ponderirana kamatna stopa za Ponderirana kamatna stopa za

korisnika +/- 5%korisnika +/- 5% Rok otplate 3 godine, poček 1.godine Rok otplate 3 godine, poček 1.godine

uključenuključen Program je na snazi do 31.12.2010. Program je na snazi do 31.12.2010.

godinegodine INFO: INFO: www.hbor.hr, poslovne banke, poslovne banke

b) Rizični fondb) Rizični fond

REGIONALNAREGIONALNA

a)a) Lokalni projekti razvoja malog Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva –županijski kreditigospodarstva –županijski krediti

b)b) Mikrokreditiranje – županijski kreditiMikrokreditiranje – županijski krediti

Page 12: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

„„LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - MIKROKREDITIRANJELOKALNI PROJEKTI RAZVOJA - MIKROKREDITIRANJE““

KORISNICI KREDITAKORISNICI KREDITA: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge

KREDITNI POTENCIJALKREDITNI POTENCIJAL: 4.500.000,00 kn : 4.500.000,00 kn banke: Erste&Steiermärkische bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., banke: Erste&Steiermärkische bank d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Podravska banka d.d., Volksbank d.d. i Zagrebačka banka d.d Podravska banka d.d., Volksbank d.d. i Zagrebačka banka d.d NAMJENA KREDITANAMJENA KREDITA : : • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,• trajna obrtna sredstva,trajna obrtna sredstva,• obrtna sredstva do 100.000,00 kn.obrtna sredstva do 100.000,00 kn.

OPĆI UVJETI KREDITRANJAOPĆI UVJETI KREDITRANJA • Najniži iznos 35.000,00 kn, najviši iznos 200.000,00 knNajniži iznos 35.000,00 kn, najviši iznos 200.000,00 kn• Godišnja kamatna stopa: tromjesečni euribor (promjenjiv) 6,5%, što približno iznosi 7,2 – 7,45%Godišnja kamatna stopa: tromjesečni euribor (promjenjiv) 6,5%, što približno iznosi 7,2 – 7,45% - 3% subvencije = - 3% subvencije = 4,2 – 4,45% za korisnike4,2 – 4,45% za korisnike

OSNOVNA DOKUMENTACIJAOSNOVNA DOKUMENTACIJA• • zahtjev za kredit (obrazac T-100005/1)zahtjev za kredit (obrazac T-100005/1)• • obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registarobrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar• • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanjuobavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju• • karton deponiranih potpisakarton deponiranih potpisa• • BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 danaBON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana• • financijski izvještaj za posljednje 2 (dvije) godinefinancijski izvještaj za posljednje 2 (dvije) godine• • dokaz vlasništva nad imovinomdokaz vlasništva nad imovinom• • lokacijska ili građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranjalokacijska ili građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranja• • sažetak poslovnog planasažetak poslovnog plana• • predračuni, računi, ugovori o isporuci ili kupnji osnovnih sredstavapredračuni, računi, ugovori o isporuci ili kupnji osnovnih sredstava

Page 13: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVALOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

KORISNICI KREDITAKORISNICI KREDITA: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge

KREDITNI POTENCIJAL: KREDITNI POTENCIJAL: 35.500.000,00 kuna35.500.000,00 kuna Croatia banka d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d., Hypo Croatia banka d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d., Hypo

Alpe-Adria-Bank d.d., Podravska banka d.d. i Zagrebačka banka Alpe-Adria-Bank d.d., Podravska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d..d.d..

NAMJENA KREDITANAMJENA KREDITA••kupnju, kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,••nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme,••obrtna sredstva do 30% iznosa kredita,obrtna sredstva do 30% iznosa kredita,••modernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjestamodernizaciju poslovanja i očuvanje radnih mjesta

OPĆI UVJETI KREDITRANJAOPĆI UVJETI KREDITRANJA. Najniži iznos 200.000,00 kn, najviši iznos 5.000.000,00 kn. Najniži iznos 200.000,00 kn, najviši iznos 5.000.000,00 kn. Godišnja kamatna stopa: tromjesečni euribor (promjenjiv) 6,5%, što približno iznosi 7,2 – 7,45%. Godišnja kamatna stopa: tromjesečni euribor (promjenjiv) 6,5%, što približno iznosi 7,2 – 7,45% - 3% subvencije = - 3% subvencije = 4,2 – 4,45% za korisnika4,2 – 4,45% za korisnika

OSNOVNA DOKUMENTACIJAOSNOVNA DOKUMENTACIJA•• zahtjev za kredit, obrazac T-100005/1zahtjev za kredit, obrazac T-100005/1•• obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registarobrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar•• obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanjuobavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju•• karton deponiranih potpisakarton deponiranih potpisa•• BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 danaBON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana•• financijski izvještaj za posljednje 2 (dvije) godinefinancijski izvještaj za posljednje 2 (dvije) godine•• obrazac o broju zaposlenih RS-mobrazac o broju zaposlenih RS-m•• dokaz vlasništva nad imovinom…dokaz vlasništva nad imovinom…

Page 14: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

MJERE POTPORE GOSPODARSTVU BESPOVRATNIM SREDSTVIMAMJERE POTPORE GOSPODARSTVU BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

NacionalneNacionalne

Ministarstvo gospodarstva, rada i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništvapoduzetništva

1. Projekt: Gazele1. Projekt: Gazele2. Projekt: Inovacijom do 2. Projekt: Inovacijom do

konkurentnostikonkurentnosti3. Projekt:Klasteri3. Projekt:Klasteri4. Projekt: Obrazovanje za 4. Projekt: Obrazovanje za

po: Poduzetništvopo: Poduzetništvo5. Projekt: Poduzetništvo 5. Projekt: Poduzetništvo

ženažena6. Projekt: Zadružno 6. Projekt: Zadružno

poduzetništvopoduzetništvoJavni pozivi objavljeni su na Internet Javni pozivi objavljeni su na Internet

stranici Ministarstva:stranici Ministarstva:www.mingorp.hr

RegionalneRegionalne

1. Poticanje izgradnje 1. Poticanje izgradnje gospodarskih građevina gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih sufinanciranjem glavnih projekataprojekata

Javni poziv objavljen je na web Javni poziv objavljen je na web stranici Koprivničko-stranici Koprivničko-križevačke županijekriževačke županije

www.kckzz.hr

Page 15: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

Informacije o kreditima Informacije o kreditima

Obrazac zahtjeva za LPR malog gospodarstva Obrazac zahtjeva za LPR malog gospodarstva LPR mikrokreditiranje - može se dobitiLPR mikrokreditiranje - može se dobiti: :

Upravni odjel za gospodarstvo Koprivničko-križevačke Upravni odjel za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, soba 62/II ili na Internet stranici županije, Nemčićeva 5, soba 62/II ili na Internet stranici županije županije www.kckzz.hr

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora KoprivnicaHrvatska gospodarska komora – Županijska komora Koprivnica

Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županijeObrtnička komora Koprivničko-križevačke županije

PORA – razvojna agencija Podravine i PrigorjaPORA – razvojna agencija Podravine i Prigorja

Poslovne bankePoslovne banke

Križevački poduzetnički centar Križevački poduzetnički centar

Poduzetnički centar ĐurđevacPoduzetnički centar Đurđevac

Page 16: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec

Koprivničko-križevačka županijaKoprivničko-križevačka županijaUpravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti

Nemčićeva 5Nemčićeva 548000 Koprivnica48000 Koprivnica

Tel: 048/658-231, 048/658-235Tel: 048/658-231, 048/658-235Fax: 048/222-791Fax: 048/222-791

www.kckzz.hr

Page 17: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec
Page 18: Pročelnik: Marijan Štimac, dipl.oec