Product Catalogue

 • View
  223

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

product catalogue

Text of Product Catalogue

 • 1Ieva

  ds

  K bt vienlaikus radoam, inovatvam un efektvam? aujiet mums bt inovatviem Jsu viet, lai Js vartu koncentrties uz efektivitti. T ms kop sasniegsim vislabko rezulttu.

  AS Hansab ir 1991. gad uz privt kapitla bzes izveidots uzmums. Savas darbbas gadu laik uzmums ir kuvis par vadoo koncernu Baltijas valsts, kas piedv un apkalpo drobas un bankas tehniku. Msu prstvniecbas Igaunij atrodas Tallin, Tartu, Prnav, Jehvi, Srem un Hjum. Msu darbbas mris ir piedvt klientiem kvalitatvus un uzticamus kompleksus vrtbu aizsardzbas un glabanas risinjumus.

  Uzmums galvenokrt pievrsies diviem darbbas virzieniem: iekrtu un risinjumu prdoanai un apkopei pc prdoanas. 2/3 msu komandas ir saisttas ar apkopes pakalpojumiem. Apkalpojam vairk nek 8000 iekrtu vis Igaunij, taj skait apmram 750 skaidras naudas automtu, un gad izpildm 12 000 apkopes pastjumu.

  Piegdjam preces no vairk nek 60 dadiem uzmumiem, piedvjot tdu pasaules vadoo raotju k NCR, Gunnebo Grupp, Q-Matic, Ingenico, De La Rue, Talaris, Scan Coin, Siemens u.c. izstrdjumus. Izvloties partnerus, noteico vienmr ir bijusi uzticamba un kvalitte.

  Lai nodrointu kvalitti, firm ir ieviestas kvalittes vadbas sistmas ISO 9001:2000 un ISO 20000, kas ir firmas vadbas sistmas neatemamas daa. Hansab ir ieguvusi Igaunijas Valdbas kvalittes godalgu un vairkkrt ar Atztk Drobas risinjuma goda nosaukumu. Uzmums ir Igaunijas Drobas uzmumu apvienbas un Igaunijas Tirdzniecbas un Rpniecbas kameras biedrs. Hansab galveno uzmanbu velta jaunu izstrdjumu un risinjumu prdoanai, klientu attiecbu efektivizanai un apkalpoanas procesu pilnveidoanai.

  Priecjamies bt Jsu partneri!

  Janno KallikormHansab AS izpilddirektors

 • 2P

  akal

  poju

  mi u

  n ap

  kope

  SERTIFIKTS ISO 20000Hansab pakalpojumu sistma pamat izveidota atbilstoi standartam ISO 9001:2000, kura sertifiktu ieguvm jau 2002. gad. Tagad esam atjaunojui savu apkalpoanas sistmu atbilstoi ITIL procesu principiem. ITIL ir pasaul izplatta labk pakalpojumu prvaldbas prakse. Visi izmantotie procesi nodroina kvalitatvus un profesionlus pakalpojumus atbilstoi klientu vajadzbm. ITIL procesi ir tiei saistti ar standartu ISO 200000. Hansab ir pirmais uzmums Igaunij, kas ldzis un samis sertifiktu ISO 20000. Sertifikcija veikta DNV Norvij sadarbb ar DNV Igaunij.

  Sertifikts ISO 20000 apliecina, ka Hansab ir ieviesti di procesi: incidentu prvaldba, problmu prvaldba, izmaiu prvaldba, konfigurcijas prvaldba, jaunievedumu prvaldba, apjoma prvaldba, pakalpojumu finanu prvaldba, pakalpojumu izmantojambas prvaldba, pakalpojumu pctecbas prvaldba, pakalpojumu lmeu prvaldba, IT drobas prvaldba.

 • APKOPE NODROINA IEKRTU NEVAINOJAMU DARBUHansab piedv kompleksus risinjumus. Tas nozm to, ka ms ne tikai prdodam izstrdjumu, bet piedvjam jums ar uzticamu pcapkalpoanu. Pcapkalpoanu esam veikui gandrz tikpat ilgi, cik ilgi msu uzmum strd inenieris ar vislielko stu. Msu uzmuma apkalpoanas trumpis un priekrocba saldzinjum ar konkurentiem ir plaa pieredzes baga. Gadu gait msu inenieri raotju rkotajs apmcbs ir samui simtiem sertifiktu un licenu un ir guvui nenovrtjamu praktisko pieredzi sav darb. Msu kolektvs gadu gait ir maz mainjies. Td ms esam spjui saglabt uzkrto pieredzi no gada gad.

  APKOPES LGUMSNolk izvairties no dkstvm un nodroint jums neprtrauktu darba procesu, iesakm noslgt apkopes lgumu apkopes veikanai. Apkopes mris ir samazint iekrtu tehnisko bojjumu raans iespju. Lgumam atbilstoa apkope auj uzmumam plnot izmaksas ilgkam periodam. Klients parasti var izvlties kdu no trim msu piedvtajm apkopes paketm: pamata, sudraba vai zelta. Katrai paketei ir fiksta mnea maksa.

  KLIENTU PORTLSAttstot pakalpojumus, esam nemitgi attstjui ar savu pakalpojumu izsekojambu. Gadiem ilgi visus msu firm saemtos pastjumus klientu atbalsta dienests ir reistrjis atbilsto datubz, un periodiski klientiem ir sagatavoti prskati par sniegtajiem pakalpojumiem. Tagad msu lgumklienti var iesniegt savu pastjumu ar klientu portl. Klientu portls garant pastjuma nonkanu ldz mums, auj pastjuma iesniedzjam sekot savu pastjumu izpildei relaj laik, k ar aplkot pastjumu vsturi. Klients var pastint automtiskus ziojumus uz savu e-pastu par iespjamm izmaim iesniegto pastjumu izpild.

  UZRAUDZBALdz ar informcijas tehnoloiju attstbu ir radus iespjas sekot noteiktu iekrtu un sistmu darbbai attlinti un reat uz to iespjamiem bojjumiem vl pirms bojjumu raans. odien ms piedvjam du pakalpojumu skaidras naudas automtiem un taras automtiem, bet esam gatavi piedvt to vism iekrtm, ko var novrot ar interneta starpniecbu. Msu pieredzjus iekrtu novroanas komanda strd 7 dienas ned. Pc kdas konstatanas msu uzraudzbas dienests inform par to klientu un/vai operatvi organiz ineniera nostanu pie attiecgs iekrtas, lai novrstu kdu.

  ATBALSTS PA TLRUNIAtbilstoi msu piedvto iekrtu saretbai un to gala lietotju skaitam klientam kd brd var bt nepiecieamas konsultcijas pa tlruni. Klientus konsult pieredzjis klientu atbalsta dienests. Ja klientu atbalsta dienests pats nesps jums paldzt, tas novirzs jsu paldzbas lgumu msu inenieriem vai atbalsta inenieriem. Ja jsu problmu neizdosies atrisint pa tlruni, klientu atbalsta dienests organizs ineniera nostanu pie klienta.

 • 3N

  auda

  s ap

  str

  des

  tehn

  ika

  BANKNOU SKAITTJI, IROTJI UN PAKOTJIMsdiens, kad notiek strauja elektronisko banku izaugsme, interesanti konstatt, ka tomr pastvgi palielins skaidras naudas apjoms. Skaitt naudaszmes ar rokm ir apgrtinoi un nepreczi. trk un preczk saskaitt skaidru naudu paldz dadi banknou skaittji. Vienkrks iekrtas ir paredztas tikai banknou saskaitanai, kur kontroles funkcija nav prioritr. Saretki banknou skaittji papildus skaitanas funkcijai ir aprkoti ar ar kontroles sensoriem, kur banknou prbaude notiek vienlaikus ar skaitanu. Banknou irotjs prbauda un sairo banknotes pc nominliem un kvalittes un izbr bojtas naudaszmes. Banknou irotjus lielkoties izmanto banku un skaidras naudas centru centrlajs kass un centrlajs banks, kur tiek apstrdti lielki naudas daudzumi. Lielu naudaszmju apjomu glabanai un transportanai nauda ir jiepako, tamd ir vajadzgi dadi banknou pakotji.

  Eiro vai dolrs ms spjam kontrolt visu Naudas apstrdes iekrta apvieno ietaises, kas atvieglo skaidras naudas apstrdi, skaitanu un iroanu. das iekrtas var bt vajadzgas gan mazam veikaliam dienas kases saskaitanai, bankm trai un preczai lielu summu saskaitanai, gan uzmumiem, kas nodarbojas ar skaidras naudas apstrdi. Iekrtas dod tru un preczu galarezulttu un auj ietaupt daudz laika saldzinjum ar skaidras naudas skaitanu ar rokm.

 • Paapkalpoans montu skaittjs depontjs CDS 830is ir paapkalpoans montu skaittjs depontjs. T savcj ieber montas, un mana ts saskaita un aprina vrtbu. Iekrtai ir iebvts sensors/detektors, kas nodala visas nepazstams, viltots un bojts montas. Montu iepriekjas attranas sistma atdala no montm gruus. Mana izdruk kvti un reistr visus darjumus datubz. Manu var uzraudzt tiesaistes datorsistm. Paapkalpoans montu skaittjs depontjs lietojams, piemram, banks, transporta firms un tirdzniecbas uzmumos.

  MONTU SKAITTJI, IROTJI UN PAKOTJIMontu skaittji kst aktuli, ja firmai ir liels montu apgrozjums un montu skaitana ar rokm aizem lielko dienas dau un kav ikdienas darba ritmu. Piemram, bankas, kazino, tirdzniecbas uzmumi un uzmumi, kas piedv stvlaukumu pakalpojumus u.c. Montu skaittja kombinana ar irotju rezultt dod saskaittas un pa nominliem sairotas montas, ko var uzreiz laist atkal aprit. Montu irotji ir manas, kurs bez iepriekjas iroanas tiek ievadtas dadu nominlu montas. Mana saskaita vrtbu, sairo montas atsevii no citm vienbm un atbilstoi modelim ar prbauda montas izgatavoanai izmantoto metlu. Mana spj atirt montas ne tikai pc lieluma, bet ar pc materila. Montu pakoanai lieto montu pakotjus.

  VALTAS DETEKTORI UN UV DETEKTORI Kad 2002.gad tika laisti apgrozb eiro fizisku naudaszmju un montu veid, Eiropas Centrl banka bija prliecinta, ka ts ir droas pret viltojumiem. Nkot apgrozb eiro, tie tika raksturoti k pasaul droks naudaszmes, kuru viltoanas novranai izmantotas gan paas hologrammas, gan specila drukas krsa. Ldz im laikam viltotji ir os noslpumus atkljui. Msdienu drukas un kopanas tehnika ir tik augst lmen, ka, ja msu roks nonk viltotas naudas zmes, ms sto no nests nemkam atirt. Visdrok ir prbaudt naudaszmi ar valtas vai UV detektoru. Valtas detektors nekavjoties sniedz atbildi, vai nauda ir viltota. UV detektors jeb ultraviolet starojuma lampa parda naudas denszmes un drobas joslas. Ar vienu multidetektoru iespjams prbaudt vairkas atirgas valtas.

 • 4E

  lekt

  roni

  sks

  cen

  u z

  mes

  Elektronisks cenu zmes garant cenu saskaotbuElektronisko cenu zmju (ESL) sistma atvieglo cenu noteikanu veikalos, ietaupot gan laiku, gan naudu. Laiku, ko veikala darbinieki izlietoja izmaiu ievieanai ar rokm, tagad var izmantot aktvam prdoanas darbam. Efektvka apkalpoana un labkas attiecbas ar klientiem nodroina apmierintus un lojlus klientus.

  Daos gadjumos veikalu dm cenas jnosaka un jregul centralizti. Ar ESL sistmas paldzbu var tri realizt centrlos lmumus visos veikalos, nodroinot pareizu informcijas snieganu. Parasti zms nordtas klientiem domts cenas un informcija par produktu. Veikala personls var prslgt sistmu t, lai uz zmes redzams cenas un informcijas par produktu viet pardtos cita vlam informcija par produktu vai stvokli noliktav. Tas atvieglo personla darbu, ja tam jatrod klientiem vajadzg informcija, k ar atvieglo plauktu piepildanu un preces pastanu.

  KAMPAASElektronisks cenu zmes atvieglo kampau rkoanu gan atseviiem veikaliem, gan dm. Piemram, iespjams pazemint dau izstrdjumu cenu laik, kad veikal ir mazk cilvku nek citkrt. ESL sistmu var tri pielgot ar atbilstoi konkrt bra piedvjumam un pieprasjumam, un ldz ar to samazint zudumus, ko radtu produkti, kurus nevar prdot.

  STRATISK CENU SISTMAPricer ESL sistma vi