Profil industrije KD ?· 2019-02-07 · Konsolidovani industrijski Bilans stanja ( KM i % ) 3 Konsolidovani…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PROFIL INDUSTRIJE

Naziv djelatnosti:

Klasifikacija djelatnosti:

-

Sve djelatnosti

Profil industrijeNadkorisnik : LRC_EMIL

Korisnik : LRC_DAMIR2

07.03.2017.

Sve djelatnosti

BiH

-

2013 - 2015 godine

Administrativna jedinica:

Naziv industrijske grane:

ifra djelatnosti (KD):

Datum izvjetaja:

Period:

StranicaSadraj NazivOpti podaci 2

3Konsolidovani industrijski Bilans stanja ( KM i % )

Konsolidovani industrijski Izvjetaj o novanim tokovima ( KM )

Konsolidovani industrijski Bilans uspjeha ( KM i % )

Kljuni pokazatelji poslovanja

Pokazatelji likvidnosti

Pokazatelji solventnosti

Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji efikasnosti

4

5

6

6

7

7

Pregled najuspjenijih kompanija po prihodima 8

Pregled najuspjenijih kompanija po bruto dobiti 9

Pregled najuspjenijih kompanija po neto dobiti 10

11Pregled najuspjenijih kompanija po prihodima po zaposlenom

Profil industrijeOpti podaciNadkorisnik : LRC_EMIL

Korisnik : LRC_DAMIR2

2015 2015 20152014 2014 20142013 20132013

-

BiH

Sve djelatnosti

Opti podaci

Broj kompanija

Ukupan broj zaposlenih

Prosjean broj zaposlenih

Ukupan prihod od prodaje (KM)

Prosjean prihod od prodaje (KM)

Ukupna dobit (KM)

Broj kompanija do 500.000 KM prihoda

Broj kompanija do 5.000.000 KM prihoda

Broj kompanija preko 5.000.000 KM

Prihod od izvoza

Industrijska grana u odabranoj administrativnoj

jedinici

Top 10 kompanija u industrijskoj grani

na nivou BiH

Industrijska grana na nivou BiH

Administrativna jedinica

Naziv industrijske grane

ifra djelatnosti (KD)

30,739

468,692

15

58,859,171,694

8,651,343,321

1,914,804

1,706,032,472

21,361

7,631

1,747

10

20,091

2,009

7,068,617,715

1,281,101,029

706,861,772

93,084,547

0

0

10

10

17,807

1,781

6,833,369,140

1,125,752,784

683,336,914

-75,389,596

0

0

10

10

23,330

2,333

6,698,781,020

895,393,659

669,878,102

29,282,403

0

0

10

31,858

455,622

14

56,391,721,110

8,272,539,267

1,770,096

807,637,154

22,892

7,324

1,642

29,874

454,284

15

57,397,346,412

8,347,903,842

1,921,314

768,899,573

20,768

7,411

1,695

30,739

468,692

15

58,859,171,694

8,651,343,321

1,914,804

1,706,032,472

21,361

7,631

1,747

31,858

455,622

14

56,391,721,110

8,272,539,267

1,770,096

807,637,154

22,892

7,324

1,642

29,874

454,284

15

57,397,346,412

8,347,903,842

1,921,314

768,899,573

20,768

7,411

1,695

Napomena

Profil industrijeKonsolidovani Bilans stanja (KM i %)

ifra djelatnosti (KD): -

Administrativna jedinica: BiH

Veliina kompanija: Sve

Nadkorisnik : LRC_EMIL

Korisnik : LRC_DAMIR2

% od ukupne aktive2014

% od ukupne aktive2015

BILANS STANJA

Ostala kratkorona potraivanja

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Zalihe

AKTIVA

Potraivanja od kupaca

UKUPNO TEKUA SREDSTVA

UKUPNO AKTIVA

Ostala stalna sredstva

Graevinski objekti

Zemljite

Postrojenja i oprema

UKUPNO STALNA SREDSTVA

Kratkoroni krediti

Dobavljai

Nerasporeena dobit

UKUPNO DUGORONE OBAVEZE

UKUPNO PASIVA

Tekui dio dugoronih kredita

UKUPNO OBAVEZE

Dugoroni krediti

PASIVA

UKUPNO TEKUE OBAVEZE

Osnovni kapital

Ostale dugorone obaveze

Ostale kratkorone obaveze

UKUPNO KAPITAL

Ostali kapital

3,221,984,186

11,492,191,149

9,898,023,645

4,753,606,714

29,365,805,695

10,833,783,455

21,665,835,011

5,117,486,661

25,497,703,831

60,241,453,454

92,480,614,652

12,114,780,129

3,879,666,695

1,356,649,558

9,192,026,615

26,543,122,997

9,993,801,564

7,469,223,312

17,463,024,876

44,006,147,873

35,205,839,396

12,401,626,179

867,001,204

48,474,466,779

92,480,614,652

11,374,327

2,863,011,215

3,343,407,584

11,358,639,670

9,572,964,514

5,211,417,119

29,486,428,891

10,779,731,223

21,347,133,058

5,290,774,219

27,522,505,492

61,375,998,870

94,426,572,879

11,861,657,372

3,825,161,189

1,421,818,003

9,346,276,739

26,454,913,303

10,871,402,687

8,058,161,092

18,929,563,779

45,384,477,082

35,043,878,202

13,048,843,012

949,374,583

49,042,095,797

94,426,572,879

17,866,800

3,552,312,734

3,313,550,509

11,451,164,615

10,046,396,084

5,401,741,197

30,212,852,406

10,992,220,070

18,344,774

0

54,962,481,552

62,100,482,913

96,185,898,802

11,911,061,708

3,877,969,198

1,446,711,368

10,013,842,126

27,249,584,400

10,895,635,549

7,815,425,121

18,711,060,670

45,960,645,070

35,059,243,325

14,536,648,013

629,362,394

50,225,253,732

96,185,898,802

52,838,519

3,855,056,698

2013 2014 2015

3.48 %

12.43 %

10.70 %

5.14 %

31.75 %

11.71 %

23.43 %

5.53 %

27.57 %

65.14 %

100.00 %

13.10 %

4.20 %

1.47 %

9.94 %

28.70 %

10.81 %

8.08 %

18.9 %

47.58 %

38.07 %

13.41 %

0.94 %

52.42 %

100.00 %

0.01 %

3.10 %

3.54 %

12.03 %

10.14 %

5.52 %

31.23 %

11.42 %

22.61 %

5.60 %

29.15 %

65.00 %

100.00 %

12.56 %

4.05 %

1.51 %

9.90 %

28.02 %

11.51 %

8.53 %

20.0 %

48.06 %

37.11 %

13.82 %

1.01 %

51.94 %

100.00 %

0.02 %

3.76 %

3.44 %

11.91 %

10.44 %

5.62 %

31.41 %

11.43 %

0.02 %

0.00 %

57.14 %

64.56 %

100.00 %

12.38 %

4.03 %

1.50 %

10.41 %

28.33 %

11.33 %

8.13 %

19.5 %

47.78 %

36.45 %

15.11 %

0.65 %

52.22 %

100.00 %

0.05 %

4.01 %

Odloena poreska sredstva

Gubitak iznad visine kapitala

% od ukupne aktive2013

Objanjenja pojedinih stavki

Potraivanja od kupaca

Zalihe

Ostala kratkorona potraivanja

Ostala stalna sredstva

Dobavljai

Kratkoroni krediti

Ostale kratkorone obaveze

Ostali kapital

Ukljuuju potraivanja od kupaca pravnih lica iz grupe, potraivanja od kupaca povezanih pravnih lica i ostale kupce.

Ukljuuju proizvodnju u toku, gotove proizvode, trgovaku robu i avanse za zalihe.

Ukljuuju ostala potraivanja / trabine, depozite i kaucije, kratkorona razgranienja, udjele u pravnim licima, udjele u pridruenim i ostalim povezanim pravnim licima,ostala ulaganja u vrijednosne papire, kredite date pravnim licima u grupi, kredite date pridruenim i ostalim povezanim pravnim licima, ostale kratkorone kredite, vlastitedionice i ostala tekua ulaganja i gubitak iznad visine kapitala.

Ukljuuju patente, licence i koncesije, osnivake izdatke, izdatke za razvoj, goodwill, negativni goodwill, ostala nematerijalna sredstva, avanse za nematerijalna sredstva,viegodinje zasade i stado, stambene zgrade i stanove, ostala materijalna sredstva, avanse za materijalna sredstva, udjele u pravnim licima u grupi, udjele u pridruenim ipovezanim pravnim licima, kredite pravnim licima u grupi, kredite pridruenim i povezanim pravnim licima, ostale vrijednosne papire drane kao stalna sredstva, ostalekredite, ostala dugorona ulaganja, ostala dugorona potraivanja, trabine, depozite i kaucije i dugorona razgranienja.

Ukljuuju obaveze prema dobavljaima pravnim licima u grupi, obaveze prema dobavljaima pridruenim i povezim pravnim licima i ostale dobavljae.

Ukljuuju kredite od pravnih lica u grupi, kredite od pridruenih i ostalih povezanih pravnih lica i druge kredite.

Ukljuuju poreze, druge obaveze i kratkorona razgranienja i rezervisanja.

Ukljuuje dioniarsku premiju, revalorizacione rezerve, druge rezerve i vlastite dionice koje dri preduzee.

Profil industrijeKonsolidovani Bilans uspjeha (KM i %)

ifra djelatnosti (KD): -

Veliina kompanija: Sve

Administrativna jedinica: BiH

Nadkorisnik : LRC_EMIL

Korisnik : LRC_DAMIR2

2013 2015% od prihoda od prodaje

2013% od prihoda od prodaje

2015BILANS USPJEHA

Prihodi od prodaje